Gareth.3c90d224.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

MSc Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Dyluniwyd yr MSc Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio ar lefel rheolaeth ganol i uwch reolwyr, sy'n ceisio gwella'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer arweinyddiaeth a rheolaeth effeithiol yn yr amgylcheddau cymhleth, deinamig sy'n wynebu sefydliadau ar draws pob sector heddiw. 

Gall y cwrs ôl-raddedig hwn ychwanegu gwerth at eich ymarfer gwaith ac at eich sefydliad ar unwaith. Cewch gefnogaeth i adeiladu eich gwybodaeth a'ch sgiliau fel y gallwch ymchwilio yn effeithiol, datblygu strategaeth, arwain a rheoli newid ac adeiladu diwylliant o berfformiad uchel. 

Mae'r cwrs Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn mabwysiadu athroniaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus, lle byddwch chi'n ymgymryd â phrosiectau yn y gwaith ac yn cwblhau traethawd hir yn y gwaith, i fod o werth strategol i'ch sefydliad. Dyluniwyd y cwrs hwn i gynnig a llwybr achredu deuolgyda Diploma Lefel 7 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) - dull arloesol yn y DU. 

Wedi'i gyflwyno'n rhan-amser, byddwch chi'n astudio gyda myfyrwyr o amrywiaeth o gefndiroedd mewn sesiynau penwythnos, fel arfer yn cael eu cyflwyno dros dair blynedd. Gall myfyrwyr gyflymu ac arafu os oes angen. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 


Diweddariad 2022/23: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd pandemig Covid-19, gall y dulliau cyflwyno a’r gweithgareddau a gynigir fel rhan o’n cyrsiau yn y flwyddyn i ddod, fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich cyfnod astudio, os oes angen eu newid oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. P'un a ydych chi ar y campws yn llawn amser, yn rhan-amser gydag astudio ar-lein, neu'n llawn amser ar-lein, mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a llawer o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol.  

Wedi'i achredu gan ILM

ILM logo

T&C's Apply - Dysgu mwy

Alumni Discount 2021-22

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn

LinkedIn
2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Bydd yr MSc Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn rhoi cyfle i chi archwilio ymddygiadau a rôl arweinyddiaeth a sut y gall ddylanwadu ar yr unigolyn, y tîm a'r sefydliad. Bydd damcaniaethau arweinyddiaeth yn cael eu trafod a'u cymhwyso i'ch ymarfer arweinyddiaeth eich hun ac ymarfer eich sefydliad. 

Bydd themâu arweinyddiaeth sefydliadol sy'n ymwneud â phŵer, gwleidyddiaeth, moeseg, rhyw ac arweinyddiaeth drawsddiwylliannol yn cael eu hystyried. 

Astudir prosesau arwain a rheoli sylweddol megis creu amgylchedd ar gyfer newid yn gyson; deall a mowldio diwylliant sefydliadol; meithrin ymddiriedaeth a diwylliant tîm perfformiad uchel; rheoli ac arwain rhwydweithiau, cynghreiriau a phartneriaethau cymhleth; a chyfraniad Rheoli Adnoddau Dynol. 

Byddwn hefyd yn archwilio dulliau newydd a blaengar o arwain gan gynnwys astudiaethau beirniadol sydd wedi cwestiynu natur ac angenrheidrwydd arweinyddiaeth mewn sefydliadau. 

  

Mae myfyrwyr fel arfer yn astudio ar gyfer y radd Meistr lawn sef 180 credyd ôl-raddedig. Fodd bynnag, mae dyfarniadau ymadael ar gael: byddai cyflawni 60 credyd yn rhoi Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth i chi a byddai 120 credyd yn rhoi Diploma Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth i chi. Bydd astudio 60 credyd arall yn eich galluogi i gyflawni MSC mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth. 


Mae'r modiwlau astudio yn cynnwys: 

Rheoli Datblygiad Proffesiynol 
Trwy astudio'r modiwl sgiliau hwn byddwch yn dod yn hunan-fyfyriol yn feirniadol mewn perthynas â'ch ymarfer.  

Arweinyddiaeth Strategol 
Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth i chi o arwain / rheoli ar gyfer perfformiad uchel. 

Materion Byd-eang a Strategol mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth 
Mae sgiliau a dealltwriaeth strategol yn hanfodol ar gyfer arweinyddiaeth. Byddwch yn cynnal ymholiad strategol yn y modiwl hwn ac mae hyn fel arfer yn seiliedig ar eich sefydliad eich hun. 

Deall a Rheoli Newid 
Byddwch yn archwilio arweinyddiaeth a rheolaeth mewn perthynas â newid, gan edrych yn benodol ar yr achos busnes dros newid. 

Dulliau Ymchwil 
Wrth astudio’r modiwl hwn byddwch yn ennill y sgiliau a’r wybodaeth sy’n ofynnol mewn perthynas â methodoleg a dulliau i ymgymryd â’ch ymchwil arweinyddiaeth a rheolaeth, yn enwedig eich traethawd hir. 

Hyfforddi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth Weithredol 
Mae hyfforddi'n cael ei ddefnyddio fwyfwy mewn cwmnïau fel ffordd o gefnogi perfformiad gwell naill ai fel dull rheoli cyffredinol neu trwy ddefnyddio hyfforddwr allanol ffurfiol. Bydd y modiwl hwn yn adeiladu eich sgiliau mewn perthynas â defnyddio hyfforddi fel offeryn rheoli ar gyfer gwella perfformiad sy'n canolbwyntio ar nodau. 

Traethawd Hir 
Bydd gofyn i chi wneud darn manwl o waith academaidd lle byddwch chi'n gwerthuso llenyddiaeth yn feirniadol ac yn ei gymhwyso i ddarn gwreiddiol o ymchwil sydd fel arfer yn eich gweithle. Bydd hyn o werth sylweddol i'ch sefydliad. 

  

Yn amodol ar ailddilysu o 2021 
Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol.  
Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu wedi'i newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn USW neu mewn darparwr arall. 


Dysgu 

Mae cyflwyno'r cwrs yn hyblyg iawn ac mae'n cynnwys cymysgedd o ddysgu yn yr ystafell ddosbarth a dysgu yn y gwaith, fel y gallwch chi gyd-fynd â'ch datblygiad gyrfa o amgylch eich ymrwymiadau gwaith. Trwy gydol y cwrs byddwch yn ymgymryd â nifer o aseiniadau pwrpasol sy'n gysylltiedig â gwaith ac yn ennill cefnogaeth ychwanegol trwy ein cynllun mentor personol / mentor yn y gwaith. 

Fe'ch anogir hefyd i gymryd cyfrifoldeb am eich dysgu eich hun trwy gwblhau darllen dan arweiniad, dadansoddiadau unigol a sefydliadol, ac aseiniadau ysgrifenedig. 

Fel rheol, danfonir trwy ddysgu cyfunol gan ddefnyddio blociau penwythnos tri diwrnod dros ddau benwythnos ar ddydd Sadwrn / dydd Sul. 


Asesiad 

Nid oes unrhyw arholiadau ac asesir pob modiwl trwy waith cwrs. Mae asesiadau yn seiliedig ar waith felly dylai myfyrwyr fel arfer fod mewn gwaith i gyflawni'r cwrs. 

Darlithwyr 

Monica Gibson-Sweet - Arweinydd y cwrs 
Dr Hazel Mawdsley 
Stuart Milligan 
Sian Jenkins 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Anrhydedd 2: 2 o leiaf neu gymhwyster cyfwerth, ac mae gennych o leiaf 2 flynedd o brofiad rheoli / rheoli matrics neu mewn amgylchiadau eithriadol, tair blynedd neu fwy o brofiad rheoli sylweddol. Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ddod i gyfweliad. Mae asesiadau yn seiliedig ar waith felly dylai myfyrwyr fel arfer fod mewn gwaith i gyflawni'r cwrs. 

  

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd  

  • Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd  

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd  

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost  

Asesiad neu aelodaeth ychwanegol  

£ 250 

Efallai y bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn gallu ennill Diploma Lefel 7 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (yn amodol ar fodloni gofynion yr ILM). Codir £ 250 ar fyfyrwyr sy'n dymuno gwneud hyn (pris yn gywir adeg ysgrifennu). 


Cyllid 

 Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 

  

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr USW  

Mae Prifysgol Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). Mae T's a C's yn berthnasol. 

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr USW 

Trwy amgylchedd dysgu cefnogol, bydd cyfranogiad gweithredol, cyfranogol a dysgu gweithredol yn cael cyfle i ddatblygu eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch dealltwriaeth o theori ac ymarfer arweinyddiaeth a rheolaeth a fydd yn berthnasol i chi a'ch sefydliad. 

Bydd astudio’r MSc Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn rhoi cyfle i bobl sydd ag ychydig flynyddoedd o brofiad rheoli roi eu cyd-destun eu harfer arweinyddiaeth eu hunain a’u harfer sefydliadol. 

Bydd yr MSc Arweinyddiaeth a Rheolaeth hwn yn gwella rhagolygon gyrfa arweinwyr a rheolwyr o bob sector. Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a Doethur mewn Gweinyddu Busnes (DBA), PhDgradd ymchwil. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL