Ar y brig yng Nghymru o ran rhagolygon graddedigion mewn Addysg - Complete University Guide 2023

Mae’r cwrs BA (Anrh) Addysg y Blynyddoedd Cynnar (Atodol) yn archwilio arfer gorau mewn addysg plentyndod cynnar o bob rhan o’r byd, gyda ffocws ar ddatblygu sgiliau meddwl beirniadol, gwybodaeth ddamcaniaethol a chael profiad yn y byd go iawn mewn lleoliadau addysg lleol.

Ochr yn ochr ag astudio datblygiad cymdeithasol, emosiynol a gwybyddol cynnar plant 0-7 oed, caiff myfyrwyr eu cefnogi trwy gydol eu hastudiaethau academaidd gyda modiwl Saesneg academaidd pwrpasol, a ddarperir gan ein tîm arbenigol yn y Ganolfan Saesneg Rhyngwladol.

Wedi’u haddysgu gan ddarlithwyr profiadol sydd wedi’u cydnabod ac wedi cyhoeddi ym maes addysg a’r Blynyddoedd Cynnar, mae myfyrwyr yn ennill gwybodaeth, mewnwelediad a dealltwriaeth sylfaenol o ddysgu yn y Blynyddoedd Cynnar.  Mae ymchwil academaidd yn elfen graidd o'r radd, gyda myfyrwyr yn cael eu cefnogi yn y maes hwn wrth iddynt gynyddu eu gwybodaeth am ymholi beirniadol a phwysigrwydd dulliau moesegol i ddarganfod.

Gall y sgiliau a ddysgir drwy’r radd Blynyddoedd Cynnar hon arwain at amrywiaeth o yrfaoedd diddorol ym myd addysg a llawer o feysydd eraill o ddarpariaeth y blynyddoedd cynnar, gyda graddedigion blaenorol cyrsiau’r Blynyddoedd Cynnar yn dilyn llwybrau gyrfa mewn addysgu, meithrinfeydd, elusennau plant a chanolfannau plant integredig, a hyd yn oed rolau swyddogion prosiect o fewn cymunedau lleol.

Mae'r cwrs ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi cyflawni 240 credyd. Mae’r astudiaeth wedi’i hanelu at garfan o fyfyrwyr amlwladol sy’n croesawu myfyrwyr o’r tu allan i’r DU ochr yn ochr â’r rhai o’i mewn, sydd â diddordeb mewn astudio a dysgu arfer gorau mewn addysg plentyndod byd-eang.

Trydar Astudio’r Blynyddoedd Cynnar ym Mhrifysgol De Cymru: @USWDepEd

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
X301 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
X301 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C

Mae'r cwrs Addysg y Blynyddoedd Cynnar (Atodol) hwn yn opsiwn perffaith i'r rhai sydd â diddordeb brwd mewn ymchwil addysgeg gyfredol i addysg y Blynyddoedd Cynnar ac sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phlant ifanc.

Croesewir ceisiadau gan fyfyrwyr sydd wedi astudio i HND neu Lefel 5 y tu allan i'r DU. Yn yr un modd, byddai'r cwrs hwn hefyd yn ddewis da os ydych yn fyfyriwr o'r DU sydd â diddordeb mewn astudio addysg plentyndod byd-eang ac yr hoffech weithio ochr yn ochr â charfan o fyfyrwyr amlwladol.

Mae’r modiwlau y byddwch yn eu hastudio drwy gydol y cwrs fel a ganlyn:

Mae'r cwrs Addysg y Blynyddoedd Cynnar (Atodol) hwn yn opsiwn perffaith i'r rhai sydd â diddordeb brwd mewn ymchwil addysgeg gyfredol i addysg y Blynyddoedd Cynnar ac sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phlant ifanc.

Croesewir ceisiadau gan fyfyrwyr sydd wedi astudio i HND neu Lefel 5 y tu allan i'r DU. Yn yr un modd, byddai'r cwrs hwn hefyd yn ddewis da os ydych yn fyfyriwr o'r DU sydd â diddordeb mewn astudio addysg plentyndod byd-eang ac yr hoffech weithio ochr yn ochr â charfan o fyfyrwyr amlwladol.

Mae’r modiwlau y byddwch yn eu hastudio drwy gydol y cwrs fel a ganlyn:

Ymchwilio i'r Blynyddoedd Cynnar – 40 credyd

Bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth o ymchwil, beth ydyw a pham y dylid ei gynnal. Bydd myfyrwyr yn archwilio ac yn dadansoddi pwysigrwydd moeseg mewn unrhyw ymchwil ac ym mhob ymchwil. Byddant yn archwilio'n feirniadol y gwahanol fethodolegau a ddefnyddir mewn gwahanol fathau o ymchwil ac yn archwilio a deall cynllun ymchwil gan gynnwys sut i gyflwyno canfyddiadau. Bydd myfyrwyr yn ysgrifennu traethawd ymchwil estynedig yn y modiwl hwn ac yn cael eu harwain ar sut i wneud hyn.

Saesneg Academaidd - 20 credyd

Cyflwynir y modiwl pwrpasol hwn gan y Ganolfan Saesneg Ryngwladol ym Mhrifysgol De Cymru a bydd yn rhedeg am y flwyddyn gyfan. Bydd myfyrwyr yn cael eu haddysgu am agweddau allweddol ar eirfa academaidd a ddefnyddir trwy gydol y radd, gyda ffocws penodol ar derminoleg a theori pwnc-benodol. Yn ogystal â chefnogaeth ar gyfer gwaith ysgrifenedig, bydd ffocws ar ddatblygu iaith academaidd llafar a chyflwyno cyflwyniadau. Cyflwynir y modiwl gan weithwyr proffesiynol profiadol sydd â phrofiad helaeth o weithio gyda myfyrwyr y mae Saesneg yn iaith ychwanegol iddynt.

Datblygiad Llythrennedd a Rhifedd yn y Blynyddoedd Cynnar - 20 credyd

Yn y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn archwilio sut mae plant yn caffael sgiliau iaith a rhif o enedigaeth hyd at 7 oed. Bydd yn archwilio ymchwil gyfredol ym maes niwrowyddoniaeth ac yn defnyddio hyn, damcaniaeth sefydledig ac ymchwil feirniadol i ddatblygu dealltwriaeth o arfer gorau mewn dysgu ac addysgu.

Plentyndod Byd-eang – 20 credyd

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar arfer gorau mewn addysg plentyndod cynnar o bob rhan o'r byd. Mae'n ystyried safbwyntiau rhyngwladol ar addysg, yr heriau a wynebir mewn nifer o wahanol wledydd a'r gwahanol ddulliau a gymerir i addysg blynyddoedd cynnar. Archwilir profiadau gwahanol o blentyndod ledled y byd.

Safbwyntiau ar Ddysgu Effeithiol – 20 credyd

Mae'r modiwl hwn yn helpu myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o ddiffiniadau o ddysgu ac ymddygiad dysgu effeithiol. Bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol o'r addysgeg sy'n cefnogi dysgu effeithiol, tra ar yr un pryd yn archwilio ac yn edrych ar rwystrau cymdeithasol, emosiynol ac economaidd posibl i ddysgu. Cefnogir dealltwriaeth trwy werthuso modelau damcaniaethol ar ymddygiad.

Dysgu

Cyflwynir y modiwlau Ymchwilio i'r Blynyddoedd Cynnar a Saesneg Academaidd yn wythnosol, drwy gydol y flwyddyn. Mae gweddill y modiwlau, sef Datblygiad Llythrennedd a Rhifedd yn y Blynyddoedd Cynnar, Plentyndod Byd-eang a Safbwyntiau ar Ddysgu Effeithiol, i gyd yn cael eu cyflwyno mewn blociau o 8 wythnos.

Ochr yn ochr â darpariaeth a addysgir a chymorth ar-lein, disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd â 200 awr o ymchwil annibynnol ar gyfer y modiwl Ymchwil yn y Blynyddoedd Cynnar. Ar gyfer y modiwlau sy'n weddill, yn ogystal â'r ddarpariaeth a addysgir, disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd â 100 awr o astudio annibynnol a 60 awr o astudio dan gyfarwyddyd.

Gyda’i gilydd, bydd myfyrwyr yn cael o leiaf 8 awr o amser cyswllt trwy ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau a sesiynau hyfforddi academaidd proffesiynol (PAC) yr wythnos. Yn ogystal â chymorth wyneb yn wyneb ar y campws, bydd rhagor o weithgareddau ar-lein, gweithgorau a gwiriadau dilyniant.

Lle bo'n briodol, gwahoddir darlithwyr gwadd ac arbenigwyr i rannu eu profiadau ym myd addysg.  Cynhelir ymweliadau â darparwyr addysg lleol hefyd, gan gynnwys arsylwadau mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar lleol.

Yn ystod yr wythnos arferol, bydd myfyrwyr yn cael cyfleoedd i ddatblygu eu gallu i weithio'n annibynnol ac ar y cyd, a thrwy hynny byddant yn meithrin sgiliau gwerthfawr i raddedigion fel datrys problemau, meddwl beirniadol, creadigrwydd a chyfathrebu effeithiol.

Asesiad

Mae'r cwrs yn defnyddio gwahanol ddulliau asesu sy'n bennaf seiliedig ar waith cwrs.  Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Traethodau
  • Cyflwyniadau
  • Ysgrifennu adroddiadau
  • Traethawd estynedig

Mae yna hefyd un asesiad unigol ar-lein sy’n ymwneud â modiwl penodol, ac mae hyn yn cyfrif am 50% o farc y modiwl.

Lleoliadau

Yn yr ail semester, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i fynd ar leoliad mewn lleoliad addysgol lleol. Bydd hyn am bythefnos. Bydd hyn yn cael ei drefnu gan y swyddog lleoliad a bydd o fewn pellter teithio hawdd i lety’r myfyriwr.

Mae gan dîm y cwrs bartneriaethau helaeth ag ysgolion a lleoliadau lleol sy'n gallu cynnig profiadau gwerthfawr i fyfyrwyr.

Cyfleusterau

Mae gan radd y Blynyddoedd Cynnar ystafell addysgu bwrpasol gydag adnoddau penodol i gefnogi addysgu plant 0-7 oed. Gall myfyrwyr hefyd elwa o ddefnyddio ein cyfres hydra, sy'n cefnogi dysgu reality rhithwir.

Darlithwyr

Cymorth

Bydd myfyrwyr yn cael mynediad at gymorth academaidd un-i-un trwy gydol y cwrs. Ar gyfer y traethawd estynedig, neilltuir goruchwyliwr i fyfyrwyr a byddant yn cael 6 awr o oruchwyliaeth un-i-un.

Yn ogystal â thiwtor Blwyddyn dynodedig, darperir hyfforddi academaidd proffesiynol hefyd. Ar fore Gwener, bydd sesiwn ‘galw heibio rhithwir’ 2 awr ar gyfer myfyrwyr a hoffai siarad â darlithydd.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Rhaid i fyfyrwyr allu dangos dysgu blaenorol cydnabyddedig hyd at lefel 5 i gael cynnig lle ar y cwrs.


Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol gyda chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion.

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio trwy gyfrwng y Saesneg o'r blaen efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladoli gael yr union fanylion. Os nad yw eich gwlad yn cael sylw, cysylltwch â ni.

Mae ffioedd amser llawn yn flynyddol. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd drwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
  • Llawn amser Rhyngwladol: £15260 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
  • Llawn amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig

*DBS, £55.42 - Bydd disgwyl i fyfyrwyr dalu am DBS neu dystysgrif ymddygiad da o'u mamwlad.

*Deunydd ysgrifennu personol ac adnoddau academaidd - Bydd angen cyllideb fach ar fyfyrwyr ar gyfer deunydd ysgrifennu ac adnoddau academaidd.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Gall gradd Addysg Blynyddoedd Cynnar arwain at amrywiaeth o yrfaoedd diddorol ym myd addysg, ond mewn agweddau eraill ar ddarpariaeth y blynyddoedd cynnar hefyd.

Mae graddedigion cyrsiau Blynyddoedd Cynnar PDC wedi dilyn llwybrau gyrfa mewn addysgu, meithrinfeydd, elusennau plant a chanolfannau plant integredig, ymhlith llawer o feysydd eraill.

Mae'r wybodaeth a ddarperir hefyd yn galluogi myfyrwyr i ymgymryd â rolau swyddogion prosiect o fewn cymunedau lleol.