ma-camh.jpg

MA CAMH (Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed)

Mae'r cwrs MA CAMH (Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed) ar gyfer pobl sy'n gweithio gyda, neu'n bwriadu gweithio gyda phlant neu bobl ifanc y mae eu datblygiad a'u gweithrediad cymdeithasol ac emosiynol yn cael eu heffeithio'n andwyol, neu sydd mewn perygl o gael eu heffeithio gan anawsterau iechyd meddwl. 

Mae'r cwrs yn unigryw yn yr ystyr ei fod yn darparu llwybr anghlinigol i ymarferwyr, rheolwyr ac ymchwilwyr cyffredinol a mwy arbenigol ddatblygu eu gwybodaeth am CAMH mewn cyd-destun eang. Dyma'r unig gwrs o'i fath yng Nghymru ac un o ychydig iawn o gyrsiau tebyg sydd ar gael yn Lloegr. 

Mae'r cwrs CAMH hwn yn datblygu gweithwyr proffesiynol gwybodus a myfyriol sy'n gallu tynnu ar arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth mewn ffyrdd a fydd yn effeithio ar y gweithle ac ar ganlyniadau i'r plant a'r bobl ifanc yn y gwasanaethau hynny. 

Fe'i cynlluniwyd i ddarparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth broffesiynol ac yn bwysicaf oll eu gallu i feddwl yn feirniadol. Mae'r cymhwyster ôl-raddedig hwn yn CAMH yn cynnig cyfle i chi ddysgu ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol o ystod o gefndiroedd proffesiynol a chefndiroedd amrywiol mewn cyd-destun cefnogol iawn. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

/cymraeg/astudio/dysgu-cyfunol/

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Bydd myfyrwyr ar y Meistr yn CAMH yn cwblhau tri modiwl craidd 30-credyd, un neu ddau fodiwl arbenigol ychwanegol, a Modiwl Traethawd Hir (30 credyd neu 60 credyd). Mae dewis y Traethawd Hir byrrach yn caniatáu i fyfyrwyr gymryd modiwl arbenigol ychwanegol. 

Y modiwl craidd cyntaf 


CAMH: Cyd-destunau a Chysyniadau 

Mae ffocws damcaniaethol i hyn ac mae'n cyflwyno myfyrwyr i gysyniadau allweddol o fewn CAMH, ac yn datblygu eu gallu i edrych yn feirniadol ar faterion CAMH mewn cyd-destun, gan edrych er enghraifft ar gysyniadau risg a ffactorau amddiffynnol mewn perthynas â chanlyniadau da i blant a phobl ifanc. 


Rheoli a Chefnogi CAMH a SEBD 

Mae hyn yn edrych yn fwy ar theori ymarfer ac yn datblygu eich gallu i edrych yn feirniadol ar yr ystod o ddulliau o atal ac ymyriadau trwy archwilio ystod o ddulliau ac ymyriadau ar sail tystiolaeth. 


Methodoleg Ymchwil 

Mae hyn yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i chi ymgymryd â darn o ymchwil cynradd neu eilaidd. 


Traethawd Hir (30 credyd neu 60 credyd) 

Mae'r modiwl hwn yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu a chynnal darn o ymchwil sylweddol. Mae dewis y Traethawd Hir byrrach yn caniatáu i fyfyrwyr gymryd modiwl arbenigol ychwanegol. 

Mae modiwlau dewisol eraill yn cynnwys: 

 • Hyrwyddo Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu 

 • Arwain a Rheoli AAA / ADY 

 • Arloesi mewn Dylunio Cwricwlwm 

 • Gweithio gyda Grwpiau sy'n Agored i Niwed 

 • Awtistiaeth: Cyd-destunau a Chysyniadau 

 • Rheoli a Chefnogi Awtistiaeth 

 • Datblygu Cymhwysedd Digidol 

 • Datblygu Dysgu mewn Sefydliadau 

 • Datblygu Pobl mewn Sefydliadau 

 • Safbwyntiau Rhyngwladol ar Blentyndod Cynnar 

Dysgu 

Mae'r cwrs yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth i fyfyrwyr ddatblygu fel ymarferwyr myfyriol. Adlewyrchir hyn yng nghynnwys a phroses y cwrs. Mae'r ddau fodiwl yn tynnu ar ddysgu yn seiliedig ar broblemau, astudiaeth achos, chwarae rôl a sesiynau ymarferol sydd i gyd yn cyfrannu at brofiad dysgu cyfoethog. 

Mae asesiadau ffurfiannol yn cynnwys y gofyniad i fyfyrwyr ledaenu eu dysgu trwy gyflwyniadau, sy'n cefnogi'r rôl y bydd llawer o raddedigion y cwrs yn ei chwarae wrth arwain gweithrediad dulliau newydd ac ymyriadau newydd a chefnogi cydweithwyr. Rhennir pob modiwl yn 10 sesiwn ar y campws o dair awr yr un, y mwyafrif ohonynt yn sesiynau gyda'r nos (i fyfyrwyr rhan amser cyflwynir yr holl sesiynau gyda'r nos). 

Cefnogir sesiynau a addysgir gan astudio annibynnol a thiwtorialau unigol. Darperir adnoddau yn electronig lle bynnag y bo modd ac felly gellir cynnal y rhan fwyaf o'r astudiaeth annibynnol oddi ar y campws. 

Asesiad 

Asesir pob modiwl trwy aseiniad 5000 gair neu gyfwerth ar bwnc a drafodwyd. 

Mae gradd gyntaf dda yn cael ei ffafrio ond mae profiad yn cael ei werthfawrogi'n fawr. 

 • Bydd angen i fyfyrwyr amser llawn a rhan-amser sy'n dewis modiwlau sydd â chydran lleoliad fel rhan o'r broses asesu, ddarparu tystiolaeth o wiriad DBS gwell cyfredol (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os ydych chi'n fyfyriwr o'r UE neu'n fyfyriwr rhyngwladol) 

 • Bydd angen i fyfyrwyr amser llawn sy'n dymuno manteisio ar y cyfle i gymryd rhan yn y Cynllun Interniaeth hefyd ddarparu tystiolaeth o wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Gwell Cyfredol (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os ydych chi'n fyfyriwr UE neu ryngwladol)  

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol. Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Cyfweliad 

Gellir trefnu trafodaeth anffurfiol gyda thiwtor y cwrs ar ôl gwneud cais, os hoffai'r ymgeisydd hyn. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 


Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). Mae Telerau ac Amodau’n berthnasol. 


Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn. 

Ymgeisiwch nawr 

Mae myfyrwyr ar y Cwrs MA CAMH yn aml yn weithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y Gwasanaethau Plant (addysg, iechyd a gofal cymdeithasol) a hoffai ddatblygu eu harbenigedd mewn perthynas â materion CAMH wrth iddynt gael eu hunain yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc ag ystod fwy o gymhlethdodau mwy cymhleth. anawsterau. Mae ymarferwyr wedi defnyddio eu hastudiaethau i gefnogi dyrchafiad o fewn gwasanaeth a / neu symud i rôl fwy arbenigol. Yn gynyddol, mae myfyrwyr newydd gwblhau eu gradd israddedig ac yn defnyddio'r cymhwyster MA i gryfhau eu cymwysiadau mewn marchnad swyddi gystadleuol. Mae'r MA CAMH hefyd wedi'i gwblhau'n llwyddiannus gan fyfyrwyr rhyngwladol ac Ewropeaidd o nifer o wledydd gan gynnwys Oman, Nigeria, Gwlad Groeg a Malta. Bydd myfyrwyr rhyngwladol ac Ewropeaidd, sy'n aml yn ysgrifennu mewn ail iaith, a myfyrwyr sy'n dychwelyd i astudio, yn cael eu cefnogi trwy sesiynau arwahanol ar ysgrifennu academaidd sydd ar gael i'r holl Fyfyrwyr Dysgu Proffesiynol a thrwy'r sgiliau astudio sydd wedi'u hymgorffori yn y Cwrs CAMH. 


Mae angen gradd Meistr ar gyfer cynnydd proffesiynol mewn nifer o alwedigaethau, ac fe'i gwelir yn eang fel tystiolaeth o ymrwymiad llwyddiannus i ddatblygiad proffesiynol lefel uchel. Mae gwobr MA yn dangos eich bod wedi datblygu sgiliau lefel uwch mewn dadansoddi, gwerthuso ac ymchwil. Os oes gennych ddiddordeb yn y posibilrwydd o fynd ymlaen i radd uwch trwy ymchwil, bydd eich tiwtoriaid yn falch o drafod y cyfleoedd i wneud hynny yma ym Mhrifysgol Cymru. 


 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL