Roedd 90% o’n myfyrwyr BSc (Anrh) Heddlua Proffesiynol yn fodlon ar eu cwrs - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023

O 2020, daeth plismona yng Nghymru a Lloegr yn broffesiwn i raddedigion.

Gan adeiladu ar lwyddiant ein gradd Gwyddoniaeth Heddlu sydd wedi'i hen sefydlu, bydd y radd Heddlua Proffesiynol newydd yn eich paratoi ar gyfer heriau plismona modern a phroffesiynau cysylltiedig. 

Dyluniwyd cwrs yr heddlu i fodloni holl ofynion craidd Cwricwlwm Cenedlaethol yr Heddlu ar gyfer gradd cyn ymuno â'r Coleg Heddlua mewn Heddlua Proffesiynol. 

Mae modiwlau'n ymdrin â meysydd allweddol o wybodaeth plismona fel gwrthderfysgaeth, gweithgareddau cudd, y gyfraith a'r system gyfiawnder, ymwybyddiaeth o leoliadau trosedd, plismona digidol, troseddau wedi'u galluogi gan seiber, amddiffyn y bregus mewn cymdeithas, a phlismona cymunedol.

Fe'ch dysgir gan gyn heddweision ac academyddion blaenllaw a byddwch yn mwynhau cyfleusterau rhagorol ar y campws. Ni yw un o'r ychydig brifysgolion yn y byd sydd â Chanolfan Efelychu Hydra, a ddefnyddir i hyfforddi swyddogion heddlu ar bob lefel. 

Mynnwch gip ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru cyn i chi wneud cais

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau blasu Heddlua ar-lein rhad ac am ddim. 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
PP10 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
PP10 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A

Byddwch yn astudio cyfanswm o 360 credyd. 

Blwyddyn Un: Gradd Heddlua Proffesiynol 

 • Y Gyfraith, Llywodraethu a'r System Cyfiawnder Troseddol - 20 credyd  
  Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i rôl a dyletswyddau heddwas; rôl asiantaethau gorfodaeth cyfraith fel y Gangen Arbennig, yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, Heddlua Gwrthderfysgaeth Cenedlaethol, MI5 a MI6 a'r System Cyfiawnder Troseddol, sut mae deddfwriaeth yn cael ei chreu a rolau'r Heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron wrth erlyn troseddau. 
 • Diogelwch Cymdogaeth a Chymunedol - 20 credyd 
  Mae hyn yn canolbwyntio ar phlismona cymunedol ac yn ymdrin â phynciau fel datblygu plismona cymunedol; deall cymdogaethau a chymunedau; atal ac ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol; asiantaethau partner a datrys problemau effeithiol ac ymgysylltu â'r gymuned ac asesiadau effaith gymunedol. 
 • Deall Bregusrwydd, Risg a Bygythiadau mewn Cymdeithas - 20 credyd  
  Byddwch yn archwilio telerau a throseddau sy'n gysylltiedig â Heddlua amddiffyn y cyhoedd - gan gynnwys cam-drin plant; oedolion mewn perygl; cam-drin domestig; caethwasiaeth fodern a masnachu pobl; troseddau rhywiol a throseddau casineb - a datblygu dealltwriaeth o strategaethau ar gyfer delio â'r sefyllfaoedd hyn. 
 • Technoleg mewn Heddlua - 20 credyd  
  Mae'r modiwl hwn yn edrych ar sut mae troseddwyr yn cymryd rhan mewn troseddau cymhleth sy'n gysylltiedig â digidol. Bydd myfyrwyr yn dysgu am ddeddfwriaeth a throseddau sy'n gysylltiedig â throseddau a hwylusir yn ddigidol fel troseddau casineb; secstio-/porm- dial; cam-drin, bwlio neu aflonyddu ar-lein; twyll ar-lein a meithrin perthynas amhriodol â phlant. Byddwch yn dysgu adnabod unigolion a allai fod yn fwy agored i droseddau a hwylusir yn ddigidol, sut y gellir riportio troseddau a hwylusir yn ddigidol i'r heddlu a'r effaith ar yr unigolyn a'r teulu. 
 • Heddlua, Troseddeg a Dioddefaint - 20 credyd  
  Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i droseddeg a chymdeithaseg ac yn ymdrin â phynciau fel trosedd, erledigaeth a niwed; pwerau heddlua; tueddiadau, patrymau ac achosion trosedd; troseddwyr a throseddu a risg a bregusrwydd. 
 • Fforensig Ymarferol ar gyfer Heddlua - 10 credyd  
  Gan ddefnyddio'r Cyfleuster Hyfforddi ant Safle Trosedd Fforensig., bydd myfyrwyr yn dysgu am sicrhau a diogelu lleoliad trosedd ac yn ennill sgiliau mewn cadw cofnodion fforensig; briffio a dadfriffio; trin a chludo tystiolaeth; ysgrifennu adroddiadau fforensig ac offer a thechnegau fforensig fel dadansoddi DNA, printiau bysedd ac olion traed a sblasiadau gwaed. 
 • Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol ar gyfer Swyddogion Heddlu - 10 credyd 
  Bydd y modiwl hwn yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau personol ac academaidd o fewn cyd-destun addysg uwch a heddlua. Byddant yn dysgu sut i wneud defnydd effeithiol o ddata ac yn deall pwysigrwydd ffynonellau credadwy a dibynadwy a chyfeirio'n effeithiol. 

Blwyddyn Dau: Gradd Heddlua Proffesiynol 

 • Dulliau Ymchwil mewn Heddlua a Diogelwch - 20 credyd 
  Bydd myfyrwyr yn dysgu cynnal ymchwil ddibynadwy a chredadwy a'i gynllunio a'i gyflwyno'n effeithiol ac yn broffesiynol trwy ddysgu a datblygu eu sgiliau ymchwil. Yn y modiwl hwn byddant yn ymdrin â phynciau fel ysgrifennu academaidd a beirniadu; datblygu dadansoddiad beirniadol a dadleuon a gweithio mewn timau ond o fewn cyd-destun heddlua a diogelwch. 
 • Defnyddio Cudd-wybodaeth yn Ymchwiliadau'r Heddlu - 20 credyd 
  Yn y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau allweddol yn ymwneud â chasglu gwybodaeth a chyfweld â phobl. Byddwch yn ymdrin â rôl asiantaethau arbenigol gan gynnwys yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol; Cangen Arbennig; Interpol a MI5 a MI6 a sefydlu sut mae gwybodaeth yn wahanol i ddeallusrwydd a'r gwahanol fathau o ddeallusrwydd. 
 • Heddlua Gweithredol Cyfoes - 20 credyd 
  Bydd y modiwl hwn yn archwilio achosion allweddol a'u canlyniadau. Bydd yn craffu ar gysyniadau allweddol fel effaith defnyddio 'sefyllfa ddiofyn' ar gyfer gwneud penderfyniadau, yn seiliedig ar ddulliau blaenorol; budd adolygu astudiaethau achos enghreifftiol;  
  asesiad risg, gwrthdroad risg ac osgoi risg a'r cysyniad o 'annibyniaeth cwnstabliaeth'. 
 • Bregusrwydd a Diogelu'r Cyhoedd - 20 credyd 
  Mae hyn yn adeiladu ar y gwaith a gwmpesir yn y flwyddyn gyntaf yn ymwneud â'r rhai sy'n agored i niwed yn ein cymdeithas. Bydd myfyrwyr yn datblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o bynciau sy'n cynnwys mathau posibl o gam-drin / niwed, gan gynnwys cam-drin cysylltiedig â digidol; yr ystod o sefyllfaoedd a lleoliadau lle gall cam-drin ddigwydd; diffiniad y Swyddfa Gartref o gam-drin domestig a pham nad yw digwyddiadau cam-drin yn aml yn cael eu tangynrychioli. 
 • Dysgu Efelychol a Throchi - 20 credyd 
  Mae'r modiwl hwn yn cynnig amgylchedd heddlua efelychiedig ymarferol i fyfyrwyr, fel ffordd o roi cysyniadau plismona yn eu cyd-destun i ymarfer gweithredol, gan hyrwyddo datblygiad sgiliau gwneud penderfyniadau a datrys problemau allweddol. 
 • Heddlua ac Ymchwilio Ffyrdd - 20 credyd 
  Mae'r modiwl hwn yn ymdrin â deddfwriaeth, pwerau'r heddlu a'r troseddau mwyaf cyffredin sy'n gysylltiedig â heddluar ffyrdd. Mae'n ymdrin â phynciau fel sut i atal ac amharu ar droseddau lefel uchel ar y rhwydwaith ffyrdd; y gyfraith achos a'r ddeddfwriaeth berthnasol mewn perthynas ag yfed a gyrru / cyffuriau a stopio cerbyd, gan ddefnyddio'r pwerau a ddarperir gan Adran 4 o Ddeddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol (PACE) 1984. 

Blwyddyn Tri: Gradd Heddlua Proffesiynol 

 • Dyletswyddau'r Heddlu a'r Gyfraith - 20 credyd 
  Mae'r modiwl hwn yn cwmpasu'r ddeddfwriaeth y bydd swyddogion heddlu yn ei defnyddio wrth ddelio â digwyddiadau plismona nodweddiadol fel Deddf Troseddau yn Erbyn y Person 1861; Deddf Difrod Troseddol 1971 a Deddf Trefn Gyhoeddus 1986. 
 • Ymchwilio i Drosedd Difrifol a Threfnedig - 20 credyd 
  Bydd myfyrwyr yn astudio’r egwyddorion, y ddeddfwriaeth a’r pwerau sylfaenol sy’n gysylltiedig â chynnal ymchwiliadau gan gynnwys pwerau mynediad; pwerau arestio; ystyriaethau moesegol wrth gynnal ymchwiliadau a'r meddylfryd ymchwiliol. 
  Byddwch hefyd yn astudio'r ddeddfwriaeth sydd i'w hystyried yn ystod cyfweliadau. 
 • Troseddau Seiber ac Ymchwiliad Fforensig - 20 credyd 
  Dyluniwyd y modiwl hwn sy'n seiliedig ar efelychiad ar y cyd â'r Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol ac mae'n cynnig cyfle i fyfyrwyr ddysgu sgiliau a gwybodaeth swyddog sy'n ymateb i droseddau a hwylusir gan seiber. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau wrth gymhwyso a gweithredu gwarant chwilio o dan PACE; chwilio adeiladau a chipio tystiolaeth; dadansoddi arddangosion tystiolaethol; ysgrifennu adroddiadau arbenigol tystion a thystiolaeth a chroesholi ystafell llys. 
 • Arweinyddiaeth a Datblygiad Proffesiynol - 20 credyd 
  Mae'r modiwl hwn yn archwilio'r angen i gynnal safonau proffesiynol mewn plismona a llywodraethu, rolau a chyfrifoldebau perthnasol. Byddant fel rheol yn ymdrin â darparu gwasanaethau plismona yn deg, yn foesegol ac yn ddiduedd; safonau proffesiynol a rolau a chyfrifoldebau gweithdrefnau disgyblu a'r IOPC (IPCC gynt) mewn achosion difrifol. 
 • Traethawd Estynedig - 40 credyd 
  Yn eu blwyddyn olaf mae myfyrwyr yn cael cyfle i gynnal ymchwil i faes pwnc o'u dewis sy'n gysylltiedig â phlismona a diogelwch. Byddant yn cael eu cefnogi a'u tywys trwy'r broses hon gan oruchwyliwr penodedig. 

Dysgu

Mae'r cwrs Heddlua Proffesiynol yn cyflwyno cwricwlwm a osodwyd gan y Coleg Heddlua i sicrhau bod ein graddedigion o'r ansawdd uchaf. Bydd yn eich cyflwyno i'r meysydd gwybodaeth allweddol sy'n ofynnol gan swyddog heddlu cyfoes ac yn datblygu eich sgiliau personol ac ymarferol. 

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Heddlu Dyfed Powys; Heddlu Swydd Gaerloyw; Heddlu Wiltshire; Heddlu Dorset; Heddlu Dyfnaint a Chernyw; a gweithio'n agos gyda Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent. 

Yn ystod wythnos arferol, bydd gennych ddarlithoedd a gweithgaredd dysgu cyfunol cyn mynychu sesiynau tiwtorial mewn grwpiau tiwtorial penodedig. 

Ar gyfartaledd mae gan bob modiwl oddeutu 36 awr o amser cyswllt a 12 awr gan ddefnyddio ein cyfleusterau dysgu cyfunol. 

Disgwylir i bob myfyriwr sy'n astudio modiwl 20 credyd gwblhau 200 awr dybiannol o astudio.  

Pam astudio Heddlua Proffesiynol yn PDC? 

 • Profiad: Mae heddlua wedi cael ei ddysgu yn y Brifysgol am fwy na 15 mlynedd ac yn ystod yr amser hwnnw rydym wedi datblygu perthnasoedd gwaith agos â chwnstabliaethau lleol 
 • Wedi'i sefydlu a'i barchu yn y diwydiant: Mae'r tîm addysgu'n cynnwys cyn-staff profiadol yr heddlu sy'n dal rhengoedd o gwnstabl i brif gwnstabl 
 • Cefnogaeth eithriadol i fyfyrwyr: Mae ein maint dosbarthiadau bach a'n polisi drws agored yn golygu bod myfyrwyr yn ffynnu 
 • Cyfleusterau o safon fyd-eang: Ni yw un o'r ychydig brifysgolion yn y byd sydd â Chanolfan Efelychu Hydra Minerva, amgylchedd dysgu trochi, a ddefnyddir gan yr heddlu i hyrwyddo datblygiad meddwl beirniadol a sgiliau gwneud penderfyniadau allweddol. Mae gennym hefyd Gyfleuster Hyfforddiant Safle Trosedd lle mae myfyrwyr yn datblygu technegau ymarferol ymchwilio i safleoedd trosedd; labordai fforensig ag offer da a ffug ystafell llys. 


Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Asesu

Asesir myfyrwyr trwy gyfuniad o ddulliau gan gynnwys gwaith cwrs; flogs; posteri academaidd; cyflwyniadau; traethodau; adroddiadau; cyfweliadau; portffolios; adroddiadau labordy; arholiadau ysgrifenedig; cwestiynau amlddewis ac ymarferion asesu rhyngweithiol. 

Achrediadau 

Dilysir y cwrs Heddlua proffesiynol gan y Coleg Heddlua

Lleoliadau 

Mae myfyrwyr ar y radd heddlua yn cael cyfle i gymryd rhan mewn ysgol haf ryngwladol. Mae PDC yn gweithio gyda phrifysgolion hyfforddi'r heddlu yn yr Almaen, yr Iseldiroedd ac Awstralia.  

Os ydych chi eisiau gwirfoddoli fel cwnstabl arbennig neu wirfoddolwr myfyriwr yr heddlu, byddwn yn eich helpu i wneud hynny a byddwn yn hapus i gefnogi'ch cais. 

Cyfleusterau 

Rydym yn cynnig cyfleusterau heb eu hail i'n myfyrwyr sy'n dysgu mewn ystod o senarios realistig gan ddefnyddio cyfleusterau o'r radd flaenaf. 

Ein Canolfan Efelychu Hydra - yr unig un yng Nghymru - yn eich helpu i ymarfer delio â senarios realistig fel ymholiadau troseddau mawr. Mae'r ystafell efelychu yn caniatáu ichi brofi'r digwyddiadau hyn mewn amgylchedd dysgu diogel, lle gallwch brofi eich gallu i wneud penderfyniadau, gweithredu a gweld y canlyniadau. 

Y Cyfleuster Hyfforddiant Safle Trosedd yw lle rydych chi'n ymarfer eich technegau ymchwilio i Safe trosedd. Mae gennym gyfleusterau fforensig lle gallwch archwilio a dadansoddi tystiolaeth fforensig, ac ystafelloedd cyfweld gyda systemau teledu cylch cyfyng fel y gallwch arsylwi ac asesu eich sgiliau cyfweld. 

Mae ein hystafell llys moot yn darparu amgylchedd trochi ar gyfer dadleuon, cynadleddau i'r wasg gyda'n myfyrwyr newyddiaduraeth a ffug-dreialon. 

Darlithwyr 

Mae heddlua wedi cael ei ddysgu yn y Brifysgol am fwy na 15 mlynedd. 

O fewn yr amser hwn, rydym wedi adeiladu tîm heb ei ail sy'n cyfuno uwch ffigurau o'r proffesiwn heddlua, sy'n dod â chyfoeth o wybodaeth weithredol, gydag academyddion sydd ar flaen y gad ym maes ymchwil i feysydd allweddol fel terfysgaeth ar sail crefydd, cysylltiadau rhyngwladol, a llywodraethu ac atebolrwydd yr heddlu. 

Trefnir darlithoedd gwesteion trwy gydol y flwyddyn sy'n cynnwys swyddogion heddlu o wahanol rengoedd.  Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 104 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CC ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 104 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Iaith Saesneg 
Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn ymddangos, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Llawn amser y DU: £9,000  
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500  

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026   

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Llawn Amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig  

Teithiau Maes (Dewisol)  

£ 140 - £ 450 

Mae myfyrwyr yn cael cyfle i gymryd rhan yn Ysgol Haf Ryngwladol yr Heddlu. Bydd costau'r gweithgaredd hwn yn amrywio yn dibynnu ar y wlad sy'n ei chynnal. Mae hyn yn ddewisol. 

Pecyn (Gwisg ac Offer) (Dewisol)  

£ 20 - £ 30 

Efallai y bydd myfyrwyr yn cael cyfle i fenthyg cotiau labordy ar y safle ond efallai yr hoffent brynu eu cotiau eu hunain. 

Cyflwyno asesiad (Gorfodol) *  

£ 0 - £ 10 

Efallai y bydd angen argraffu rhai asesiadau (ee posteri academaidd) a bydd cost i'w rhannu ymhlith gweithgor neu gost i unigolion yn dibynnu ar fodiwlau. 

Traethawd Hir (Gorfodol) *  

£ 0 - £ 10 

Mae angen un copi caled o Draethawd Hir Olaf 10,200 gair y myfyrwyr. 

Teithiau Maes (Gorfodol) *  

Yn ystod y cwrs bydd gofyn i fyfyrwyr deithio i leoliadau yn ardal Cymru er mwyn cymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu. 

Teithiau Maes (Gorfodol) *   

Bydd gofyn i fyfyrwyr deithio i Gaerdydd i gymryd rhan mewn asesiad ar Gampws yr Atriwm. 

Llyfrau (Dewisol)  

Efallai y bydd myfyrwyr am brynu eu copïau eu hunain o destun sy'n gysylltiedig â'r Heddlu, fodd bynnag, mae copïau cyfeirio ar gael yn y Llyfrgell. 

Storio ar gyfer cyflwyniadau a gwaith electronig (Dewisol)  

£ 5 - £ 50 

Mae storfa cwmwl ar gael i'w defnyddio gan fyfyrwyr. Efallai y bydd rhai myfyrwyr am brynu dyfeisiau storio ychwanegol i ategu eu gwaith. 

Argraffu (Dewisol)  

Mae deunydd myfyrwyr ar gael yn gyffredinol ar-lein ac mewn fformat digidol. Efallai y bydd rhai myfyrwyr am gynhyrchu copïau caled at eu defnydd personol. 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Ysgoloriaethau Cyfrwng Cymraeg

Mae'r Brifysgol yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £250 - £1000 i fyfyrwyr sy'n astudio rhan o'u cwrs trwy gyfrwng Cymraeg. Mae'r Brifysgol hefyd yn rhan o gynllun ysgoloriaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd yn cynnig ysgoloriaethau hyd at £3000.  Mwy o wybodaeth yma: Ysgoloriaethau Cymraeg

Bwrsariaeth Gradd Heddlua Proffesiynol (PPD) Heddlu De Cymru

Gyda nod o adeiladu heddlu sy’n cynrychioli’r gymuned a wasaneithir yn well, mae Heddlu De Cymru yn cynnig bwrsariaeth o hyd at £4,000 i fyfyrwyr o gefndiroedd Du, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig sy’n astudio tuag at Radd mewn Heddlua Proffesiynol.

Er mwyn cael eich derbyn ar gyfer y fwrsariaeth, rhaid i chi fodloni meini prawf y fwrsariaeth.

Croesewir ceisiadau o ddechrau Mehefin i ddiwedd Medi bob blwyddyn. I wneud cais am y fwrsariaeth, lawrlwythwch y ffurflen gais a'i chyflwyno i'r tîm Gweithredu Cadarnhaol Heddlu De Cymru gan ddefnyddio'r wybodaeth ganlynol:

E-bostiwch: [email protected]

Pennawd: At sylw Tîm Gweithredu Cadarnhaol - Cais am fwrsariaeth PPD

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall,  gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Bydd ein BSc (Anrh) Heddlua Proffesiynol newydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel swyddog yr heddlu, ynghyd â rolau staff heddlu eraill, megis swyddogion cymorth cymunedol, gweithredwyr ystafelloedd rheoli a dadansoddwyr.  

Mae'r cwrs Heddlua Proffesiynol yn cael ei gydnabod fel un o'r tri llwybr i ddod yn gwnstabl yr heddlu. Nid yw'n gwarantu mynediad i'r heddlu ar ôl graddio, fodd bynnag, bydd y rhai sydd â gradd Heddlua Proffesiynol sy'n cael eu derbyn gan yr heddlu yn cael hyfforddiant cychwynnol byrrach gan yr heddlu a bydd y cymhwyster hwn yn eich galluogi i wneud cais i'r heddlu o'ch dewis ac os derbynnir ef derbyniwch hyfforddiant cychwynnol am gyfnod o hyd at bum mlynedd ar ôl graddio. 

Tra bo'r cwrs heddlu hwn yn llwybr cydnabyddedig i ddod yn gwnstabl heddlu, bydd angen i raddedigion fodloni gofynion recriwtio'r heddlu o'u dewis o ran gofynion meddygol a ffitrwydd, yn ogystal â gwiriadau cefndir a diogelwch. 

Dyluniwyd ein gradd heddlua i'ch paratoi ar gyfer proses gofynion yr heddlu; mae hyn yn cynnwys ffug brofion ffitrwydd a chyfweliadau, asesiadau rhyngweithiol a sesiynau cymorth cais. Mae llawer o gyngor gyrfa ar gael ac mae gennym ddigon o gyn-swyddogion yr heddlu a all gynnig cyngor gwerthfawr o ran paratoi i wneud cais am yr yrfa o'ch dewis. Mwy o wybodaeth am y llwybrau i mewn i'r heddlu a'r broses recriwtio. 

Bydd graddedigion Heddlua Proffesiynol hefyd yn cael eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd yn y system cyfiawnder troseddol yn gyffredinol ac yn y diwydiannau diogelwch a chudd-wybodaeth, gan fabwysiadu rolau o fewn y Gwasanaeth Carchardai, MI5, MI6 a'r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, er enghraifft. Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i'r MSc Risg a Diogelwch Rhyngwladol. 


Cyflog 

Mae'r cyflog cychwynnol ar gyfer cwnstabliaid yr heddlu yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon rhwng £ 19,971 a £ 23,124, gan godi i £ 38,382 ar frig y raddfa - yn gyraeddadwy ar ôl tua saith mlynedd. 

Yr ystod o gyflogau nodweddiadol sydd â sawl blwyddyn o brofiad yw £ 39,693 i £ 43,134 i ringylliaid, £ 49,176 i £ 53,340 i arolygwyr a £ 54,432 i £ 56,670 i brif arolygwyr. 

Mae swyddogion heddlu yn Llundain, a de Lloegr, yn derbyn lwfansau cyflog ychwanegol.