Eich Rhaglen Bywyd Preswyl

Tra eich bod chi'n byw ym Mhrifysgol De Cymru ar gampws Trefforest byddwch yn rhan o gymuned gefnogol sy'n croesawu pawb. Mae'r tîm Bywyd Preswyl yma i sicrhau bod gennych y profiad myfyriwr gorau posibl a'ch ysbrydoli i wneud y gorau o'ch amser yma yn PDC.

Mae'r tîm yn ymroddedig i wella'r amser rydych chi'n treilio yn fyw mewn neuaddau preswyl y brifysgol a gwneud eich newid i fywyd prifysgol mor hwyl â phosibl wrth eich helpu i greu perthynas gadarnhaol gyda'ch cyd-fyfyrwyr a dysgu rhywbeth newydd ar hyd y ffordd.

Ynghyd â thîm ResiLife, bydd gennych hefyd fynediad i'n hardal gymdeithasol ddynodedig, Yr Hwb, lle gallwch ddod i gymdeithasu gyda'ch cyd-letywyr a thrigolion neuaddau eraill. 

Byddwch hefyd yn gallu cymryd rhan mewn dosbarthiadau coginio, celf, ieithoedd, gweithdai byw'n iach, gemau, a gweithgareddau adloniant, a fydd yn gwella'ch profiad yn ystod eich amser mewn neuaddau myfyrwyr.

thumbnail_image1 (2)


4 Categorïau Allweddol

Mae ein Rhaglen Bywyd Preswyl yn cynnwys pedwar categori allweddol i ddarparu'r profiad myfyriwr gorau posibl i chi. Dyma nhw:

Community1

CYMUNED

Cynnig cyfleoedd i chi ymgysylltu â'ch neuaddau a chymunedau lleol drwy ddigwyddiadau a gwirfoddoli.

Learn1

Dysgu

Ein nod yw eich tywys a'ch cefnogi yn ystod eich cyfnod mewn neuaddau, trwy gynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau a gweithdai, o goginio ar gyllideb i sut i reoli eich arian! 

Get Involved1

Cymryd rhan

Bydd cymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau gwahanol gyda thrigolion eich cyd-neuaddau yn rhoi cyfle i chi gymdeithasu gyda'r rhai y tu allan i'ch fflat a gwneud ffrindiau newydd. 

Self Care1

Hunan-ofal

Gall bywyd prifysgol fod yn straen ar adegau. Nod rhaglen ResiLife yw darparu dosbarthiadau a digwyddiadau i chi a all helpu i leihau straen a chaniatáu i chi gymryd peth amser allan i ymlacio.


Dywed ein myfyrwyr:

Ar ôl digwyddiad 3 diwrnod ym mis Ebrill dywedodd un myfyriwr - Yn gwbl onest fe wnes i ffrindiau mwy diddorol yn y 3 diwrnod, nag yn fy holl gyfnod ar y Campws hyd yn hyn. Rhaid i mi ganmol y trefnwyr a chydlynu staff, roedden nhw'n fwy na anhygoel. Rwy'n argymell mwy o'r fath ar gyfer bywyd academaidd cytbwys. 

Yn dilyn sawl digwyddiad dywedodd un myfyriwr - rwyf wedi bod yma ers 3 blynedd, a dyma'r hapusaf i mi fod erioed. Gyda'r holl ddigwyddiadau sydd wedi bod yn digwydd, mae wedi rhoi cyfle i mi wneud ffrindiau newydd. Dwi'n gwybod bod 'na fyfyrwyr eraill sydd yn dawel iawn, ac maen nhw hefyd wedi gwneud ffrindiau. Y Tîm Bywyd Preswyl

Caiff eich rhaglen ResiLife ei rheoli gan eich Cydlynydd Bywyd Preswyl, ynghyd â'r pwyllgor cymdeithasol a fydd yn trefnu a chynnal gweithgareddau ac yn rhoi cyngor a chymorth i chi. 

Rydym bob amser yn ceisio datblygu ac ehangu ein rhaglen felly os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer digwyddiad, cysylltwch â'ch Cydlynydd yn [email protected] gan ein bod bob amser yn hapus i glywed eich adborth a'ch awgrymiadau. 

Cyfryngau Cymdeithasol

Ydych chi'n aros ar Gampws Trefforest? Yna dilynwch y dolenni isod i'n tudalennau Facebook ac Instagram