Mae gan y Brifysgol dair cyfadran - y Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth; y Gyfadran Busnes a Diwydiannau Creadigol; a'r Gyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg.


Mae gan bob cyfadran nifer o ysgolion academaidd sydd wedi'u grwpio i wahanol ddisgyblaethau ac arbenigeddau. Mae ystod gynhwysfawr o adrannau gwasanaeth proffesiynol, o Gyllid ac AD i Wasanaethau Gyrfaoedd a Myfyrwyr, sy'n cefnogi gwaith y cyfadrannau a Phrifysgol De Cymru.

Mae gennym hefyd grwpiau a chanolfannau ymchwil, lle mae ymchwilwyr yn gweithio ar draws ffiniau a disgyblaethau, gyda phartneriaid a chyllid allanol, i ymgymryd ag ymchwil gymhwysol a dylanwadol.

Cyfadrannau


Mae’r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn cynnwys tair ysgol academaidd:Deon FCES yw Dr Paul Davies.Mae’r Gyfadran Busnes a Diwydiannau Creadigol yn cynnwys tair ysgol academaidd:Deon FCI yw’r Athro Barry Atkins.

Gwasanaethau proffesiynol


Mae’r Gofrestrfa Academaidd yn helpu i gynnal uniondeb safonau academaidd y Brifysgol, ac mae’n gyfrifol am reoli’r agweddau gweinyddol ar amser myfyrwyr ym Mhrifysgol De Cymru.


Mae ein rhwydwaith byd-eang o 250,000 o raddedigion yn cynnwys cyn-fyfyrwyr sy’n gweithio ar draws y sbectrwm llawn o sectorau a phroffesiynau, ac sydd oll yn aelodau oes o’r Brifysgol.


Mae Gyrfaoedd PDC yn helpu myfyrwyr i ddeall eu hopsiynau gyrfa a datblygu eu cyflogadwyedd, gyda gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar leoliadau gwaith, menter a llawer mwy.


Mae Gwasanaethau Arlwyo yn darparu arlwyo a lletygarwch i fyfyrwyr a chydweithwyr PDC. Mae'r tîm hefyd yn gweithio'n agos gyda Chanolfan Gynadledda PDC i ddarparu ar gyfer ystod eang o ddigwyddiadau.


Mae’r Ganolfan Gwella Dysgu ac Addysgu yn helpu i gefnogi, datblygu a chydnabod cydweithwyr a myfyrwyr fel datblygwyr addysgol, ymarferwyr, ymchwilwyr ac arweinwyr.


Mae’r Gaplaniaeth ym Mhrifysgol De Cymru yn wasanaeth agored a chynhwysol, sy’n cynnig cymorth cyfrinachol ac anfeirniadol i gydweithwyr a myfyrwyr, waeth beth fo’u ffydd, diwylliant, rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol.


Mae'r Swyddfa Gwasanaethau Masnachol yn darparu ystod o wasanaethau i fusnesau, gan gynnwys darparu rhaglenni datblygiad proffesiynol, o gyrsiau byr i gymwysterau ffurfiol.


Mae'r adran Ystadau a Chyfleusterau yn gofalu am ystâd gyfan PDC, gan gynnwys cyfleustodau, glanhau, diogelwch, parcio, cynnal a chadw, cynaladwyedd a phrosiectau adeiladu mawr.


Mae’r Tîm Gweithredol yn gyfrifol am oruchwylio cyfeiriad strategol Prifysgol De Cymru, yn ogystal â sicrhau arweinyddiaeth a rheolaeth effeithiol o’r holl brif weithgareddau academaidd a chymorth.


Mae’r Adran Gyllid yn rheoli holl weithgareddau ariannol y Brifysgol, gan gynnwys cyfrifon, caffael, yswiriant, cyflogres, a systemau cyllid ac adrodd.


Nod Myfyrwyr y Dyfodo yw darparu marchnata eithriadol, rhaglenni ysgol a choleg, allgymorth a derbyniadau i ysgogi recriwtio myfyrwyr ar draws y Brifysgol.


Mae'r Ysgol Graddedigion yn gartref i ystod o raddau ymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgol De Cymru, ac mae’n darparu cymorth cyffredinol i ymchwilwyr ôl-raddedig o’r cais hyd at y dyfarniad.


Mae’r adran AD yn darparu swyddogaeth AD bwrpasol ar gyfer y Brifysgol, a chytundebau lefel gwasanaeth ar gyfer Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Choleg Merthyr Tudful.


Mae PDC Rhyngwladol yn arwain datblygiad gwasanaethau rhyngwladol, yn recriwtio myfyrwyr rhyngwladol ac yn darparu gwasanaeth Cyngor Mewnfudo a Rhyngwladol i Fyfyrwyr. 


Mae Gwasanaethau TG yn cefnogi llawer o swyddogaethau o ddydd i ddydd y mae cydweithwyr a myfyrwyr eu hangen i weithio a dysgu, gan gynnwys mynediad at e-bost a WiFi, offer a meddalwedd cyfrifiadurol, cymorth TG a mwy.


Mae Gwasanaethau Llyfrgell yn darparu ystod eang o wasanaethau llyfrgell a gwybodaeth o ansawdd uchel i fyfyrwyr Prifysgol De Cymru, academyddion ac ymchwilwyr.


Mae RISe yn cefnogi cydweithwyr academaidd a myfyrwyr ôl-raddedig, gan ganolbwyntio ar effaith ymchwil; cyllid a grantiau; ac Ysgoloriaeth Sgiliau Cyfnewid Gwybodaeth Prifysgol De Cymru (KESS).


Mae Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio yn bodoli i godi dyheadau, gwella perfformiad academaidd a datblygu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyflogaeth.

Mae’r USO yn darparu cymorth ar gyfer llywodraethu a rheoli Prifysgol De Cymru, yn ogystal â chydgysylltu ei darpariaeth cyfrwng Cymraeg, a gweithredu a monitro Safonau’r Gymraeg.

Mae’r USO yn darparu cymorth ar gyfer llywodraethu a rheoli Prifysgol De Cymru, yn ogystal â chydgysylltu ei darpariaeth cyfrwng Cymraeg, a gweithredu a monitro Safonau’r Gymraeg.