YNG NGHANOL CYMOEDD CYMRU

UNDEB MYFYRWYR, CAMPFA, SIOPAU A MWY

CYFLOGWYR DIWYDIANT AR EICH DRWS

DIM OND 20 MUNUD I FFWRDD O CAERDYDD

CYRSIAU

O adeiladau rhestredig i strwythurau modern, newydd, mae Trefforest yn adlewyrchu hanes y Brifysgol a'i huchelgeisiau. Mae Trefforest yn rhoi mynediad i chi i doreth o gyfleusterau, technolegau a darlithwyr sy'n arwain y diwydiant.


CAMPWS TREFFOREST

Ewch ar daith fideo dan arweiniad trwy gampws Treforest:

Ehangwch eich gorwelion a pharatowch ar gyfer eich dewis yrfa gyda'n cyfleusterau blaengar.

Mae ein campws Trefforest yng nghanol Cymoedd Cymru, gyda golygfeydd hyfryd a thirwedd dreigl. Gydag undeb myfyrwyr ar y safle, canolfan chwaraeon, bwytai, siopau a mwy, mae'n cymuned myfyrwyr wych.

Rydym wedi buddsoddi yn y dechnoleg, meddalwedd ac offer diweddaraf i sicrhau eich bod yn barod i gychwyn ar eich gyrfa o'ch dewis gyda hyder a phrofiad. Mae gan ein campws Treforest hefyd ddigon o leoedd gwaith pwrpasol, sy'n eich galluogi i weithio ar y cyd ar brosiectau gyda ffrindiau a chydweithwyr.


BYWYD MYFYRWYR YN NHREFFOREST

Trefforest o Safbwynt Myfyriwr

Yn y fideo hwn, mae Poppy, myfyrwraig Meistr, yn dangos ei lleoedd gorau i fynd iddynt yn Nhrefforest ac yn cynnig rhai awgrymiadau a chynghorion y byddech ond yn eu gwybod pe baech yn fyfyriwr yn yr ardal.

Oes gennych chi gwestiynau? Sgwrsiwch â myfyriwr sydd wedi bod yn eich esgidiau chi

Eisiau gwybod ychydig mwy am fywyd ar y campws, neu efallai bod gennych gwestiynau am Bontypridd fel lle i fyw? Mae ein Unibuddies yma i ateb eich cwestiynau. Gofynnwch i ffwrdd!

Archwiliwch dref sy'n llawn hanes, treftadaeth a digon i'w ddarganfod

O Bontypridd, gallwch fwynhau popeth sydd gan Dde Cymru i'w gynnig - bywyd a diwylliant y ddinas, traethau syfrdanol a chefn gwlad syfrdanol. Mae'n dref sy'n llawn hanes a threftadaeth a digon i'w ddarganfod. Caerdydd dim ond 20 munud i ffwrdd, sy'n cynnig bywyd nos, adloniant, diwylliant a mwy!

Student Life Treforest

Cyfarfod â phobl newydd sy'n dod yn ffrindiau am oes

Mae PDC yn llawer mwy na man astudio. Mewn gwirionedd, mae PDC yn gartref i fyfyrwyr amrywiol a chroesawgar o bob cwr o'r byd. Waeth bynnag eich llwybr dewisol, pan ymunwch â'r #TeuluPDC fe welwch bobl yn union fel chi, sy'n rhannu eich diddordebau, eich credoau a'ch cymhellion.

Treforest Student Life

Ymunwch â chlybiau a chymdeithasau

Gyda dros 100 o gymdeithasau a chlybiau i ddewis ohonynt, cefnogaeth ddiddiwedd, gweithgareddau, digwyddiadau, cyfleoedd gwirfoddoli a datblygu sgiliau, mae SU PDC yn ymdrechu i sicrhau eich bod yn cael cyfle i gyfoethogi pob agwedd ar eich bywyd myfyriwr.

Student Life Cardiff

Oes gennych chi gwestiynau? Sgwrsiwch â myfyriwr sydd wedi bod yn eich sefyllffa

Am wybod ychydig mwy am fywyd ar y campws, neu efallai bod gennych gwestiynau am Pontypridd fel lle i fyw? Mae ein Unibuddies yma i ateb eich cwestiynau. Gofynnwch i ffwrdd!LLETY TREFFOREST

Mae byw mewn neuaddau yn rhan fawr o brofiad y myfyriwr - mae'n llawer mwy na lle i aros yn unig a gallwn eich helpu i deimlo'n iawn gartref.

Mae yna lawer o opsiynau llety yn PDC felly gallwch chi ddewis y llety myfyrwyr sy'n gweithio orau i chi. Gallwn hefyd gynnig llawer o gyngor ar ddod o hyd i eiddo rhent preifat.


CYFARWYDDIADAU

Dewch o hyd i gyfarwyddiadau ar sut i ddod o hyd i ni isod. Os ydych chi wedi archebu ymweliad, rydyn ni'n edrych ymlaen at gwrdd â chi!

CYFEIRIAD Y BRIFYSGOL

Prifysgol De Cymru
Llantwit Rd
Pontypridd 
CF37 1DL

Raif Ffôn: +443455760101
Ebost: [email protected]


CYFARWYDDIADAU

O'r m4, ewch allan yn J32 ac ymunwch â'r A470 i'r gogledd tuag at Merthyr Tudful a Phontypridd. Ar ôl tua 6 milltir, fe welwch arwyddion ar gyfer yr A473 (Llantrisant) a Phrifysgol Cymru. Dilynwch yr allanfa gyntaf oddi ar y gylchfan, ar draws y bont. Trowch i'r chwith, yna arhoswch i'r chwith, gan ddilyn yr arwyddion i fyny'r bryn i'r Brifysgol.

Os ydych chi'n agosáu at y Brifysgol i'r de o'r A470, dilynwch yr A470 i Pontypridd a chymryd allanfa'r A4223 tuag at Bontypridd. 

Wrth y gylchfan cymerwch y 3edd allanfa i ramp yr A470 / A4058 ac arhoswch yn y lôn dde gan gymryd y 3ydd allanfa (A4058) ar y gylchfan nesaf cyn troi i'r chwith i'r Broadway / A473. Arhoswch ar yr A473 yn dilyn arwyddion hyd at y Brifysgol

Mae maes parcio'r ymwelwyr gyferbyn â'r prif gampws. Os ydych chi'n agosáu at y Brifysgol o'r A470 trowch i'r chwith wrth y gylchfan fach ar y prif gampws. Y cod post yw CF37 1DL.

Trenau i orsaf Treforest yn rhedeg yn rheolaidd o orsafoedd Caerdydd Canolog a Chaerdydd, Heol y Frenhines, gydag amseroedd teithio nodweddiadol o 20 munud. Mae campws Glyntaff yn daith gerdded deg munud o orsaf Treforest.

Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd 11 milltir o ganol y ddinas ac yn cael ei wasanaethu gan gysylltiadau bysiau a rheilffyrdd rheolaidd. Maes awyr Heathrow yn Llundain mae tua dwy awr a hanner mewn car i ffwrdd ac mae yna hefyd maes awyr ym Mryste.

GWELLA POB YFORY