Tra’ch bod chi wedi bod yn edrych ar brifysgolion, efallai eich bod wedi sylwi bod rhai sefydliadau’n dweud eu bod yn ‘ymchwil weithredol’ ond beth mae hyn yn ei olygu i chi fel myfyriwr israddedig neu hyd yn oed ôl-raddedig, ac a yw’n wirioneddol bwysig? Oes! Dyma wyth rheswm pam ei fod yn bwysig ...Katy Holloway and Fiona Brookman, Criminology

1. Mae ymchwilwyr gweithredol, sy'n aml yn arweinwyr yn eu maes, yn dylunio ac yn llywio cynnwys ein cwrs, gan sicrhau eich bod yn elwa o'r wybodaeth a'r datblygiadau diweddaraf yn eich pwnc a thu hwnt.

Research-active university - Associate Professor Duncan Pirrie teaches students on field trip to Azores

2. Mae cael eich addysgu gan ymchwilwyr gweithredol yn rhoi mynediad breintiedig i chi at yr arfer a'r wybodaeth ddiweddaraf yn eich maes.

Professor John Kinuthia, Civil Engineering

3. Mae bod yn rhan o ymchwil yn helpu i sicrhau bod darlithwyr yn angerddol am eu meysydd, ac wedi'u cysylltu'n dda â'u diwydiant, yn genedlaethol ac yn fyd-eang.

David Shearer,  Professor in Elite Performance Psychology at the University of South Wales and a HCPC registered Sport and Exercise Psychologist

4. Mae myfyrwyr sy'n cael eu haddysgu gan ddarlithwyr ymchwil weithredol yn elwa ar eu gwybodaeth a'u cysylltiadau yn y diwydiant, sy'n cyfrannu at eich sgiliau a'ch galluoedd technegol, a'ch parodrwydd i weithio.

Tom Owens concussion research

5. Bydd cyfleoedd i ymwneud yn uniongyrchol ag ymchwil prifysgol yn gwella eich profiad dysgu ac yn datblygu eich sgiliau ymchwil a dadansoddi eich hun, sy'n hanfodol i lwyddiant ym mhob gyrfa.

Dr Cheryl Allsop

6. Gall ymchwil flaengar gymryd blynyddoedd i gael ei chyhoeddi ond caiff ei throsglwyddo i'r ystafell ddosbarth bron ar unwaith.

Chemistry Research and Researchers - Dr Gareth Owen and PhD Chemistry students

7. Mae ymchwil prifysgol yn aml yn dod â chyfleusterau o'r radd flaenaf, megis offer arbenigol a labordai o'r radd flaenaf, y byddwch yn gallu cael mynediad iddynt. Gallwch chi brofi'r theori rydych chi wedi'i ddysgu yn yr ystafell ddosbarth, gyda chefnogaeth ymchwilwyr gweithredol.

Professor Paul Carr - Live Events and Music Research

8. Mae ymchwil yn effeithio ar eich bywyd personol a'ch cymuned hefyd. Mae'r cynhyrchion rydych chi'n eu defnyddio, y feddyginiaeth rydych chi'n ei chymryd a hyd yn oed rhai o'r digwyddiadau byw rydych chi'n eu mynychu wedi'u gwneud yn bosibl gan ymchwil prifysgol.Sut wnaethon ni elwa

Chwaraeon

Benjamin Stacey - Research Assistant, PHd.jpg

Yn fy mlwyddyn olaf, cefais y cyfle unigryw i ddysgu am ymchwil yr Athro Damian Bailey i ffisioleg uchder uchel a phathoffisioleg. Roedd dysgu’n uniongyrchol gan yr union academyddion a oedd yn cynnal yr ymchwil yn hynod fuddiol a mewnweledol. Cefais fynediad uniongyrchol at eu canfyddiadau diweddaraf a mynychais diwtorialau ar yr offer arbenigol a ddefnyddiwyd, a gyfoethogodd fy mhrofiad dysgu yn fawr. Fe wnes i elwa o bersbectif uniongyrchol ar feysydd nad ydyn nhw fel arfer yn cael sylw mewn cyhoeddiadau ymchwil, fel yr heriau logistaidd neu foesegol o gynnal ymchwil rhyngwladol, uchel. Helpodd hyn i ddatblygu fy ngalluoedd ymchwil ac yn ddi-os, taniodd fy niddordeb mewn dilyn PhD.

Benjamin, myfyriwr graddedig BSc (Anrh) Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff a myfyriwr PhD

Gwyddoniaeth

Forensic Sciences technicians_29987.jpg

Mae bod yn rhan o ymchwil prifysgol wedi fy ngalluogi i ennill sgiliau cyflogadwyedd, datblygu meddylfryd ymchwil a dod yn ymchwilydd hyderus, annibynnol. Rwyf wedi cael pwnc ymchwil y mae’r grŵp Cemegyn ymwneud ag ef (pensaernïaeth gwifrau moleciwlaidd, a elwir hefyd yn fwndeli moleciwlaidd) i ymchwilio iddo ac rwy’n defnyddio hwn fel sail i’m traethawd estynedig. Hefyd, rydw i wedi gallu defnyddio'r cyfleusterau ymchwil i ymarfer y technegau rydw i wedi dysgu amdanyn nhw yn yr ystafell ddosbarth - i gyd o dan arweiniad ymchwilwyr cyhoeddedig sy'n gwybod eu stwff.

Arfon, myfyriwr BSc (Anrh) mewn Cemeg (yn y llun ar y dde)


Gwyddorau Daear

Field work - BSc Geology and MSc Advanced Applied Field Geoscience Field Trip to the Azores_41195.jpg

Fel daearegwr, mynd i'r maes i wneud y gwaith yw pam rydych chi'n gwneud daeareg! Hefyd, mae unrhyw brofiad y gallwch chi bwyso arno o ran cyfweliadau yn mynd i fod yn fuddiol, felly fe neidiais ar y cyfle i gymryd rhan mewn prosiect ymchwil gwyddorau daear ar effaith newid yn yr hinsawdd ar dirlithriadau yng Nghymru. Roedd yn amhrisiadwy o ran fy helpu i feddwl ac ymdrin â phethau mewn ffordd well. Cefais brofiad o ddefnyddio dronau i dynnu delweddau 3D o dirlithriadau, ac elwa’n fawr o ganllawiau’r ymchwilwyr a safonau uchel. Roedd cael y profiad hwn yn bendant wedi rhoi mantais gystadleuol i mi pan ddaeth hi i gyfweliadau swydd. Mae fy nghyflogwr yn gwneud gwaith tebyg ac yn gwerthfawrogi fy mhrofiad yn y maes hwn yn fawr.

Harry, myfyriwr graddedig MSc mewn Uwch Wyddorau Daear Maes Cymhwysol 

Nyrsio

Megan Ware - Learning Disabilities.jpg

Mae ymchwil yn rhan annatod o’n hyfforddiant nyrsio, a chawn ein haddysgu i gyd am yr ymchwil y mae PDC yn ei wneud i gefnogi pobl ag anabledd dysgu, gan gynnwys sut mae’n cael ei gynnal, pam mae’n cael ei gynnal a phwysigrwydd hynny. Cefais gyfle i gymryd rhan yn yr ymchwil a wnaeth Prifysgol De Cymru i ddatblygu proffil iechyd ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. Fel siaradwr Cymraeg, bûm yn helpu i hwyluso grwpiau ffocws yng Ngogledd Cymru. Mae cymryd rhan mewn ymchwil yn ystod fy astudiaethau wedi datblygu fy hyder a chymhwysedd. O ganlyniad, rwy’n teimlo wrth i mi drosglwyddo i fod yn nyrs gofrestredig y gallaf wneud fy ymchwil fy hun yn hyderus i gasglu tystiolaeth a gwella ymarfer.

Megan Ware, myfyriwr BSc (Anrh) Nyrsio (Anableddau Dysgu)