Mae'r cwrs MA CAMH (Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed) ar gyfer pobl sy'n gweithio gyda, neu'n bwriadu gweithio gyda phlant neu bobl ifanc y mae eu datblygiad a'u gweithrediad cymdeithasol ac emosiynol yn cael eu heffeithio'n andwyol, neu sydd mewn perygl o gael eu heffeithio gan anawsterau iechyd meddwl. 

Mae'r cwrs yn unigryw yn yr ystyr ei fod yn darparu llwybr anghlinigol i ymarferwyr, rheolwyr ac ymchwilwyr cyffredinol a mwy arbenigol ddatblygu eu gwybodaeth am CAMH mewn cyd-destun eang. Dyma'r unig gwrs o'i fath yng Nghymru ac un o ychydig iawn o gyrsiau tebyg sydd ar gael yn Lloegr. 

Mae'r cwrs CAMH hwn yn datblygu gweithwyr proffesiynol gwybodus a myfyriol sy'n gallu tynnu ar arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth mewn ffyrdd a fydd yn effeithio ar y gweithle ac ar ganlyniadau i'r plant a'r bobl ifanc yn y gwasanaethau hynny. 

Fe'i cynlluniwyd i ddarparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth broffesiynol ac yn bwysicaf oll eu gallu i feddwl yn feirniadol. Mae'r cymhwyster ôl-raddedig hwn yn CAMH yn cynnig cyfle i chi ddysgu ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol o ystod o gefndiroedd proffesiynol a chefndiroedd amrywiol mewn cyd-destun cefnogol iawn. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Bydd myfyrwyr ar y Meistr yn CAMH yn cwblhau tri modiwl craidd 30-credyd, un neu ddau fodiwl arbenigol ychwanegol, a Modiwl Traethawd Hir (30 credyd neu 60 credyd). Mae dewis y Traethawd Hir byrrach yn caniatáu i fyfyrwyr gymryd modiwl arbenigol ychwanegol. 

Y modiwl craidd cyntaf 


CAMH: Cyd-destunau a Chysyniadau 

Mae ffocws damcaniaethol i hyn ac mae'n cyflwyno myfyrwyr i gysyniadau allweddol o fewn CAMH, ac yn datblygu eu gallu i edrych yn feirniadol ar faterion CAMH mewn cyd-destun, gan edrych er enghraifft ar gysyniadau risg a ffactorau amddiffynnol mewn perthynas â chanlyniadau da i blant a phobl ifanc. 


Rheoli a Chefnogi CAMH a SEBD 

Mae hyn yn edrych yn fwy ar theori ymarfer ac yn datblygu eich gallu i edrych yn feirniadol ar yr ystod o ddulliau o atal ac ymyriadau trwy archwilio ystod o ddulliau ac ymyriadau ar sail tystiolaeth


Methodoleg Ymchwil 

Mae hyn yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i chi ymgymryd â darn o ymchwil cynradd neu eilaidd. 


Traethawd Hir (30 credyd neu 60 credyd) 

Mae'r modiwl hwn yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu a chynnal darn o ymchwil sylweddol. Mae dewis y Traethawd Hir byrrach yn caniatáu i fyfyrwyr gymryd modiwl arbenigol ychwanegol. 

Mae modiwlau dewisol eraill yn cynnwys: 

 • Hyrwyddo Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu 

 • Arwain a Rheoli AAA / ADY 

 • Arloesi mewn Dylunio Cwricwlwm 

 • Gweithio gyda Grwpiau sy'n Agored i Niwed 

 • Awtistiaeth: Cyd-destunau a Chysyniadau 

 • Rheoli a Chefnogi Awtistiaeth 

 • Datblygu Cymhwysedd Digidol 

 • Datblygu Dysgu mewn Sefydliadau 

 • Datblygu Pobl mewn Sefydliadau 

 • Safbwyntiau Rhyngwladol ar Blentyndod Cynnar 

Dysgu 

Mae'r cwrs yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth i fyfyrwyr ddatblygu fel ymarferwyr myfyriol. Adlewyrchir hyn yng nghynnwys a phroses y cwrs. Mae'r ddau fodiwl yn tynnu ar ddysgu yn seiliedig ar broblemau, astudiaeth achos, chwarae rôl a sesiynau ymarferol sydd i gyd yn cyfrannu at brofiad dysgu cyfoethog. 

Mae asesiadau ffurfiannol yn cynnwys y gofyniad i fyfyrwyr ledaenu eu dysgu trwy gyflwyniadau, sy'n cefnogi'r rôl y bydd llawer o raddedigion y cwrs yn ei chwarae wrth arwain gweithrediad dulliau newydd ac ymyriadau newydd a chefnogi cydweithwyr. Rhennir pob modiwl yn 10 sesiwn ar y campws o dair awr yr un, y mwyafrif ohonynt yn sesiynau gyda'r nos (i fyfyrwyr rhan amser cyflwynir yr holl sesiynau gyda'r nos). 

Cefnogir sesiynau a addysgir gan astudio annibynnol a thiwtorialau unigol. Darperir adnoddau yn electronig lle bynnag y bo modd ac felly gellir cynnal y rhan fwyaf o'r astudiaeth annibynnol oddi ar y campws. 

Asesiad 

Asesir pob modiwl trwy aseiniad 5000 gair neu gyfwerth ar bwnc a drafodwyd. 

Darlithwyr 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae gradd gyntaf dda yn cael ei ffafrio ond mae profiad yn cael ei werthfawrogi'n fawr. 

 • Bydd angen i fyfyrwyr amser llawn a rhan-amser sy'n dewis modiwlau sydd â chydran lleoliad fel rhan o'r broses asesu, ddarparu tystiolaeth o wiriad DBS gwell cyfredol (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os ydych chi'n fyfyriwr o'r UE neu'n fyfyriwr rhyngwladol) 

 • Bydd angen i fyfyrwyr amser llawn sy'n dymuno manteisio ar y cyfle i gymryd rhan yn y Cynllun Interniaeth hefyd ddarparu tystiolaeth o wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Gwell Cyfredol (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os ydych chi'n fyfyriwr UE neu ryngwladol)  

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol. Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Cyfweliad 

Gellir trefnu trafodaeth anffurfiol gyda thiwtor y cwrs ar ôl gwneud cais, os hoffai'r ymgeisydd hyn. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025  

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £16000
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026  

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Ymgeisiwch nawr 

Mae myfyrwyr ar y Cwrs MA CAMH yn aml yn weithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y Gwasanaethau Plant (addysg, iechyd a gofal cymdeithasol) a hoffai ddatblygu eu harbenigedd mewn perthynas â materion CAMH wrth iddynt gael eu hunain yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc ag ystod fwy o gymhlethdodau mwy cymhleth. anawsterau. Mae ymarferwyr wedi defnyddio eu hastudiaethau i gefnogi dyrchafiad o fewn gwasanaeth a / neu symud i rôl fwy arbenigol. Yn gynyddol, mae myfyrwyr newydd gwblhau eu gradd israddedig ac yn defnyddio'r cymhwyster MA i gryfhau eu cymwysiadau mewn marchnad swyddi gystadleuol. Mae'r MA CAMH hefyd wedi'i gwblhau'n llwyddiannus gan fyfyrwyr rhyngwladol ac Ewropeaidd o nifer o wledydd gan gynnwys Oman, Nigeria, Gwlad Groeg a Malta. Bydd myfyrwyr rhyngwladol ac Ewropeaidd, sy'n aml yn ysgrifennu mewn ail iaith, a myfyrwyr sy'n dychwelyd i astudio, yn cael eu cefnogi trwy sesiynau arwahanol ar ysgrifennu academaidd sydd ar gael i'r holl Fyfyrwyr Dysgu Proffesiynol a thrwy'r sgiliau astudio sydd wedi'u hymgorffori yn y Cwrs CAMH. 


Mae angen gradd Meistr ar gyfer cynnydd proffesiynol mewn nifer o alwedigaethau, ac fe'i gwelir yn eang fel tystiolaeth o ymrwymiad llwyddiannus i ddatblygiad proffesiynol lefel uchel. Mae gwobr MA yn dangos eich bod wedi datblygu sgiliau lefel uwch mewn dadansoddi, gwerthuso ac ymchwil. Os oes gennych ddiddordeb yn y posibilrwydd o fynd ymlaen i radd uwch trwy ymchwil, bydd eich tiwtoriaid yn falch o drafod y cyfleoedd i wneud hynny yma ym Mhrifysgol Cymru.