Ar y brig yng Nghymru ar gyfer asesu Cynhyrchu Ffilm a Ffotograffiaeth (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Mae BA (Anrh) Ffilm yn radd flaengar, fodern sy’n cyfuno sgiliau ymarferol ag uchelgais creadigol a gwybodaeth ddamcaniaethol.

Rydyn ni wedi bod yn addysgu myfyrwyr am wneud ffilmiau ffeithiol a ffuglen ers dros 50 mlynedd, ac rydyn ni'n falch bod ein graddedigion yn dod i mewn i'r gweithle creadigol fel ymarferwyr â gwybodaeth feirniadol sy'n gyflogadwy mewn amrywiaeth o rolau yn y diwydiant.

Mae ein harbenigedd mewn gwneud ffilmiau ac enw da ein cyn-fyfyrwyr yn cael ei gydnabod yn eang, ac mae llawer o aelodau staff yn wneuthurwyr ffilm arobryn sy’n parhau i weithio yn y diwydiant.

Mae ein myfyrwyr yn elwa ar gyfleusterau o safon diwydiant ar ein Campws Caerdydd sydd newydd gael ei diweddaru, sy’n cynnwys sinema ar y safle sydd ar gael i fyfyrwyr ddangos eu gwaith, ac sy’n cynnal darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr rheolaidd.

Mae gradd Ffilm PDC hefyd yn rhan o Ysgol Ffilm a Theledu Cymru, sy’n rhoi’r cyfleoedd sydd eu hangen ar fyfyrwyr i weithio yn y diwydiant ffilm a theledu heddiw.

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
36VA Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
36VA Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Yn ystod y cwrs ffilm gallwch ddisgwyl astudio celfyddyd adrodd straeon creadigol, gan ddefnyddio technolegau digidol i wneud ffilmiau dogfennol a ffuglen a phrosiectau masnachol. 

Gallwch arbenigo mewn meysydd penodol creu ffilmiau, ysgrifennu ar gyfer sgrin, cynhyrchu, cyfarwyddo, sinematograffi, sain a golygu, felly byddwch chi'n magu sgiliau arbenigol i sefydlu'ch gyrfa. Byddwch hefyd yn gwneud ffilmiau cydweithredol ar ddiwedd eich trydedd blwyddyn. Bydd rhain yn eich nodweddu yn y diwydiant ac yn nodi penllanw eich holl waith caled. 

Blwyddyn Un - Gradd ffilm 

 • Gwneud ffilmiau 1: Dogfen
 • Crefft 1: Sgiliau a Thechnegau
 • Theori 1: Hanes Ffilm
 • Gwneud ffilmiau 2: Ffuglen
 • Crefft 2: Cyflwyniad Stiwdio
 • Theori 2: Iaith Ffilm

Blwyddyn Dau - Gradd derfynol 

 • Gwneud ffilmiau 3: Arbrofi
 • Gwneud Ffilmiau 4: Datblygiad
 • Crefft 3: Stiwdio Uwch
 • Theori 3: Hanes a Theori Ffilm Ddogfennol (Dewisol)
 • Theori 3: Sinema Fyd-eang (Dewisol)
 • Prosiect Cydweithredol

Blwyddyn Tri - Gradd ffilm 

 • Gwneud Ffilmiau Uwch 1: Arbenigedd
 • Gwneud Ffilmiau Uwch 2: Ymgysylltu
 • Damcaniaeth Uwch: Traethawd Hir (Dewisol)
 • Damcaniaeth Uwch: Pecyn Comisiynu Dogfennol (Dewisol)
 • Damcaniaeth Uwch: Ysgrifennu Sgrin ar gyfer Ffuglen (Dewisol)
 • Diwydiant yn Barod

Dysgu 

Bydd myfyrwyr ar radd Ffilm PDC yn cael eu haddysgu trwy gyfuniad o weithdai, seminarau, darlithoedd a thiwtorialau, yn ogystal â darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr gan weithwyr proffesiynol o'r diwydiant. 


Asesiad 

Asesir myfyrwyr ar y radd Ffilm trwy gymysgedd o aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig. Bydd eich ffilm olaf yn rhan fawr o asesiad y flwyddyn olaf, ac mae hon yn dasg ymarferol, gydag elfennau ysgrifenedig. 

Achrediadau 

Fel rhan o'n hachrediad Skillset, rydym yn eich annog i ymgymryd â phrofiad gwaith eich hun trwy gydol y cwrs. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gydnabod yn y diwydiant gan ScreenSkills, y corff sgiliau a arweinir gan ddiwydiant ar gyfer diwydiannau sgrin y DU ac mae'n dwyn marc ansawdd ScreenSkills Select at ddibenion nodi cyrsiau sydd fwyaf addas i baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau sgrin.

Cyfleusterau 

Gall myfyrwyr ffilm elwa ar gyfleusterau o safon diwydiant, gan gynnwys Arri Alexa, Hud du Ursa, a chamerâu Sony Z5 a Z150, recordwyr sain a chymysgwyr Sound Devices gydag amrywiaeth o ficroffonau a meicroffonau radio, goleuadau LED, traciau, dollys ac offer gafael arall , stiwdio ffilm llawn offer, meddalwedd ôl-gynhyrchu AVID a ProTools, ac ystafelloedd gorffen o'r radd flaenaf ar gyfer cymysgu sain proffesiynol a graddio lliwiau.

Mae gennym hefyd ystafell gynhyrchu gyda adobe, DaVinci Resolve, ffilmmagic a meddalwedd cynhyrchu drafft terfynol/ysgrifennu sgrin. Mae gan Brifysgol De Cymru Caerdydd hefyd sinema ar y safle sydd ar gael i fyfyrwyr ddangos eu gwaith, yn ogystal â chynnal darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr.


Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu cyfweliad i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A arferol

CCC i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 96 UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Uwch y Fagloriaeth Gymreig gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC ar Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff UCAS 112-96). 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd


 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost 

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 400  

Cost deunyddiau cynhyrchu ffilm ym mlwyddyn 1. 

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 500  

Cost deunyddiau cynhyrchu ffilm ym mlwyddyn 2. 

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 600  

Cost deunyddiau cynhyrchu ffilm ym mlwyddyn 3. 

Pecyn (Gwisg ac Offer)   

Clustffonau (Pob blwyddyn academaidd)  

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

Gyriant caled a chof bach (Pob blwyddyn academaidd)  

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 50  

Sioe Graddedigion. Blwyddyn 3  

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 250  

Argraffu (Pob blwyddyn academaidd)  

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 250  

Llyfrau (Pob blwyddyn academaidd)  

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 1000  

Camera a Meicroffon DSLR (Pob blwyddyn academaidd)  

Teithiau Maes  

£ 500  

Trip Rhyngwladol (Pob blwyddyn academaidd) 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad mynediad

Mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i wneud amrywiaeth eang o swyddi yn y diwydiant ffilm gan gynnwys gweithio i'r BBC, S4C, Netflix, Channel 4, MTV, a llawer o gwmnïau eraill ledled y byd. Maent yn gweithio mewn ffilmiau nodwedd, dramau teledu, rhaglenni dogfen, hysbysebion, fideos cerddoriaeth ymhlith eraill. Oherwydd ein henw da rhyngwladol am ffilm, mae graddedigion y radd Ffilm hon yn uchel eu parch yn y diwydiant. 

Yn 2016, Enillodd cyn-fyfyriwr o'r cwrs Ffilm, Asif Kapadia Oscar am ei ffilm ddogfen, 'Amy', ar ôl ennill clod a BAFTAs am 'Senna'.  

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.