additional-learning-needs.jpg

MA SEN / ALN (Anghenion Dysgu Ychwanegol)

Mae'r cwrs MA SEN / ALN (Anghenion Dysgu Ychwanegol) ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda phlant neu bobl ifanc y mae anawsterau dysgu neu ymddygiad yn effeithio ar eu datblygiad. 

Bydd yn apelio at y rhai sy'n gweithio ym maes AAA / ADY ac anableddau dysgu, yn enwedig y rhai sy'n gweithio ym myd addysg ond hefyd y rhai sy'n gweithio ym maes iechyd, fel therapyddion lleferydd ac iaith a therapyddion galwedigaethol. 

Bydd y cwrs yn annog gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad beirniadol o'r tueddiadau a'r datblygiadau mewn AAA / ADY a darpariaeth anabledd ar draws ysgolion a lleoliadau perthnasol. 

Mae yna ystod eang o fodiwlau i ddewis ohonynt, felly gallwch chi deilwra'r cwrs i'ch anghenion proffesiynol. Gallwch ddewis astudio Tystysgrif Ôl-raddedig; Diploma Ôl-raddedig neu'r radd Meistr. 

Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 blynedd Mai OFF-CAMPWS V
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 blynedd Mai OFF-CAMPWS V
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Mae ein cwrs AAA / ADY yn cynnig ffocws manwl ar safbwyntiau cyfoes o AAA / ADY, anableddau dysgu ac ymarfer cynhwysol ynghyd â'r cyfle i ehangu dealltwriaeth ddamcaniaethol myfyrwyr trwy ymchwil a gwerthuso o fewn eu priod rolau proffesiynol. 

Mae yna ystod eang o fodiwlau i ddewis ohonynt, gan roi'r cyfle i gael cwrs ôl-radd wedi'i deilwra'n benodol i ddiwallu'ch anghenion proffesiynol unigol. Byddwch yn astudio modiwl penodedig y cwrs MA SEN / ALN (Anghenion Dysgu Ychwanegol) - AAA / ADY: Cyd-destunau a Chysyniadau - ac yn yr un modd â'r holl raglenni dysgu proffesiynol, byddwch yn astudio'r modiwl Methodoleg Ymchwil. 

Byddwch hefyd yn dewis dau neu dri modiwl ychwanegol o'r Rhaglen Dysgu Proffesiynol. Mae enghreifftiau o fodiwlau yn cynnwys: 

Sbectrwm Awtistig 

Mae hyn yn archwilio theori, polisi ac arfer mewn perthynas â phob agwedd ar awtistiaeth 

Theori ac Asesu Dyslecsia a Gweithio gyda Dyslecsia: Cysylltu Theori, Asesu ac Ymarfer 

Mae'r ddau fodiwl wedi'u hachredu'n allanol gan Gymdeithas Dyslecsia Prydain ar lefel athro / ymarferydd cymeradwy (ATS / APS) neu'r lefel aelodaeth gysylltiedig (AMBDA). Maent yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion ag anawsterau dysgu penodol ac eisiau cymhwyster cydnabyddedig yn y maes hwn. 

Arwain a Rheoli AAA / ADY 

Wedi'i gynllunio ar gyfer ymarferwyr addysg sydd wedi neu sy'n anelu at rôl SENCo./ALNCo. Mae'r modiwl wedi'i gynllunio i roi gwell dealltwriaeth i fyfyrwyr o'r theori a'r ymarfer sy'n ymwneud â'r sgiliau amrywiol a heriol sy'n ofynnol gan y SENCo / ALNCo. er mwyn ymateb i dirwedd newidiol AAA / ADY. 

Mae rhestr lawn o fodiwlau ar gael o Amanda Kelland, arweinydd y wobr.

Mae dyfarniadau ar gael ar lefel Tystysgrif Ôl-raddedig (ar ôl cwblhau dau fodiwl a addysgir); Lefel Diploma Ôl-raddedig (ar ôl cwblhau pedwar modiwl a addysgir) a'r MA llawn (ar ôl cwblhau traethawd hir). 

Dysgu 

Mae'r cwrs AAA / ADY hwn yn rhedeg nos Lun a nos Fawrth, 5-8pm ar gampws Dinas Casnewydd. 

Asesiad 

Fel rheol, asesir modiwlau trwy aseiniad ysgrifenedig o 5,000 o eiriau. 

Lleoliadau 

Y rhai sy'n ymgymryd â'r modiwlau SpLD, gyda'r bwriad o ennill achrediad gan y Cymdeithas Dyslecsia Prydain, yn ymgymryd ag ymarfer addysgu arbenigol. I fyfyrwyr eraill, efallai y bydd cyfleoedd i gysylltu â lleoliadau arbenigol yn wirfoddol. 

Darlithwyr 

Amanda Kelland, arweinydd y wobr 

Mae gradd gyntaf dda yn cael ei ffafrio ond mae profiad yn cael ei werthfawrogi'n fawr.  


  • Bydd angen i fyfyrwyr amser llawn a rhan-amser sy'n dewis modiwlau sydd â chydran lleoliad fel rhan o'r broses asesu, ddarparu tystiolaeth o wiriad DBS gwell cyfredol (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os ydych chi'n fyfyriwr o'r UE neu'n fyfyriwr rhyngwladol) 


  • Bydd angen i fyfyrwyr amser llawn sy'n dymuno manteisio ar y cyfle i gymryd rhan yn y Cynllun Interniaeth hefyd ddarparu tystiolaeth o wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Gwell Cyfredol (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os ydych chi'n fyfyriwr UE neu ryngwladol)  


  • Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol. Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 


Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 


Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Llawn amser y DU: £9000

  • Rhyngwladol Llawn Amser: £14500 

  • Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem

Arsylwadau ymarfer addysgu ar gyfer Statws Athro Uwch (ATS) 

Cost 

£ 400 

Nid yw arsylwadau ymarfer addysgu yn orfodol ar gyfer MA SEN / ALN. Mae'n bosibl cynnal modiwl amgen a gwneud asesiad ar bapur (modiwl ED4U035). 

Eitem

Asesiad neu aelodaeth ychwanegol: Ffioedd myfyrwyr corff proffesiynol ar gyfer AMBDA * 

Cost 

£ 800 

Aelodaeth Gysylltiol o Gymdeithas Dyslecsia Prydain (AMBDA) (Cymdeithas Dyslecsia Prydain) 

Cyllid 

Mae Prifysgol Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol.  Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth. 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs AAA / ADY hwn. 

Mae cymhwyster Anghenion Dysgu Ychwanegol yn dangos eich bod wedi datblygu sgiliau lefel uwch mewn dadansoddi, gwerthuso ac ymchwil. Os oes gennych ddiddordeb yn y posibilrwydd o ennill gradd uwch trwy ymchwil, bydd eich tiwtoriaid yn falch o drafod y cyfleoedd ym Mhrifysgol Cymru. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL