Bob blwyddyn, mae PDC yn gwneud cyfraniad economaidd o £1.1 biliwn ac yn cefnogi 10,600 o swyddi yn y DU. 

Mae ein cwricwlwm yn helpu i newid bywydau ein myfyrwyr.

Rydym yn ased allweddol i fusnesau a chymunedau ledled y rhanbarth. 

Mae ein hymchwil yn helpu i lunio diwydiannau'r dyfodol ac yn llywio polisïau llywodraethau ar y gwasanaethau cyhoeddus sydd wrth wraidd yr economi sylfaenol.

Dyma ganfyddiadau adroddiad a luniwyd gan yr ymgynghorwyr annibynnol, Biggar Economics. Mae'r adroddiad yn archwilio data ar gyfer PDC, sy'n cynnwys dau is-gwmni sy'n eiddo llwyr i'r Brifysgol, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a Choleg Merthyr Tudful, o flwyddyn academaidd 2019/20.

Animation student USW

YR ECONOMI

Rydym yn cyfrannu £1.1b at economi'r DU
Mae pob £1 o incwm y Brifysgol yn cynhyrchu £5.30 i'r economi ehangach

HYFFORDDI GWEITHLU YFORY

Rydym yn cynhyrchu 7,500 o raddedigion bob blwyddyn
Roedd 83% o raddedigion mewn cyflogaeth neu waith gwirfoddol 15 mis ar ol graddio

PRIFYSGOL I BAWB

Gwnaeth 1 o bob 3 myfyriwr o'r ardaloedd economaidd-gymdeithasol isaf yng Nghymru a aeth i faes addysg uwch fynd i PDC

RHAGORIAETH MEWN YMCHWIL AC ARLOESI

Amcangyfrifir bod gan fusnesau graddedigion gweithredol drosiant o £8.9 miliwn
Mae ein cyfnewidfa wybodaeth yn cynhyrchu £25 miliwn a 370 swydd yn y DU
Carys Bowen Primary Teaching Student on placement at Ysgol Gymraeg Casnewydd

Ymhlith canfyddiadau eraill yr adroddiad mae:

  • Mae'r Brifysgol yn cefnogi 10,600 o swyddi ledled y DU. 
  • Mae pob person a gyflogir gan PDC yn cefnogi o swyddi eraill ar hyd a lled y DU.
  • Am bob £1 y mae PDC yn ei derbyn mewn incwm, cynhyrchir £5.30 i'r economi ehangach.
  • Mae ein cyfnewidfa gwybodaeth yn cynhyrchu £2.5miliwn a 370 o swyddi yn y DU.

Mae cyfran fawr o staff a myfyrwyr PDC yn byw ac yn gweithio ym Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd.


  • Mae gwariant a gwaith myfyrwyr yn cyfrannu £111 miliwn o Werth Ychwanegol Crynswth a 2,740 o swyddi ym Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd.
  • Mae 81% o weithwyr PDC wedi'u lleoli ym Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd, ac amcangyfrifir eu gwariant yn £27m.


Students in Cardiff City Centre
Graduation hats looking towards a screen

Mae Prifysgol De Cymru yn ehangu'r llwybr at addysg uwch yn fwy nag unrhyw brifysgol arall yng Nghymru.


  • Aeth tuag un o bob tri myfyriwr o ardaloedd o fewn dau gwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) a ymunodd ag addysg uwch yn 2018/19 i PDC. 
  • Roedd hyn yn cynrychioli bron hanner (49%) myfyrwyr israddedig Cymru PDC ac mae'n sylweddol uwch na'r cyfartaledd ar gyfer sefydliadau addysg uwch yng Nghymru (39%) a'r DU (34%). 
  • Mae'n cyfateb i 28% o'r holl fyfyrwyr o ardaloedd yn nau gwintel isaf MALlC a ymunodd ag addysg uwch yng Nghymru yn 2018/19.