PDC yn lansio academi i yrru trawsnewid gofal iechyd

ILA launch

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi lansio Academi Dysgu Dwys Trawsnewidiad Digidol i ddatblygu arweinwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau mwy effeithiol ac effeithlon i gleifion.

Wedi'i ariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru, bydd yr Academi yn helpu ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol i gyflawni prosiectau trawsnewidiol yn ymwneud â datrysiadau digidol. Cymru yw'r wlad gyntaf yn y byd i lansio Academïau Dysgu Dwys arbenigol (ILAs), gydag PDC y brifysgol ddiweddaraf i gyflawni'r hyfforddiant arloesol hwn. 

Gan weithio mewn partneriaeth â Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys, mae PDC wedi creu amrediad o gyrsiau hyblyg sy'n cynnwys cyfleoedd ar lefel ôl-raddedig a doethuriaeth ym maes Arwain Trawsnewidiad Digidol. Gofynnwyd am fewnbwn i ddatblygiad rhaglenni gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chaerdydd a'r Fro, yn ogystal â Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru. 

Yn agored i arweinwyr a rheolwyr ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, bydd yr hyfforddiant yn canolbwyntio ar ddatblygu arweinwyr llawn gallu i Arwain Trawsnewidiad Digidol fel ymagwedd system gyfan. Mae hyn yn golygu y bydd arweinwyr mewn gwell sefyllfa i roi'r newidiadau sydd eu hangen ar waith i gwrdd â heriau'r dyfodol yn yr hir dymor ac ar ôl Covid-19. Bydd y cyrsiau'n archwilio technolegau newydd ac yn meithrin diwylliant o chwilfrydedd ac arloesedd mewn rhaglenni i helpu i wella bywydau pobl yng Nghymru. Bydd yr hyfforddiant yn cymhwyso dysgu ac yn profi ymagweddau newydd mewn arweinyddiaeth ddigidol a all fynd i’r afael â heriau trwy feddu ar feddylfryd ‘Digidol yn Gyntaf’. 

Mae'r rhaglenni pwrpasol sydd ar gael yn PDC bellach yn derbyn cofrestriadau, gyda mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Bydd y cyrsiau, y gellir cyrchu'r rhan fwyaf ohonynt o bell, yn hyfforddi ac yn paratoi'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr byd-eang i adeiladu systemau iechyd a gofal cymdeithasol y dyfodol. 

Y nod yw grymuso gweithluoedd sydd â'r arbenigedd, y sgiliau a'r hyder i yrru ailgynllunio systemau iechyd a gofal er gwell, gan wella canlyniadau a phrofiadau cleifion, gan hybu effeithlonrwydd a chynaliadwyedd gwasanaethau ar yr un pryd. 

Bydd pob cwrs yn croesawu ymgeiswyr sy'n gweithio ar draws systemau iechyd, gofal cymdeithasol a gwyddorau bywyd cyffredinol o bedwar partner - Aneurin Bevan, Caerdydd a'r Fro, Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys ac Ymddiriedolaeth Prifysgol GIG Felindre, ymhlith eraill. 

Bydd y traws-gydweithredu ar draws y cyrsiau yn annog arloesi a chydweithio. Bydd hyn yn caniatáu cyd-ddatblygu sgiliau a phartneriaethau gwerthfawr i gefnogi iechyd a gofal cymdeithasol trawsnewidiol.  

Dywedodd yr Athro Bob Hudson, Cyfarwyddwr yr Academi Dysgu Dwys ym Mhrifysgol De Cymru: ”Mae'r GIG yn newid o hyd, ac mae graddfa'r newid dros y 18 mis diwethaf wedi bod yn ddigynsail. Mae angen i'n harweinwyr Iechyd a gofal cymdeithasol fod â'r offer i gwrdd â heriau'r dyfodol, felly rydym yn falch iawn o lansio'r Academi Dysgu Dwys.

“Dylai anelu at newid trawsnewidiol fod yn sail i'n holl ymdrechion i ddatblygu ein gwasanaethau ac mae arweinyddiaeth gref yn hanfodol i hynny er mwyn i ni wella profiadau i gleifion, clinigwyr a'r cyhoedd yn ehangach. Bydd y rhaglen hon yn cefnogi ein harweinwyr i yrru trawsnewidiad digidol a bod yn gatalydd ar gyfer arloesi.”

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Cadeirydd, Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys: “Mae gweithio digidol yn allweddol i ddarparu gwasanaethau yn y dyfodol a bydd y gwaith cyffrous hwn yn paratoi ein timau i arwain ar hyn.”

Dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru: “Yr academïau ymroddedig hyn yw'r cyntaf o'u fath yn y byd ac rydym yn hynod falch bod Cymru yn arloesi mewn maes hyfforddi mor bwysig. Disgwylir i Arwain Trawsnewidiad Digidol fod yn faes twf mawr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, felly mae'n hanfodol bod arweinwyr ein dyfodol yn datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth hanfodol hon.  

“Mae arloesi parhaus yn hanfodol i sicrhau piblinell o ddarganfyddiadau a datblygiadau sy'n torri tir newydd. Trwy uno gweithwyr proffesiynol iechyd a diwydiant a’u hannog i ddysgu a chydweithio, bydd yr academi ddigidol hon yn sefydlu sylfaen ar gyfer arloesi cynaliadwy a chydweithredol am flynyddoedd i ddod.”  

Mae mwy o wybodaeth am yr Academïau newydd ar gael yn: https://www.southwales.ac.uk/business-services/professional-development/leading-digital-transformation/