Prifysgol Noddfa

Mae Prifysgol De Cymru yn un o ddim ond dau sefydliad AU yng Nghymru sydd i ennill statws Prifysgol Noddfa, ac mae'n ymuno â 14 o Brifysgolion Noddfa eraill yn y DU.

Prifysgol De Cymru yw’r ail sefydliad addysg uwch yng Nghymru i dderbyn statws Prifysgol Noddfa. Mae hyn yn gydnabyddiaeth o ymrwymiad y Brifysgol i greu diwylliant o groeso i bobl sy’n ceisio noddfa yn ei champysau a thu hwnt. 

University of Sanctuary logo Wrth i fwyfwy o bobl gael eu gorfodi i ffoi rhag gwrthdaro ac erledigaeth ledled y byd, sefydlwyd cynllun Prifysgol Noddfa yn 2017 gan elusen genedlaethol City of Sanctuary sy’n gweithio i ddarparu lleoedd diogel i bawb.

Mae City of Sanctuary wedi partneru ag Article 26 – prosiect sydd â’r nod o gynorthwyo myfyrwyr a geisiodd noddfa ym Mhrydain i dderbyn addysg uwch a llwyddo yn eu hastudiaethau – Student Action for Refugees a sefydliadau eraill i ddatblygu rhwydwaith Prifysgolion Noddfa.

Nod y cynllun yw ysbrydoli a chynorthwyo prifysgolion i fabwysiadu diwylliant ac arferion o groeso oddi mewn i’w sefydliadau eu hunain, yn eu cymunedau ehangach, a ledled sector Addysg Uwch Prydain. 

Mae statws Prifysgol Noddfa PDC yn ategu Cenedl Noddfa – Cynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches Llywodraeth Cymru, sef y cam diweddaraf tuag at uchelgais Cymru i fod yn genedl noddfa i bawb sy’n dymuno ymgartrefu yma.


Gweithgareddau Wythnos Ffoaduriaid

Yn ystod Wythnos Ffoaduriaid (Mehefin 2021), cynhaliodd USW gyfres o ddigwyddiadau rhithwir yn tynnu sylw at brofiad a chyfraniad ffoaduriaid yng Nghymru.

Roedd y digwyddiadau hyn yn cynnwys sesiwn gyda Chyngor Ffoaduriaid Cymru, a wahoddodd y gynulleidfa i wrando ar brofiadau byw pobl a orfodwyd i geisio diogelwch yng Nghymru. Gwyliwch recordiad o'r digwyddiad isod:Yn ystod yr wythnos hefyd lansiwyd Cynllun Cymrodorion CARA arloesol USW. Bydd y Brifysgol, gan weithio mewn partneriaeth â CARA (y Cyngor Academyddion Mewn Perygl) yn cefnogi 34 o academyddion Syria sydd wedi’u dadleoli, sy’n cael eu gorfodi i ffoi o’u gwledydd cartref i helpu i ddod o hyd i loches dros dro mewn prifysgolion nes y gallant ddychwelyd un diwrnod i helpu i ailadeiladu eu cymdeithas. Bydd y cynllun pum mlynedd yn caniatáu i'r ysgolheigion gael gafael ar gymorth llyfrgell ac adeiladu rhwydweithiau gydag academyddion PDC. Gwyliwch recordiad o'r digwyddiad isod:Digwyddiad olaf yr wythnos oedd dathliad o'r prosiect Siarad Gyda'n Gilydd - gweithdy creadigol sy'n partneru menywod sy'n ceisio noddfa yng Nghymru gyda menywod lleol, gan hyrwyddo cyfeillgarwch, dealltwriaeth ac integreiddio. Siaradodd Barrie Llewelyn, Ymchwilydd a Darlithydd Ysgrifennu Creadigol, a sefydlodd y prosiect, am y cynhesrwydd, y cyfeillgarwch a'r berthynas a ddaeth i'r amlwg yn ystod y gweithdai. Gwyliwch recordiad o'r digwyddiad isod:Ymchwil i ddarpariaeth iaith mewn AU

Language provision and sanctuary schemes in HE May 2021 - cover.png 

Mae Dr Mike Chick, Pencampwr Ffoaduriaid PDC, yn rheoli a chynghori ar y cymorth y gall ffoaduriaid ei gael gan y Brifysgol.

Mae’n bwynt cyswllt unigol i bob cwestiwn ynghylch rhyngweithio â myfyrwyr ac ymgeiswyr sy’n ffoaduriaid. 

Ynghyd â Dr Cath Camps, Rheolwr Academaidd (Dylunio'r Cwricwlwm), mae e wedi cyhoeddi adroddiad yn ddiweddar o'r enw Cynlluniau Darpariaeth Iaith ac Ysgoloriaeth Noddfa ar gyfer AdvanceHE, elusen sy'n eiddo i'r sector sy'n gweithio gyda sefydliadau ac addysg uwch ledled y byd i wella addysg uwch i staff, myfyrwyr a chymdeithas.


Darllenwch yr adroddiad yn llawn yma.