Roedd 90% o'n myfyrwyr BA (Anrh) Ffotograffiaeth Ddogfennol Graffeg yn fodlon ar eu cwrs - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2023

Lleolir y radd hon yng nghampws pwrpasol PDC, yng nghanol dinas greadigol Caerdydd.

Ers ei sefydlu gan y Ffotograffydd Magnum David Hurn ym 1973, mae'r radd Ffotograffiaeth Ddogfennol wedi sefydlu ei hun yn rhyngwladol fel un o'r prif gyrsiau i astudio ffotograffiaeth ddogfennol. Mae gan PDC hanes o 100 mlynedd o ffotograffiaeth, a dros 40 mlynedd o ddysgu Ffotograffiaeth Ddogfennol y tu ôl i ni. 

Mae ein diffiniad o 'dogfennol' yn eang. Mae'n asio traddodiadau adrodd straeon dogfennol â'r datblygiadau arloesol mwyaf cyffrous mewn ffotograffiaeth gyfoes. Ar y cwrs gradd Ffotograffiaeth Ddogfennol hwn, byddwch yn dysgu sut i feddwl yn feirniadol ac yn annibynnol, a byddwch yn sicrhau'r sgiliau technegol i gyfleu'ch syniadau yn y modd mwyaf effeithiol. 

Mae myfyrwyr a graddedigion y cwrs Ffotograffiaeth Ddogfennol yn ennill gwobrau enwocaf y diwydiant yn rheolaidd. Roedd Lua Ribeira a Sam Laughlin yn gyd-enillwyr Gwobr Jerwood / Photoworks 2017. Roedd Lua Ribeira hefyd yn ail yn y gystadleuaeth nodedig, Gwobr Photobook Bar Tur 2016. Gwnaeth Daragh Soden y Rhestr 'Times People To Watch In 2017' yr Irish Times. Ymhlith yr enillwyr blaenorol roedd Sam Ivin, (Categori Gwaith Myfyrwyr PDN's Photo Annual 2015); Yasmin Balai, (ail yng Ngwobr Ffotograffiaeth Ddogfennol IAFOR) 2015 a Mira Andres (enillydd Gwobr ESPY 2015). 

Cafodd y cwrs Ffotograffiaeth Ddogfennol ei gynnwys yn ddiweddar yn y British Journal of Photography. Y cwrs oedd yr unig gwrs yn y DU i ymddangos ynddo y rhifyn arbennig hwn ar ragoriaeth mewn addysg ffotograffig Ewropeaidd. 

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer asesu Cynhyrchu Ffilm a Ffotograffiaeth (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Dilynwch Ffotograffiaeth Ddogfennol ar Twitter, Instagram a Facebook.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
7G84 Amser llawn 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
7G84 Amser llawn 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Ar y cwrs gradd Ffotograffiaeth Ddogfennol hwn byddwch yn dysgu sut i weithio'n annibynnol fel ffotograffydd dogfennol, yn gallu tynnu lluniau'n hyderus am bynciau sydd o ddiddordeb i chi a datblygu sgiliau ymchwil ar gyfer traethodau o luniau ar ystod o bynciau. 

Caiff ffotograffau o bynciau eu tynnu dros gyfnodau estynedig a bydd disgwyl i chi gynhyrchu gwaith o safonau proffesiynol. Mae prosiectau byw yn cynnwys cydweithredu â dylunwyr llyfrau lluniau a ffotograffwyr  gweithredol yn rhyngwladol sy'n ymweld. Mae'r flwyddyn derfynol yn cael ei hystyried yn flwyddyn broffesiynol. Byddwch yn cynhyrchu corff uchelgeisiol o waith ac yn ymateb i frîff proffesiynol byw i'ch paratoi ar gyfer y diwydiant ffotograffig. 

Blwyddyn 1 - gradd Ffotograffiaeth Ddogfennol 

Beth yw dogfennol? 

Mae'r modiwl hwn yn archwilio'r hyn y gall dogfennaeth / ffotonewyddiaduraeth fod heddiw - gan roi cyfle i arbrofi gyda rhai o'r ffyrdd cyffrous y gall ffotograffwyr archwilio'r byd. Efallai y byddwch chi'n synnu a beth all raglen ddogfen fod. I gyd-fynd â'r modiwl mae hyfforddiant technegol mewn ystod o offer i gychwyn ar eich taith gyda hyder mewn prosesau meddalwedd a llifoedd gwaith, yr ystod anhygoel o gamerâu a chyfleusterau eraill sydd gennym, gan ddechrau arbrofi gyda defnyddio goleuadau fflach ac argraffu eich delweddau. Ochr yn ochr â hyn, byddwn yn cynnal digwyddiadau arbennig a phrosiectau cydweithredol fel y gallwch ddod i adnabod myfyrwyr eraill a mynd ar deithiau maes cyffrous i archwilio byd ffotograffiaeth gyda'n gilydd. Mae eich cyswllt ag arbenigwyr ymweld yn cychwyn yma wrth i chi ymgolli yn y byd proffesiynol o'r diwrnod cyntaf. 

Ffotograffydd fel Sylwedydd 

Mae'r modiwl hwn yn datblygu'ch hyfforddiant ymhellach i ddechrau ymchwilio i bynciau a chael mynediad at straeon rydych chi'n poeni amdanynt. Dechrau dysgu sut i ddelio â'ch pwnc yn foesegol ac yn gyfreithiol gan ffotograffwyr sydd â phrofiad o wneud yn union hynny. Mae bod yn ffotograffydd gwych yn golygu creu delweddau gydag eglurder ac effaith creadigrwydd, a byddwch yn ymarfer â chyflawni hyn, wrth ddysgu dewis y delweddau gorau o'ch egin i'ch gosod ar wahân. Byddwch yn cael cyfle i ymgysylltu â phynciau cymdeithasol o'ch dewis yn yr aseiniad byr hwn sydd wedi'i strwythuro'n ofalus.

Y Naratif  (rhaglen dogfen hir) 

Mae'r modiwl hwn yn brosiect estynedig 12 wythnos mewn adrodd straeon trochi, sy'n rhoi cyfle i chi ddod â'ch sgiliau a'ch nwydau o'r modiwlau cyntaf ynghyd i fynd yn fanwl â'ch syniadau. Rhoddir rhyddid i chi weithio gyda pha bynnag bwnc a dull rydych chi ei eisiau, ac mae myfyrwyr yn ymgysylltu ag ystod eang o bynciau, o straeon lluniau cylchgrawn clasurol i straeon tirwedd ar sail crefft mewn du a gwyn i bopeth rhyngddynt. Ochr yn ochr â hyn mae eich hyfforddiant yn parhau mewn ystod o sgiliau mewn ymchwil, cynllunio a chael mynediad, ac rydych chi'n dysgu strategaethau i adrodd straeon mewn ffyrdd sy'n wreiddiol ac yn gyffrous. Rydych chi'n dysgu saethu a phrintio analog a digidol o wahanol fformatau ac arbrofi gyda'n hamrywiaeth helaeth o gamerâu o siopau cyfryngau, yn ogystal â dysgu sgiliau dilyniannu, golygu a strwythuro straeon dogfen / traethodau ffotograffau ffurf hir.

Adrodd Straeon Digidol 

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu ag adrodd straeon digidol ar ffurf fer ar bwnc o'ch dewis. Rydych chi'n ennill hyfforddiant mewn delwedd symudol, recordio sain, sgiliau cyfweld, cynhyrchu fideo, a golygu gan ddefnyddio pecyn safon diwydiant a addysgir gan arbenigwyr. Gallwch ddewis arbrofi gydag ystod eang o arddulliau, o adrodd dogfennol newyddiadurol i ffilm ddogfen avant-garde fel un sy'n adlewyrchu eich nwydau a defnyddio offer anhygoel o'n siopau cyfryngau.

Themâu Dogfen 

Mae'r modiwl hwn yn edrych ar rai o'r ffotograffwyr mwyaf cyffrous a phwysig yn y byd, a pham eu bod wedi cael cymaint o effaith. Mae'n cyflwyno rhai o'r dadleuon mawr sydd wedi siapio datblygiad ffotograffiaeth, gan gynnwys yr heriau a berir i'r cyfrwng trwy ddatblygiad cyflym technoleg ddigidol, gan archwilio hanes cyfochrog ffotograffiaeth fel dogfen a chelf, a'i rôl mewn llyfrau lluniau a sioeau oriel gyffrous. Anogir myfyrwyr i feddwl yn ofalus am yr ystod gymhleth o syniadau y tu ôl i'r gwaith hwn; ac am y materion gan gynnwys cynulleidfa a moeseg. Ochr yn ochr â hyn, fe'ch cefnogir i ymchwilio i ffotograffwyr a syniadau sydd o ddiddordeb mawr ichi - mae hyn yn cynnwys cyrchu ein casgliad llyfrgell blaenllaw o ddogfennaeth a ffotonewyddiaduraeth yn ogystal â chronfa ddata electronig wedi'i churadu'n arbennig.

Cyd-destunau Dogfen

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar eich sgiliau ymchwil i archwilio'r byd eang o syniadau dogfennol yn ei holl ffurfiau. Ymhlith pynciau eraill, mae'n ystyried rôl dogfennol mewn newid cymdeithasol ac eiriolaeth, a'i botensial i gynrychioli materion a syniadau brys ein hamser. Mae potensial ffotograffiaeth i siarad am hil, yr argyfwng amgylcheddol a rhyw yn cael ei ystyried, yn ogystal â byd dogfen mwy arbenigol mewn llyfrau lluniau, delwedd symudol, ac mewn bydoedd digidol.

Blwyddyn 2 - gradd Ffotograffiaeth Ddogfennol

Rhaglen ddogfen fframio (cynhyrchu arddangosfeydd)*

Mae hwn yn fodiwl mawr sy'n archwilio cynhyrchu rhaglen ddogfen ar gyfer arddangosfeydd ag effaith. Rydych chi'n gweithio ar bwnc eich hun ym mha bynnag broses rydych chi'n ei dewis (analog, digidol, symudol neu ddelwedd lonydd). Fe'ch mentrir i ystyried ffurfiau heriol ac ymagweddau presennol at raglen ddogfen ac i greu llwybr unigryw eich hun fel ffotograffydd cyfoes. Fel grŵp o fyfyrwyr, fe'ch mentorir i gynhyrchu arddangosfa lawn (gan gynnwys print mân a gosodiad fformat mawr) ac i ffugio a gosod mewn lleoliad cymunedol oddi ar y campws. Byddwch yn cael dysgu sgiliau dylunio a saernïo arddangosfeydd a bydd gennych fynediad i'n gweithdai a'n peiriannau, offer ac arbenigwyr saernïo diwydiannol. Byddwch yn dysgu hyrwyddo a marchnata eich gwaith i ennyn diddordeb eich cynulleidfa arfaethedig. Gallwch ddefnyddio unrhyw ddull arddangos rydych chi'n ei ddewis (y tu mewn neu'r tu allan!) Gan gynnwys ymgorffori delwedd symudol neu osod sain. Mae'r arddangosfa'n agor i'r cyhoedd gyda digwyddiad arbennig a fynychir gan dair blynedd y cwrs, staff, teulu a ffrindiau a'r cyhoedd. Rydych chi'n dysgu sgiliau technegol mewn goleuadau lleoliad uwch ar gyfer y tu mewn a'r tu allan gyda'n citiau batri goleuadau proffesiynol ac yn gallu arbrofi gyda chamerâu digidol fformat canolig (Fuji 6X7) a fformat mawr.

Dogfen a’r Cyhoeddiad (cynhyrchu llyfr lluniau) 

Dyma ein modiwl llawn ar ‘llyfr lluniau’. Byddwch yn gweithio i gynhyrchu gwaith ar bwnc o'ch dewis i ddatblygu'ch prosiect proffesiynol eich hun ar gyfer dymi neu maquette llyfr llun. Rydych chi'n adeiladu'ch sgiliau adrodd stori i adrodd straeon arloesol a gwreiddiol ar bynciau ag ystyr, ac rydych chi'n dysgu dylunio, dilyniannu, graddio a rhoi eich delweddau mewn trefn i'w cyhoeddi. Rydych chi'n ymgysylltu â'r diwydiant llyfr llun ac yn archwilio ystod o gyhoeddiadau a chyhoeddwyr. Rydych hefyd yn dysgu'r sgiliau arbenigol i argraffu, adeiladu, mowntio a rhwymo llyfrau gan ddefnyddio ystod o ddulliau arbrofol sy'n helpu'ch llyfr i sefyll allan a dod o hyd i gynulleidfa. Mae rhai o'r llyfr lluniau a gynhyrchwyd ar y modiwl hwn wedi mynd i gynhyrchu masnachol wedi hynny.

Diwydiannau Dogfen Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar arferion proffesiynol amrywiol Ffotograffiaeth Ddogfennol. Mae'n ystyried rolau cyfnewidiol rhaglenni dogfen o fewn diwydiant eang, a'r ffurfiau o adrodd straeon sy'n dod i'r amlwg yn bosibl yn y byd digidol. Mae'r modiwl yn ei gwneud yn ofynnol i'r myfyriwr ymchwilio a darparu Astudiaeth Achos fanwl o agwedd ar ymarfer proffesiynol sydd o ddiddordeb iddynt ac a allai gynrychioli llwybr gyrfa yn y dyfodol. Bydd yr Astudiaeth Achos yn archwilio'r cysylltiad rhwng dulliau gweithio'r ffotograffydd, sut mae'r gwaith wedi'i gyhoeddi neu ei ledaenu fel arall, ac yn bwysig, sut y mae gwylwyr wedi ei dderbyn. Ystyrir materion cymdeithasol a moesegol ymgysylltu â'r pwnc, a natur sefydliadau wrth gomisiynu. Bydd meysydd astudio yn ymateb i fuddiannau'r myfyriwr ei hun, ond gallant gynnwys comisiynu dogfen ffurf hir, ffotonewyddiaduraeth, amlgyfrwng, cynhyrchu llyfrau lluniau, anthropoleg weledol, dogfen, ffilm ac ati.

Ymchwil ar gyfer Ymarfer a Thraethawd Hir

Mae'r modiwl yn dyfnhau eich dealltwriaeth o'r darlleniadau a'r damcaniaethau beirniadol a astudiwyd o'r blaen, ac yn cysylltu'r rhain â sut mae myfyrwyr yn gwneud, disgrifio a rhesymoli eu harfer eu hunain. Mae'r modiwl yn cysylltu damcaniaethau o ffotograffiaeth, ffasiwn, ffilm, celf a hysbysebu trwy raglen o ddarlithoedd a seminarau. Felly, mae'n baratoad ac yn gynllunio ar gyfer astudiaethau blwyddyn olaf ac mae hefyd yn gosod y seiliau damcaniaethol ar gyfer prosiect mawr eu blwyddyn olaf. Bydd darlithoedd, seminarau a darlleniadau yn cyflwyno'r myfyriwr i ystod o wahanol ddulliau o astudio ffotograffiaeth a sut mae'n cysylltu ag ymarfer a diwylliant gweledol ehangach. Bydd testunau allweddol gan awduron pwysig ym mhob maes yn cael eu harchwilio a'u rhoi mewn cyd-destun hanesyddol a diwylliannol. Gofynnir i fyfyrwyr ddewis maes ymholi penodol i'w archwilio ymhellach a chynnal archwiliad manwl o'r maes hwnnw, gan edrych ar ystod o ffynonellau: bydd hyn yn cynnwys defnyddio'r llyfrgell, chwiliadau cronfa ddata a'r rhyngrwyd.

*Gallwch astudio 25% o’r modiwl hwn yn Gymraeg

Blwyddyn 3 - gradd Ffotograffiaeth Ddogfennol

Arferion a Drafodwyd

Modiwl mewn dwy ran fer yw hwn; yn gyntaf, uned fer ar aseiniad proffesiynol / briff byw i ddatblygu eich gallu i gychwyn, cyrchu a chynhyrchu prosiect mewn amserlen benodol. Mae'r gallu i wneud hyn yn allweddol i'ch cyflogadwyedd fel ffotograffydd. Chi sydd i benderfynu sut rydych chi'n gwneud hyn a'r pwnc rydych chi'n ei ddewis, ac mae'n ymateb i'r maes o'r diwydiant y mae gennych chi ddiddordeb mawr ynddo. Cewch eich cefnogi i grefftio a pherffeithio prosiect bach ystyrlon sy'n drawiadol yn weledol ac yn cael eich galluogi i ymgolli yn llwyr ynddo it! Mae Rhan 2 y modiwl yn gwbl agored i'ch dehongliad eich hun, ac erbyn hyn byddwch wedi profi'r ystod lawn o bosibiliadau dogfen, felly rydym yn eich cefnogi i ddechrau lledaenu'ch adenydd ac edrych tuag at y syniad mawr hwnnw rydych chi wedi bod yn aros i'w ddatblygu. Gall y modiwl hwn arwain drwodd i'r modiwl nesaf (Datblygu Portffolio Prosiect) i ddod yn brosiect hyd yn oed yn fwy estynedig. Bydd llawer o fyfyrwyr yn teithio rhywfaint ar y pwynt hwn a byddwn yn hyblyg i ganiatáu hyn mewn ffordd drefnus a strwythuredig i gyflawni eich nodau. Gallwch weithio gyda'r ystod lawn o gyfleusterau ac offer rydych chi wedi'u profi ac wedi cael hyfforddiant ynddynt ar y cwrs.

Datblygu Portffolio Prosiect (portffolio cynhyrchu terfynol)

Dyma ein modiwl paratoi diwydiant a chynhyrchu portffolio llawn. Y byd yw eich wystrys yma a bydd y gwaith a wneir yma yn cael ei arddangos yn ein digwyddiadau graddio, arddangosfeydd a / neu gyhoeddiad. Materion neu syniad byd-eang neu leol, mater telynegol mwy personol o hunaniaeth neu brosiect angerdd. Mae'r modiwl yn adlewyrchu gwir ystod o syniadau a hunaniaethau dogfen heddiw ac eto, gallwch weithio gyda'r ystod lawn o gyfleusterau ac offer rydych chi wedi'u profi ac wedi cael hyfforddiant ynddynt ar y cwrs.

Paratoi ar gyfer Diwydiant*

Mae'r modiwl hwn yn annog y myfyriwr i ymchwilio i feysydd ymarfer sy'n berthnasol iddynt ac yn hwyluso dealltwriaeth fanwl o agweddau sylfaenol ymarfer busnes sy'n ategu'r gwaith o wneud y gwaith. Mae hwn yn fodiwl sy'n wynebu tuag allan sy'n ehangu sylfeini ymarfer busnes, strategaethau creadigol, rhwydweithiau marchnata a dosbarthu sy'n allweddol i'r ffotograffydd weithio heddiw. Bydd y myfyriwr yn ennill dealltwriaeth o'r agweddau ar lif gwaith busnes canolog sy'n rhan annatod o ymarfer proffesiynol parhaus. Yn sylfaenol, mae'r rhesymeg dros y modiwl hwn yn uchelgais i fyfyrwyr symud ymlaen â'r gwaith ymarferol soffistigedig a mireinio y maent yn ei gyflawni mewn modiwlau ehangach a defnyddio gwybodaeth a gafwyd yn y modiwl hwn wrth sefydlu eu safle yn y maes creadigol. Bydd y modiwl yn cael ei adeiladu ar gyfres o ddarlithoedd, seminarau a gweithdai ymarferol sy'n cydgrynhoi agweddau ar lifoedd gwaith creadigol sy'n sylfaenol i strwythur sefydliadol yr ymarferydd cyfoes. Bydd y myfyriwr yn cynnal ymchwil yn y diwydiant ar faes y maent yn teimlo'n berthnasol i'w ddatblygiad proffesiynol ei hun a, thrwy ymchwil, ymweliadau safle neu brofiad ar y safle, yn paratoi astudiaeth achos sy'n cynnig cyfraniad sylweddol at eu dealltwriaeth o'r agwedd ar y diwydiant eu bod yn dyheu am.

Papur Beirniadol

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr werthuso a beirniadu cyd-destunau dogfen sydd fwyaf perthnasol i'r diddordebau sy'n berchen ar eu gwaith ymarferol. Dylai'r testun dynnu ar sgiliau a ddatblygwyd mewn modiwlau cyd-destunol cynharach. Rydych chi'n mynd i fod yn ddibynnol ar ystod o strategaethau i symud trwy'r cyfnod trosglwyddo fel gweithwyr proffesiynol sy'n dod i'r amlwg, ac mae'r broses o geisiadau am gyllid, cyflwyniadau prosiect i gleientiaid a chyflwyniadau am gymorth datblygiadol i gyd yn feysydd allweddol lle mae awdurdod beirniadol dros gyd-destunau a syniadau yn hollbwysig. Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar gynhyrchu testun a fydd yn cyfleu lleoliad beirniadol dogfen, ac yn cyflwyno ystyriaeth o faterion athronyddol, ffurfiol, cyd-destunol ac ideolegol cymwys. Dylai'r testun holi materion awduriaeth, cynulleidfa a derbyniad, ynghyd â chyd-destunau penodol sefydliadau comisiynu, cyhoeddi a dosbarthu. Bydd y testun yn mynd i'r afael â materion sy'n benodol i raglen ddogfen ond dylai hefyd gynnwys cwestiynau cymdeithasol a diwylliannol ehangach, fel sy'n briodol. Dylai cynhyrchu'r testun gynnwys ymchwil sylweddol sy'n nodi gwybodaeth ac ysgoloriaeth newydd sy'n briodol i astudiaeth blwyddyn olaf ar lefel israddedig.

*Gallwch astudio 25% o’r modiwl hwn yn Gymraeg

Asesiad 

Trwy gydol y cwrs Ffotograffiaeth Ddogfennol byddwch yn cael eich asesu ar fodiwlau sy'n seiliedig ar ymarfer, wedi'u hategu gan ddadansoddiad hunan-fyfyriol ac wedi'i seilio ar gyd-destun. Byddwch yn derbyn adborth clir a manwl a fydd yn eich helpu i fyfyrio ar eich cryfderau a'u datblygu. 

Cefnogir hyn gan diwtorialau, seminarau a gweithdai unigol yn ymwneud ag ymarferion busnes a sgiliau proffesiynol. 

Cyfleusterau 

Mae'r cyfleusterau ffotograffig cynhwysfawr yn cynnwys: 

Ystafelloedd tywyll analog du a gwyn a oliw o salon

Gwasanaeth prosesu negatifau ffilm 

Ystafelloedd ffotograffiaeth ddigidol pwrpasol gyda gweithfannau Apple Mac a chyfleusterau sganio ffilm trawiadol o’r radd flaenaf

Cyfleusterau argraffu digidol fformat mawr (hyd at 60 ”) 

Benthyciadau offer cynhwysfawr trwy ein siopau cyfryngau pwrpasol, gan gynnwys ystod eang o gamerâu proffesiynol a rigiau goleuo. 

Camerâu analog fformat bach, canolig a mawr 

Stiwdios lluniau y gellir eu harchebu gyda mynediad cyfleus, hyblyg 

Offer goleuo ar leoliad 

Camerâu digidol manyleb uchel 

Camerâu fideo HD 

Meddalwedd ffotograffiaeth safonol y diwydiant

Meddalwedd golygu fideo safonol y diwydiant

Offer taflunio AV 

Darlithwyr 

Paul Reas, Arweinydd Cwrs Ffotograffiaeth Ddogfennol 
Lisa Barnard, Uwch Ddarlithydd 
David Barnes, Uwch Ddarlithydd 
Dr Eileen Little, Uwch Ddarlithydd 
Yr Athro Mark Durden 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad, efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o’ch gwaith i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C/B yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CC Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 104 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Rhagoriaeth mewn pwnc perthnasol

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 104 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredin IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi, cysylltwch â ni. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

Llawn amser y DU: £9,000

Rhyngwladol Llawn Amser: £13,500

FfioeddAwst 2022 - Gorffennaf 2023 

Llawn amser y DU: I'w cadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Pecyn (Gwisg ac Offer)* - £250-£1000

Camera SLR Digidol neu heb Ddrych gydag opsiwn lens cydgyfnewidiol - hwn i ddechrau'r flwyddyn academaidd ac i'w ddefnyddio fel prif gamera ar gyfer cynhyrchu 

Teithiau Maes - £300 - £400

Digwyddiadau Rhwydwaith Blwyddyn 02 

Teithiau Maes - £300 - £400

Taith ryngwladol (Gall pob taith fod yn agored i newid ac ymarferoldeb o ran nifer y myfyrwyr) 

Deunyddiau * - £1000-£1500

Cost argraffu papurau / ffilm ac ati dros gyfnod o dair blynedd

Arall - £400 - £1500

Cyfrifiadur PC personol neu MAC sy'n gallu golygu a delweddau a fideo a storio / prosesu delweddau

Arall - £0-£600

Costau cynhyrchu cyhoeddiad blwyddyn olaf a saernïo gwaith sioe graddedigion - y gost yn dibynnu ar natur y gwaith a bwriad y myfyriwr o ran y cam nesaf mewn gyrfa / cyflogadwyedd 

Teithiau - £140 - £160

Taith Blwyddyn 01 yn y DU (Gall pob taith newid a hyfywedd mewn perthynas fod yn agored i newid ac ymarferoldeb o ran) 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwnewch gais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae graddedigion o'r cwrs Ffotograffiaeth Ddogfennol yn gweithio mewn meysydd amrywiol, fel ffotonewyddiadurwyr a gomisiynwyd, gan weithio'n rheolaidd i lawer o gylchgronau mwyaf blaenllaw'r byd, neu fel artistiaid ffotograffig, gan gyhoeddi ac arddangos mewn orielau rhyngwladol fel Tate Modern a chymryd rhan mewn digwyddiadau gan gynnwys Biennale Fenis. Maent hefyd yn gweithio fel golygyddion lluniau ac ymchwilwyr, gan weithio i gylchgronau fel GQ a sefydliadau fel yr Oriel Bortreadau Genedlaethol. Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i wneud PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw G

CYRSIAU CYSYLLTIEDIG