Mae’r Tyst AU Iechyd a Lles Cymunedol yn gwrs blwyddyn sy’n cynnig cyfle i ddysgwyr ddysgu mwy am feysydd pwysig a chyfnewidiol sy’n datblygu, sef iechyd a gofal cymdeithasol, iechyd y cyhoedd a lles. Mae iechyd cymunedol yn canolbwyntio ar ymyriadau y mae gweithwyr gofal iechyd yn eu darparu y tu allan i sefydliadau gofal iechyd. Mae Gweithwyr Iechyd Cymunedol yn defnyddio sgiliau rhyngbersonol cryf i wella mynediad a chyfeirio cynnar mewn cymunedau.

Mae'r cwrs Lefel 4 hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd am wella eu cymwysterau a'r rhai sydd am symud ymlaen i raglenni gradd eraill sy'n ymwneud ag iechyd megis iechyd a gofal cymdeithasol, nyrsio, bydwreigiaeth a phroffesiynau perthynol i iechyd.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
4A82 Llawn amser 1 blwyddyn Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
4A82 Llawn amser 1 blwyddyn Medi Glyn-taf A

Bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth o iechyd a lles, agweddau cyfreithiol a moesegol sy'n llywodraethu'r ffordd rydym yn gweithio ym maes iechyd, a dealltwriaeth o iechyd a chlefydau dynol.

Mae'r Tyst AU mewn Iechyd a Lles Cymunedol hefyd yn cynnig y cyfle i brofi bywyd Prifysgol, datblygu sgiliau astudio cryf ar gyfer addysg uwch, a dechrau cymryd rhan mewn datblygiad proffesiynol ar gyfer gyrfaoedd iechyd.

Modiwlau Blwyddyn 1

 • Datblygiad Proffesiynol 1 – 40 credyd
 • Sgiliau Astudio – 20 credyd
 • Ymchwilio i Iechyd a Lles – 20 credyd
 • Y Gyfraith, Moeseg a Pholisi – 20 credyd
 • Iechyd Dynol a Chlefyd - 20 credyd

Dysgu 

Cyflwynir y cwrs gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, gweithgareddau gwaith grŵp a sesiynau ymarferol.

Ar hyn o bryd mae'r addysgu yn para 2 ddiwrnod yr wythnos gyda gwersi ar ddydd Iau a dydd Gwener ym mlwyddyn 1 (sylwer y gall hyn newid ac argaeledd yr amserlen). Bydd myfyrwyr yn derbyn tua 12 awr yr wythnos o gyswllt ystafell ddosbarth gyda'r disgwyliad y bydd myfyrwyr yn gwneud tua'r un faint o astudio unigol y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

O bryd i'w gilydd byddwn yn dod â siaradwyr gwadd o ddiwydiant i mewn sy'n rhoi mewnwelediad unigryw i wahanol sectorau o fewn iechyd. Mae gennym hefyd berthynas dda gyda chyflogwyr ac rydym yn dod â siaradwyr gwadd i mewn yn rheolaidd i siarad am weithio yn eu sefydliadau ac amlygu swyddi cyflogedig, profiad gwaith a gwirfoddoli posibl sydd ar gael i fyfyrwyr.

Cefnogaeth

Rydym yn cefnogi myfyrwyr gyda Hyfforddiant Academaidd Personol (PAC).

Mae gennym ni bolisi drws agored.

Caiff myfyrwyr gymorth tiwtorial rheolaidd gan arweinwyr modiwl a'r tîm addysgu.


Asesiad 

Mae asesu ar gyfer y cwrs yn amrywio gydag ystod eang o asesiadau gan gynnwys traethawd, prawf MCQ, arholiad (1 yn unig), cyflwyniad, cyflwyniad poster, canolfan asesu a thasg gwaith grŵp.

Mae asesiadau yn ffurfiannol ac yn grynodol.

Darlithwyr 

 • Paul Griffiths (arweinydd cwrs)
 • Owain Jones
 • Katie Wiergowski
 • Tanya Phillips
 • Teresa Filipponi
 • Ghazala Begum
 • Tania Davies


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae’r meini prawf mynediad isod yn adlewyrchu ein gofynion mynediad safonol ar gyfer y cwrs ar gyfer mis Medi 2023. Fodd bynnag, caiff pob cais a dderbynnir gan y Brifysgol ei adolygu’n gyfannol ac yn unigol. Mae meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn newid a byddant yn cael eu cyhoeddi ar ucas.com o 8 Mai 2023. Bydd meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn cael eu diweddaru ar ein gwefan o ddiwedd mis Hydref 2023.

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

CC

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a C yn y Safon Uwch

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma BTEC: Teilyngdod Teilyngdod 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 64 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Gradd C/Gradd 4 neu uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau

Llawn Amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau

Llawn Amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Rydym yn gweithio’n agos gydag adran Gyrfaoedd PDC ac yn dod â nhw i mewn ar y modiwl Datblygiad Proffesiynol i helpu i ddeall gyrfaoedd ym maes iechyd ac elfennau amrywiol o ddatblygiad proffesiynol fel ysgrifennu CV, cynllunio datblygiad personol, sgiliau cyfweliad, priodoleddau graddedigion, ac ati.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.