Cyntaf yng Nghymru am botensial gyrfaoedd - Guardian League Table 2023

Ydych chi eisiau gweithio ym maes addysg a chael effaith gadarnhaol ar bobl ifanc? Bydd y BA (Anrh) Addysg yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r angerdd am addysg mewn ystod o gyd-destunau ac yn eich paratoi i ymateb i ofynion addysg gyda dull creadigol ac addasol. 

Fel rhan o'ch gradd Addysg cewch gyfle i ymgymryd â lleoliad mewn ysgol gynradd, lleoliad addysgol amgen ac ystod o leoliadau rhyngwladol fel Prague, Dubai, Budapest, Maastricht a Qatar. 

Bydd y cwrs yn darparu profiadau ac asesiadau addysgeg arloesol a blaengar i chi a fydd yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd allweddol fel cyfathrebu, meddwl yn feirniadol, datrys problemau a chydweithio a fydd yn eich galluogi i ddod yn aelod cynhyrchiol ac effeithiol o'r gweithlu byd-eang. 

Byddwch yn dysgu sgiliau i'ch cefnogi chi i weithio mewn sectorau fel sefydliadau cymunedol a gwirfoddol ac i allu ymgymryd â rôl swyddogion addysg mewn lleoliadau fel amgueddfeydd, cyfleusterau chwaraeon ac ymddiriedolaethau bywyd gwyllt. Efallai y byddwch hefyd yn dewis symud ymlaen i TAR a dod yn athro. 

Ar y brig yng Nghymru o ran rhagolygon graddedigion mewn Addysg (Complete University Guide 2023)

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
X300 Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
X300 Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Bydd eich astudiaethau'n canolbwyntio ar ddatblygiad plant a sut mae plant a phobl ifanc yn dysgu trwy'r cwricwlwm Cymreig. Mae lleoliad gwaith yn agwedd allweddol ar y cwrs y byddwch chi'n ei ddilyn mewn ysgolion ac mewn lleoliadau addysgol amgen. 

Bydd sgiliau digidol yn cael eu datblygu yn unol â disgwyliadau ac anghenion yr 21ain ganrif. Mae ymchwil hefyd yn elfen allweddol a byddwch yn datblygu sgiliau i ddod yn ymarferydd sy'n seiliedig ar ymchwil. 

Bydd eich dysgu yn cynnwys cyfuniad o ddarlithoedd a lleoliadau gwaith. Trwy brofiad ac arsylwi mewn ystod o leoliadau addysgol, byddwch yn dysgu sut mae theori yn trosi i ymarfer bywyd go iawn. Byddwch hefyd yn datblygu dealltwriaeth o'r sector ehangach a fydd yn eich cefnogi i wneud dewisiadau gyrfa gwybodus. 

Bydd modiwlau yn cyflwyno'r gwerthoedd, y wybodaeth, yr agweddau a'r sgiliau angenrheidiol lle cewch gyfle i ddatblygu, arsylwi, ymarfer a myfyrio mewn ystod o amgylcheddau, gan eich galluogi i archwilio cydgysylltiad theori fel y gallwch ei chyfieithu i ymarfer yn y cyd-destun ehangach. Mae'r cwrs yn cynnwys pum cydran bob blwyddyn gyda'r sgiliau a'r wybodaeth yn adeiladu ar gynnwys y flwyddyn flaenorol. 

Blwyddyn Un: Gradd BA (Anrh) Addysg 

Ymarfer Proffesiynol 1, Lleoliad ysgol - 40 credyd 
O fewn Ymarfer Proffesiynol mae myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliadau gwaith ym mhob un o'r tair blynedd mewn ystod o leoliadau i ddysgu sut mae theori yn trosi i ymarfer bywyd go iawn. Mae'r lleoliad ar gyfer blwyddyn 1 mewn ysgol gynradd lle mae dealltwriaeth o'r cwricwlwm a datblygiad plant yn cael ei arsylwi a'i brofi o lygad y ffynnon trwy gydol y flwyddyn. Datblygir sgiliau Cymraeg myfyrwyr i'w defnyddio yn y lleoliad addysgol. 

Plentyn y Byd - 20 credyd 
Mae'r modiwl hwn yn meithrin dealltwriaeth myfyrwyr o sut mae plant yn datblygu trwy archwilio a dadansoddi pedair thema allweddol datblygiad plant, yn ymarferol ac yn ddamcaniaethol. Bydd asesiadau ysgrifenedig a llafar yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddangos eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ddatblygiad plant wrth wella sgiliau cyfathrebu, ymholi a myfyrio beirniadol. 

Cwricwlwm Creadigol 1 - 20 credyd 
Mae'r modiwl yn cymryd agwedd ymarferol tuag at ddysgu, sgiliau addysgu y gellir eu defnyddio yn amgylchedd yr ystafell ddosbarth. Mae'r modiwl hwn yn datblygu sgiliau meddwl, cyfathrebu a dychmygus trwy'r celfyddydau creadigol, e.e. drama, celf, cerddoriaeth, dawns ac adrodd straeon. 

Sylfeini Digidol - 20 credyd 
Mae'r modiwl hwn yn archwilio'r defnyddiau cyfredol o dechnoleg a sut mae'n cael ei defnyddio i gefnogi a gwella cyfleoedd dysgu. Mae creadigrwydd, datrys problemau a meddwl cyfrifiadol yn ffocws allweddol wrth i addysg geisio sicrhau bod dysgwyr yn fedrus ac yn gallu deall a defnyddio technoleg yn y byd o'u cwmpas. 

Cyflwyniad i Ymchwil - 20 credyd 
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i ystod o sgiliau a strategaethau ymchwil addysg gan gynnwys deall y gwahanol fathau o ymchwil, ble i ddechrau dewis ffynonellau a darllen beirniadol a myfyrio. 

Blwyddyn Dau: Gradd BA (Anrh) Addysg

Ymarfer Proffesiynol 2, Lleoliad addysgol amgen - 40 credyd 
Bydd myfyrwyr yn ehangu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o bwysigrwydd dysgu myfyriol, gydol oes a datblygiad personol a phroffesiynol. Bydd myfyrwyr yn datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sy'n ofynnol ar gyfer lleoliad addysgol amgen a phwysigrwydd cyfathrebu i ddiwallu anghenion y gynulleidfa. Byddant yn parhau i ddatblygu sgiliau ar gyfer llwyddiant academaidd mewn addysg uwch, gan gynnwys sgiliau ymchwil a bydd sgiliau mewn perthynas a'r iaith Gymraeg hefyd yn parhau i gael eu datblygu. 

Iechyd a Hapusrwydd - 20 credyd 
Mae archwilio pwysigrwydd iechyd a lles mewn addysg i bawb yn ffactor allweddol wrth nodi cysyniadau sy'n effeithio ar ddatblygiad emosiynol a chymdeithasol plant a phobl ifanc. Ochr yn ochr â llesiant fel y thema ganolog, datblygir y sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol i gefnogi dysgu. 
 
Dysgu Creadigol - 20 credyd 
Bydd myfyrwyr yn ymgysylltu â phrofiadau uniongyrchol gan gynnwys dysgu trwy chwarae yn yr amgylchedd awyr agored er mwyn gwerthfawrogi datblygiad sgiliau cydweithredol a datrys problemau a sut mae'r rhain yn effeithio ar ddatblygiad a dysgu plant. 

Datblygiad Digidol - 20 credyd 
Mae gan dechnoleg mewn addysg y pŵer i drawsnewid yr holl brofiad dysgu yn llawn, ac i wneud dysgu'n hygyrch i bawb. Archwilir y defnydd o ystod o apiau wrth ddylunio cyfleoedd dysgu sy'n manteisio ar dechnoleg ac sy'n caniatáu i ddysgwyr gael gwell mynediad. Mae creu adnoddau yn rhan bwysig o'r broses yn ogystal â dyluniad cyfarwyddiadol yr adnoddau hynny. 

Taith Ymchwil Addysgol - 20 credyd 
Mae'r modiwl hwn yn trochi myfyrwyr o fewn theori, prosesau ac egwyddorion allweddol sy'n berthnasol i ymchwil israddedig, ac yn paratoi myfyrwyr i gynnal eu prosiect eu hunain ym mlwyddyn olaf y radd. 

Blwyddyn Tri: Gradd BA (Anrh) Addysg 

Ymarfer Proffesiynol 3, dewis lleoliad addysgol - 40 credyd 
Yn y flwyddyn olaf, mae sgiliau academaidd yn cael eu hymestyn a'u mireinio. Mae myfyrwyr yn archwilio'n feirniadol amrywiol ddulliau o ddysgu, e.e. meddylfryd twf. Maent yn cyfleu dealltwriaeth glir o gontinwwm datblygiad personol a phroffesiynol. Mae ystod o leoliadau ar gael i'w dewis gan y myfyriwr a all gynnwys dychwelyd i ysgol gynradd neu leoliad arall, ysgol gynhwysfawr neu'r opsiwn ysgol ryngwladol. Maent hefyd yn mireinio sgiliau ar gyfer llwyddiant mewn addysg uwch, e.e. sgiliau ymchwil, paratoi ar gyfer cyflogadwyedd a byd gwaith. Mae myfyrwyr yn cyfiawnhau ac yn defnyddio dulliau arloesol i hyrwyddo sgiliau iaith mewn lleoliadau addysgol. 

Dinasyddiaeth Fyd-eang - 20 credyd 
Mae'r modiwl hwn yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu a chymhwyso gwybodaeth ddamcaniaethol ynghylch agweddau ar gynaliadwyedd a dinasyddiaeth i'w defnyddio'n ymarferol mewn amrywiaeth o amgylcheddau dysgu. Trwy weithgareddau deniadol ac ysgogol, bydd y myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth yn seiliedig ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynaliadwyedd wrth ddatblygu eu sgiliau meddwl beirniadol a chydweithio. 

Arweinyddiaeth Effeithiol - 20 credyd 
Yn y modiwl hwn, gall myfyrwyr fyfyrio ar egwyddorion arweinyddiaeth effeithiol, ystyried yr arddulliau a nodwyd mewn ymchwil ac ystyried buddion a chyfyngiadau posibl y ddau. Mae'r modiwl yn canolbwyntio ar y syniad o arweinyddiaeth ddosbarthedig ac yn gwerthuso'n feirniadol sut mae ymarfer arweinyddiaeth cyfrannol, cyfunnol ac estynedig yn adeiladu'r gallu i newid a gwella. Mae myfyrwyr hefyd yn archwilio ac yn datblygu persbectif beirniadol ar theori ac ymarfer hyfforddi a mentora. 
 
Arweinyddiaeth Ddigidol - 20 credyd 
Mae myfyrwyr yn archwilio rheolaeth rhaglen ddigidol, polisïau sy'n cefnogi ac yn datblygu rhaglen a sut y gall technoleg gefnogi y tu hwnt i'r sefydliad. Mae'r modiwl yn canolbwyntio ar fyfyrio'n feirniadol o sut y gellir datblygu newid diwylliannol trwy arweinyddiaeth ar unrhyw lefel, gan ganolbwyntio'n benodol ar sut y gall y myfyrwyr ar y cwrs fod yn ysgogwyr newid. 

Cyflenwi Ymchwil Addysgol - 20 credyd 
Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar themâu ac egwyddorion allweddol Blwyddyn 2, gyda myfyrwyr yn cynnal, gwerthuso a chyflwyno eu prosiect ymchwil eu hunain a fydd yn cyflwyno canfyddiadau, gan arwain at argymhellion ar gyfer y lleoliad addysgol. 

Dysgu 

Mae'r radd BA (Anrh) Addysg yn cyfuno astudio yn y brifysgol ac mewn lleoliad a lleoliadau ysgol. 

Mae'r elfen ysgol yn cynnwys lleoliad yn y flwyddyn gyntaf gyda'r opsiwn o ddychwelyd i leoliad ysgol yn y flwyddyn olaf. Mae'r lleoliad ail flwyddyn mewn amgylchedd addysgol i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen y tu allan i'r ystafell ddosbarth. 

Mae wythnos nodweddiadol yn cynnwys sesiynau ar y campws (darlithoedd, gweithdai, seminarau, er enghraifft) yn ogystal â sesiynau mewn amgylchedd addysgol lle mae myfyrwyr yn gweithio ochr yn ochr â'u cyfoedion a'u staff. 

Mae dysgu a datblygu proffesiynol yn ganolbwynt allweddol i'r cwrs ac mae myfyrwyr yn cael cyfle i ymgysylltu ag ystod o arbenigwyr ym maes addysg, siaradwyr allanol a darlithwyr gwadd. 

Mae yna hefyd gyfleoedd i brofi Apple Teacher; Google Teacher; Diogelu; Dysgu Awyr Agored; Cymorth Cyntaf; TEFL / TEAL; Bwyd a Hylendid; Atal; Chwarae i ddysgu; Llythrennedd Corfforol; ELSA; Athroniaeth i Blant (P4C) a'r Rhaglen Cymorth i Fyfyrwyr (SAP). 

Asesiad 

Mae asesu yn cynnwys tasgau gwaith cwrs ysgrifenedig, cyflwyniadau seminar, prosiectau a dysgu ffug gan ddefnyddio technoleg flaengar. Asesir profiad lleoliad ymarferol bob blwyddyn mewn perthynas â'r modiwlau Ymarfer Proffesiynol. 

Nid oes unrhyw arholiadau ar gyfer y cwrs hwn. 

Lleoliadau Gwaith

Elfen nodedig o'r radd Addysg hon yw'r cyfle i ymgymryd â lleoliad rhyngwladol pedair wythnos olaf yn eu blwyddyn olaf o astudio. Mae gan y Brifysgol gysylltiadau cryf â Maastricht, Prague, y Ffindir, Budapest a Qatar ar gyfer cyfleoedd lleoliad gwaith. 

Cyfleusterau 

Mae gennym ystafelloedd dosbarth arbenigol sy'n efelychu lleoliadau addysgol, labordy gwyddoniaeth a nifer o ystafelloedd cyfrifiadurol a fydd yn rhoi cyfleoedd dysgu dilys i chi. Mae'r lleoedd dysgu hyn wedi'u cynllunio i edrych a theimlo fel amgylchedd ysgol, sy'n eich galluogi i ddatblygu hyder yn y gweithle. 

Mae'r cwrs BA (Anrh) Addysg hefyd yn defnyddio ystod o dechnoleg i wella addysgu a chynyddu rhagolygon cyflogadwyedd. 

Mae Canolfan Efelychu Hydra yn cyflwyno senarios rhithwirionedd mewn amgylchedd gwarchodedig, a byddwch yn rhan o drafod a datrys materion a allai ddigwydd ym mywyd beunyddiol yr ysgol. Bydd gofyn i fyfyrwyr deithio i gampws Pontypridd i gael mynediad i'r cyfleuster hwn. 

Mae'r Brifysgol yn Ganolfan Hyfforddi Ranbarthol Apple achrededig, felly byddwch chi'n cael arweiniad arbenigol ar ddefnyddio technolegau Apple i wella dysgu ac addysgu. Bydd dysgwyr yn derbyn hyfforddiant pwrpasol wedi'i ardystio gan Apple yn ogystal â chael ei achredu fel Athrawon Apple. 

Defnyddir Google Suite i gefnogi a datblygu sgiliau digidol. Mae staff wedi'u hardystio i ddarparu hyfforddiant ar sut y gellir defnyddio offer Google mewn addysg i gefnogi meysydd allweddol a darparu ardystiad i fyfyrwyr. 

Darlithwyr 

Viv West 

Kelly Wegener 

Sue Urwin 

Tracey Evans 

Halima Alam 

Mathew Pullen - Arbenigwr Arloesol Microsoft ar gyfer 2020-21 * 

Sallyann Seaward

Jon Moody 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Gofynion Ychwanegol: 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Manwl (DBS) ar Restr y Gweithlu Plant a Gwahardd Plant a'i danysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn byw yn y DU) 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

CCC i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 96 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 96 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond efallai y rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig 

DBS * - £53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS* - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS Gwiriad manwl. 

Arall: Teithio yn ôl ac ymlaen i'r lleoliad (gorfodol) * 

Blynyddoedd 1, 2 a 3 - Mae'r gost yn dibynnu ar leoliad y lleoliad gwaith ac mae'n gost ychwanegol i'w thalu gan fyfyrwyr. 

iPad (gorfodol) * - £310 -£465

Mae CCC yn hyrwyddwr datblygu sgiliau digidol ac o'r herwydd, rydym yn sicrhau bod gan fyfyrwyr y sgiliau hyn i gefnogi eu hastudiaethau a'u gyrfaoedd yn y dyfodol. Bydd angen i fyfyrwyr brynu iPad i gael mynediad i'r cwrs. Bydd opsiynau ar gyfer prynu iPad ar gael trwy'r Brifysgol os bydd angen. 

Lleoliad rhyngwladol (dewisol)

Gall myfyrwyr ddewis ymgymryd â lleoliad rhyngwladol dewisol 4 wythnos yn eu blwyddyn olaf o astudio a fydd yn darparu profiad addysgol ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol a fydd yn cynorthwyo i gaffael sgiliau a gwybodaeth newydd sydd i'w darganfod wrth drochi profiad lleoliad rhyngwladol. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Gall y rhai sydd â gradd Addysg ystyried ystod eang o opsiynau cyflogaeth posibl gan gynnwys athro (gydag astudiaeth bellach); swyddog addysg; cynorthwywyr cymorth dysgu ac addysgu; cynghorydd polisi addysg; cydlynydd addysg a hyfforddiant; cyfleoedd cyflogaeth ym maes addysg ehangach, e.e. ysbytai, elusennau, addysg gymunedol; adrannau llywodraeth ganolog; sefydliadau cymunedol a gwirfoddol; gwasanaethau heddlu a phrawf; gwasanaethau cymdeithasol; prifysgolion; gyrfaoedd corfforaethol (gan gynnwys gwasanaethau cwsmeriaid, cysylltiadau cyhoeddus ac adnoddau dynol a dylunydd rhaglenni addysgol.  

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.