Mae'r cwrs MA SEN / ALN (Anghenion Dysgu Ychwanegol) ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda phlant neu bobl ifanc y mae anawsterau dysgu neu ymddygiad yn effeithio ar eu datblygiad. 

Bydd yn apelio at y rhai sy'n gweithio ym maes AAA / ADY ac anableddau dysgu, yn enwedig y rhai sy'n gweithio ym myd addysg ond hefyd y rhai sy'n gweithio ym maes iechyd, fel therapyddion lleferydd ac iaith a therapyddion galwedigaethol. 

Bydd y cwrs yn annog gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad beirniadol o'r tueddiadau a'r datblygiadau mewn AAA / ADY a darpariaeth anabledd ar draws ysgolion a lleoliadau perthnasol. 

Mae yna ystod eang o fodiwlau i ddewis ohonynt, felly gallwch chi deilwra'r cwrs i'ch anghenion proffesiynol. Gallwch ddewis astudio Tystysgrif Ôl-raddedig; Diploma Ôl-raddedig neu'r radd Meistr. 

Sylwch, oherwydd y niferoedd uchel o geisiadau a dderbyniwyd, nid ydym bellach yn derbyn ceisiadau newydd gan fyfyrwyr rhyngwladol sy'n dymuno dechrau'r cwrs hwn ym mis Ionawr neu Chwefror 2023. Mae ceisiadau gan fyfyrwyr yn y DU neu'r UE yn dal i gael eu derbyn. Am ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan Ryngwladol. Bydd unrhyw geisiadau rhyngwladol newydd a dderbynnir ar gyfer derbyniadau Ionawr/Chwefror 2023 yn cael eu tynnu’n ôl. 

Fodd bynnag, gall myfyrwyr rhyngwladol wneud cais i astudio'r cwrs hwn o fis Medi 2023. Er nad oes dyddiad cau penodol i wneud cais, byddem yn argymell gwneud cais cyn gynted â phosibl. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 blynedd Mai Oddi ar Campws V
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 blynedd Mai Oddi ar Campws V
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Mae ein cwrs AAA / ADY yn cynnig ffocws manwl ar safbwyntiau cyfoes o AAA / ADY, anableddau dysgu ac ymarfer cynhwysol ynghyd â'r cyfle i ehangu dealltwriaeth ddamcaniaethol myfyrwyr trwy ymchwil a gwerthuso o fewn eu priod rolau proffesiynol. 

Mae yna ystod eang o fodiwlau i ddewis ohonynt, gan roi'r cyfle i gael cwrs ôl-radd wedi'i deilwra'n benodol i ddiwallu'ch anghenion proffesiynol unigol. Byddwch yn astudio modiwl penodedig y cwrs MA SEN / ALN (Anghenion Dysgu Ychwanegol) - AAA / ADY: Cyd-destunau a Chysyniadau - ac yn yr un modd â'r holl raglenni dysgu proffesiynol, byddwch yn astudio'r modiwl Methodoleg Ymchwil. 

Byddwch hefyd yn dewis dau neu dri modiwl ychwanegol o'r Rhaglen Dysgu Proffesiynol. Mae enghreifftiau o fodiwlau yn cynnwys: 

Sbectrwm Awtistig 

Mae hyn yn archwilio theori, polisi ac arfer mewn perthynas â phob agwedd ar awtistiaeth 

Theori ac Asesu Dyslecsia a Gweithio gyda Dyslecsia: Cysylltu Theori, Asesu ac Ymarfer 

Mae'r ddau fodiwl wedi'u hachredu'n allanol gan Gymdeithas Dyslecsia Prydain ar lefel athro / ymarferydd cymeradwy (ATS / APS) neu'r lefel aelodaeth gysylltiedig (AMBDA). Maent yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion ag anawsterau dysgu penodol ac eisiau cymhwyster cydnabyddedig yn y maes hwn. 

Arwain a Rheoli AAA / ADY 

Wedi'i gynllunio ar gyfer ymarferwyr addysg sydd wedi neu sy'n anelu at rôl SENCo./ALNCo. Mae'r modiwl wedi'i gynllunio i roi gwell dealltwriaeth i fyfyrwyr o'r theori a'r ymarfer sy'n ymwneud â'r sgiliau amrywiol a heriol sy'n ofynnol gan y SENCo / ALNCo. er mwyn ymateb i dirwedd newidiol AAA / ADY. 

Mae rhestr lawn o fodiwlau ar gael o Amanda Kelland, arweinydd y wobr.

Mae dyfarniadau ar gael ar lefel Tystysgrif Ôl-raddedig (ar ôl cwblhau dau fodiwl a addysgir); Lefel Diploma Ôl-raddedig (ar ôl cwblhau pedwar modiwl a addysgir) a'r MA llawn (ar ôl cwblhau traethawd hir). 

Dysgu 

Mae'r cwrs AAA / ADY hwn yn rhedeg nos Lun a nos Fawrth, 5-8pm ar gampws Dinas Casnewydd. 

Asesiad 

Fel rheol, asesir modiwlau trwy aseiniad ysgrifenedig o 5,000 o eiriau. 

Lleoliadau 

Y rhai sy'n ymgymryd â'r modiwlau SpLD, gyda'r bwriad o ennill achrediad gan y Cymdeithas Dyslecsia Prydain, yn ymgymryd ag ymarfer addysgu arbenigol. I fyfyrwyr eraill, efallai y bydd cyfleoedd i gysylltu â lleoliadau arbenigol yn wirfoddol. 

Darlithwyr 

Amanda Kelland, arweinydd y wobr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae gradd gyntaf dda yn cael ei ffafrio ond mae profiad yn cael ei werthfawrogi'n fawr.  

  • Bydd angen i fyfyrwyr amser llawn a rhan-amser sy'n dewis modiwlau sydd â chydran lleoliad fel rhan o'r broses asesu, ddarparu tystiolaeth o wiriad DBS gwell cyfredol (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os ydych chi'n fyfyriwr o'r UE neu'n fyfyriwr rhyngwladol) 

  • Bydd angen i fyfyrwyr amser llawn sy'n dymuno manteisio ar y cyfle i gymryd rhan yn y Cynllun Interniaeth hefyd ddarparu tystiolaeth o wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Gwell Cyfredol (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os ydych chi'n fyfyriwr UE neu ryngwladol)  

  • Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol. Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 


Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024  

  • Rhan-amser y DU: £1030 fesul 20 credyd 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025  

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
  • Rhyngwladol Llawn Amser: £16000 
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


*Rhwymedig 

Eitem

Arsylwadau ymarfer addysgu ar gyfer Statws Athro Uwch (ATS) 

Cost 

£ 400 

Nid yw arsylwadau ymarfer addysgu yn orfodol ar gyfer MA SEN / ALN. Mae'n bosibl cynnal modiwl amgen a gwneud asesiad ar bapur (modiwl ED4U035). 

Eitem

Asesiad neu aelodaeth ychwanegol: Ffioedd myfyrwyr corff proffesiynol ar gyfer AMBDA * 

Cost 

£ 800 

Aelodaeth Gysylltiol o Gymdeithas Dyslecsia Prydain (AMBDA) (Cymdeithas Dyslecsia Prydain) 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs AAA / ADY hwn. 

Mae cymhwyster Anghenion Dysgu Ychwanegol yn dangos eich bod wedi datblygu sgiliau lefel uwch mewn dadansoddi, gwerthuso ac ymchwil. Os oes gennych ddiddordeb yn y posibilrwydd o ennill gradd uwch trwy ymchwil, bydd eich tiwtoriaid yn falch o drafod y cyfleoedd ym Mhrifysgol Cymru. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.