PDC yn ennill £20m o gontractau iechyd yng Nghymru

Nursing student Abby Bunce.jpg


Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi ennill contract gwerth miliynau o bunnoedd i barhau i ddarparu cyrsiau gofal iechyd dros y deng mlynedd nesaf.

Gan ddechrau ym mis Medi 2022, bydd hyn yn ychwanegu tri chwrs newydd at bortffolio gwyddorau gofal presennol PDC: Ymarferydd Adran Weithredu, Ffisiotherapi a Therapi Galwedigaethol.

Cyhoeddwyd gwahoddiad i dendro am addysg iechyd ledled Cymru gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ym mis Tachwedd 2020, yn dilyn adolygiad strategol o addysg israddedigion ym maes iechyd proffesiynol. Mae AaGIC yn gyfrifol am sicrhau bod pobl a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol Cymru yn elwa ar ddull cydlynol a chyson o ymdrin ag addysg a hyfforddiant, ac am foderneiddio a chynllunio'r gweithlu.

Mae AaGIC wedi ymgymryd â'i broses gomisiynu fwyaf erioed gan dendro a dyfarnu contractau i SAU i ddarparu addysg cyn-gofrestru fodern i weithwyr gofal iechyd proffesiynol, fydd yn diwallu anghenion gwasanaethau'r GIG a chleifion yng Nghymru yn y dyfodol.

Dywedodd Dr Linda Evans, Deon y Gyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg: "Rwy'n hynod falch o ymdrech ac ymroddiad pawb a gymerodd ran yn y gwaith o lunio'r tendr. Doedd hi ddim yn dasg hawdd, a gwnaed llawer iawn o waith yn paratoi cynlluniau a chynhyrchu tystiolaeth.

"Mae'r adborth rydym wedi ei dderbyn hyd yn hyn yn dangos bod ansawdd ein cyflwyniadau yn uchel. Mae hyn yn ddatblygiad arwyddocaol yn ein portffolio iechyd ac mae'n gam pellach tuag at wireddu ein huchelgais i fod yn brif ddarparwr addysg iechyd yng Nghymru."   

Dywedodd Chris Jones, Cadeirydd AaGIC: "Diolch i bawb a gymerodd ran, gan gynnwys rhanddeiliaid a helpodd i lunio'r contractau - gwaith fydd, yn ei dro, yn llywio dyfodol addysg gofal iechyd. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Phrifysgolion a Byrddau Iechyd i ddod â'r agwedd fodern hon at fywyd ac arfogi myfyrwyr â'r sgiliau, yr wybodaeth a'r profiad i ddechrau gyrfaoedd llwyddiannus a gwerth chweil."  

#featured