Disgwylir i daliadau Cyllid Myfyrwyr gael eu rhyddhau unwaith y bydd eich cwrs wedi cychwyn ar ôl cwblhau'r broses gofrestru ar-lein.

Unwaith y bydd y Brifysgol wedi cadarnhau eich cofrestriad i'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, gallwch wedyn ddisgwyl derbyn taliad o fewn 4 i 6 diwrnod gwaith, yn ddibynnol ar gyda phwy rydych chi'n bancio. Sylwch, mae'n rhaid bod eich cais am Gyllid Myfyrwyr wedi'i gymeradwyo cyn y gall y Brifysgol gadarnhau eich cofrestriad gyda'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.


Myfyrwyr Israddedig

Os ydych yn Myfyrwyr Newydd...

Moving In

Cyn y gallwn gadarnhau eich cofrestriad gyda'r Cwmni Cyllid Myfyrwyr, rhaid i fyfyrwyr newydd hefyd fewngofnodi i Blackboard am y tro cyntaf ar ôl i chi gwblhau'r broses gofrestru ar-lein.

Mae Blackboard yn darparu mynediad at fodiwlau cymorth Sgiliau Astudio a Mathemateg ynghyd â gwybodaeth am gyrsiau ar gyfer mwyafrif y myfyrwyr.

Bydd hyn yn cychwyn hysbysiad yn ein cynghori eich bod yn ymgysylltu â PDC a bydd yn caniatáu inni gadarnhau eich cofrestriad gyda'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Cynnig yswiriant neu drwy Glirio

Clearing Student

Ar ôl i chi gwblhau'r broses gofrestru ar-lein,

Os ydych eisoes wedi gwneud cais am gyllid:

Ond wedi newid eich cwrs neu brifysgol, mae angen i chi ddiweddaru eich manylion gyda'r tîm Cyllid Myfyrwyr cyn gynted â phosibl. Gallwch wneud hyn drwy fewngofnodi i'ch cyfrif Cyllid Myfyrwyr a chyflwyno'r ffurflen drosglwyddo berthnasol i Newid Amgylchiadau. Os ydych yn cael anhawster i wneud hyn, cysylltwch â thîm Cofnodion Myfyrwyr Prifysgol De Cymru drwy'r Ardal Gynghori. Cynhwyswch eich Rhif Cymorth i Fyfyrwyr Cyllid Myfyrwyr (SSN) os yw'n hysbys.

Os nad ydych wedi gwneud cais am gyllid:

Yn ogystal â chofrestru ar-lein, mae angen i chi wneud cais nawr i roi'r cyfle gorau posibl i chi'ch hun gael eich taliad cyntaf mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs. Gallwch wneud cais am gyllid drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru, Cyllid Myfyrwyr Lloegr, Cyllid Myfyrwyr yr Alban neu Gyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon.

Os ydych yn dychwelyd i PDC...

group of students

Mae'n ofynnol i chi fod wedi cofrestru ar eich cwrs yn unig er mwyn i'r cadarnhad cofrestru gael ei anfon ar gyfer eich taliad benthyciad myfyriwr.

Os cymeradwywyd eich cais am fenthyciad o leiaf bedwar diwrnod gwaith cyn dyddiad cychwyn eich cwrs a'ch bod wedi cwblhau cofrestriad ar-lein, yna dylech dderbyn y benthyciad yn eich cyfrif banc ar ddiwrnod cyntaf eich cwrs.

Os na chymeradwywyd eich cais am fenthyciad cyn diwrnod cyntaf eich cwrs, gall gymryd pedwar i chwe diwrnod gwaith ar ôl anfon cadarnhad ichi dderbyn eich benthyciad.


Myfyrwyr Ôl-Raddedig

pg student

Sylwch, os ydych chi wedi'ch cofrestru ar ddull astudio gwahanol (e.e. Amser llawn neu Ran-amser) i'ch cais benthyciad Gradd Meistr Ôl-raddedig cymeradwy, bydd yn rhaid i ni ddiweddaru'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr gyda'r wybodaeth hon cyn y gallwn gadarnhau eich cofrestriad, a all gymryd hyd at bump i ddeg diwrnod gwaith arall.

Cyllid i Myfyrwyr Gradd Meistr a Doethurol Ôl-raddedig

Nid ydych yn gymwys i gael y Cyllid Myfyrwyr Meistr a Doethurol Ôl-raddedig os ydych yn trosglwyddo'ch credydau blaenorol gan ddefnyddio credydau Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) neu Ddysgu Blaenorol Achrededig (APL), neu ychwanegiad mewn perthynas â'ch cwrs astudio.  

Os byddwch yn derbyn bwrsari gan y GIG neu gyllid KESS 2 ar gyfer eich rhaglen astudio ni fyddwch yn gymwys i wneud cais am Gyllid gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr. 

Hefyd, byddwch yn ymwybodol, os canfyddir bod eich cais cyllid myfyrwyr yn anghymwys yn ystod y cam ymgeisio neu ar ôl cofrestru, mae'n ofynnol i ni hysbysu'r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr a bydd eich cyllid myfyriwr yn cael ei dynnu'n ôl. 


Ble mae fy Menthyciad Myfyrwyr?

Student Money

Os na chawsoch eich benthyciad myfyriwr, ewch i'r Siart Llif Cyllid Myfyrwyr i wirio a gweld a oes angen i chi gymryd unrhyw gamau pellach er mwyn i'ch benthyciad gael ei ryddhau cyn i chi gofnodi galwad ar yr Ardal Gynghori Ar-lein

Cynghorion Arian Myfyrwyr

Money

Darllenwch rai o'n hawgrymiadau ar sut i arbed arian fel myfyriwr.

Cardiau Adnabod Myfyrwyr

Student ID

Casglu eich cerdyn adnabod myfyriwr yw'r cam olaf tuag at ymrestru yn y brifysgol.