Roedd 97% o'n myfyrwyr BA (Anrh) Busnes a Rheolaeth yn fodlon ar eu cwrs - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2023

Dyluniwyd y cwrs BA (Anrh) Busnes a Rheoli gyda chyflogadwyedd myfyrwyr graddedig yn sail iddo. Mae achredir gan y Sefydliad Rheoli Siartredig, yn ogystal ag alinio â chanllawiau Addysg Uwch cenedlaethol, yn golygu bod myfyrwyr yn datblygu sgiliau go iawn y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi ac yn disgwyl i fyfyrwyr sydd â radd busnes feddu arnynt. 

Mae'r radd hon wedi'i hanelu at ymgeiswyr sydd â dyheadau i ddod yn rheolwyr busnes ac arweinwyr yfory, ac sydd â diddordeb brwd mewn darganfod beth sy'n gwneud i fusnes dicio. Bydd myfyrwyr yn cael eu hymestyn a'u herio i feddwl yn feirniadol am ddamcaniaethau, fframweithiau a syniadau sy'n gysylltiedig â busnes a rheoli, mewn amgylchedd dysgu cefnogol a blaengar. 

Yn ogystal â’u gradd BA (Anrh) Busnes a Rheolaeth, bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r cwrs yn graddio gyda Diploma Lefel 5 CMI mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth, gan fynd â graddedigion gam yn nes at gael eu cydnabod â statws Rheolwr Siartredig. Mae myfyrwyr hefyd yn cael o leiaf 10 wythnos o brofiad gwaith mewn diwydiant yn ystod eu hail flwyddyn astudio gydag ystod o gyflogwyr gwych yn y rhanbarth - gan wneud y mwyaf o'u cyflogadwyedd. 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael trwy Network75, llwybr gwaith ac astudio cyfun.

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N201 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Llawn amser 3 blynedd Ionawr Trefforest A
N202 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N201 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Llawn amser 3 blynedd Ionawr Trefforest A
N202 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Mae'r cwrs wedi'i strwythuro yn seiliedig ar ddau floc 10 wythnos ym mhob blwyddyn, gyda digwyddiadau dysgu trochol yn digwydd ar ddechrau ac ar ddiwedd pob bloc astudio ar bob lefel

Ar gyfer myfyrwyr sy'n cofrestru ar y cwrs hwn ym mis Ionawr, sylwch y bydd gofyn i chi gofrestru ar gyfer ail flwyddyn y cwrs ym mis Medi (o'r un flwyddyn galendr), yn amodol ar gwblhau blwyddyn 1 yn llwyddiannus.

Busnes a Rheoli Blwyddyn 1 - Cyflwyniad i Heriau Rheoli Cyfoes 

Mae blwyddyn gyntaf yr astudiaeth yn canolbwyntio ar reoli ac yn edrych ar wahanol swyddogaethau busnes a sut maen nhw'n rhyngberthyn. 
 
Yn y bloc addysgu cyntaf ym mlwyddyn 1, bydd myfyrwyr yn astudio'r modiwlau canlynol: 

Pobl, Gwaith a Chymdeithas 

Bydd myfyrwyr yn edrych ar brofiad pobl yn y gweithle a'r effaith y mae hyn yn ei chael ar gymdeithas ehangach. Mae'r modiwl yn edrych ar rai o'r dulliau hanesyddol a mwy modern o reoli yn y gweithle, gan gynnwys dyfodiad technolegau (er enghraifft awtomeiddio a deallusrwydd artiffisial) sy'n ail-lunio'r gweithle a'r sgiliau sydd eu hangen ar bobl. Mae hyn hefyd yn arwain at effaith technolegau gweithle newydd ar gymdeithas yn gyffredinol. 

Economeg, y Gyfraith a'r Amgylchedd Busnes 

Mae'r modiwl yn helpu myfyrwyr i ystyried yr amgylchedd mewnol ac allanol a sut mae'n effeithio ar y broses o wneud penderfyniadau ar hyn o bryd a chyfeiriad busnes yn y dyfodol. Gan edrych ar bwysigrwydd ffactorau economaidd a chyfreithiol, bydd myfyrwyr yn asesu effaith y pwysau allanol allweddol hyn, gan adeiladu senarios o sut y gall hyn orfodi newid mewn busnes. Yn ogystal, ystyrir bod yr amgylchedd sefydliadol mewnol yn deall galluoedd cwmnïau i ddelio â newid. 

Dod yn Broffesiynol; Ymholiad Beirniadol 

Bydd myfyrwyr yn cael eu cynorthwyo i drosglwyddo i ddysgu mewn Addysg Uwch gyda'r cyntaf o'r modiwlau sy'n seiliedig ar sgiliau a fydd yn rhoi cyflwyniad i feddwl yn feirniadol a sgiliau ymchwil hanfodol sy'n darparu'r sylfaen ar gyfer y 3 blynedd nesaf o astudio. 

Yn yr ail floc addysgu ym mlwyddyn 1, bydd myfyrwyr yn astudio'r modiwlau canlynol: 

Egwyddorion Rheoli Cadwyn Gyflenwi 

Mae'r modiwl hwn yn asesu pwysigrwydd cydnabod a rheoli'r gadwyn gyflenwi gyfannol fel rhywbeth sy'n cael ei ystyried fwyfwy fel rhan allweddol o allu unrhyw sefydliadau i ddarparu gwerth i'w gwsmeriaid a'i randdeiliaid. 

Marchnata ac Ymddygiad Defnyddwyr

Marchnata yw'r broses reoli a ddefnyddir i nodi, rhagweld a bodloni gofynion cwsmeriaid yn effeithlon ac yn broffidiol. Wrth wraidd marchnata mae'r syniad mai'ch cwsmer yw eich ased gorau. Mae'r modiwl hwn yn eich dysgu sut i ddeall a marchnata i'ch cwsmer. Mae'r rhain yn sgiliau sylfaenol yn y diwydiant marchnata amrywiol a chyflym. 

Dod yn Broffesiynol; Prosiect Menter 

Bydd myfyrwyr yn gwerthuso'r nodweddion a'r sgiliau allweddol sy'n ofynnol i reoli menter newydd a byddant yn hunan-fyfyrio ar eu cymwyseddau entrepreneuraidd eu hunain trwy werthuso eu nodweddion a'u set sgiliau gyfredol eu hunain. Bydd yr hunan-fyfyrio hwn yn galluogi myfyrwyr i nodi'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer cyflogaeth / hunangyflogaeth a chydnabod hyfforddiant pellach a datblygu sgiliau i wella eu potensial hunangyflogaeth / cyflogadwyedd. Bydd cynnwys y modiwl hefyd yn tynnu ar y damcaniaethau a'r modelau a gyflwynir yn y modiwlau lefel 4 eraill ee marchnata, AD, rheoli i alluogi myfyrwyr i ddeall natur ryngddisgyblaethol eu cwrs a chydweithio. 

Busnes a Rheoli Blwyddyn Dau - Datblygu Ymarfer Diwydiant 

Yn yr ail flwyddyn astudio, bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau allweddol y mae'r CMI yn eu hamlinellu sy'n hanfodol i reolwyr ac arweinwyr yn y gweithle. Mae'r flwyddyn hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gwblhau interniaeth 10 wythnos mewn rôl lefel graddedig neu gymryd rhan mewn astudiaeth achos busnes byw trwy Glinig Busnes Ysgol Busnes De Cymru. 

Yn y bloc addysgu cyntaf ym mlwyddyn 2, bydd myfyrwyr yn astudio'r modiwlau canlynol: 

Rheoli Prosiectau 

Nod y modiwl hwn yw archwilio sgiliau rheoli prosiect yn feirniadol mewn cyd-destun busnes gan alluogi myfyrwyr i ddeall, archwilio a chymhwyso technegau ac egwyddorion rheoli prosiect allweddol ac asesu'r effaith y maent yn ei chael ar weithrediadau a phrosesau busnes. 

Y Gweithle Digidol: 

Mae llawer o sefydliadau yn dod yn fwyfwy 'digidol', er mwyn cipio gwerth dyfeisiau newydd, trwy dorri costau, gwella perfformiad a darparu gwasanaethau newydd. Mae angen i reolwyr y dyfodol allu gwerthfawrogi galluoedd technolegau digidol, ond hefyd y cyd-destunau sefydliadol y byddant yn cael eu hymgorffori ynddynt. 

Dadansoddeg Busnes ar gyfer Gwneud Penderfyniadau 

Mae'r gallu i wneud penderfyniadau gwybodus yn hanfodol ar gyfer llwyddiant unrhyw fusnes. Trwy ddadansoddi data a gwybodaeth ariannol ac ystadegol, bydd myfyrwyr yn cael eu tywys trwy ddehongli ffigurau i wneud synnwyr o ddata a llywio'r broses o wneud penderfyniadau. 

Yn yr ail floc addysgu ym mlwyddyn 2, bydd myfyrwyr yn astudio'r modiwlau canlynol: 

Rheoli Pobl 

Os ydym am ddod yn rheolwyr ac arweinwyr y dyfodol, nid oes rhaid dianc rhag gorfod rheoli pobl! Mae cael sgyrsiau anodd, sgiliau trafod, recriwtio a dewis a rheoli perfformiad yn ddim ond rhai o'r meysydd y bydd y modiwl yn canolbwyntio arnynt i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd allweddol. 

Profiad Cyflogaeth 1 a 2 

Cyflwynir y ddau fodiwl hyn ar yr un pryd a dyma lle gall myfyrwyr ymgysylltu â busnes go iawn gyda'r opsiwn o gwblhau interniaeth 10 wythnos neu achos busnes byw trwy'r Clinig Busnes. Mae'r naill opsiwn neu'r llall yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fyfyrio ar ddatblygiad eu sgiliau a'u hymddygiadau personol eu hunain y mae cyflogwyr yn gofyn amdanynt fwyaf gan Raddedigion Busnes, yn ogystal â chreu adroddiad sy'n cysylltu mater yn y gweithle â'r damcaniaethau academaidd blaenorol a astudiwyd, gan ddarparu pont rhwng theori ac ymarfer. 

Busnes a Rheoli Blwyddyn Tri - Prosiect Ymchwiliad Beirniadol neu Ymgynghoriaeth 

Trwy gydol blwyddyn olaf yr astudiaeth, mae gan fyfyrwyr yr opsiwn i gynnal prosiect ymholiad beirniadol (traethawd hir) neu brosiect yn seiliedig ar ymgynghoriaeth. Mae'r ddau opsiwn prosiect yn fodiwlau dwbl a byddant yn cael eu datblygu trwy gydol y flwyddyn olaf o astudio. 

Yn y bloc addysgu cyntaf ym mlwyddyn 3, bydd myfyrwyr yn astudio'r modiwlau canlynol: 

Rheoli Busnes Rhyngwladol: 

Mae'r modiwl yn hwyluso dealltwriaeth systematig, feirniadol o amgylchedd busnes byd-eang ac yn gwella gallu myfyrwyr i ddadansoddi'n feirniadol themâu sy'n dod i'r amlwg mewn busnes rhyngwladol ac i gysylltu theori ag arfer busnes. 

Moeseg Busnes a Chynaliadwyedd 

Mewn busnes cyfoes, nid yw cydymffurfio â'r gyfraith yn unig bellach yn cael ei ystyried yn ffordd dderbyniol o weithredu. Mae'r modiwl hwn yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o'r ystyriaethau moesegol cyfredol ar gyfer busnes sy'n eu gyrru tuag at fod yn gyrff mwy cymdeithasol gyfrifol a chynaliadwy. 

Yn yr ail floc addysgu ym mlwyddyn 3, bydd myfyrwyr yn astudio'r modiwlau canlynol: 

Arweinyddiaeth Fyd-eang Gyfoes 

Bydd y modiwl hwn yn rhoi mewnwelediad beirniadol i unrhyw fyfyriwr sy'n dyheu am reoli mewn unrhyw ddiwydiant (gan gynnwys busnesau bach a chanolig) i drafodaethau cyfoes ar arweinyddiaeth mewn cyd-destun byd-eang. Bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth o'r myrdd o gymhlethdodau sy'n gynhenid wrth reoli neu arwain gweithlu cyfoes amrywiol. 

Rheolaeth Strategol 

Y modiwl hwn yw modiwl 'capfaen' y radd BA (Anrh) Busnes a Rheoli ac mae'n tynnu ar brofiadau myfyrwyr o nifer o fodiwlau eraill a astudiwyd trwy gydol eu cwrs. Ar ddiwedd y modiwl, bydd myfyrwyr yn gweithio mewn timau trawsddisgyblaethol ar ymarfer efelychu diwrnod llawn, yn y dosbarth, a fydd yn gofyn i fyfyrwyr ddewis a chymhwyso ystod o offer, technegau, damcaniaethau a fframweithiau i fynd i'r afael ag astudiaeth achos busnes deinamig sy'n newid. 


Canolfan Llwyddiant Academaidd

Trwy gydol eich astudiaethau ar y BA (Anrh) Busnes a Rheolaeth, byddwch hefyd yn astudio modiwl y Ganolfan Llwyddiant Academaidd, sy'n eich cefnogi gyda'r sgiliau academaidd a phroffesiynol y bydd eu hangen arnoch i lwyddo yn eich gradd a'ch gyrfa yn y dyfodol.

Mae myfyrwyr yn astudio modiwl y Ganolfan Llwyddiant Academaidd dros bob tair blynedd o'u gradd.


Blwyddyn Sylfaen 

Mae'r BA (Anrh) Rheoli Busnes hefyd ar gael fel cwrs pedair blynedd gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen integredig, ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar hyn o bryd yn cwrdd â meini prawf derbyn ar gyfer mynediad uniongyrchol i'r radd. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig dda, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth cyn parhau ar y rhaglen radd tair blynedd. Sylwch: Bydd y flwyddyn sylfaen integredig yn cael ei hastudio yn Nhreforest. Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost [email protected]  


Dysgu 

Cyflwynir modiwlau dros flociau 12 wythnos. Un bloc rhwng Medi a Rhagfyr, a'r llall rhwng Ionawr a Mai. 

Trwy'r achrediad gan y Sefydliad Rheoli Siartredig, yn ogystal â gweithgareddau yng Nghlinig Busnes De Cymru, gwahoddir myfyrwyr i fynychu gweithdai, seminarau a darlithoedd gwadd ychwanegol trwy gydol eu hastudiaethau. 

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Ymchwil 

Yn sail i'ch astudiaethau bydd yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan Grŵp Ymchwil Ysgol Busnes De Cymru. Mae hyn yn golygu y cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen y gad yn eu maes arbenigol. 

Asesiad 

Defnyddir ystod o offer asesu i baratoi myfyrwyr ar gyfer byd cyflogaeth allanol gan gynnwys adroddiadau busnes, cynllunio a rheoli sefyllfaoedd efelychiedig, prosiectau ymgynghori ac ati. 

Yn ogystal, mae asesiad myfyrwyr hefyd ar ffurf amrywiaeth o ddewisiadau digidol yn lle cyflwyniadau, traethodau ac adroddiadau traddodiadol. 

Achrediadau 

Yn ogystal â'u gradd BA (Anrh) Busnes a Rheoli, bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs yn graddio gyda Diploma Lefel 5 CMI mewn Arwain a Rheoli, gan fynd â graddedigion gam yn nes at gael eu cydnabod â statws Rheolwr Siartredig. 

Lleoliadau 

Os penderfynwch ymgymryd â blwyddyn rhyngosod, byddwn yn eich cefnogi gydag unrhyw geisiadau interniaeth i'ch helpu i gael eich troed yn y drws a byddwn yn eich monitro yn ystod eich lleoliad - gan gysylltu â'ch cyflogwr ac ymweld â chi yn eich gweithle. Mae'r BA (Anrh) Busnes a Rheoli newydd hefyd yn cynnig o leiaf 10 wythnos mewn Diwydiant i bob myfyriwr fel rhan greiddiol o'ch astudiaeth lle byddwch chi'n cael eich lleoli mewn sefydliad yn ystod eich ail flwyddyn astudio gydag ystod o gyflogwyr gwych yn y rhanbarth, gan wneud y mwyaf o'ch cyflogadwyedd.  

Darlithwyr 

Mae'r holl staff yn academyddion cymwys profiadol o nifer o arbenigeddau pwnc fel manwerthu, marchnata, cyfrifeg a chyllid, logisteg a'r gadwyn gyflenwi, strategaeth, arwain a rheoli. Mae gan y tîm academaidd brofiad yn y diwydiant ac maent yn weithredol ym maes ymchwil. 

  • Liam Newton - Arweinydd Cwrs
  • Claire Wright
  • Anthony Thomas
  • Tammy Laugharne
  • Jo Jones
  • Jayde Howard
  • Lauren Thomas
  • Kevin Brown
  • Scott Parfitt


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

CCC (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 96 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 


Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

Llawn amser y DU: £ 9000 

Rhyngwladol Llawn Amser: £ 13200 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Treuliau lleoliad: Lleoliad gwaith - £0 - £500

Anogir myfyrwyr i ymgymryd â chyfnod o leoliad gwaith yn ystod eu hail flwyddyn astudio. Gall myfyrwyr sy'n ymgymryd â lleoliad fynd i gostau sy'n gysylltiedig â theithio a'r dillad disgwyliedig yn y gweithle a bydd hyn yn amrywio yn ôl y lleoliad. 

Treuliau lleoliad: Profiad Gwaith Perthnasol neu Gyfwerth (RWE) - £0 - £300

Ym Mlwyddyn 3 yn unig, gall myfyrwyr ddewis cymryd y modiwl Ymarfer Cyflogaeth a Chyflogadwyedd lle mae angen 70 awr o RWE. Gall myfyrwyr sy'n dewis yr opsiwn hwn fynd i gostau sy'n gysylltiedig â theithio a'r dillad disgwyliedig yn y gweithle a bydd hyn yn amrywio yn ôl y lleoliad. 

Treuliau lleoliad: Interniaeth  - £0 - £300

Cynigir cyfle i fyfyrwyr gwblhau interniaeth yn ystod eu hail flwyddyn astudio. Gall myfyrwyr sy'n ymgymryd ag interniaeth fynd i gostau sy'n gysylltiedig â theithio a'r dillad disgwyliedig yn y gweithle a bydd hyn yn amrywio yn ôl y lleoliad. 

Treuliau lleoliad: Blwyddyn rhyngosod  - £0 - £1,000

sgwyddo costau wrth gwblhau blwyddyn rhyngosod os dewisir hwy. Bydd y costau sy'n gysylltiedig â theithio a'r dillad disgwyliedig yn y gweithle yn amrywio yn ôl y lleoliad. Blwyddyn 3 yn unig. 

Treuliau lleoliad: Astudio Dramor  - £0 - £2,000

Efallai y codir cost wrth gwblhau "opsiwn astudio dramor." 

Arall: Gwerslyfrau - £300 - £400

Darperir llyfrau testun trwy lyfrgell PDC ond efallai y bydd myfyrwyr am brynu eu copïau preifat eu hunain. 

Arall: Eisteddiadau Arholiadau Dramor - £50 - £500

Pe bai myfyrwyr yn dewis sefyll arholiadau dramor (yn eu mamwlad er enghraifft) bydd ffi weinyddol o £ 50 a chost o £ 20 fesul arholiad. Mae myfyrwyr hefyd yn gyfrifol am unrhyw daliadau ychwanegol a godir gan leoliad arholiadau tramor. 


Cyllid


Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl). 

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Ysgoloriaethau Cyfrwng Cymraeg

Mae'r Brifysgol yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £250 - £1000 i fyfyrwyr sy'n astudio rhan o'u cwrs trwy gyfrwng Cymraeg. Mae'r Brifysgol hefyd yn rhan o gynllun ysgoloriaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd yn cynnig ysgoloriaethau hyd at £3000.  Mwy o wybodaeth yma: Ysgoloriaethau Cymraeg

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Dyluniwyd y cwrs BA (Anrh) Busnes a Rheoli gyda chyflogadwyedd myfyrwyr graddedig yn sail iddo. 

Mae achrediad gan y Sefydliad Rheoli Siartredig, yn ogystal â chanllawiau Addysg Uwch cenedlaethol, yn golygu bod myfyrwyr yn datblygu sgiliau go iawn y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi ac yn disgwyl i fyfyrwyr sydd â gradd busnes feddu arnynt. 

Y Clinig Busnes: cynigir cyfleoedd datblygiad personol i fyfyrwyr ar draws y tair blynedd trwy ymgysylltu â Chlinig Busnes De Cymru lle gall myfyrwyr ddod yn ddadansoddwyr busnes dan hyfforddiant gan ymgysylltu ag ystod o fusnesau yn y rhanbarth i ddarparu ymatebion ar sail tystiolaeth i heriau busnes cyfoes. Nod y Clinig yw creu perthnasoedd busnes teiran sy'n annog myfyrwyr, academyddion a sefydliadau i gydweithio. 

Mae'r BA (Anrh) Busnes a Rheoli newydd yn cynnig o leiaf 10 wythnos mewn Diwydiant i bob myfyriwr fel rhan greiddiol o'ch astudiaeth lle byddwch chi'n cael eich lleoli mewn sefydliad yn ystod eich ail flwyddyn astudio gydag ystod o gyflogwyr gwych yn y rhanbarth,  i wneud y mwyaf o'ch cyflogadwyedd. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.  

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.  

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

Dewch o hyd i ni ar Facebook, Twitter a Instagram