Mae’r holl waith ymchwil a gyflawnir ym Mhrifysgol De Cymru wedi’i seilio ar werthoedd cyffredin, sef cywirdeb, gonestrwydd a phroffesiynoldeb.


Fel sy’n ofynnol gan Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW), mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i gydymffurfio’n llawn â Choncordat Prifysgolion y DU i gefnogi Gonestrwydd Ymchwil

Mae ein datganiadau blynyddol ar gydymffurfiaeth wedi’u darparu yma:Nid yw Fframweithiau ar gyfer Arfer Ymchwil Da wedi’u cyfyngu i Brifysgolion y DU a HEFCW.

Mae PDC yn tanysgrifio i God Ymarfer Ymchwil Swyddfa Uniondeb Ymchwil y DU (UKRIO), ac mae’n rhaid i’r holl ymchwil iechyd a gynhelir gan y Brifysgol gydymffurfio â’r Fframwaith ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Llywodraeth y DU). 

Mae'r Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil yn goruchwylio cywirdeb ymchwil ac yn sicrhau bod y wybodaeth hon yn cael ei diweddaru a'i bod ar gael i'r cyhoedd.

Y Rheolwr Llywodraethu Ymchwil yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer y rhai sy'n ceisio gwybodaeth am Uniondeb Ymchwil neu unrhyw faterion cysylltiedig.

Dylai unigolion sydd am godi pryderon yn gyfrinachol am gyfanrwydd unrhyw ymchwil sy'n cael ei wneud gan Brifysgol De Cymru gysylltu â Phennaeth y Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi.

Polisïau perthnasol

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i’r egwyddorion arfer da canlynol o ran ymchwil.

Mae’r rhain wedi’u gosod yn ein Cod Ymddygiad Arfer Da o ran Ymchwil PDC sy’n nodi:

 • Bod gwerthoedd cyffredin o ran manyldeb a chywirdeb wrth wraidd ein hymchwil

 • Ein bod yn meithrin amgylchedd ymchwil sy’n cefnogi ymchwil o’r safonau uchaf o ran manyldeb a chywirdeb

 • Bod ein gweithgarwch ymchwil ac arloesi yn cydymffurfio â’r holl rwymedigaethau moesegol, cyfreithiol a phroffesiynol

 • Ein bod yn defnyddio prosesau tryloyw, cadarn a theg i ymdrin â honiadau o gamymddwyn

 • Ein bod yn parhau i fonitro, a lle bo angen, gwella addasrwydd a phriodoldeb y dulliau sydd ar waith i roi sicrwydd ynghylch gonestrwydd ymchwil

Mae gan y Brifysgol brosesau cadarn ar waith ar gyfer ymdrin â honiadau o gamymddwyn academaidd, a phroses gymeradwyo foesegol wedi’i diffinio’n glir ar gyfer staff a myfyrwyr.

Lle bo angen, mae’n ofynnol i bob aelod o staff academaidd a myfyrwyr wneud cais am gymeradwyaeth moeseg ymchwil cyn cynnal unrhyw weithgarwch cysylltiedig.


Mae gan bob cyfadran Bwyllgorau Moeseg Ymchwil Cyfadran ac mae’r rhain yn cael eu harwain gan Gadeirydd Moeseg Ymchwil Cyfadran. Gellir gweld y trefniadau Moeseg Ymchwil ar ein mewnrwyd staff.

Mae hyfforddiant cynhwysfawr i staff a myfyrwyr ar gael drwy'r Rhaglen Datblygu Ymchwil ac Arloesi.


Mewngofnodwch i'r fewnrwyd staff i gael mynediad i'r tudalennau llywodraethu ymchwil, polisïau a chanllawiau.

 • Cod Ymddygiad Arfer Ymchwil Da, 
 • Polisi Moeseg Ymchwil y Brifysgol, 
 • Canllawiau Cyhoeddi ac Awdurdodi, 
 • Camymddwyn Ymchwil - gweithdrefn ar gyfer adrodd ac ymchwilio, 
 • Polisi chwythu'r chwiban, 
 • Diogelu Data (GDPR), 
 • Rheoli Data Ymchwil, 
 • Mynediad Agored, 
 • Protocol ATAL ar gyfer ymchwil sy'n gysylltiedig â diogelwch 
 • Matrics Risg Ymchwil ar gyfer cymeradwyo ymchwil a fwriadwyd ar gyfer tramor neu sy'n peri risg sylweddol i ymchwilwyr, cyfranogwyr neu sefydliad.

Cysylltu

Os hoffech ragor o fanylion am unrhyw rai o’r polisïau a’r gweithdrefnau y sonnir amdanynt yma, cysylltwch â Jonathan Sinfield, y Rheolwr Llywodraethu Ymchwil.