Roedd 91% o’n myfyrwyr BSc (Anrh) Logisteg a Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi yn fodlon â’u cwrs - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022

Mae cadwyni cyflenwi yn darparu ein holl gynhyrchion a gwasanaethau rydyn ni'n eu defnyddio - maen nhw hefyd yn cynnwys rheoli gweithrediadau, logisteg, caffael a rheoli prosiectau. Mae'n faes arbenigol sy'n tyfu ac sy'n rhan allweddol o unrhyw fusnes. 

Mae'r BSc (Anrh) Logisteg, Caffael a Rheoli Cadwyn Gyflenwi wedi'i achredu gan y  Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwiac mae'n cynnig addysg fusnes integredig sy'n wynebu'r dyfodol ac sy'n cwmpasu'r prif ddisgyblaethau a meysydd gweithredol busnes, wrth ganolbwyntio ar gynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau a'r cymwyseddau sy'n ofynnol mewn marchnad lafur gyfoes ac yn y dyfodol. Yn ogystal â 3 blynedd o brofiad gwaith perthnasol byddwch yn gymwys ar gyfer aelodaeth lawn gyda CIPS (MCIPS).

Yn ystod eich astudiaethau gallwch wneud cais am aelodaeth gysylltiol CIPS am ddim.

Athroniaeth drosfwaol ein gradd sydd newydd ei dylunio yw cefnogi a gwella dilyniant, cyflawniad a llwyddiant, wrth herio ein myfyrwyr i ddod yn rheolwyr proffesiynol, uchelgeisiol a meddwl byd-eang mewn amgylchedd economaidd cymhleth, deinamig. Mae'r cwrs yn bartneriaeth ystyrlon rhwng myfyrwyr, cyflogwyr ac Ysgol Fusnes Cymru, gydag arloesiadau clir mewn dysgu yn y gwaith, asesu ar gyfer dysgu a mentrau addysgu a dysgu. 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael trwy Network75, llwybr gwaith ac astudio cyfun.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
JN93 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Llawn amser 3 blynedd Ionawr Trefforest A
JN94 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
JN93 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Llawn amser 3 blynedd Ionawr Trefforest A
JN94 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Mae'r cwrs wedi'i strwythuro ar sail dau floc ym mhob blwyddyn, gyda digwyddiadau dysgu ymgolli yn digwydd ar ddechrau a diwedd pob bloc astudio ar bob lefel, gan gydnabod cred Prifysgol Cymru bod datblygu dull gweithredol o ddysgu drwy ymdrochi yn cyflawni dau amcan allweddol. 

Yn gyntaf, mae'n rhoi cyfle i'r dysgwr ryngweithio â chyd-ddysgwyr mewn timau; adeiladu hunaniaeth a pherthyn. Yn ail, mae'n caniatáu i'r gallu ddatblygu strategaethau dysgu gweithredol mewn amgylchedd strwythuredig a gefnogir. Cefnogir datblygiad academaidd a phroffesiynol hefyd trwy gydol y cwrs trwy'r Ganolfan Llwyddiant Academaidd.

Ar gyfer myfyrwyr sy'n cofrestru ar y cwrs hwn ym mis Ionawr, sylwch y bydd gofyn i chi gofrestru ar gyfer ail flwyddyn y cwrs ym mis Medi (o'r un flwyddyn galendr), yn amodol ar gwblhau blwyddyn 1 yn llwyddiannus.

Blwyddyn 1 - Logisteg, Caffael a Rheoli Cadwyn Gyflenwi 

 • Pobl, Gwaith a Chymdeithas 
 • Economeg, y Gyfraith a'r Amgylchedd Busnes 
 • Dod yn Broffesiynol; Ymholiad Beirniadol 
 • Egwyddorion Rheoli Cadwyn Gyflenwi 
 • Marchnata ac Ymddygiad Defnyddwyr 
 • Dod yn Broffesiynol; Prosiect Menter 

Blwyddyn 2 

 • Dadansoddeg Busnes ar gyfer Rheolaeth a Gwneud Penderfyniadau Ariannol 
 • Rheoli Cadwyn Manwerthu a Chyflenwi 
 • Caffael a Chyrchu Strategol 
 • Logisteg a Rheoli Deunyddiau 
 • Caffael Masnachol 
 • Prosiectau a Gweithrediadau Rheoli

Blwyddyn 3 

 • Rheolaeth Strategol 
 • Caffael Strategol a Pherthynas Fasnachol 
 • Risg a Chynaliadwyedd Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi 
 • Caffael a Chyrchu Byd-eang 
 • Traethawd Hir 

Dysgu 

Addysgir y cwrs gan dîm o arbenigwyr enwog, sy'n dod â'r datblygiadau a'r ymchwil ddiweddaraf yn uniongyrchol i'r ystafell ddosbarth. Byddwch hefyd yn cael mewnbwn rheolaidd gan fusnesau parchus sy'n gosod prosiectau myfyrwyr, felly gallwch chi gymhwyso'r damcaniaethau cadwyn gyflenwi rydych chi wedi'u dysgu yn yr ystafell ddosbarth i ddatrys problemau sefydliadol bywyd go iawn. 

Yn sail i'ch astudiaethau bydd yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan y Brifysgol Grŵp ymchwil y Gadwyn Gyflenwi, Rhagoriaeth Gweithrediadau a Chaffael (SCOPE). Mae llawer o'n staff addysgu yn chwarae rhan weithredol yn ein canolfannau masnachol ac ymchwil ac yn gweithio'n agos gyda'r diwydiant sy'n cynnal ymchwil ac ymgynghori. I chi, mae hyn yn golygu y cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen eu maes arbenigol. 

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Gellir astudio o leiaf 40 credyd o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Asesiad 

Fel arfer bydd yn rhaid i chi gwblhau gwaith cwrs wrth i chi symud ymlaen, ac fel arfer sefyll arholiadau ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd. Ni fydd unrhyw fodiwl yn cael arholiadau 100%. 

Achrediadau

Mae ein gradd Logisteg, Caffael a Rheoli Cadwyn Gyflenwi wedi ei achredu gan y Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi

Lleoliadau

Fe'ch anogir i ymgymryd â chyfle lleoliad â thâl ym mlwyddyn 3 eich astudiaeth - gan wneud y mwyaf o'ch cyflogadwyedd. Byddwch hefyd yn elwa o'r perthnasoedd ymarferwyr sefydledig y mae Ysgol Fusnes Cymru wedi'u datblygu dros y degawd diwethaf. Mae hyn yn darparu cyfleoedd rhagorol i'ch ymarfer proffesiynol trwy ddarlithoedd gwestai dan arweiniad ymarferwyr, ymweliadau maes, digwyddiadau datblygu gyrfa, ymchwil arsylwadol ac ymarferol, lleoliadau myfyrwyr ac asesiadau dan arweiniad senario. 

Mae cynnwys lleoliadau, ymweliadau cwmnïau ac ymgysylltu sefydliadol (trwy Glinig Busnes Cymru a digwyddiadau ac ymweliadau CIPS) yn rhoi cyfle i ymgysylltu â sefydliadau a gweithwyr proffesiynol a chymryd rhan mewn trafodaethau gyda chwmnïau wrth iddynt geisio darparu atebion i broblemau cwmnïau go iawn a materion. 

Cyfleusterau

Clinig Busnes Ysgol Fusnes De Cymru

Darlithwyr

Arweinydd y cwrs yw Scott Parfitt.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

CCC (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).  

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 96 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi cysylltwch â ni. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.  

Myfyrwyr rhyngwladol a'r EU

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.  

Ymgeisiwch nawr  

Datganiad derbyn

Mae blwyddyn allan ar leoliad gwaith, ymgymryd ag interniaeth fel rhan o'ch cwrs, neu astudio dramor yn hwb mawr arall i'ch CV a all eich helpu i sefyll allan o'r dorf. P'un a fyddwch yn astudio dramor neu'n ennill profiad gwaith, bydd ein tîm profiadol yn eich helpu i ddod o hyd i leoliad, mewn maes sydd o ddiddordeb i chi. 

Gallwch dreulio hyd at flwyddyn yn un o ystod o sefydliadau lleol, cenedlaethol neu ryngwladol neu ymuno â nifer o sefydliadau partner ledled y byd hwnnw sy'n darparu mynediad at gyfleoedd astudio. Byddwch hefyd yn elwa o'r berthynas sefydledig a ddatblygodd dros y ddegawd ddiwethaf sydd gan Ysgol Fusnes Cymru gydag ymarferwyr. Ymhlith y lleoliadau nodweddiadol mae GE Aviation, Intel, Proxima, Lockheed Martin a GlaxoSmithKline. 

Bydd myfyrwyr ar y BSc (Anrh) Logisteg, Caffael a Rheoli Cadwyn Gyflenwi hefyd yn profi ein rhaglen Ignite. Rhaglen bum niwrnod dwys yw hwn ac mae wedi'i chynllunio i fynd â chi ar daith tuag at ddod yn fentrus yn eich dewis barth; boed hwn yn fusnes newydd, yn fenter gymdeithasol, yn y sector gwirfoddol neu o fewn sefydliad sefydledig. 

Mae'r radd BSc (Anrh) Logisteg, Caffael a Rheoli Cadwyn Gyflenwi yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu ystod o sgiliau pwysig iawn ar gyfer diwydiant gan gynnwys: 

 • Rheoli perthynas
 • Sgiliau negodi cryf
 • Rheoli amser
 • Meddwl strategol
 • Y gallu i addasu i newid
 • Dealltwriaeth o reoli risg
 • Dealltwriaeth a gallu i wella cynaliadwyedd ar draws y gadwyn gyflenwi.
 • Rheoli prosiect
 • Sgiliau ymgynghori
 • Sgiliau digidol
 • Sgiliau Rheoli Pobl
 • Sgiliau arwain mewn cyd-destun byd-eang
 • Gwneud Penderfyniadau Ariannol mewn amgylcheddau caffael cymhleth

Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.