student

BSc (Anrh) Cyfrifiadura (Gan gynnwys y Flwyddyn Sylfaen)

Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu holl faes cyfrifiadura proffesiynol. Mae iddo elfen ymarferol gref a sawl maes y gallwch arbenigo ac ennill arbenigedd ynddynt. 

Gwnaethom ddatblygu'r radd hon gyda mewnbwn gan gyflogwyr, myfyrwyr a chyrff proffesiynol. Mae hyn yn golygu bod yr hyn rydych yn ei ddysgu yn berthnasol i'r hyn y byddwch yn ei wneud pan fyddwch yn graddio, a bydd eich sgiliau'n bodloni’r safonau y mae cyflogwyr yn eu disgwyl. 

Mae cyfrifiaduron yn sylfaenol i lawer o ddiwydiannau, felly gallwch gymhwyso'ch sgiliau mewn sawl maes. Mae cwmnïau o bob maint angen rheolwyr prosiect, peirianwyr meddalwedd, datblygwyr meddalwedd, rheolwyr gwybodaeth, datblygwyr gwefannau, cefnogaeth dechnegol, a mwy. Mae'r cwrs hwn yn cynnig sylfaen drylwyr yn y sgiliau angenrheidiol i agor gyrfa hyblyg mewn cyfrifiadura. Byddwch yn gallu gweithio mewn amrywiaeth eang o sectorau busnes ac mewn nifer o rolau gwahanol. 

Mae'r radd hon wedi'i hachredu gan  BCS, Y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG. Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn bodloni’r safonau a osodir gan  BCS. Mae gradd achrededig yn rhoi hawl i chi fod yn aelod proffesiynol o  BCS, sy'n rhan bwysig o'r meini prawf ar gyfer cael statws Gweithiwr Proffesiynol TG Siartredig (CITP) trwy'r Sefydliad. Mae rhai cyflogwyr yn rhoi blaenoriaeth i recriwtio pobl gyda graddau achrededig, ac mae'n debygol y bydd gradd achrededig yn cael ei chydnabod gan wledydd eraill sydd wedi' llofnodi cytundebau rhyngwladol.  Darganfyddwch fwy

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
G401 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Un (Sylfaen) 

 • Hanfodion Datblygu Meddalwedd 

 • Dyfeisiau Cyfrifiadura Integredig 

 • Hanfodion Datblygu Gwe 

 • Systemau Gwybodaeth 

 • Seiberddiogelwch a Gwaith Fforensig 

 • Sylfeini Mathemateg ar gyfer Cyfrifiadura 

Blwyddyn Dau 

 • Systemau Cyfrifiadurol a Thechnolegau Rhwydwaith 

 • Rhaglennu Cyfrifiaduron 

 • Dylunio a Gweithredu Systemau Rhyngweithiol 

 • Proffesiynoldeb a Chyflogadwyedd 

 • Peirianneg Gwybodaeth 

 • Mathemateg ac Ystadegau ar gyfer Cyfrifiadura 

Blwyddyn Tri 

 • Theori a Gweithredu System Weithredu 

 • Rheoli Prosiectau ac Ymarfer Proffesiynol 

 • Datblygu Gwefan Dynamig 

 • Technolegau Rheoli Cynnwys Gwe 

 • Datblygu Cronfa Ddata 

 • Prosiect Cymhwyso Tîm a PPE 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (Cyfrifiadura) 

 • Astudio Dramor (Cyfrifiadura) 

Blwyddyn Pedwar 

 • Prosiect Unigol - Gwybodeg 

 • Rheoli GG Strategol 

 • Cronfeydd Data a Modelu Uwch 

 • Rhyngrwyd Uwch a Chyfrifiadura Symudol 

Dewisol 

 • GIS a'r We Ofodol 

 • Y Gweithiwr Cyfrifiadura Proffesiynol ar Waith 


Dysgu 

Bydd gennych tua 16 awr o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol bob wythnos. Bydd angen i chi hefyd dreulio pedair awr yr wythnos, fesul modiwl ar eich gwaith cwrs, darllen cyffredinol a gwaith paratoi arall. Fel rhan o'ch astudiaethau, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn treulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant yn y DU neu dramor. Mae hyn yn golygu y gallwch chi feithrin sgiliau newydd a rhoi hwb i'ch rhagolygon gyrfa, ac yn aml gall arwain at gyfleoedd gwaith gyda'ch cyflogwr lleoliad.

Asesiad 

Mae'r mathau o asesu yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau bywyd go iawn. 

Achrediadau 

Mae'r radd hon wedi'i hachredu gan BCS, Y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG. Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn bodloni’r safonau a osodwyd gan BCS. Mae gradd achrededig CITP lawn yn rhoi hawl i chi wneud cais am aelodaeth broffesiynol o BCS ac yn bodloni’r dystiolaeth o ehangder gwybodaeth yn yr asesiad ar gyfer cofrestru fel Gweithiwr Proffesiynol TG Siartredig (CITP). 

Lleoliadau 

Mae gennym amrywiaeth eang o labordai cyfrifiaduro o’r radd flaenaf a rhaglen fuddsoddi barhaus i sicrhau bod ein cyfleusterau yn parhau ar y blaen o ran datblygiadau cyfrifiadurol. 

Cyfleusterau 

Mae gennym ystod lawn o labordai cyfrifiaduron manyleb uchel a rhaglen fuddsoddi barhaus i sicrhau bod ein cyfleusterau yn aros ar y blaen o ran datblygiadau cyfrifiadurol. 


Darlithwyr 

Mae'r meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion nodweddiadol ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

EE 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

BTEC Pas Pas Pas Diploma Estynedig neu BTEC Pas Pas Diploma 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol neu ddau Dystysgrif y Fagloriaeth Ryngwladol ar lefel Uwch. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i Addysg Uwch gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 credyd lefel 3 pob Pàs 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Fel rheol, mae'r Brifysgol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein  gwefan rhyngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS  o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein  gwefan rhyngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi, cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021    

 • Llawn amser y DU: £ 9000  

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: £ 13500  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022   

 •  Llawn amser y DU: I'w cadarnhau 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa ddeinamig mewn busnes neu TG. Bydd gennych wybodaeth am agweddau technegol a masnachol busnes modern, felly bydd llu o gyfleoedd proffesiynol ar gael ichi ar ôl graddio. Byddwch mewn sefyllfa dda i ymgymryd â rolau mewn TG, rheoli busnes neu ymgynghoriaeth, yn y sectorau cyhoeddus neu breifat. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngorgan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL