Bydd y cwrs BA (Anrh) Hysbysebu yn PDC yn eich helpu i baratoi ar gyfer gyrfa mewn diwydiant deinamig a chyffrous sef Hysbysebu. Bydd y rhaglen gradd hon, sydd wedi’i lleoli yng nghanol Caerdydd, yn rhoi’r cyfle i chi ymgysylltu ag asiantaethau o’r diwrnod cyntaf.

Mae Hysbysebu PDC yn aelod sefydlol o Creative Advertising Collective for Higher Education (CACHE) – rhwydwaith cefnogol o weithwyr Prifysgol proffesiynol o'r un anian sy'n cydweithio i drafod, rhannu a gwella arferion addysgu Hysbysebu Creadigol.

Mae ein tîm cwrs hynod brofiadol yn dysgu pob agwedd ar hysbysebu i chi, o sut i gynhyrchu cynnwys cyfryngau cymdeithasol ac allbynnau ymgyrch terfynol (ar draws yr holl lwyfannau cyfryngau), i ymddygiad defnyddwyr, marchnata a seicoleg. Mae ymgysylltiad diwydiant â phrosiectau ‘byd go iawn’ a arweinir gan gleientiaid a siaradwyr gwadd rheolaidd yn ategu’r cwricwlwm, gan ganiatáu i chi adeiladu portffolio o brosiectau creadigol, a arweinir yn strategol dros y tair blynedd.

Pan fyddwch chi'n graddio, byddwch chi'n barod ar gyfer diwydiant, gan adael y brifysgol gydag ystod eang o sgiliau creadigol a strategol, y mae pob un ohonyn nhw'n drosglwyddadwy. Ymhlith y rhain mae:

 • cyfathrebu rhyngbersonol,
 • datrys problemau,
 • meddwl beirniadol,
 • y gallu i addasu,
 • rheoli prosiect, a
 • sgiliau arwain.

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael trwy Rhwydwaith75, llwybr gwaith ac astudio cyfun.

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N561 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N561 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae Blwyddyn Un yn drosglwyddiad esmwyth i astudio ar lefel gradd, a bydd yn meithrin eich gallu i gynhyrchu syniadau newydd, dysgu meddalwedd a datblygu cysyniadau hysbysebu mewn amgylchedd cefnogol.

Ym Mlwyddyn Dau, byddwch yn gweithio ar friffiau hysbysebu byd go iawn, a ddarperir gan asiantaethau o Gaerdydd, y DU ac yn rhyngwladol, a byddwch yn dechrau deall disgwyliadau proffesiynol. Mae eleni hefyd yn cynnig y cyfle ar gyfer cyfnewid Ewropeaidd drwy raglen Erasmus, yn ogystal â lleoliadau gwaith diwydiant.

Ystyrir Blwyddyn Tri fel eich blwyddyn broffesiynol sy’n wynebu’r diwydiant, wrth i ni eich paratoi ar gyfer gyrfa o fewn y rolau niferus ym myd hysbysebu. Byddwch yn mynd i’r afael â chystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol ac yn cael cyfleoedd pellach i ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol y diwydiant trwy interniaethau a byw yn y byd go iawn.

Blwyddyn Un:

Hanfodion Hysbysebu

Mae'r modiwl hwn yn eich cyflwyno i hanfodion hysbysebu, megis cynulleidfaoedd targed, technegau hysbysebu ac ymgysylltu â gwahanol gynulleidfaoedd defnyddwyr.

Proses Greadigol 1

Archwiliad ar sut i greu syniadau arloesol, gan ddefnyddio'r broses greadigol, technegau ymchwil, datblygu syniadau, a meddwl strategol i gynhyrchu cysyniadau ymgyrchu.

Hysbysebu ar gyfer Argraffu

Mae'r modiwl hwn yn eich cyflwyno i'r feddalwedd Adobe Suite, er mwyn i chi greu ymgyrchoedd hysbysebu traddodiadol, seiliedig ar brint, gydag elfennau ysgrifenedig a gweledol.

Cynnwys Creadigol 1

Fel sail i’r holl waith creadigol, mae’r modiwl hwn yn eich cyflwyno i’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sylfaenol sydd eu hangen i gynhyrchu ymatebion creadigol i broblemau dylunio hysbysebu gan ddefnyddio symudiad, dilyniant a sain. Byddwch yn cynhyrchu canlyniadau fel hysbysebion sain a fideos ffurf fer i'w defnyddio ar-lein.

Ysgrifennu copi

Bydd yn eich cyflwyno i ddefnyddio pob math o ysgrifennu creadigol mewn cyd-destun hysbysebu, o gyfryngau cymdeithasol i hysbysebion print traddodiadol, i ysgrifennu sgriptiau ac adrodd storïau ar ran brandiau. Byddwch yn datblygu eich sgiliau ysgrifennu proffesiynol i'w defnyddio ar draws sbectrwm eang o'r ymgyrchoedd hysbysebu a marchnata.

Y Diwydiant Hysbysebu

Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i'r ystod eang o swyddi o fewn y diwydiant hysbysebu, o'r rolau creadigol i ochr fusnes y diwydiant, yn ogystal ag edrych ar y prosesau a ddefnyddir gan asiantaethau er mwyn cynhyrchu ymgyrchoedd ar draws yr holl lwyfannau cyfryngau.

Blwyddyn Dau:

Cwsmeriaid a Defnyddwyr

Mae deall ymddygiad, ffyrdd o fyw ac arferion defnyddwyr yn allweddol i ddeall cynulleidfaoedd trwy ymchwil a mewnwelediad cwsmeriaid. Byddwch yn dysgu sut i ddewis y llwyfan cyfryngau mwyaf priodol i ymgysylltu â nhw ar ran cleientiaid.

Hysbysebu trwy Brofiad

Gan archwilio hysbysebu a yrrir gan dechnoleg newydd, mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio ar dirweddau a llwyfannau cyfryngau arbenigol a digidol er mwyn ymgysylltu â’r gynulleidfa darged trwy ymgyrchoedd arloesol.

Yr Asiantaeth*

Gan weithio ar friff a ddarperir gan amrywiaeth o asiantaethau ac elusennau blaenllaw yn y diwydiant, byddwch yn creu ymgyrch integredig o fewn cyllideb a llinell amser, gan adlewyrchu dynameg stiwdio asiantaeth hysbysebu yn y byd go iawn. Mae gan yr ymgyrch hon y potensial i gael ei defnyddio gan yr asiantaeth neu elusen ar gyfer eu prosiect nesaf: briff byw go iawn.

Cynllunio Cyfrifon a Chyfryngau

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y strategaethau a ddefnyddir o fewn ochr fusnes y diwydiant hysbysebu i danategu ymgyrchoedd llwyddiannus. Mae'r modiwl hwn yn archwilio rôl cynllunydd cyfrifon trwy archwilio dylanwad mewnwelediadau defnyddwyr, gwybodaeth am y farchnad a rhagfynegi tueddiadau. Mae'r broses hon yn sicrhau'r elw gorau posibl ar fuddsoddiad a'r llwyddiant mwyaf i'r cleient.

Proses Greadigol 2

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar sut i ddatblygu a meithrin eich syniadau ymhellach gan ddefnyddio'r broses greadigol a gyflwynwyd i chi ym Mlwyddyn 1. Defnyddir technegau ymchwil, datblygu syniadau a meddwl strategol, ynghyd ag archwilio technegau syniadau creadigol, a fydd yn eich helpu i gynhyrchu canlyniad ymgyrch integredig.

Creu Cynnwys 2

Byddwch yn datblygu ymhellach sgiliau a geirfa sy’n ymwneud ag adrodd storïau, naratif a dilyniant, ac yn eich cyflwyno i’r sgiliau technegol sydd eu hangen i gynhyrchu hysbysebion digidol seiliedig ar symudiadau o gynnwys cyfryngau cymdeithasol i hysbysebion sinema.

*Gallwch astudio 25% o’r modiwl hwn yn Gymraeg

Blwyddyn Tri: Hysbysebu

Hysbysebu Cystadleuol

Mae'r modiwl hwn yn cynnig cyfle i chi ymateb i friffiau cystadleuaeth diwydiant a osodir gan asiantaeth. Ochr yn ochr â hyn, byddwch yn mynd i’r afael â phrosiect arbenigol sy’n ymateb i effaith a materion diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd hysbysebu.

Hysbysebu Cydweithredol

Mae'r modiwl hwn yn cynnig cyfle i chi gynhyrchu ymgyrch integredig o gyfryngau cymdeithasol a chynnwys sinematig. Gan weithio gydag elusennau cenedlaethol dethol, byddwch yn datblygu eich sgiliau ffilm a golygu trwy gyfres o weithdai cynhyrchu proffesiynol.

Astudiaeth Achos

Yn y modiwl hwn, byddwch yn ymwneud yn feirniadol ag ymchwil ymchwiliol, yna byddwch yn canolbwyntio eich ymchwil ac yn cynhyrchu astudiaeth achos i gefnogi eich prosiect proffesiynol.

Hysbysebu Creadigol*

Mae’r modiwl hwn yn ymwneud â datblygu eich portffolio digidol proffesiynol, eich set sgiliau a lansio eich hun i’r diwydiant hysbysebu, gyda chefnogaeth gyfagos Tîm Gyrfaoedd PDC, felly byddwch yn barod i ymateb i weithio yn y diwydiant heriol hwn mewn unrhyw swydd.

Prosiect Proffesiynol

Yn y prosiect terfynol hwn, byddwch yn creu darn o gynnwys hunan-ysgrifenedig, hunangyfeiriedig gan ddefnyddio llwyfannau cyfryngau integredig o'ch dewis i'w cynnwys yn eich portffolio fel eich prosiect blaenllaw ar ôl graddio. Mae’r modiwl hwn yn benllanw’r holl sgiliau rydych chi wedi’u hennill dros y tair blynedd ar y cwrs.

*Gallwch astudio 25% o’r modiwl hwn yn Gymraeg

Dysgu 

Byddwch yn gweithio mewn maes hysbysebu a marchnata cyffrous sy’n newid yn gyson mewn amgylchedd hamddenol a chefnogol yn y stiwdio greadigol, gan archwilio cyfeiriad creadigol, ymddygiad defnyddwyr a datblygiad strategol, yn ogystal â chreu ymgyrchoedd ar gyfer pob math o hysbysebu cyfryngau traddodiadol a digidol.

Mae ein partneriaethau gyda’r diwydiant hysbysebu yn rhoi rhaglen ysbrydoledig i chi o ddarlithwyr gwadd sy’n ymweld, gweithdai a briffiau byw, byd go iawn, gan ddatblygu eich ymarfer proffesiynol gyda phrosiectau byw a chystadlu ochr yn ochr â gweithdai gydag arbenigwyr gweithredol yn y diwydiant. Mae’r rhyngweithio hwn â’r diwydiant yn datblygu’n leoliadau gwaith ac interniaethau yn ystod y cwrs.

Y tu allan i’r stiwdio, bydd gennych fynediad i ystod o adnoddau ar draws campws modern Caerdydd. Anogir a hwylusir cydweithio trawsgwrs. Yn ogystal, rydym yn cynnal ymweliadau asiantaeth a thripiau astudio i gyrchfannau fel Bryste, Llundain, Manceinion, Efrog Newydd, Amsterdam, Copenhagen a Berlin.

Asesiad

Trwy gydol y cwrs Dylunio Hysbysebu, byddwch yn cael eich asesu ar fodiwlau ymarfer ac aseiniadau ysgrifenedig. Byddwch yn derbyn adborth clir a manwl, yn ystod y modiwl ac ar ôl ei gyflwyno a fydd yn eich helpu i fyfyrio ar eich cryfderau a'ch set sgiliau a'u datblygu ymhellach.

Asesir 100% o’r cwrs hwn trwy waith cwrs.

Lleoliadau 

Yn Dylunio Hysbysebu PDC rydym yn eich paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol o ddiwrnod cyntaf y cwrs. byddwch yn gweithio gyda'r diwydiant creadigol trwy gydol eich gradd a byddwn yn eich cefnogi i ennill profiad gwerthfawr trwy interniaethau, profiad gwaith a lleoliadau.

Mae gennym gysylltiadau anhygoel gyda phartneriaid yn y diwydiant sy'n cynnig cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith. Mae llawer o’r rhain ar garreg ein drws yng Nghaerdydd a Bryste, gan sicrhau eich bod yn gwneud y gorau o’ch amser yn y brifddinas greadigol hon.

Mae hysbysebu yn ddiwydiant byd-eang ac mae ein cysylltiadau â brandiau rhyngwladol yn cysylltu myfyrwyr PDC â chyfleoedd unrhyw le yn y byd. Mae llawer o’n myfyrwyr wedi ymgymryd â lleoliadau ym Mlwyddyn 1 a 2 cyn eu hinterniaethau Blwyddyn 3. Byddwch hefyd yn cystadlu mewn cystadlaethau dylunio cenedlaethol a rhyngwladol a fydd yn arddangos eich gwaith ar lwyfan byd-eang. 

Cyfleusterau

Mae gennym amrywiaeth o gyfrifiaduron a meddalwedd arbenigol fel Adobe Creative Suite. Bydd myfyrwyr yn cael cynnig sesiynau sefydlu i argraffwyr 3D a thorwyr laser yn y gweithdai, yn ogystal â chaledwedd, megis offer ffotograffiaeth a ffilm. Gall myfyrwyr hefyd fenthyg offer arbenigol fel camerâu digidol a gliniaduron.

Darlithwyr 

Lee Thomas, Arweinydd Cwrs 

Molly Owens, Uwch Ddarlithydd

Cymorth

Rydym yn cefnogi myfyrwyr gyda thiwtoriaid academaidd personol a thiwtorialau bugeiliol yn ogystal â thrwy asesiadau ffurfiannol sydd wedi'u hymgorffori wrth gyflwyno'r modiwl. Mae ein Hardal Gynghori yno i helpu myfyrwyr i ddod o hyd i wahanol sefyllfaoedd, ac mae’r tîm cwrs pwrpasol bob amser ar gael i drefnu sesiynau tiwtorial un i un y tu allan i amser dosbarth i gefnogi eich cynnydd academaidd a’ch lles.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da.

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu cyfweliad i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig arferol Lefel A

BCC (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig arferol Bagloriaeth Cymru  

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC yn Lefel A (mae hyn yn gyfwerth â 104 pwynt tariff UCAS).

Cynnig arferol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 104 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2023 - Gorffennaf 2024 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.

Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall,   gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Yn Hysbysebu PDC rydym yn eich paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol o ddiwrnod cyntaf y cwrs. Byddwch yn archwilio'r ystod lawn o yrfaoedd yn y diwydiant o'r creadigol, strategol, busnes i weithio gyda chleientiaid amrywiol, byddwch yn gweithio gyda'r diwydiant hysbysebu trwy gydol eich gradd, a byddwn yn eich cefnogi i ennill profiad gwerthfawr trwy interniaethau, profiad gwaith a lleoliadau.

Mae gennym gysylltiadau anhygoel gyda phartneriaid yn y diwydiant sy'n cynnig cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith. Mae llawer o’r rhain ar garreg ein drws yng Nghaerdydd a Bryste, gan sicrhau eich bod yn gwneud y gorau o’ch amser yn y brifddinas greadigol hon.

Mae hysbysebu yn ddiwydiant byd-eang, ac mae ein cysylltiadau â brandiau rhyngwladol yn cysylltu myfyrwyr PDC â chyfleoedd unrhyw le yn y byd. Mae llawer o’n myfyrwyr wedi ymgymryd â lleoliadau ym Mlwyddyn 1 a 2 cyn eu hinterniaethau Blwyddyn 3. Byddwch hefyd yn cystadlu mewn cystadlaethau dylunio cenedlaethol a rhyngwladol, a fydd yn arddangos eich gwaith ar lwyfan byd-eang.

Mae’r tîm cwrs yn annog ac yn cefnogi myfyrwyr i chwilio am interniaethau a lleoliadau, gan gynnwys cymorth gyda CV ac adeiladu portffolio. Bydd gan fyfyrwyr amrywiaeth o swyddi y gallant wneud cais amdanynt ar ôl gadael y brifysgol, ac mae llawer iawn o sgiliau trosglwyddadwy y bydd myfyrwyr yn eu dysgu ar y cwrs, o reoli prosiectau a delio â chleientiaid, i weithio mewn amgylchedd cydweithredol ar draws gwahanol gyfryngau, i gyflwyno syniadau yn hyderus ac yn huawdl.

Mae Gwasanaeth Gyrfaoedd PDC yn rhoi cyd-destun a chymorth i fyfyrwyr trwy gydol eu hamser ar y cwrs. Daw hyn i ben ar Lefel 6, lle mae’r tîm Gyrfaoedd yn cefnogi myfyrwyr trwy weithdai a hyfforddiant personol i ddatblygu CVs, technegau cyfweld, ceisiadau am swyddi a sgiliau cyflogadwyedd graddedigion. Anogir hefyd gyflwyniad proffesiynol ar lwyfannau cymdeithasol fel LinkedIn ac archwilio cyfleoedd rhyngwladol.

Opsiynau gyrfa posibl

Mae graddedigion y cwrs wedi mynd i amrywiaeth eang o swyddi o fewn y diwydiannau hysbysebu a marchnata.

Mae rhai rolau yn cynnwys:

 • Swyddog Gweithredol Hysbysebu
 • Cynllunydd Cyfrifon
 • Marchnatwr Digidol
 • Golygydd Copi
 • Cyfarwyddwr Celf
 • Ysgrifennydd Copi
 • Dylunydd Graffig
 • Triniwr Cyfrifon
 • Rheolwr Prosiect
 • Cynhyrchydd
 • Cynllunydd Cyfryngau
 • Prynwr Cyfryngau
 • Darparwr Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol
 • Rheolwr Traffig Stiwdio
 • Ffotograffydd
 • Cynhyrchu Cyfryngau
 • Cynhyrchu
 • Rheoli Digwyddiadau

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Datblygu Gemau Cyfrifiadurol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.