“Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn digwydd bob mis Hydref ac rydym yn falch o fod yn ei gefnogi. Rydym am i PDC fod yn gymuned gynhwysol - un lle mae pawb yn cael eu croesawu ac yn cael eu gwerthfawrogi.

"Mae Mis Hanes Pobl Ddu yn gyfle i ddathlu, rhannu, a chydnabod treftadaeth a diwylliant, cyfraniad, a chyflawniadau ein myfyrwyr, cydweithwyr, cyn-fyfyrwyr a chymuned Ddu ehangach PDC.

"Mae hefyd yn gyfle i drafod y ffyrdd y gall pob un ohonom ennill mwy o wybodaeth a dealltwriaeth er mwyn meithrin amgylchedd cynhwysol a gwrth-hiliol yn PDC."

Vida Greaux, Cadeirydd Rhwydwaith Staff BME, William Callaway, Cadeirydd Grŵp Llywio Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, a Richie Turner, Cadeirydd yr Is-grŵp Cydraddoldeb Hil, Crefydd a Chred

Digwyddiadau

Mae tîm Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) PDC yn cynnal première ffilm i fyfyrwyr a chydweithwyr, gan arddangos peth o’r gwaith EDI sydd wedi digwydd ym Mhrifysgol De Cymru yn ystod y misoedd diwethaf.

Dydd Mawrth 24 Hydref, 17:00 – 20:00, Campws Caerdydd

Mae tîm Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) y Brifysgol yn falch o gyhoeddi’r sgwrs nesaf yn y gyfres ‘Sgyrsiau Beirniadol’.

Dydd Mercher 11 Hydref, 14.00 - 16.30, Campws Trefforest

Ymunwch â'r Grŵp Cynghori Ymchwil Lleiafrifoedd Ethnig wrth iddynt drafod sut i wneud ymchwil yn fwy cynhwysol i gymunedau lleiafrifoedd ethnig.

Dydd Mercher 18 Hydref, 11.00 - 12.30, Campws Trefforest.

YMCHWIL YN PDC

Yr Athro Florence Ayisi, gwneuthurwr ffilmiau arobryn

Mae Florence Ayisi, Athro Ffilm Ddogfennol Ryngwladol yn PDC, yn wneuthurwr ffilmiau sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi’i henwebu am Oscar, ac mae’n arwain y ffordd o ran creu argraff drwy ffilm.

Mae'r Athro Ayisi yn dysgu ffilm ddogfen ac yn ymgymryd ag ymchwil trwy ffilm. Mae ei ffilmiau wedi ennill nifer o wobrau rhyngwladol mawreddog ac yn cael eu dangos ar draws y byd.

Dechreuodd yr Athro Ayisi wneud ffilmiau fel ffordd o dynnu sylw at storïau o'i mamwlad, Cameroon, herio stereoteipiau a dad-drefedigaethu syniadau am  Affrica trwy ganolbwyntio ar y pethau cadarnhaol i ddod â phersbectifau a newidiadau newydd mewn agweddau cymdeithasol. Mae ‘The Bronze Men of Cameroon’ sydd wedi ennill sawl gwobr yn bortread personol o gymuned o grefftwyr efydd yn Foumban, 'Dinas y Celfyddydau'.

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/...

Cymru a Chaethwasiaeth yr Iwerydd: Unioni Amnesia Hanesyddol

Mae gwaith gan yr hanesydd o PDC, yr Athro Chris Evans, ar hanes cudd Cymru a chaethwasiaeth yr Iwerydd yn effeithio ar y ffordd mae cyrff cyhoeddus ac artistiaid creadigol yn ymdrin â gorffennol anodd, dadleuol. 

Mae gan Evans ddiddordeb yn y berthynas rhwng caethwasiaeth yr Iwerydd a datblygiad diwydiannol yn Ewrop, gyda ffocws arbennig ar ddiwydiant Cymru.

Am y tro cyntaf erioed, datgelodd ei lyfr, Slave Wales: The Welsh and Atlantic Slavery, 1660-1850 (2010), arwyddocâd gwlân o Gymru yng nghaethwasiaeth yr Iwerydd rhwng y 1680au a'r 1840au. Gan ddefnyddio deunydd o archifau Prydain a'r Unol Daleithiau, llwyddodd Evans i ddangos sut roedd ffabrig o Gymru (i) yn cael ei gyfnewid am gaethweision ar arfordir Guinea, a (ii), yn bwysicach, yn cael ei werthu’n ofnadwy o helaeth i blanhigwyr yn y Caribî a Gogledd America. Yno, wedi ei farchnata fel "Negro Cloth", defnyddiwyd gwlân o Gymru i ddilladu gweithwyr caeth.

https://www.southwales.ac.uk/research/
https://history.research.southwales.a...

Effaith Ymchwil PDC | Cymru a Chaethwasiaeth yr Iwerydd: Unioni Amnesia Hanesyddol

EIN CYMUNED PDC

Podlediad - The Afro Mix Show

EIN HENTREPRENEURIAID PDC

Dywedodd Richie Turner, Rheolwr Deorfa: “Fel Rheolwr Deorfa Startup Stiwdios Sefydlu  PDC, a hefyd un o Hyrwyddwyr y Siarter Cydraddoldeb Hiliol, rwy’n falch iawn ein bod yn gallu cynnwys pedwar o’n hentrepreneuriaid graddedig Du ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon.

“Maen nhw i gyd yn fodelau rôl gwych ac maen nhw i gyd yn rhedeg cwmnïau newydd hynod arloesol ar draws De Cymru. Gobeithio y cewch eich ysbrydoli gan eu storïau.”

Mae Victor Ojabo yn gyn-fyfyriwr PDC, yn entrepreneur ac yn sylfaenydd NDT De Cymru, sydd wedi gweithio gyda’r Stwidio Sefydlu PDC. 

Mae Youmna Mouhamad yn entrepreneur ac yn sylfaenydd Nyfasi, sydd wedi gweithio gyda’r Stiwdio Sefydlu PDC. 

Mae Nnamdi Omeh yn entrepreneur ac yn sylfaenydd VIEW Guide, sydd wedi gweithio gyda’r Stiwdio Sefydlu PDC.

Mae Mitchell Eboigbe yn entrepreneur ac yn sylfaenydd Geospecial Environmental Solutions, sydd wedi gweithio gyda’r Stiwdio Sefydlu PDC.

Mae'r Brifysgol hefyd yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau cymorth busnes ar gyfer partneriaid a busnesau allanol ac yn darparu mynediad at sgiliau, talent ac arbenigedd y Brifysgol. Mae hyn yn cynnwys cymorth i entrepreneuriaid benywaidd. Mae menywod yn cael profiadau sylfaenol wahanol i ddynion mewn busnes. Mae ymchwil yn dangos bod menywod sy'n dechrau ac yn tyfu busnes yn wynebu mwy o rwystrau o ran mynediad at gyllid, cyfrifoldebau gofalu anghymesur, a gwahanol lefelau o fynediad at rwydweithiau.

Fel rhan o gyfres bodlediadau Ysbrydoli Menywod Cymru gan Brifysgol De Cymru, mae Gemma Casey o Natwest yn siarad â Valerie Creusailor o Goch & Co. Roedd Valerie wrth ei bodd yn cynnal barbeciws i deulu a ffrindiau.

Byddent yn ei chanmol hi a'i gŵr ar y sawsiau a wnânt, a ysbrydolwyd gan eu treftadaeth Affricanaidd. Awgrymodd eu gwesteion y dylen nhw eu gwerthu - ac yno y ganed y syniad o Goch & Co.

DARLLEN AMRYWIOL A RHESTRAU CHWARAE

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Prifysgol De Cymru wedi creu Hanes Pobl Dduon a rhestrau darllen a chwarae amrywiol.

ADNODDAU