Roedd 100% o’n myfyrwyr BA (Anrh) Dylunio Hysbysebu’n fodlon â’u cwrs - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022

Mae'r radd Dylunio Hysbysebu hon yn un o ychydig o gyrsiau hysbysebu arbenigol yn y DU. Mae wedi’i leoli ar gampws pwrpasol PDC, yng nghanolfan greadigol Caerdydd.

Rydym yn canolbwyntio ar syniadau creadigol, sgiliau technegol a deall diwylliant digidol cyfoes.

Byddwch yn archwilio meysydd fel cyfeiriad celf, ysgrifennu copi, marchnata, ymddygiad defnyddwyr a datblygu ymgyrchoedd strategol yn ogystal â sut i greu ymgyrchoedd integredig ar gyfer pob math o hysbysebu gan gynnwys y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol diweddaraf, dylunio symudiadau a chyfryngau printiedig traddodiadol megis allan o leoedd cartref a manwerthu a hysbysebion radio a theledu.

Bydd eich astudiaethau'n eich helpu i ennill sgiliau creadigol a thechnegol yn ogystal â'r hyder i weithio ym myd cyflym a chyfnewidiol y diwydiant hysbysebu naill ai fel gyrfa greadigol neu lwybr gyrfa ochr y cleient fel cynlluniwr cyfrifon neu brynwr cyfryngau.

Mae gennym ni gysylltiadau anhygoel gyda’r diwydiant hysbysebu a marchnata a byddwch yn gweithio gyda gweithwyr creadigol proffesiynol trwy brosiectau ‘byw’ yn y byd go iawn o ddechrau i ddiwedd y cwrs. Mae prosiectau diweddar wedi galluogi ein myfyrwyr i weithio gyda brandiau gan gynnwys Chanel, Nike, Google, Foster’s Lager, Cadburys, Dŵr Cymru, Fanta, Asahi Beer, Ben & Jerry’s ac Eurostar.

Rydym hefyd yn cymryd rhan weithredol yng nghynlluniau addysg D&AD New Blood (Dylunio a Chyfarwyddyd Celf) a’r YCN, sy’n rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr arddangos eu gwaith i asiantaethau hysbysebu proffil uchel ledled y DU.

Mae ein rhwydwaith diwydiant yn cynnwys asiantaethau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Gellir gweld ein gwaith diweddaraf ar Instagram.

Mae ein graddedigion wedi symud ymlaen i yrfaoedd o fewn asiantaethau Caerdydd/Bryste gan gynnwys Blue Egg, Ubiquity, Populate, Burning Red a Epoch Design, yn ogystal ag asiantaethau byd-eang gan gynnwys Digitas LBi, Adam & Eve, Revolt, Cult Ldn, Isobar, Ogilvy, Havas Hellas a MullenLowe Llundain.

Fel rhan o’r cwrs, mae myfyrwyr yn cael y cyfle i fynychu teithiau i Fryste, Manceinion a Llundain yn ogystal ag ymweliadau tramor blynyddol i lefydd fel Toyko, Efrog Newydd, Berlin a Copenhagen.

Edrychwch ar ein cynnwys cynnig trwy ein Sianel YouTube.

Ymhlith y deg uchaf yn y DU ar gyfer asesu Dylunio Graffig (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer addysgu ac asesu Dylunio Graffig (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
392A Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae blwyddyn un yn datblygu eich gallu i gynhyrchu syniadau a chysyniadau newydd ac i ddatrys problemau cyfathrebu.

Ym mlwyddyn dau, byddwch yn ‘gweithio’ i gleientiaid ac asiantaethau go iawn, ac yn deall disgwyliadau proffesiynol. Mae eleni hefyd yn cynnig y cyfle ar gyfer cyfnewid Ewropeaidd trwy raglen Erasmus, neu brofiad gwaith.

Ystyrir eich blwyddyn olaf yn flwyddyn broffesiynol. Byddwch yn mynd i’r afael â chystadlaethau dylunio cenedlaethol a rhyngwladol ac yn cael cyfleoedd pellach i gwrdd â dylunwyr proffesiynol.


Blwyddyn Un: Gradd Dylunio Hysbysebu 

Y Broses Greadigol

Sut i arloesi gan ddefnyddio'r broses greadigol, technegau ymchwil, dulliau dylunio, meddwl strategol a chynhyrchu cysyniadau ymgyrchu.

Hysbysebu ar gyfer Argraffu

Gan eich cyflwyno i feddalwedd Adobe Suite er mwyn creu ymgyrchoedd print traddodiadol trwy elfennau copi a dylunio graffeg.

Hanfodion Hysbysebu

Eich cyflwyno i hanfodion hysbysebu fel cynulleidfa darged, technegau hysbysebu ac ymgysylltu â defnyddwyr.

Hysbysebu ar gyfer Sain a Fideo

Sut i gynhyrchu cynnwys sain/fideo trwy gynhyrchu syniadau, byrddau stori, ffilmio a golygu cynnwys cynnig ar gyfer hysbysebion cyfryngau cymdeithasol.

Ysgrifennu copi

Yn eich cyflwyno i ddefnyddio pob math o gopi mewn cyd-destun hysbysebu o ddolenni cyfryngau cymdeithasol i hysbysebion print traddodiadol.

Y Diwydiant Hysbysebu

Yn eich cyflwyno i'r ystod eang o swyddi o fewn y diwydiant, ochr greadigol a chleient yn ogystal ag edrych ar weithio gyda phob math o asiantaethau.


Blwyddyn Dau: Gradd Dylunio Hysbysebu 

Cwsmeriaid a Defnyddwyr

Deall ymddygiad defnyddwyr, ffyrdd o fyw a sut i dargedu cynulleidfaoedd allweddol trwy ymchwil a mewnwelediad cwsmeriaid.

Hysbysebu ar gyfer Digidol a Phrofiad

Edrych ar lwyfannau cyfryngau digidol, rhyngweithiol newydd a phrofiad y defnyddiwr.

Strategaeth Farchnata

Deall pob math o dechnegau marchnata , yn llwyfannau cyfryngau cymdeithasol traddodiadol a digidol a sut mae brandiau'n ymgysylltu â'u cynulleidfa.

Adeiladu Brandiau gyda Hysbysebu

Sut mae brandiau'n cael eu creu a'u cynnal trwy elfennau graffig, eu dewis o lwyfannau cyfryngau, gwerthoedd brand a DNA eu brand.

Yr Asiantaeth

Gweithio mewn grŵp ar friff byd go iawn a ddarperir gan asiantaeth lle rydych yn creu ymgyrch o fewn cyllideb a llinell amser.

Technolegau Newydd: Cyfleoedd a Thueddiadau

Ymchwilio i'r technolegau diweddaraf a thueddiadau cyfryngau cymdeithasol i greu ymgyrch ar draws amrywiaeth o lwyfannau cyfryngau.


Blwyddyn Tri: Gradd Dylunio Hysbysebu 

Hysbysebu Cystadleuol

Gweithio ar friff byd go iawn a ddarperir gan asiantaeth sy'n mynd i'r afael ag achos cymdeithasol a chynhyrchu canlyniadau ar lwyfannau cyfryngau o'ch dewis.

Cydweithrediad Hysbysebu

Creu hysbyseb cynnig byr ar gyfer brand byd go iawn dethol, wrth ddatblygu eich sgiliau ffilm a golygu,

Astudiaeth Achos

Ymchwilio ac ysgrifennu am bwnc sy'n ymwneud â'r diwydiant.

Hysbysebu Creadigol

Datblygu eich portffolio digidol proffesiynol, set sgiliau a lansio eich hun i’r diwydiant ochr yn ochr â chefnogaeth Tîm Gyrfaoedd PDC fel y byddwch yn barod i ymateb i weithio yn y diwydiant heriol hwn.

Prosiect Proffesiynol

Creu darn o gynnwys hunan-ysgrifenedig, hunangyfeiriedig gan ddefnyddio llwyfannau cyfryngau integredig i arwain eich portffolio fel eich prosiect blaenllaw ar ôl graddio.

Dysgu 

Mae Dylunio Hysbysebu yn canolbwyntio ar syniadau creadigol, sgiliau technegol, a dealltwriaeth o ddiwylliant digidol cyfoes megis ymddygiad defnyddwyr a'r llwyfan cyfryngau cymdeithasol diweddaraf.

Byddwch yn gweithio mewn maes dylunio a marchnata cyffrous sy’n newid yn gyson, gan archwilio meysydd cyfeiriad celf, ysgrifennu copi a datblygiad strategol, yn ogystal â chreu ymgyrchoedd ar gyfer pob math o hysbysebu yn y cyfryngau traddodiadol a newydd.

Mae ein partneriaethau ag arweinwyr y diwydiant dylunio yn rhoi rhaglen ysbrydoledig i chi o ddarlithwyr gwadd gwadd sy'n datblygu eich ymarfer proffesiynol gyda briffiau byw a chystadleuaeth ochr yn ochr â gweithdai gydag arbenigwyr gweithredol yn y diwydiant.

Asesiad 

Trwy gydol y cwrs Dylunio Hysbysebu byddwch yn cael eich asesu ar fodiwlau ymarfer ac aseiniadau ysgrifenedig. Byddwch yn derbyn adborth clir a manwl a fydd yn eich helpu i fyfyrio ar eich cryfderau a'u datblygu ymhellach.

Lleoliadau 

Yn Dylunio Hysbysebu PDC rydym yn eich paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol o ddiwrnod cyntaf y cwrs. byddwch yn gweithio gyda'r diwydiant creadigol trwy gydol eich gradd a byddwn yn eich cefnogi i ennill profiad gwerthfawr trwy interniaethau, profiad gwaith a lleoliadau.

Mae gennym gysylltiadau anhygoel gyda phartneriaid yn y diwydiant sy'n cynnig cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith. Mae llawer o’r rhain ar garreg ein drws yng Nghaerdydd a Bryste, gan sicrhau eich bod yn gwneud y gorau o’ch amser yn y brifddinas greadigol hon.

Mae hysbysebu yn ddiwydiant byd-eang ac mae ein cysylltiadau â brandiau rhyngwladol yn cysylltu myfyrwyr PDC â chyfleoedd unrhyw le yn y byd. Mae llawer o’n myfyrwyr wedi ymgymryd â lleoliadau ym Mlwyddyn 1 a 2 cyn eu hinterniaethau Blwyddyn 3. Byddwch hefyd yn cystadlu mewn cystadlaethau dylunio cenedlaethol a rhyngwladol a fydd yn arddangos eich gwaith ar lwyfan byd-eang. 

Cyfleusterau

Fel rhan o'n campws yng nghanol Caerdydd, mae myfyrwyr hysbysebu yn elwa o gampws cyfan sy'n ymroddedig i greu cynnwys hysbysebion.

Mae'r cyfleusterau hyn yn cynnwys dwy stiwdio ddylunio gyda golygfeydd o'r ddinas a'r Bae. Mae pob gofod wedi'i gynllunio i'ch ysbrydoli i ystyried lleoliad gwych prifddinas yn yr holl waith rydych chi'n ei wneud.

Mae cyfleusterau arbenigol yn cynnwys stiwdios ffotograffiaeth, sgrin werdd a stiwdios ffilmio, cyfleusterau torri laser ac argraffu 3D, yn ogystal â gweithdy cynhyrchu llawn offer a mynediad i gyfleusterau ac offer ar draws y Brifysgol. Mae'r ardal hysbysebu hefyd yn cynnwys man creadigol lle gall myfyrwyr gyfarfod i gydweithio, gweithio, cynnal cyfarfodydd, rhwydweithio ac ymlacio.

Darlithwyr 

Lee Thomas, Arweinydd Cwrs 

Elizabeth Nelson, Uwch Ddarlithydd 

Molly Owens, Darlithydd 

Rachel Grainger, Darlithydd 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae’r meini prawf mynediad isod yn adlewyrchu ein gofynion mynediad safonol ar gyfer y cwrs ar gyfer mis Medi 2023. Fodd bynnag, caiff pob cais a dderbynnir gan y Brifysgol ei adolygu’n gyfannol ac yn unigol. Mae meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn newid a byddant yn cael eu cyhoeddi ar ucas.com o 8 Mai 2023. Bydd meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn cael eu diweddaru ar ein gwefan o ddiwedd mis Hydref 2023.

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu cyfweliad i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig arferol Lefel A

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig arferol Bagloriaeth Cymru  

Pasiwch Ddiploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig arferol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod, Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost

£ 150 

Deunyddiau. Fesul blwyddyn 

Eitem

Teithiau Maes 

Cost

£ 500 

Taith maes i Ewrop. 

Eitem

Arall: Costau Argraffu ac Arddangos 

Cost

£ 150 

Blwyddyn 3 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall,   gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn eich helpu i ddechrau eich gyrfa cyn i chi raddio gyda lleoliadau diwydiant perthnasol ac interniaethau Blwyddyn 3 sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. Mae'r amgylchedd addysgu ym Mhrifysgol De Cymru yn cynnig profiad heb ei ail o ran datblygu arweinwyr diwydiant hysbysebu'r dyfodol.

Mae gan ein graddedigion bortffolio helaeth o sgiliau sy'n cwmpasu pob agwedd ar y diwydiant hysbysebu a marchnata. Maent yn weithwyr proffesiynol crwn, â ffocws a hyderus, sy'n barod i ddechrau gyrfa lwyddiannus. Yn bwysicaf oll, maent yn gwneud gwahaniaeth trwy eu gwaith, gan ddefnyddio hysbysebu i fynd i’r afael â materion go iawn, fel anabledd, gwleidyddiaeth, anghydraddoldeb hiliol, hawliau gweithwyr dilledyn, a’r amgylchedd.

Mae llawer o gyn-fyfyrwyr hysbysebu PDC wedi mynd ymlaen i weithio i arweinwyr diwydiant ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol, ar draws pob agwedd ar y diwydiannau creadigol a marchnata. Mae'r rhestr yn cynnwys:

 • Golley Slater 
 • Populate 
 • Epoch Design 
 • Digitas LBi 
 • Ogilvy and Mather  
 • Mullenlowe 
 • Isobar London 
 • Revolt Copenhagen 
 • FST 
 • The Cowshed 
 • Ubiquity Group 
 • Hevas Hallas 
 • Wunderman 
 • Wasted London 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Datblygu Gemau Cyfrifiadurol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.