Yma ym Mhrifysgol De Cymru (PDC), rydym yn herio ein hunain i feddwl a gweithredu'n wahanol.


Rydym yn cychwyn ar daith gyda’n gilydd i greu gofodau teg i bawb lle nad ydym yn cael ein diffinio gan focsys. Gan gymryd ysbrydoliaeth gan ein myfyrwyr a’n cymuned, rydym yn mynd i’r afael â stigmâu ac yn dileu rhwystrau. Byddwn yn cyflawni hyn trwy ymdeimlad o berthyn a chyd-gynhyrchu a rennir fel teulu PDC.

Ein hamcanion a'n hymrwymiadau

Mae ein hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wedi’i wreiddio yn y ffordd rydym yn gweithredu fel prifysgol. Rydym wedi nodi chwe phrif amcan sefydliadol fel rhan o’n Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024:

  • Adeiladu diwylliant o gynhwysiant trwy hyrwyddo urddas, parch, tegwch a llesiant o fewn cymunedau'r Brifysgol a'r Coleg
  • Prif ffrydio cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ym mhrosesau gwneud penderfyniadau, polisïau, arferion a chaffael y Brifysgol a’r Coleg.
  • Gwreiddio cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wrth ddylunio a chyflenwi ein cwricwlwm, ein cyrsiau a'n dulliau asesu.
  • Ehangu ein hatynioldeb fel prifysgol a choleg o ddewis i fyfyrwyr a staff o gefndiroedd, diwylliannau a hunaniaeth amrywiol.
  • Gweithio i gynyddu hygyrchedd ein systemau TG, amgylcheddau ffisegol a chyfathrebu.
  • Cymryd camau i leihau'r bylchau cyflog ym Mhrifysgol De Cymru a'r Coleg.

Cyhoeddir Adroddiadau Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol erbyn 31 Mawrth bob blwyddyn. Cynhyrchir adroddiad blynyddol ar wahân gan bob sefydliad yng Ngrŵp PDC - Coleg Merthyr Tudful a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Cydraddoldeb Strategol, cysylltwch â: [email protected].

Ein cyflawniadau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

REC Logo

Siarter Cydraddoldeb Hiliol

Ym mis Medi 2020, cadarnhaodd PDC ei hymrwymiad i symud ymlaen â Siarter Cydraddoldeb Hiliol Advance HE. Mae’r Siarter hon yn darparu fframwaith y mae sefydliadau Addysg Uwch y DU yn ei ddefnyddio i ddangos eu hymrwymiad i ddileu rhwystrau sefydliadol a diwylliannol sy’n atal cydweithwyr a myfyrwyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethig rhag llwyddo.

Mae dolen i gynllun Recriwtio Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Partneriaeth Addysg Gychwynnol Athrawon PDC ar gael yma.

University of Sanctuary logo

Prifysgol Noddfa

Mae Prifysgol De Cymru wedi ennill statws Prifysgol Noddfa. Mae hyn yn cydnabod ymrwymiad y Brifysgol i greu diwylliant o groeso i bobl sy’n ceisio noddfa o fewn, a thu hwnt, i’w champysau. Sefydlwyd cynllun Prifysgolion Noddfa yn 2017 gan y City of Sanctuary, elusen genedlaethol sy’n gweithio i ddarparu mannau diogel i bawb. Nod y cynllun yw ysbrydoli a chefnogi prifysgolion i fabwysiadu diwylliant ac arfer o groeso o fewn eu sefydliadau eu hunain, yn eu cymunedau ehangach, ac ar draws sector Addysg Uwch y DU.

Athena Swan logo

Athena Swan

Cydnabuwyd Prifysgol De Cymru am ei hymrwymiad i gydraddoldeb rhywedd drwy ennill gwobr Efydd Athena SWAN. Athena SWAN yw siarter rhywedd Advance HE, ac mae’n cydnabod y camau a gymerwyd gan Sefydliadau Addysg Uwch (SAUau) mewn perthynas â materion cydraddoldeb rhywedd.

Stonewall Diversity Champion

Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall Cymru

Ymunodd PDC â Chynllun Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall Cymru yn 2016. Nod y rhaglen i gyflogwyr yw sicrhau bod yr holl gydweithwyr LGBTQ+ yn cael eu derbyn yn ddieithriad yn y gweithle. Drwy fod yn aelod o’r rhaglen hon, mae Stonewall yn rhannu llyfrgell o ganllawiau ymchwil ac arfer gorau â ni, yn ein helpu i gynllunio ein blaenoriaethau, yn rhoi adborth i ni ar ein mentrau ac yn adolygu ein polisïau i sicrhau eu bod yn gynhwysol o LGBTQ+.

Stonewall 2020

100 Cyflogwr Gorau Stonewall 2020

Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall y DU yw'r offeryn meincnodi i gyflogwyr fesur eu cynnydd ar gynhwysiant lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn y gweithle. Dyrchafwyd Prifysgol De Cymru i’r 24ain safle ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle 2020 - cafodd PDC hefyd ei henwi fel y Cyflogwr Traws Gorau gan Stonewall yn 2020.


disablility confident employer.png

Cynllun Hyderus o ran Anabledd

Mae Prifysgol De Cymru yn falch o fod yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd, sy'n golygu cymryd camau i wella'r ffordd yr ydym yn recriwtio, cadw a datblygu pobl anabl. Mae'r cynllun yn helpu cyflogwyr i dynnu o'r gronfa ehangaf bosibl o dalent a gwella morâl gweithwyr trwy ddangos eu bod yn trin pob gweithiwr yn deg.

GTRSB into Higher Education Pledge

Adduned Addysg Uwch Sipsiwn, Roma, Teithwyr, Cychwyr a Sioewyr (GTRSB)

PDC wedi ymrwymo i fabwysiadu’r Adduned Addysg Uwch Sipsiwn, Roma, Teithwyr, Cychwyr a Sioewyr (GTRSB). Gwnaethpwyd yr adduned hwn yn ystod Mis Hanes Sipsiwn, Roma a Theithwyr (Mehefin) 2023.

Mae'r Adduned yn cynrychioli ymrwymiad cadarn gan sefydliad addysgol i gymryd camau i gefnogi myfyrwyr o gymunedau GTRSB i mewn ac o fewn addysg uwch.

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ar waith

Data cydweithwyr a myfyrwyr

Er mwyn sicrhau bod ein gweithlu'n gynrychioliadol, ein nod yw casglu a monitro data amrywiaeth yr holl gydweithwyr, ymgeiswyr am swyddi, dyrchafiadau, tâl, cwynion, disgyblaeth a hyfforddiant. Mae gwaith tebyg yn digwydd ar gyfer myfyrwyr