Academi Sgrin Cymru i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o dalent Teledu a Ffilm

Wales Screen Academy launch - Huw Swayne Allison Dowzell Ben Calvert

Huw Swayne, Cyfarwyddwr Academi Sgrin Cymru; Allison Dowzell, Rheolwr Gyfarwyddwr Screen Alliance Wales; Dr Ben Calvert, Is-Ganghellor PDC

Academi Sgrin Cymru | Lansiwyd Academi Sgrin Cymru – partneriaeth newydd gyffrous rhwng Prifysgol De Cymru (PDC), Screen Alliance Wales a Phrifysgol Bangor i ganfod a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o dalent sgrin ledled Cymru – yng Nghaerdydd neithiwr (dydd Iau 14 Rhagfyr).

Wedi’i ariannu’n rhannol gan Cymru Greadigol a CCAUC, mae’r cydweithrediad addysgol, dielw yn gweithio gyda Stiwdios Teledu a Ffilm mawr yn ogystal ag Addysg Bellach, Uwchradd a Chynradd i greu cyflenwad o dalent ar gyfer y Diwydiant Sgrin yng Nghymru, gan feithrin gallu, gallu, sgiliau. a gwybodaeth i Gymru gyfan.

Wales Screen Academy logo

Mae’n cynnig mynediad uniongyrchol i ddysgwyr at arbenigedd cyfredol a blaenllaw’r diwydiant, trwy ystafelloedd dosbarth pwrpasol yn Wolf Studios ym Mae Caerdydd, Great Point Seren yng Ngwynllŵg, Dragon Studios ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a Stiwdios ARIA yn Llangefni, Ynys Môn.

Mae ei rhaglen allgymorth gynhwysfawr yn cwmpasu ysgolion, colegau, canolfannau cymunedol a lleoliadau ledled y rhanbarth cyfan i ymestyn y safbwyntiau byd go iawn hyn i ddisgyblion a dysgwyr ledled Cymru.

Roedd y digwyddiad lansio, a gynhaliwyd ar Gampws Caerdydd PDC, hefyd yn dathlu Gwobrau Cynghrair Sgrin Cymru, a oedd yn cydnabod llwyddiannau egin weithwyr proffesiynol Teledu a Ffilm sydd wedi gweithio ar gynyrchiadau mawr diolch i gyfleoedd lleoliad, dosbarthiadau meistr a gweithdai yn Wolf Studios a Phrifysgol De Cymru.

Canmolodd Dawn Bowden AS, y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, y fenter gyffrous. Dywedodd hi: “Mae’r sector sgrin yng Nghymru eisoes yn stori lwyddiant fawr, fodd bynnag, rydym am weld sector creadigol mwy cynrychioliadol. Mae dileu rhwystrau rhag mynediad a gwella cyfleoedd gyrfa i unigolion o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn ffocws allweddol i’r Cynllun Gweithredu Sgiliau Creadigol a’n Cronfa Sgiliau Creadigol.

“Gall prosiect Academi Sgrîn Cymru ddechrau creu newid go iawn drwy egluro’r broses ffilmio, gwneud stiwdios ffilm a theledu yn hygyrch a thrwy greu cysylltiad ffisegol rhwng addysg, hyfforddiant a’r diwydiant.

“Mae gweithio mewn partneriaeth yn allweddol i’r gwaith rydym yn ei gyflawni drwy ein Cynllun Gweithredu Sgiliau Creadigol tair blynedd ac rydym wrth ein bodd yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru, Prifysgol Bangor a Chynghrair Sgrin Cymru i gefnogi a chyflawni’r prosiect blaenllaw hwn.

“Rwy’n dymuno’r gorau i bawb sy’n cymryd rhan ym mhrosiect Academi Sgrin Cymru ac rwy’n gobeithio bod hwn yn ddechrau menter newydd gyffrous a fydd yn trawsnewid darpariaeth sgiliau a hyfforddiant yn y sector sgrin yng Nghymru.”

Wales Screen Academy launch - Huw Swayne

Ychwanegodd Huw Swayne, Cyfarwyddwr Academi Sgrin Cymru: “Academi Sgrin Cymru | Mae Academi Sgrin Cymru yn benllanw pum mlynedd o waith gan Brifysgol De Cymru gyda Screen Alliance Cymru a Wolf Studios i fynd i’r afael â phrinder sgiliau yn y diwydiant Teledu a Ffilm.

“Mae’r cyllid gan CCAUC a Chymru Greadigol yn ein galluogi i ehangu ein gwaith arloesol i sefydlu cyfleusterau addysgol mewn stiwdios ledled Cymru gan gynnwys Great Point Seren a Dragon Studios. Yn fwyaf diweddar, trwy ein gwaith gyda Phrifysgol Bangor a Stiwdios Aria yn Llangefni, mae gennym bellach Academi Cymru gyfan wirioneddol sy'n cryfhau'r doniau lleol sydd ar y gweill i ddiwydiant ffyniannus.

“Gan weithio gyda’n cynghrair strategol o golegau – Merthyr, Coleg y Cymoedd, Coleg Gwent, Coleg Penybont a Choleg Caerdydd a’r Fro – rydym yn wynebu cenhedlaeth o dalent ac arbenigedd lleol mewn Gwneud Ffilmiau, VFX, Animeiddio, Colur, adeiladu gwisgoedd a dylunio propiau. sy'n arwain y byd."

Dywedodd Allison Dowzell, Rheolwr Gyfarwyddwr Screen Alliance Wales: “Trwy gyfuno arloesiadau addysgu a dysgu â gweithdai sy’n canolbwyntio ar y diwydiant, dosbarthiadau meistr a chyfleuster addysgol wedi’i fewnosod yn Wolf Studios, rydym wedi gweld dros 30,000 o ddisgyblion, dysgwyr a myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol a heriol ar draws mae'r rhanbarth yn gweld cyflogaeth mewn Teledu a Ffilm fel dewis gyrfa realistig.

“Wedi’i wella gan raglen o brosiectau byw, dysgu trochi, lleoliadau ac interniaethau rydym yn falch bod graddedigion PDC a SAW bellach mewn uwch rolau allweddol mewn cynyrchiadau mawr fel Dr Who, His Dark Materials ac A Discovery of Witches.”

Dywedodd yr Athro Ruth McElroy, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau, Diwylliant ac Iaith ym Mhrifysgol Bangor: “Mae Prifysgol Bangor wrth ei bodd yn gweithio mewn partneriaeth i gyflwyno cyfleoedd newydd i bobl ifanc talentog gogledd Cymru. Fel Prifysgol sydd â gwreiddiau dwfn iawn yn ein cymunedau lleol, rydym yn uchelgeisiol i wireddu potensial y sector diwydiannol hwn.

“Gan weithio gyda’n gilydd rydym eisoes yn cael effaith fesuradwy, ar ôl rhyngweithio gyda bron i 1,500 o ddisgyblion a myfyrwyr yn y chwe mis diwethaf o 12 ysgol uwchradd, tair cymdeithas ddrama a myfyrwyr coleg a phrifysgol o Ogledd Cymru, yn ogystal â chynnal gweithgareddau yn Tafwyl, y Eisteddfod Genedlaethol a Diwrnod Cymunedol y Brifysgol.”