Film

BA (Anrh) Ffilm

Mae'r radd Ffilm hon yn gwrs ymarferol sy'n dysgu myfyrwyr i adrodd straeon pwerus, gwreiddiol trwy ffilm. Yn PDC, rydyn ni wedi bod yn addysgu ym maes ffilm ers dros 50 mlynedd, ac mae'r cwrs ffilm cyffrous a chreadigol hwn yn canolbwyntio ar adrodd straeon trwy ddelweddau symudol.

Rydym yn dysgu adrodd straeon ddogfennol a ffuglen, ac mae pwyslais ymarferol clir sy'n darparu hyfforddiant ar lefel broffesiynol, wedi'i ategu gan gynnwys academaidd. Datblygwyd cynnwys y cwrs gyda'r diwydiant, felly byddwch chi'n graddio gyda'r gallu creadigol a'r sgiliau i fynd i mewn i'r gweithle.

Mae enw da ein cyn-fyfrwyr, ynghyd â'n harbenigedd ni wrth wneud ffilmiau, yn cael ei gydnabod ledled y diwydiant, ac mae llawer o aelodau staff yn wneuthurwyr ffilmiau arobryn sy'n parhau i weithio yn y diwydiant, gan gynnwys y BBC.

Mae ein myfyrwyr yn elwa o gyfleusterau o safon diwydiant ar Gampws Caerdydd, yn ogystal â sinema ar y safle sydd ar gael i fyfyrwyr sgrinio eu gwaith, yn ogystal â chynnal darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr. Mae gradd Ffilm PDC hefyd yn rhan o Ysgol Ffilm a Theledu Cymru, sy'n rhoi'r sgiliau a'r cyfleoedd sydd eu hangen ar fyfyrwyr i weithio yn y diwydiant teledu a ffilm heddiw.

Os oes gennych ddiddordeb penodol mewn ysgrifennu ar gyfer ffilm, edrychwch ar ein cwrs BA (Anrh) Sinema.

Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
36VA Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
36VA Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Yn ystod y cwrs ffilm gallwch ddisgwyl astudio celfyddyd adrodd straeon creadigol, gan ddefnyddio technolegau digidol i wneud ffilmiau dogfennol a ffuglen a phrosiectau masnachol. 

Gallwch arbenigo mewn meysydd penodol creu ffilmiau, ysgrifennu ar gyfer sgrin, cynhyrchu, cyfarwyddo, sinematograffi, sain a golygu, felly byddwch chi'n magu sgiliau arbenigol i sefydlu'ch gyrfa. Byddwch hefyd yn gwneud ffilmiau cydweithredol ar ddiwedd eich trydedd blwyddyn. Bydd rhain yn eich nodweddu yn y diwydiant ac yn nodi penllanw eich holl waith caled. 

  

Blwyddyn Un - Gradd ffilm 

 • Gwneud Ffilm 1: Rhaglen Dofgen

 • Crefft 1: Sgiliau a Technegau

 • Theori 1: Hanes Ffilm

 • Creu Ffilm 2: Ffuglen

 • Crefft 2: Cyflwyniad Stiwdio

 • Theori 2: Iaith Ffilm

Blwyddyn Dau - Gradd derfynol 

 • Gwneud Ffilm 4: Datblygu

 • Prosiect Cydweithredol

 • Theori 3: Gwneuthurwyr Ffilm Hollywood Newydd (Dewisol)

 • Theori 3: Sinema Fyd-eang (Dewisol)

 • Theori 3: Hanes a Theori Ffilm Ddogfennol (Dewisol)

 • Crefft 3: Stiwdio Uwch

 • Gwneud Ffilm 3: Arbrofi


Blwyddyn Tri - Gradd ffilm 

 • Gwneud Ffilm Uwch 1: Arbenigedd

 • Theori Uwch: Traethawd Hir (Dewisol)

 • Theori Uwch: Ysgrifennu Sgrin ar gyfer Ffuglen (Dewisol)

 • Theori Uwch: Pecyn Comisiynu Dogfen (Dewisol)

 • Theori Uwch: Adroddiad Beirniadol (Dewisol)

 • Gwneud Ffilm Uwch 2: Ymgysylltu

 • Yn Barod am Ddiwydiant

  

Dysgu 

Bydd myfyrwyr ar radd Ffilm PDC yn cael eu haddysgu trwy gyfuniad o weithdai, seminarau, darlithoedd a thiwtorialau, yn ogystal â darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr gan weithwyr proffesiynol o'r diwydiant. 


Asesiad 

Asesir myfyrwyr ar y radd Ffilm trwy gymysgedd o aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig. Bydd eich ffilm olaf yn rhan fawr o asesiad y flwyddyn olaf, ac mae hon yn dasg ymarferol, gydag elfennau ysgrifenedig. 

Achrediadau 

Fel rhan o'n hachrediad Skillset, cewch gyfle i gael mynediad at leoliadau gwaith yn ystod y cwrs. Rydym hefyd yn eich annog i ymgymryd â phrofiad gwaith eich hun trwy gydol y cwrs. 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gydnabod yn y diwydiant gan ScreenSkills, y corff sgiliau a arweinir gan ddiwydiant ar gyfer diwydiannau sgrin y DU ac mae'n dwyn marc ansawdd ScreenSkills Select at ddibenion nodi cyrsiau sydd fwyaf addas i baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau sgrin.

 

Cyfleusterau 

Gall myfyrwyr ffilm elwa o gyfleusterau o safon diwydiant, gan gynnwys Arri Alexa, Black magic Ursa, camerâu Sony Z5 a Z150 a chamerâu Aaton XTR Super 16mm, recordwyr sain a chymysgwyr Sound Devices gydag ystod o feicroffonau a lluniau radio, goleuadau LED, traciau, dollys ac offer 'grip' arall, stiwdio ffilm wedi'i chyfarparu'n llawn, meddalwedd ôl-gynhyrchu AVID a ProTools, ac ystafelloedd ôl-gynhyrchu o'r radd flaenaf ar gyfer cymysgu sain proffesiynol a graddio lliw. 

Mae gennym hefyd gyfres gynhyrchu gyda meddalwedd cynhyrchu / ysgrifennu sgrin adobe a moviemagic. Mae gan PDC Caerdydd hefyd sinema ar y safle sydd ar gael i fyfyrwyr sgrinio eu gwaith, yn ogystal â chynnal darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr. 


Darlithwyr 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Ymgeiswyr yn y DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a chyfweliad llwyddiannus. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o'ch gwaith cyn mynychu cyfweliad, lle bo angen hyn ar gyfer eich cwrs. Darperir manylion llawn o'r hyn sy'n ofynnol unwaith y bydd eich cais wedi'i brosesu.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A arferol

BBC - CSC i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112-96 UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Uwch y Fagloriaeth Gymreig gyda Gradd B / C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB-CC ar Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff UCAS 112-96). 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112-96 UCAS). 

Cynnig IB arferol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost 

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 400  

Cost deunyddiau cynhyrchu ffilm ym mlwyddyn 1. 

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 500  

Cost deunyddiau cynhyrchu ffilm ym mlwyddyn 2. 

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 600  

Cost deunyddiau cynhyrchu ffilm ym mlwyddyn 3. 

Pecyn (Gwisg ac Offer)   

Clustffonau (Pob blwyddyn academaidd)  

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

Gyriant caled a chof bach (Pob blwyddyn academaidd)  

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 50  

Sioe Graddedigion. Blwyddyn 3  

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 250  

Argraffu (Pob blwyddyn academaidd)  

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 250  

Llyfrau (Pob blwyddyn academaidd)  

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 1000  

Camera a Meicroffon DSLR (Pob blwyddyn academaidd)  

Teithiau Maes  

£ 500  

Trip Rhyngwladol (Pob blwyddyn academaidd) 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Datganiad mynediad

Mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i wneud amrywiaeth eang o swyddi yn y diwydiant ffilm gan gynnwys gweithio i'r BBC, S4C, Netflix, Channel 4, MTV, a llawer o gwmnïau eraill ledled y byd. Maent yn gweithio mewn ffilmiau nodwedd, dramau teledu, rhaglenni dogfen, hysbysebion, fideos cerddoriaeth ymhlith eraill. Oherwydd ein henw da rhyngwladol am ffilm, mae graddedigion y radd Ffilm hon yn uchel eu parch yn y diwydiant. 

Yn 2016, Enillodd cyn-fyfyriwr o'r cwrs Ffilm, Asif Kapadia Oscar am ei ffilm ddogfen, 'Amy', ar ôl ennill clod a BAFTAs am 'Senna'.  

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL