Dyluniwyd yr MSc Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio ar lefel rheolaeth ganol i uwch reolwyr, sy'n ceisio gwella'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer arweinyddiaeth a rheolaeth effeithiol yn yr amgylcheddau cymhleth, deinamig sy'n wynebu sefydliadau ar draws pob sector heddiw. 

Gall y cwrs ôl-raddedig hwn ychwanegu gwerth at eich ymarfer gwaith ac at eich sefydliad ar unwaith. Cewch gefnogaeth i adeiladu eich gwybodaeth a'ch sgiliau fel y gallwch ymchwilio yn effeithiol, datblygu strategaeth, arwain a rheoli newid ac adeiladu diwylliant o berfformiad uchel. 

Mae'r cwrs Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn mabwysiadu athroniaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus, lle byddwch chi'n ymgymryd â phrosiectau yn y gwaith ac yn cwblhau traethawd hir yn y gwaith, i fod o werth strategol i'ch sefydliad. Dyluniwyd y cwrs hwn i gynnig a llwybr achredu deuolgyda Diploma Lefel 7 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) - dull arloesol yn y DU. 

Wedi'i gyflwyno'n rhan-amser, byddwch chi'n astudio gyda myfyrwyr o amrywiaeth o gefndiroedd mewn sesiynau penwythnos, fel arfer yn cael eu cyflwyno dros dair blynedd. Gall myfyrwyr gyflymu ac arafu os oes angen. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Bydd yr MSc Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn rhoi cyfle i chi archwilio ymddygiadau a rôl arweinyddiaeth a sut y gall ddylanwadu ar yr unigolyn, y tîm a'r sefydliad. Bydd damcaniaethau arweinyddiaeth yn cael eu trafod a'u cymhwyso i'ch ymarfer arweinyddiaeth eich hun ac ymarfer eich sefydliad. 

Bydd themâu arweinyddiaeth sefydliadol sy'n ymwneud â phŵer, gwleidyddiaeth, moeseg, rhyw ac arweinyddiaeth drawsddiwylliannol yn cael eu hystyried. 

Astudir prosesau arwain a rheoli sylweddol megis creu amgylchedd ar gyfer newid yn gyson; deall a mowldio diwylliant sefydliadol; meithrin ymddiriedaeth a diwylliant tîm perfformiad uchel; rheoli ac arwain rhwydweithiau, cynghreiriau a phartneriaethau cymhleth; a chyfraniad Rheoli Adnoddau Dynol. 

Byddwn hefyd yn archwilio dulliau newydd a blaengar o arwain gan gynnwys astudiaethau beirniadol sydd wedi cwestiynu natur ac angenrheidrwydd arweinyddiaeth mewn sefydliadau. 

Mae myfyrwyr fel arfer yn astudio ar gyfer y radd Meistr lawn sef 180 credyd ôl-raddedig. Fodd bynnag, mae dyfarniadau ymadael ar gael: byddai cyflawni 60 credyd yn rhoi Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth i chi a byddai 120 credyd yn rhoi Diploma Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth i chi. Bydd astudio 60 credyd arall yn eich galluogi i gyflawni MSC mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth. 


Mae'r modiwlau astudio yn cynnwys: 

Arweinyddiaeth a Dilyniant
Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i ddatblygu eich sgiliau gwerthuso beirniadol mewn perthynas a theori arweinyddiaeth a dilyniant wrth i chi ddechrau eich MSc a hefyd i'ch cefnogi i fyfyrio ar eich arweinyddiaeth a'ch dilyniant eich hun.

Materion Byd-eang a Strategol mewn Arwain a Rheoli
Mae sgiliau strategol a dealltwriaeth yn hanfodol ar gyfer arweinyddiaeth. Byddwch yn ymgymryd ag ymholiad strategol yn y modiwl hwn sydd fel arfer yn seiliedig ar eich sefydliad eich hun.

Dulliau Ymchwil
Wrth astudio’r modiwl hwn, byddwch yn ennill y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen mewn perthynas â methodoleg a dulliau i wneud eich ymchwil arweinyddiaeth a rheolaeth, yn enwedig eich traethawd hir.

Arweinyddiaeth Strategol
Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i chi o feincnodi, gosod metrigau newydd, datblygu cynlluniau strategol ac arwain/rheoli ar gyfer perfformiad uchel. Byddwch yn ymgymryd â phrosiect byw fel arfer yn eich sefydliad eich hun.

Deall a Rheoli Newid
Byddwch yn archwilio arweinyddiaeth a rheolaeth mewn perthynas â newid, gan edrych yn benodol ar yr achos busnes dros newid trwy gynnal prosiect byw fel arfer yn eich sefydliad eich hun.

Hyfforddiant ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth Weithredol
Mae hyfforddi'n cael ei ddefnyddio fwyfwy mewn cwmnïau fel modd o gefnogi perfformiad gwell naill ai fel dull rheoli cyffredinol neu drwy ddefnyddio hyfforddwr allanol ffurfiol. Bydd y modiwl hwn yn adeiladu eich sgiliau mewn perthynas â defnyddio hyfforddi fel arf rheoli ar gyfer gwella perfformiad sy'n canolbwyntio ar nodau.

Traethawd hir
Bydd gofyn i chi ymgymryd ag astudiaeth academaidd fanwl lle byddwch yn gwerthuso llenyddiaeth yn feirniadol ac yn ei defnyddio i danategu darn o ymchwil cynradd sydd fel arfer yn eich gweithle. Bydd hyn o werth sylweddol i'ch sefydliad.

Dysgu 

Mae cyflwyno'r cwrs yn hynod hyblyg ac yn cynnwys cymysgedd o ddysgu yn yr ystafell ddosbarth a dysgu seiliedig ar waith, felly gallwch chi ffitio datblygiad eich gyrfa o amgylch eich ymrwymiadau gwaith. Trwy gydol y cwrs byddwch yn ymgymryd â nifer o aseiniadau pwrpasol yn ymwneud â gwaith ac yn cael cefnogaeth ychwanegol trwy eich tiwtoriaid cwrs.

Byddwch hefyd yn cael eich annog i gymryd cyfrifoldeb am eich dysgu eich hun trwy gwblhau darllen dan arweiniad, dadansoddiadau unigol a sefydliadol, ac aseiniadau ysgrifenedig.

Darperir dros dair blynedd, yn rhan-amser yn unig trwy ddysgu cyfunol. Yn gyffredinol, cyflwynir pob modiwl dros ddau benwythnos ar ddydd Sadwrn a dydd Sul ond mae hyn yn amrywio yn dibynnu ar natur y modiwl. Fel arfer caiff ei gyflwyno wyneb yn wyneb ond mae rhai sesiynau, yn enwedig cyfarfodydd goruchwylio unigol, ar-lein. Mae sesiynau dosbarthu fel arfer tua bob chwe wythnos.

Asesiad 

Nid oes unrhyw arholiadau ac asesir pob modiwl trwy waith cwrs. Mae asesiadau yn seiliedig ar waith felly dylai myfyrwyr fel arfer fod mewn gwaith i gyflawni'r cwrs. 

Darlithwyr 

Monica Gibson-Sweet (Arweinydd y cwrs)
Sian Jenkins
Shelley Poole

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

O leiaf gradd Anrhydedd 2:2 neu gymhwyster cyfatebol, ac o leiaf 2 flynedd o brofiad sylweddol mewn arwain neu reoli/rheoli matrics. Bydd ymgeiswyr sydd hefyd ar gynllun graddedig carlam yn cael eu hystyried hefyd. Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr fynychu cyfweliad. Mae asesiadau yn seiliedig ar waith felly dim ond yn rhan-amser y mae'r cwrs ar gael ac fel arfer dylai myfyrwyr fod mewn rôl broffesiynol briodol i ymgymryd â'r prosiectau byw yn y gwaith ar y cwrs. 

Gan fod y cwrs ar gael yn rhan-amser yn unig i fyfyrwyr sy'n gweithio, gyda sesiynau cyflwyno penwythnos wyneb yn wyneb bob chwe wythnos, mae myfyrwyr yn dueddol o fod wedi'u lleoli gartref.

Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd  

Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd  

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd  

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


* Rhwymedig 

Eitem 

Cost  

Asesiad neu aelodaeth ychwanegol  

£ 350 

Efallai y bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn gallu ennill Diploma Lefel 7 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (yn amodol ar fodloni gofynion yr ILM).Codir ffi untro o £350 ar fyfyrwyr sy'n dymuno gwneud hyn (pris yn gywir adeg ysgrifennu). 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 


Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Trwy amgylchedd dysgu cefnogol ac ymagwedd weithredol, gyfranogol sy'n cynnwys prosiectau seiliedig ar waith, byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu eich gwybodaeth, sgiliau, a dealltwriaeth o theori ac ymarfer arweinyddiaeth a rheolaeth a fydd yn berthnasol i chi a'ch sefydliad.

Bydd astudio'r MSc Arwain a Rheoli yn rhoi'r cyfle i bobl sydd ag ychydig flynyddoedd o brofiad rheoli i roi eu harferion arwain a rheoli eu hunain a'u sefydliad yn eu cyd-destun.

Bydd yr MSc Arweinyddiaeth a Rheolaeth hwn yn gwella rhagolygon gyrfa arweinwyr a rheolwyr o bob sector. Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a Doethur mewn Gweinyddu Busnes (DBA), PhDgradd ymchwil.