Mae Prifysgol De Cymru (“y Brifysgol”) wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd holl ddefnyddwyr y wefan hon. Mae’r polisi hwn yn gymwys i holl wefannau’r Brifysgol a’r ffordd rydym yn rheoli a diogelu gwybodaeth a gawn gan y bobl sy’n defnyddio’r wefan hon.

Drwy ddefnyddio a chyflwyno gwybodaeth i’r wefan hon, rydych yn cydsynio i’r Brifysgol gasglu a dal gwybodaeth yn unol â’r polisi hwn. Gall y polisi newid, a chaiff unrhyw newidiadau yn y dyfodol eu cyfleu ar y dudalen hon.

Pa wybodaeth a gesglir?

Nid oes angen i chi gofrestru na rhoi unrhyw wybodaeth bersonol pan fyddwch yn ymweld â gwefan Prifysgol De Cymru i ddarllen gwybodaeth neu ei llwytho. Dim ond pan fyddwch yn ymwybodol eich bod wedi darparu gwybodaeth bersonol y bydd y wybodaeth honno yn cael ei chasglu (enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn ac ati). 

Caiff rhai mathau arbennig o wybodaeth eu casglu’n awtomatig pryd bynnag y byddwch yn edrych ar y wefan hon. Y wybodaeth a gawn yn awtomatig yw:

  • Yr URL y gwneir cais amdano (Lleolydd Adnoddau Unffurf )
  • Cyfeiriad IP (Protocol y Rhyngrwyd) (gallai hyn ganfod cyfrifiadur penodol neu beidio)
  • Enw’r parth a ddefnyddir gennych i ddefnyddio’r rhyngrwyd
  • Yr URL sy’n eich cyfeirio
  • Meddalwedd (porwr / system weithredu) a ddefnyddir i agor y dudalen
  • Dyddiad ac amser yr ymweliad â’r tudalennau

Defnydd Prifysgol De Cymru o gwcis

Cwcis yw ffeiliau bach o destun a gaiff eu rhoi ar eich cyfrifiadur gan wefannau yr ydych yn ymweld â hwy. Cânt eu defnyddio’n helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithiol, yn ogystal ag i ddarparu gwybodaeth i berchnogion y wefan.

Ceir disgrifiad isod o’r mathau o gwcis a ddefnyddir gan Brifysgol De Cymru, gan gynnwys cwcis o safleoedd trydydd parti a ddefnyddir gennym i sicrhau gweithrediad penodol ar ein gwefannau.

Cwcis Sesiynau Prifysgol De Cymru

Mae Prifysgol De Cymru yn defnyddio nifer o fframweithiau gwe i greu a darparu gwefannau. Mae’r rhan fwyaf o’r fframweithiau hyn yn darparu cwcis sesiynau i gyfrifiadur y defnyddiwr. Mae’r cwcis hyn yn eich galluogi i symud drwy’r rhan fwyaf o’n safleoedd diogel heb orfod mewngofnodi ar systemau gwahanol dro ar ôl tro.

Google Analytics

Mae Prifysgol De Cymru yn defnyddio Google Analytics, sef gwasanaeth dadansoddeg ar y we a ddarperir gan Google, Inc. Mae Google Analytics yn gosod cwci er mwyn gwerthuso eich defnydd o’n gwefannau ac mae’n llunio adroddiad i ni ar weithgarwch ar ein gwefannau.

Mae Google yn cadw’r wybodaeth a gesglir gan y cwci ar weinyddion yn yr Unol Daleithiau. Gall Google drosglwyddo’r wybodaeth hon hefyd i drydydd parti pan fo hynny’n orfodol yn ôl y gyfraith, neu pan fydd y trydydd parti yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall sydd gan Google. Drwy ddefnyddio gwefannau Prifysgol De Cymru, rydych yn cydsynio i Google brosesu unrhyw ddata amdanoch yn ôl y modd a’r dibenion y cyfeirir atynt uchod.

Sut i wrthod neu ddileu’r cwci yma

Cwcis a osodir gan safleoedd trydydd parti

Er mwyn cynnal cynnwys ein gwefannau, rydym o bryd i’w gilydd yn mewnblannu lluniau, fideo neu gynnwys testun o wefannau fel YouTube a Flickr. O ganlyniad i hyn, pan fyddwch yn ymweld â thudalen sydd â chynnwys wedi’i fewnblannu o YouTube neu Flickr, er enghraifft, efallai y cewch gwcis o’r gwefannau hyn. Nid Prifysgol De Cymru sy’n rheoli dosbarthu’r cwcis hyn. Dylech edrych ar wefan y trydydd parti perthnasol i gael rhagor o wybodaeth am y rhain.

Blackboard

Mae Blackboard yn defnyddio cwcis at ddibenion dilysu / mewngofnodi, a chlymu ceisiadau defnyddwyr ynghyd i sesiwn fel sydd ei angen yn unol â gweithrediad rhaglen y we. Cwcis gweithredol yn unig ydynt, a ni chaiff unrhyw wybodaeth o gwbl am ddefnyddwyr ei chadw ar ein cwcis. Felly ni chaiff dim o hynny ei gadw ar gyfrifiaduron defnyddwyr ychwaith.

Mae cadw llygad ar weithgarwch y defnyddiwr at ddibenion graddio / archwilio yn rhan hanfodol o’r rhaglen. Ni wneir hyn drwy gwcis, ond mae’n gysylltiedig â chofnod dilysrwydd y defnyddiwr.

Ar y cyfan, mae data a gyflwynir gan ddefnyddiwr o fewn cyrsiau yn ddata y gellir eu hadnabod yn ôl defnyddiwr – gan fod hynny’n angenrheidiol at ddibenion graddio. Efallai bod rhyngweithio dienw yn bosibl ar gyfer rhai gweithgareddau, yn ôl disgresiwn yr hyfforddwr.

Caiff cadw data o’r fath a gyflwynir gan ddefnyddwyr ei lywodraethu gan bolisïau sefydliadaol ar gyfer cadw cofnodion academaidd a ni chaiff ei rheoli gan Blackboard.

Ni chaiff unrhyw ddata Blackboard Learn am ddefnyddwyr eu cadw’n ganolog gan Blackboard Inc., ac eithrio gwasanaethau a weinyddir yn ganolog fel Blackboard Mobile a SafeAssign lle mae angen cadw gwybodaeth am ddefnyddwyr, gan gynnwys manylion cyswllt neu gofnod cyflwyno dogfennau. Nid yw’r wybodaeth hon, fodd bynnag, ar gael i unrhyw un arall, ac nid yw Blackboard yn rhannu’r data hyn ag unrhyw drydydd parti.

Fodd bynnag gallai blociau adeiladu trydydd parti a osodwyd ar y system gysylltu eich cyfrif defnyddiwr Blackboard â gweinyddion trydydd parti sydd hefyd yn cadw gwybodaeth am ddefnyddwyr. Nid Blackboard sy’n rheoli dosbarthu’r wybodaeth hon. Dylech edrych ar wefan y trydydd parti perthnasol i gael rhagor o wybodaeth am y rhain.

Gwrthrychau Dysgu

Mae gwrthrychau dysgu yn defnyddio cwcis sesiynau i gofio manylion sesiynau, yn ogystal â chwci a ddarperir gan y cyd-bwyswr llwyth mewnol i glymu sesiwn i nod arbennig. Gosodir cwci gweld bwrdd gwaith hefyd, os yw’r client yn ddyfais symudol ac yn newid i weld bwrdd gwaith. Ar ben hyn, gosodir cwcis eraill i ddilyn y sefyllfa fewngofnodi gyffredinol at ddibenion canfod terfyn amser y sesiwn, ac anfon y cyfeiriwr yn gywir i’r brif wefan pan fydd client yn clicio ar ddolen o fewn blog neu dudalen wiki penodol.

eFfrwd

Mae eFfrwd yn defnyddio cwcis i gofnodi gwybodaeth am y sesiwn, a chadw cofnod penodol am ddefnyddwyr, fel dilysu, gosodiadau cyffredinol a chaniatâd.

Porth Myfyrwyr UniLife

Mae UniLife, ein porth myfyrwyr, yn gweithredu ar Myday—platfform diogel, wedi'i bersonoli. Mae Myday yn defnyddio cwcis ar gyfer olrhain data sesiynau a manylion sy’n benodol i ddefnyddwyr, gan gynnwys dilysu, gosodiadau a chaniatadau . Am fwy o wybodaeth, cyfeiriwch at bolisi preifatrwydd Myday.

Sut i newid eich gosodiadau cwci

Gallwch fynd i’r wefan hon i newid eich gosodiadau. Dewiswch y ddolen briodol i’r porwr a ddefnyddiwch.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Mae’r wybodaeth a ddarperir gennych yn galluogi’r Brifysgol i ddadansoddi’r wybodaeth er mwyn cyflenwi’r gwasanaethau y gwnaethoch gais amdanynt ac er mwyn i ni allu rheoli a gwella’r gwasanaethau ar y wefan. Gan ddefnyddio’r data mewngofnodi, rydym yn dadansoddi gwybodaeth ddemograffig a gwybodaeth ystadegol arall am ymddygiad y defnyddiwr er mwyn dadansoddi pa mor boblogaidd ac effeithiol yw ein gwefan.

Mae’r Brifysgol hefyd yn defnyddio gwasanaethau gan Google a Gravatar ar y wefan hon. I gael rhagor o wybodaeth am eu polisïau preifatrwydd, ewch i wefannau Google a Gravatar.
Ni fydd y Brifysgol (ac ni fydd yn caniatáu i unrhyw drydydd parti) ddefnyddio’r offerynnau dadansoddi ystadegol i ganfod na chasglu gwybodaeth a allai ganfod pwy yw’r ymwelwyr â’r wefan hon. Ni fyddwn yn gwerthu, trwyddedu na masnachu eich gwybodaeth bersonol i gwmnïau marchnata uniongyrchol na sefydliadau eraill o’r fath.
Bydd y Brifysgol yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol a roddir gennych ac unrhyw wybodaeth arall amdanoch, ac efallai y bydd yn ei defnyddio at ei dibenion marchnata ei hun.

Diogelwch

Mae’r Brifysgol yn defnyddio mesurau diogelwch i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol rhag cael ei defnyddio heb awdurdod, a rhag cael ei chanfod na’i datgelu.

Rydym yn defnyddio dulliau priodol i sicrhau bod y wybodaeth a ddatgelir i ni yn cael ei chadw’n ddiogel, yn gywir ac yn gyfredol, ac yn cael ei chadw am yr hyd priodol at y dibenion y caiff ei defnyddio.

Datgelu eich gwybodaeth

Bydd pobl awdurdodedig yn y Brifysgol yn gallu cael gafael ar y wybodaeth a roddwch i ni. Efallai y byddwn hefyd yn datgelu eich gwybodaeth i drydydd parti fel darparwyr gwasanaethau, asiantau a sefydliadau cysylltiedig sy’n gweithredu ar ein rhan at y dibenion a nodir o fewn y polisi hwn. Gwaherddir pob trydydd parti rhag defnyddio’r wybodaeth hon ac eithrio er mwyn darparu’r gwasanaethau hyn i’r Brifysgol.

Caiff y wybodaeth a ddarperir gennych ei chadw ar ein cyfrifiaduron yn y DU. Gall trydydd parti gael gafael arni neu gellir ei rhoi i drydydd parti a allai fod y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd sy’n gweithredu ar ein rhan at y dibenion a nodir o fewn y polisi hwn. Byddwn yn gweithredu bob amser i sicrhau y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio gan drydydd parti yn unol ag amodau’r polisi preifatrwydd hwn.

Ac eithrio fel y nodir yn y polisi hwn, ni fyddwn, fel arall, yn rhannu, yn gwerthu, nac yn dosbarthu unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych heb eich cydsyniad chi, oni bai bod hynny’n orfodol neu y caniateir hynny yn ôl y gyfraith.

Dolenni i wefannau allanol

Dim ond mewn cysylltiad â gwefan Prifysgol De Cymru y mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol, gallai’r wefan hon gynnwys dolenni i wefannau eraill sydd y tu allan i reolaeth y Brifysgol ac nad ydynt yn rhan o’r polisi preifatrwydd hwn.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y polisi preifatrwydd hwn neu’r modd y caiff eich gwybodaeth bersonol ei thrin neu ei rheoli, cysylltwch â’r:Rheolwr Cydymffurfiaeth GwybodaethY Ganolfan Adnoddau DysguPrifysgol De CymruPontypriddCF37 1DL
E-bost: [email protected]