Graddau Bydwreigiaeth

Mynnwch brofiad o Ward 3B

Eisiau bod yn fydwraig? Mae Prifysgol De Cymru yn rhoi'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i gofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) a dilyn eich angerdd. 

Dysgwch trwy wneud wardiau mamolaeth efelychiedig a'n lleoliadau ysbyty yn rhan fawr o'ch dysgu. Byddwch chi'n cael yr holl gefnogaeth sydd ei angen arnoch chi hefyd, gyda thiwtoriaid a mentoriaid yn y Brifysgol ac ar leoliadau. 

Byddwch hefyd yn cael mynediad i'n Canolfan Efelychu Clinigol, sy'n efelychu amgylcheddau clinigol ar gyfer addysg a hyfforddiant.  

BSc (Anrh) Bydwreigiaeth

Efelychu Dysgu

Midwifery Simulation Learning

Mae ein Canolfan Efelychu Clinigol yn atgynhyrchu amgylcheddau clinigol ar gyfer addysg a hyfforddiant. Mae’r rhain yn cynnwys dau fae pedwar gwely i efelychu lleoliad ysbyty, cyfleusterau pediatrig a mamolaeth pwrpasol, gan gynnwys uned gofal arbennig i fabanod, amgylchedd gofal dwys ac adran achosion brys gydag efelychydd ambiwlans llawn offer. 

Dygsu a Chefnogaeth Arbenigol

Midwifery Teaching

Mae'r Brifysgol yn ymfalchïo yn y gefnogaeth y mae'n ei rhoi i fyfyrwyr ar ei graddau nyrsio, yn ymarferol ac yn emosiynol. Mae gan bob myfyriwr diwtor personol a goruchwyliwr modiwl. Yn ystod lleoliadau clinigol mae myfyrwyr yn cael eu cefnogi’n llawn gan oruchwyliwr cymwys sy’n gweithredu fel ‘mentor’.

Cymhwyso fel Bydwraig

Qualify as a Midwife

Mae Prifysgol De Cymru yn Sefydliad Addysg a Gymeradwywyd gan yr NMC (AEI). Mae cwblhau'r cwrs Bydwreigiaeth hwn yn llwyddiannus yn eich galluogi i gofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) fel bydwraig gymwys (cofrestredig). 

Lleoliadau Diwydiant

Midwifery Placements

Enillwch brofiad ar leoliadau clinigol mewn nifer o fyrddau iechyd lleol, pob un yn para sawl wythnos. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag ymarferwyr cofrestredig i ofalu am gleifion ag anghenion gofal lluosog a chymhleth. Byddwch yn cael eich cefnogi'n llawn gan fydwraig gymwys, sy'n gweithredu fel mentor trwy gydol eich lleoliad. 

Cyflogadwyedd Adeiledig

Employability Built-In

Mae bydwragedd yn cael y cyfle i weithio mewn gwahanol leoliadau gofal iechyd a chael profiad ym mhob agwedd ar ofalu am famau a babanod. Gallant ddatblygu eu gyrfa bydwreigiaeth mewn llawer o wahanol ffyrdd: fel arbenigwr clinigol, bydwraig ymgynghorol neu reoli fel pennaeth gwasanaethau bydwreigiaeth neu oruchwyliwr bydwragedd ar lefel awdurdod lleol. 

Cyfleusterau Blaengar

Midwife Facilities

Mae ein Canolfan Efelychu Clinigol o’r radd flaenaf wedi’i sefydlu i efelychu amgylchedd gofal aciwt y GIG, gan ddarparu cyfleusterau clinigol realistig i fyfyrwyr ar ein gradd Bydwreigiaeth. Mae gennym efelychwyr geni a mamau datblygedig sy'n gallu efelychu gwahanol gamau o feichiogrwydd, gan gynnwys genedigaeth, a chyflwyniadau ffolennol. 


Storïau Bydwreigiaeth

Rhoi'r Sbotolau ar Ein Myfyrwyr


LLEOLIADAU

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 
 
Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 
 
Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

locations-tile-v3.jpg

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

open-days-tile-v1.jpg


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.