Mae fframwaith rheoli’r Brifysgol yn cynnwys y Tîm Gweithredol, sy’n gyfrifol am reoli’r Brifysgol, a datblygu cynlluniau strategol a gweithredol; y Bwrdd Llywodraethwyr, sy'n gyfrifol am oruchwylio ei weithgareddau addysgol ac ymrwymiad i gynnal ei fusnes mewn ffordd gyfrifol a thryloyw; a'n Canghellor, rôl anrhydeddus fel pennaeth seremonïol y Brifysgol.

Tîm Gweithredol

Yr Is-Ganghellor: Dr Ben Calvert

Ben Calvert

Ymunodd Dr Ben Calvert â PDC yn 2015 fel Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr, cyn dod yn Ddirprwy Is-Ganghellor yn 2019. Dechreuodd yn rôl yr Is-Ganghellor ym mis Medi 2021.

Cyn ymuno â PDC, bu'n gweithio ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw, gan symud ymlaen o fod yn Arweinydd Cwrs i fod yn Bennaeth Adran, yna'n Ddeon y Gyfadran, swydd a ddaliodd am chwe blynedd.

Fel Deon, bu Ben yn rheoli ar draws sylfaen ddisgyblaethol eang gan gynnwys Ysgolion y Cyfryngau, y Dyniaethau, Celf a Dylunio a Chyfrifiadura a Thechnoleg. Sefydlodd Ben nifer o gyrsiau gradd newydd gan gynnwys Cerddoriaeth Boblogaidd, Cynhyrchu Teledu a Chynhyrchu Radio, ac roedd yn rhan o dîm a sicrhaodd achrediad Academi Skillset ar gyfer Ysgol y Cyfryngau.

Dirprwy Is-Ganghellor: Yr Athro Donna Whitehead

Ymunodd yr Athro Donna Whitehead â PDC fel Dirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol ym mis Tachwedd 2021. Cyn ymgymryd â'r rôl, Donna oedd Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Fetropolitan Llundain. O fewn y rôl honno roedd Donna yn gyfrifol am yr holl dimau academaidd a chymorth myfyrwyr, yn cwmpasu ysgolion academaidd, gwasanaethau myfyrwyr, ymchwil a chyfnewid gwybodaeth, y gofrestrfa, gwasanaethau dysgu, dysgu ac addysgu, a gweinyddiaeth myfyrwyr ac academaidd. Un o gyfrifoldebau craidd ei rôl oedd creu prifysgol gynhwysol oedd yn creu canlyniadau cydradd i staff a myfyrwyr. Yn ystod ei chyfnod ym Met Llundain, arweiniodd Donna dimau i gyflawni gwelliannau yn holl ganlyniadau’r myfyrwyr ac amrywiaeth o ganlyniadau sefydliadol eraill.

Cyn ymuno â Met Llundain, Donna oedd Dirprwy Is-Ganghellor a Deon Gweithredol Cyfadran Busnes a'r Gyfraith Prifysgol Gorllewin Lloegr (UWE Bryste). Tra yn UWE, arweiniodd Donna ar fentergarwch ac entrepreneuriaeth ar draws y brifysgol, gan ymgorffori sgiliau menter yn y cwricwlwm i bob myfyriwr, a helpu i arwain partneriaethau gyda busnesau, y trydydd sector, a darparwyr addysg rhyngwladol. Ymunodd Donna ag UWE o PDC, lle bu’n gweithio’n wreiddiol fel Pennaeth Ysgol y Gyfraith, Cyfrifeg a Chyllid ac wedyn fel Dirprwy Ddeon y Gyfadran Busnes a Chymdeithas, fel yr oedd hi ar y pryd. Dechreuodd Donna ei gyrfa academaidd ym Mhrifysgol Sunderland, lle'r oedd hefyd wedi cwblhau ei hastudiaethau israddedig; bu'n gweithio yno fel darlithydd, fel uwch ddarlithydd ac yna fel arweinydd tîm ar gyfer y gyfraith. Dysgodd amrywiaeth o feysydd o’r gyfraith, ond gydag angerdd arbennig dros Gyfraith Teulu.

Donna-Whitehead

Prif Swyddog Gweithredu: Mark Milton

Mark-Milton

Daeth Mark Milton yn Brif Swyddog Gweithredu’r Brifysgol ym mis Ionawr 2020, gan ddod â chyfoeth o brofiad gydag ef fel cyn-Gyfarwyddwr Pobl a Datblygiad Sefydliadol Heddlu Avon a Gwlad yr Haf. Wrth dreulio rhan gynnar ei yrfa yn y sector pensiynau, adeiladodd Mark ei arbenigedd mewn AD, cyfrifeg, archwilio a marchnata, tra’n astudio ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr am gymwysterau proffesiynol mewn rheoli a datblygu pobl.

Bu’n gweithio i Prudential & Clerical Medical am 25 mlynedd mewn nifer o rolau, cyn cymryd swydd Prif Swyddog yn Heddlu Wiltshire yn 2005. Roedd y rôl hon hefyd yn cynnwys elfen gydweithredol newydd, gyda’r cyfle i gynnig cyngor strategol i heddlu cyfagos, sef Heddlu Gwent. Ymunodd Mark â Heddlu Avon a Gwlad yr Haf yn 2017, cyn dechrau ar ei rôl yn PDC. Mae’n gyn Is-Gadeirydd Fforwm Heddlu Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, ac yn ddiweddar daeth yn Gymrawd o’r CIPD.

Prif Swyddog Ariannol: Rachel Elias-Lee

Ail-ymunodd Rachel Elias-Lee â Theulu PDC yn 2018 fel Prif Swyddog Gweithredu’r Gyfadran ar gyfer yr hen Gyfadran Busnes a Chymdeithas, cyn cael ei phenodi’n Gyfarwyddwr Trawsnewid, lle y bu iddi gychwyn, datblygu a llywio dull PDC o reoli newid strategol ac arweiniodd yn weithredol ymateb Gorchymyn Aur cychwynnol y Brifysgol i bandemig Covid-19. Ymgymerodd Rachel â rôl Prif Swyddog Ariannol PDC ym mis Chwefror 2022 ac mae’n darparu trosolwg ariannol ar draws Grŵp PDC.

Cyn ail-ymuno â PDC, Rachel oedd Cyfarwyddwr Cyllid WJEC CBAC Ltd (o 2014), lle bu’n arwain busnes y grŵp drwy’r cyfnod o ddiwygio pynciau yng Nghymru/Lloegr yn 2015, er mwyn cadw statws sefydliad dyfarnu. Gweithredodd system gwelliannau, cynllunio ac archwilio sylweddol ar hyd y ffordd. Cyn hyn, roedd Rachel yn Ddirprwy Bennaeth Adnoddau (a Chyfarwyddwr Prosiect Ardal Ddysgu Merthyr (MLQ)) yn Y Coleg Merthyr Tudful (2009 - 2013), cwmni grŵp PDC, lle bu’n goruchwylio’r rhaglen newid gwerth £33M a oedd yn arwain y sector ac a enillodd wobrau (gan gynnwys adeiladau newydd) i drawsnewid addysg ôl-16 yn rhanbarth Merthyr Tudful/Blaenau'r Cymoedd.

Mae Rachel yn gymrawd proffesiynol cymwysedig o Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig ac yn cynghori ar sawl Bwrdd a Phanel allanol ar Strategaeth Ariannol a Thrawsnewid Busnes.

Rachel Elias-Lee

PRIF SWYDDOG POBL A CHYNHWYSIANT: Zoe Durrant

Ymunodd Zoe Durrant â PDC ym mis Ionawr 2023 fel Prif Swyddog Pobl a Chynhwysiant. Cyn derbyn ei phenodiad, bu Zoe yn gweithio i Heddlu Sir Gaerloyw fel Prif Swyddog lle’r oedd yn gyfrifol am Wasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Adnoddau Dynol, TGCh, Trawsnewid, a Pherfformiad a Chynllunio.

Cyn ei rôl yng Nghwnstabliaeth Swydd Gaerloyw, bu Zoe yn gweithio mewn amrywiaeth o uwch rolau arweinyddiaeth gyda Heddlu Wiltshire. Cafodd ei dewis ar gyfer yr uwch gwrs rheoli heddlua yn 2014, a mynychodd y cwrs yn llwyddiannus, gan fynd ymlaen i fod yn Brif Swyddog yn Heddlu Wiltshire gyda chyfrifoldeb am Adnoddau Dynol, Safonau Proffesiynol, a nifer o swyddogaethau corfforaethol.

Treuliodd Zoe ran gynnar ei gyrfa yn y sector preifat mewn Ymgynghoriaeth TG a Rheoli gyda ffocws ar uno a gwaith caffael, a oedd yn cynnwys rolau arweinyddiaeth AD rhyngwladol a secondiad i'r Unol Daleithiau.

Trwy gydol ei gyrfa mae Zoe wedi bod â diddordeb arbennig mewn cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a chreu diwylliant ac arferion gwaith cynhwysol.

Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil ac Arloesi): Yr Athro Martin Steggall

Cyn cael ei benodi’n Ddirprwy Is-ganghellor (Ymchwil ac Arloesi) ym Mhrifysgol De Cymru, mae’r Athro Martin Steggall wedi bod yn Ddirprwy Is-ganghellor Ymchwil a Phrofiad Myfyrwyr (2019 i 2021), ac roedd yn Ddeon y Gyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg ym Mhrifysgol De Cymru rhwng Rhagfyr 2014 a Mai 2019. Cyn hynny, roedd yn Ddeon Cyswllt, Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig ym Mhrifysgol City, Llundain (2011-2014). Fe’i penodwyd i staff academaidd Prifysgol City, Llundain yn 2002 ac mae wedi ymgymryd â swyddi amrywiol (Pennaeth Gwyddorau Biolegol Cymhwysol; Deon Cyswllt, Nyrsio a Bydwreigiaeth), yn ystod y cyfnod hwnnw.

Hyfforddodd Martin fel Nyrs Oedolion yn Ysbyty St. Bartholomew, Llundain rhwng 1993 a 1996, a chyfunodd waith academaidd ag ymarfer clinigol yn yr hyn sydd bellach yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Barts, fel arbenigwr mewn Iechyd Dynion (Problemau gyda chodiad ac Alldaflu cynnar). Ar ôl symud i Gymru, trosglwyddodd ei waith clinigol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, lle mae’n parhau i weithio yn yr Adran Wroleg. Cwblhaodd radd Meistr mewn Ffisioleg yn 2001 a’i radd doethur mewn Iechyd yn 2009. Mae wedi cyhoeddi’n eang mewn cyfnodolion academaidd ar y pwnc Wroleg ac Iechyd Dynion, ac wedi golygu pedwar gwerslyfr mewn anatomeg, ffisioleg a phathoffisioleg. Ef oedd gweinyddwr grant ar gyfer Cynyddu Gwaith Ymchwil Cymru (RCBC) (2015 – 2021) ac ef oedd cynrychiolydd anfeddygol Cymru ar Bwyllgor Ymgynghorol Addysg Iechyd y DU (UKHEAC) (2018 i 2021).

Martin Stegall

Dirprwy Is-Ganghellor (Menter, Ymgysylltu a Phartneriaethau)

Louise Bright

Mae Dr Louise Bright yn Ddirprwy Is-Ganghellor dros Fenter, Ymgysylltu a Phartneriaethau ym Mhrifysgol De Cymru. Ymunodd Louise â Phrifysgol Morgannwg fel Rheolwr Ymchwil ac mae wedi ymgymryd â rolau amrywiol gan gynnwys Pennaeth y Swyddfa Ymchwil a Chyfarwyddwr Ymchwil ac Ymgysylltu Busnes.

Tra oedd hi ar secondiad i Lywodraeth Cymru yn flaenorol, cynhaliodd Louise astudiaeth ar sut y gallai'r Llywodraeth weithio gyda phrifysgolion Cymru i gynyddu lefelau incwm Cynghorau Ymchwil. Roedd canlyniadau'r astudiaeth yn sail i adroddiad a gymeradwywyd gan Weinidog gyda goblygiadau polisi. Yn ystod ei secondiad roedd hi hefyd yn gyfrifol am ddrafftio cynnig i sefydlu Academi Wyddoniaeth Genedlaethol i Gymru. Cymeradwywyd hyn ac aeth Louise ymlaen i weithio gyda Llywodraeth Cymru ar sail ymgynghori gan gynnwys prosiectau ar gyflwyno’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol a Pholisi Arloesedd Llywodraeth Cymru.

Bu Louise hefyd yn Gyfarwyddwr Cyswllt y Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg Uwch gyda chyfrifoldeb dros Gymru. Roedd y rôl hon yn adeiladu ar ei phrofiad o ddatblygu myfyrwyr ymchwil ac academyddion i ddod yn ymchwilwyr effeithiol. Mae Louise yn aelod o Banel Rhagoriaeth Ymchwil Adnoddau Dynol y DU, Bwrdd Cydraddoldeb mewn STEM Llywodraeth Cymru ac roedd yn aelod o Brif Gynghorydd Gwyddoniaeth ar gyfer Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cymru a lywiodd adroddiad ar fenywod mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Meddygaeth yng Nghymru. Mae Louise hefyd yn arwain Rhwydwaith Menywod mewn STEM Cymru.

Cyn symud i faes rheoli, canolbwyntiodd ei hymchwil ar rewi öosytau gan gleifion lle mae cemotherapi neu radiotherapi yn bygwth eu ffrwythlondeb. Yn dilyn ei gradd doethur, llwyddodd i sefydlu grŵp newydd, a ariennir yn allanol, a archwiliodd pathogenesis endometriosis.