Primary Teaching _20715.jpg

BA (Anrh) Addysg

Ydych chi eisiau gweithio ym maes addysg a chael effaith gadarnhaol ar bobl ifanc? Bydd y BA (Anrh) Addysg yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r angerdd am addysg mewn ystod o gyd-destunau ac yn eich paratoi i ymateb i ofynion addysg gyda dull creadigol ac addasol. 

Fel rhan o'ch gradd Addysg cewch gyfle i ymgymryd â lleoliad mewn ysgol gynradd, lleoliad addysgol amgen ac ystod o leoliadau rhyngwladol fel Prague, Dubai, Budapest, Maastricht a Qatar. 

Bydd y cwrs yn darparu profiadau ac asesiadau addysgeg arloesol a blaengar i chi a fydd yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd allweddol fel cyfathrebu, meddwl yn feirniadol, datrys problemau a chydweithio a fydd yn eich galluogi i ddod yn aelod cynhyrchiol ac effeithiol o'r gweithlu byd-eang. 

Byddwch yn dysgu sgiliau i'ch cefnogi chi i weithio mewn sectorau fel sefydliadau cymunedol a gwirfoddol ac i allu ymgymryd â rôl swyddogion addysg mewn lleoliadau fel amgueddfeydd, cyfleusterau chwaraeon ac ymddiriedolaethau bywyd gwyllt. Efallai y byddwch hefyd yn dewis symud ymlaen i TAR a dod yn athro. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
X300 Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Bydd eich astudiaethau'n canolbwyntio ar ddatblygiad plant a sut mae plant a phobl ifanc yn dysgu trwy'r cwricwlwm Cymreig. Mae lleoliad gwaith yn agwedd allweddol ar y cwrs y byddwch chi'n ei ddilyn mewn ysgolion ac mewn lleoliadau addysgol amgen. 

Bydd sgiliau digidol yn cael eu datblygu yn unol â disgwyliadau ac anghenion yr 21ain ganrif. Mae ymchwil hefyd yn elfen allweddol a byddwch yn datblygu sgiliau i ddod yn ymarferydd sy'n seiliedig ar ymchwil. 

Bydd eich dysgu yn cynnwys cyfuniad o ddarlithoedd a lleoliadau gwaith. Trwy brofiad ac arsylwi mewn ystod o leoliadau addysgol, byddwch yn dysgu sut mae theori yn trosi i ymarfer bywyd go iawn. Byddwch hefyd yn datblygu dealltwriaeth o'r sector ehangach a fydd yn eich cefnogi i wneud dewisiadau gyrfa gwybodus. 

Bydd modiwlau yn cyflwyno'r gwerthoedd, y wybodaeth, yr agweddau a'r sgiliau angenrheidiol lle cewch gyfle i ddatblygu, arsylwi, ymarfer a myfyrio mewn ystod o amgylcheddau, gan eich galluogi i archwilio cydgysylltiad theori fel y gallwch ei chyfieithu i ymarfer yn y cyd-destun ehangach. Mae'r cwrs yn cynnwys pum cydran bob blwyddyn gyda'r sgiliau a'r wybodaeth yn adeiladu ar gynnwys y flwyddyn flaenorol. 

Blwyddyn Un: Gradd BA (Anrh) Addysg 

Ymarfer Proffesiynol 1, Lleoliad ysgol - 40 credyd 
O fewn Ymarfer Proffesiynol mae myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliadau gwaith ym mhob un o'r tair blynedd mewn ystod o leoliadau i ddysgu sut mae theori yn trosi i ymarfer bywyd go iawn. Mae'r lleoliad ar gyfer blwyddyn 1 mewn ysgol gynradd lle mae dealltwriaeth o'r cwricwlwm a datblygiad plant yn cael ei arsylwi a'i brofi o lygad y ffynnon trwy gydol y flwyddyn. Datblygir sgiliau Cymraeg myfyrwyr i'w defnyddio yn y lleoliad addysgol. 

Plentyn y Byd - 20 credyd 
Mae'r modiwl hwn yn meithrin dealltwriaeth myfyrwyr o sut mae plant yn datblygu trwy archwilio a dadansoddi pedair thema allweddol datblygiad plant, yn ymarferol ac yn ddamcaniaethol. Bydd asesiadau ysgrifenedig a llafar yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddangos eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ddatblygiad plant wrth wella sgiliau cyfathrebu, ymholi a myfyrio beirniadol. 

Cwricwlwm Creadigol 1 - 20 credyd 
Mae'r modiwl yn cymryd agwedd ymarferol tuag at ddysgu, sgiliau addysgu y gellir eu defnyddio yn amgylchedd yr ystafell ddosbarth. Mae'r modiwl hwn yn datblygu sgiliau meddwl, cyfathrebu a dychmygus trwy'r celfyddydau creadigol, e.e. drama, celf, cerddoriaeth, dawns ac adrodd straeon. 

Sylfeini Digidol - 20 credyd 
Mae'r modiwl hwn yn archwilio'r defnyddiau cyfredol o dechnoleg a sut mae'n cael ei defnyddio i gefnogi a gwella cyfleoedd dysgu. Mae creadigrwydd, datrys problemau a meddwl cyfrifiadol yn ffocws allweddol wrth i addysg geisio sicrhau bod dysgwyr yn fedrus ac yn gallu deall a defnyddio technoleg yn y byd o'u cwmpas. 

Cyflwyniad i Ymchwil - 20 credyd 
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i ystod o sgiliau a strategaethau ymchwil addysg gan gynnwys deall y gwahanol fathau o ymchwil, ble i ddechrau dewis ffynonellau a darllen beirniadol a myfyrio. 

Blwyddyn Dau: Gradd BA (Anrh) Addysg

Ymarfer Proffesiynol 2, Lleoliad addysgol amgen - 40 credyd 
Bydd myfyrwyr yn ehangu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o bwysigrwydd dysgu myfyriol, gydol oes a datblygiad personol a phroffesiynol. Bydd myfyrwyr yn datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sy'n ofynnol ar gyfer lleoliad addysgol amgen a phwysigrwydd cyfathrebu i ddiwallu anghenion y gynulleidfa. Byddant yn parhau i ddatblygu sgiliau ar gyfer llwyddiant academaidd mewn addysg uwch, gan gynnwys sgiliau ymchwil a bydd sgiliau mewn perthynas a'r iaith Gymraeg hefyd yn parhau i gael eu datblygu. 

Iechyd a Hapusrwydd - 20 credyd 
Mae archwilio pwysigrwydd iechyd a lles mewn addysg i bawb yn ffactor allweddol wrth nodi cysyniadau sy'n effeithio ar ddatblygiad emosiynol a chymdeithasol plant a phobl ifanc. Ochr yn ochr â llesiant fel y thema ganolog, datblygir y sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol i gefnogi dysgu. 
 
Dysgu Creadigol - 20 credyd 
Bydd myfyrwyr yn ymgysylltu â phrofiadau uniongyrchol gan gynnwys dysgu trwy chwarae yn yr amgylchedd awyr agored er mwyn gwerthfawrogi datblygiad sgiliau cydweithredol a datrys problemau a sut mae'r rhain yn effeithio ar ddatblygiad a dysgu plant. 

Datblygiad Digidol - 20 credyd 
Mae gan dechnoleg mewn addysg y pŵer i drawsnewid yr holl brofiad dysgu yn llawn, ac i wneud dysgu'n hygyrch i bawb. Archwilir y defnydd o ystod o apiau wrth ddylunio cyfleoedd dysgu sy'n manteisio ar dechnoleg ac sy'n caniatáu i ddysgwyr gael gwell mynediad. Mae creu adnoddau yn rhan bwysig o'r broses yn ogystal â dyluniad cyfarwyddiadol yr adnoddau hynny. 

Taith Ymchwil Addysgol - 20 credyd 
Mae'r modiwl hwn yn trochi myfyrwyr o fewn theori, prosesau ac egwyddorion allweddol sy'n berthnasol i ymchwil israddedig, ac yn paratoi myfyrwyr i gynnal eu prosiect eu hunain ym mlwyddyn olaf y radd. 

Blwyddyn Tri: Gradd BA (Anrh) Addysg 

Ymarfer Proffesiynol 3, dewis lleoliad addysgol - 40 credyd 
Yn y flwyddyn olaf, mae sgiliau academaidd yn cael eu hymestyn a'u mireinio. Mae myfyrwyr yn archwilio'n feirniadol amrywiol ddulliau o ddysgu, e.e. meddylfryd twf. Maent yn cyfleu dealltwriaeth glir o gontinwwm datblygiad personol a phroffesiynol. Mae ystod o leoliadau ar gael i'w dewis gan y myfyriwr a all gynnwys dychwelyd i ysgol gynradd neu leoliad arall, ysgol gynhwysfawr neu'r opsiwn ysgol ryngwladol. Maent hefyd yn mireinio sgiliau ar gyfer llwyddiant mewn addysg uwch, e.e. sgiliau ymchwil, paratoi ar gyfer cyflogadwyedd a byd gwaith. Mae myfyrwyr yn cyfiawnhau ac yn defnyddio dulliau arloesol i hyrwyddo sgiliau iaith mewn lleoliadau addysgol. 

Dinasyddiaeth Fyd-eang - 20 credyd 
Mae'r modiwl hwn yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu a chymhwyso gwybodaeth ddamcaniaethol ynghylch agweddau ar gynaliadwyedd a dinasyddiaeth i'w defnyddio'n ymarferol mewn amrywiaeth o amgylcheddau dysgu. Trwy weithgareddau deniadol ac ysgogol, bydd y myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth yn seiliedig ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynaliadwyedd wrth ddatblygu eu sgiliau meddwl beirniadol a chydweithio. 

Arweinyddiaeth Effeithiol - 20 credyd 
Yn y modiwl hwn, gall myfyrwyr fyfyrio ar egwyddorion arweinyddiaeth effeithiol, ystyried yr arddulliau a nodwyd mewn ymchwil ac ystyried buddion a chyfyngiadau posibl y ddau. Mae'r modiwl yn canolbwyntio ar y syniad o arweinyddiaeth ddosbarthedig ac yn gwerthuso'n feirniadol sut mae ymarfer arweinyddiaeth cyfrannol, cyfunnol ac estynedig yn adeiladu'r gallu i newid a gwella. Mae myfyrwyr hefyd yn archwilio ac yn datblygu persbectif beirniadol ar theori ac ymarfer hyfforddi a mentora. 
 
Arweinyddiaeth Ddigidol - 20 credyd 
Mae myfyrwyr yn archwilio rheolaeth rhaglen ddigidol, polisïau sy'n cefnogi ac yn datblygu rhaglen a sut y gall technoleg gefnogi y tu hwnt i'r sefydliad. Mae'r modiwl yn canolbwyntio ar fyfyrio'n feirniadol o sut y gellir datblygu newid diwylliannol trwy arweinyddiaeth ar unrhyw lefel, gan ganolbwyntio'n benodol ar sut y gall y myfyrwyr ar y cwrs fod yn ysgogwyr newid. 

Cyflenwi Ymchwil Addysgol - 20 credyd 
Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar themâu ac egwyddorion allweddol Blwyddyn 2, gyda myfyrwyr yn cynnal, gwerthuso a chyflwyno eu prosiect ymchwil eu hunain a fydd yn cyflwyno canfyddiadau, gan arwain at argymhellion ar gyfer y lleoliad addysgol. 

Dysgu 

Mae'r radd BA (Anrh) Addysg yn cyfuno astudio yn y brifysgol ac mewn lleoliad a lleoliadau ysgol. 

Mae'r elfen ysgol yn cynnwys lleoliad yn y flwyddyn gyntaf gyda'r opsiwn o ddychwelyd i leoliad ysgol yn y flwyddyn olaf. Mae'r lleoliad ail flwyddyn mewn amgylchedd addysgol i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen y tu allan i'r ystafell ddosbarth. 

Mae wythnos nodweddiadol yn cynnwys sesiynau ar y campws (darlithoedd, gweithdai, seminarau, er enghraifft) yn ogystal â sesiynau mewn amgylchedd addysgol lle mae myfyrwyr yn gweithio ochr yn ochr â'u cyfoedion a'u staff. 

Mae dysgu a datblygu proffesiynol yn ganolbwynt allweddol i'r cwrs ac mae myfyrwyr yn cael cyfle i ymgysylltu ag ystod o arbenigwyr ym maes addysg, siaradwyr allanol a darlithwyr gwadd. 

Mae yna hefyd gyfleoedd i brofi Apple Teacher; Google Teacher; Diogelu; Dysgu Awyr Agored; Cymorth Cyntaf; TEFL / TEAL; Bwyd a Hylendid; Atal; Chwarae i ddysgu; Llythrennedd Corfforol; ELSA; Athroniaeth i Blant (P4C) a'r Rhaglen Cymorth i Fyfyrwyr (SAP). 

Asesiad 

Mae asesu yn cynnwys tasgau gwaith cwrs ysgrifenedig, cyflwyniadau seminar, prosiectau a dysgu ffug gan ddefnyddio technoleg flaengar. Asesir profiad lleoliad ymarferol bob blwyddyn mewn perthynas â'r modiwlau Ymarfer Proffesiynol. 

Nid oes unrhyw arholiadau ar gyfer y cwrs hwn. 

Lleoliadau Gwaith

Elfen nodedig o'r radd Addysg hon yw'r cyfle i ymgymryd â lleoliad rhyngwladol pedair wythnos olaf yn eu blwyddyn olaf o astudio. Mae gan y Brifysgol gysylltiadau cryf â Maastricht, Prague, y Ffindir, Budapest a Qatar ar gyfer cyfleoedd lleoliad gwaith. 

Cyfleusterau 

Mae gennym ystafelloedd dosbarth arbenigol sy'n efelychu lleoliadau addysgol, labordy gwyddoniaeth a nifer o ystafelloedd cyfrifiadurol a fydd yn rhoi cyfleoedd dysgu dilys i chi. Mae'r lleoedd dysgu hyn wedi'u cynllunio i edrych a theimlo fel amgylchedd ysgol, sy'n eich galluogi i ddatblygu hyder yn y gweithle. 

Mae'r cwrs BA (Anrh) Addysg hefyd yn defnyddio ystod o dechnoleg i wella addysgu a chynyddu rhagolygon cyflogadwyedd. 

  • Mae Canolfan Efelychu Hydra yn cyflwyno senarios rhithwirionedd mewn amgylchedd gwarchodedig, a byddwch yn rhan o drafod a datrys materion a allai ddigwydd ym mywyd beunyddiol yr ysgol. Bydd gofyn i fyfyrwyr deithio i gampws Pontypridd i gael mynediad i'r cyfleuster hwn. 

  • Mae'r Brifysgol yn Ganolfan Hyfforddi Ranbarthol Apple achrededig, felly byddwch chi'n cael arweiniad arbenigol ar ddefnyddio technolegau Apple i wella dysgu ac addysgu. Bydd dysgwyr yn derbyn hyfforddiant pwrpasol wedi'i ardystio gan Apple yn ogystal â chael ei achredu fel Athrawon Apple. 

  • Defnyddir Google Suite i gefnogi a datblygu sgiliau digidol. Mae staff wedi'u hardystio i ddarparu hyfforddiant ar sut y gellir defnyddio offer Google mewn addysg i gefnogi meysydd allweddol a darparu ardystiad i fyfyrwyr. 

Darlithwyr 

Mae meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion nodweddiadol, ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol, sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. 

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Gofynion Ychwanegol: 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Manwl (DBS) ar Restr y Gweithlu Plant a Gwahardd Plant a'i danysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn byw yn y DU) 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 104-80 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond efallai y rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

DBS * - £53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS* - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS Gwiriad manwl. 

Arall: Teithio yn ôl ac ymlaen i'r lleoliad (gorfodol) * 

Blynyddoedd 1, 2 a 3 - Mae'r gost yn dibynnu ar leoliad y lleoliad gwaith ac mae'n gost ychwanegol i'w thalu gan fyfyrwyr. 

iPad (gorfodol) * - £310 -£465

Mae CCC yn hyrwyddwr datblygu sgiliau digidol ac o'r herwydd, rydym yn sicrhau bod gan fyfyrwyr y sgiliau hyn i gefnogi eu hastudiaethau a'u gyrfaoedd yn y dyfodol. Bydd angen i fyfyrwyr brynu iPad i gael mynediad i'r cwrs. Bydd opsiynau ar gyfer prynu iPad ar gael trwy'r Brifysgol os bydd angen. 

Lleoliad rhyngwladol (dewisol)

Gall myfyrwyr ddewis ymgymryd â lleoliad rhyngwladol dewisol 4 wythnos yn eu blwyddyn olaf o astudio a fydd yn darparu profiad addysgol ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol a fydd yn cynorthwyo i gaffael sgiliau a gwybodaeth newydd sydd i'w darganfod wrth drochi profiad lleoliad rhyngwladol. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Gall y rhai sydd â gradd Addysg ystyried ystod eang o opsiynau cyflogaeth posibl gan gynnwys athro (gydag astudiaeth bellach); swyddog addysg; cynorthwywyr cymorth dysgu ac addysgu; cynghorydd polisi addysg; cydlynydd addysg a hyfforddiant; cyfleoedd cyflogaeth ym maes addysg ehangach, e.e. ysbytai, elusennau, addysg gymunedol; adrannau llywodraeth ganolog; sefydliadau cymunedol a gwirfoddol; gwasanaethau heddlu a phrawf; gwasanaethau cymdeithasol; prifysgolion; gyrfaoedd corfforaethol (gan gynnwys gwasanaethau cwsmeriaid, cysylltiadau cyhoeddus ac adnoddau dynol a dylunydd rhaglenni addysgol.  

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL