Ydych chi eisiau cefnogi lles a chynhwysiant cymdeithasol pobl ag anableddau dysgu? Mae nyrsys anabledd dysgu yn gofalu am bobl o bob oed ag anabledd dysgu ac yn gweithio mewn partneriaeth ag unigolion, cefnogwyr a gofalwyr teulu i ddarparu gofal iechyd arbenigol. Maent yn hyrwyddo eu hymreolaeth, eu hawliau, eu dewisiadau a'u cynhwysiant cymdeithasol yn y system gofal iechyd. 

Mae'r radd nyrsio anableddau dysgu tair blynedd hon yn cyfuno theori ac ymarfer mewn ffordd arloesol, i ganolbwyntio ar ofal pobl ag anableddau dysgu. Bydd cwblhau'r radd nyrsio hon yn llwyddiannus yn caniatáu mynediad i Gofrestr y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) fel nyrs anableddau dysgu cymwys. 

Roedd 96% o fyfyrwyr yn fodlon ar eu cwrs - Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2020. 

Ar hyn o bryd, os ydych chi'n fyfyriwr yn y DU, bydd y ffioedd ar gyfer eich cwrs nyrsio yn cael eu talu gan Lywodraeth Cymru. Dilynwch y Gwyddorau Gofal ar Twitter ac Instagram.   

Gan nad ydym wedi gallu parhau â chyfweliadau wyneb yn wyneb eleni oherwydd cyfyngiadau a achoswyd gan yr achosion o COVID-19, mae aildrefnu cyfweliadau wedi golygu ein bod wedi profi oedi wrth brosesu ac adolygu ceisiadau a hysbysu ymgeiswyr os ydynt wedi bod yn llwyddiannus neu fel arall. Byddwch yn amyneddgar gyda ni wrth i ni brosesu penderfyniadau - byddwn mewn cysylltiad â chi ynglŷn â'ch cais cyn gynted â phosibl. Gobeithiwn erbyn diwedd mis Ebrill, y bydd pob myfyriwr wedi derbyn penderfyniad gennym ar eu cais. Fodd bynnag, fe'ch cynghorir, os gwnaethoch gais ar ôl dyddiad cau UCAS ar 26ain Ionawr, y gallai fod oedi pellach wrth wneud penderfyniad ar eich cais. Diolch am eich amynedd. 

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
B703 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
B761 Llawn amser 3 blynedd Mawrth Glyntaff A
B703 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
N/A Rhan-amser 4 blynedd Medi Glyntaff A

Blwyddyn Un: Gradd Nyrsio Anableddau Dysgu 

 • Hanfodion Ymarfer Nyrsio 

 • Asesu anghenion a chreu cyfleoedd therapiwtig 

 • Hybu Iechyd a Lles 

 • Datblygu hyder mewn Ymarfer: Ymarfer 1 

Blwyddyn Dau: Gradd Nyrsio Anableddau Dysgu 

 • Gwella ymyrraeth ac ymyriadau ar sail tystiolaeth 

 • Materion Proffesiynol, Cyfreithiol a Moesegol mewn Nyrsio 

 • Gwneud penderfyniadau gwybodus yn yr amgylchedd ymarfer 

 • Ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth: gwerthuso gofal yng nghyd-destun ymarfer 

Blwyddyn Tri: Gradd Nyrsio Anableddau Dysgu 

 • Hyrwyddo gwybodaeth, sgiliau ac ymyriadau therapiwtig 

 • Arwain a rheoli gofal o safon ar draws lleoliadau 

 • Y Nyrs fel Addysgwr 

 • Dod yn ymarferydd hyfedr 


Dysgu 

Byddwch chi'n astudio gyda myfyrwyr o bob maes a phroffesiwn arall, yn ogystal â chael sesiynau sy'n benodol i'ch maes chi. Mae hefyd yn ofynnol gweithio gyda chleientiaid a chleifion o feysydd eraill, fel y gallwch ofalu am gleifion ag anghenion lluosog a chymhleth. 

Mae'r radd nyrsio yn para o leiaf 42 wythnos. Mae lleoliadau ymarfer dan oruchwyliaeth yn rhan annatod o'r rhaglen. Mae rhaniad cyfartal rhwng theori ac ymarfer, sydd wedi'i integreiddio trwy gydol ein holl gyrsiau nyrsio. Rhennir pob blwyddyn academaidd yn bedwar tymor. 

Yn nhymor un, byddwch yn astudio mewn bloc theori yn y Brifysgol ac yna bloc mewn ymarfer clinigol. Mae'r patrwm hwn yn cael ei ailadrodd trwy'r rhaglen tair blynedd. Sylwch fod gwyliau'n sefydlog trwy gydol eich hyfforddiant nyrsio. 


Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio amrywiol ddulliau. Tra byddwch chi yn y lleoliad, byddwch chi'n cael asesydd practis / goruchwyliwr a fydd yn asesu cyflawniadau Canlyniadau Dysgu Ymarfer. 

Bydd y gydran ddamcaniaethol yn cynnwys aseiniadau ysgrifenedig, astudiaethau achos, archwiliadau, datblygu offer hybu iechyd, cyfrifiadau dos meddyginiaeth ar gyfrifiadur ac aseiniadau myfyriol clinigol. 

Achrediadau 

Mae Prifysgol De Cymru yn Sefydliad Addysg Cymeradwy NMC (AEI). Gall graddedigion o'n cyrsiau nyrsio wneud cais i ymuno â chofrestr broffesiynol yr NMC a dechrau ymarfer yn y DU. 


Lleoliadau 

Mae lleoliadau dan oruchwyliaeth yn rhan annatod o'ch cymhwyster nyrsio anableddau dysgu. Mae'r rhain yn ein byrddau iechyd partneriaeth, yn ogystal ag yn y sector cymunedol ac annibynnol. Pan fyddwch chi'n gweithio gyda'ch mentor mewn ymarfer clinigol, mae'n rhaid i chi weithio patrymau shifft yr ardal glinigol rydych chi wedi'i dyrannu iddi. 

Mae cyfle hefyd i astudio ac ymarfer dramor mewn nifer o wledydd yn ystod ail flwyddyn eich hyfforddiant nyrsys anableddau dysgu. Bydd hyn yn eich galluogi i ddod i ddeall gwahanol systemau gofal iechyd. 


Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch gradd nyrsio anableddau dysgu, byddwch chi'n dysgu yn ein cyfleusterau iechyd trawiadol. Mae ein Canolfan Efelychu Clinigol yn efelychu amgylcheddau clinigol ar gyfer addysg a hyfforddiant. Mae'r rhain yn cynnwys dwy gilfan pedwar gwely i efelychu lleoliad ysbyty, cyfleusterau pediatreg a mamolaeth pwrpasol, gan gynnwys uned gofal arbennig i fabanod, amgylchedd gofal dwys ac adran achosion brys gydag efelychydd ambiwlans wedi'i gyfarparu'n llawn. 

Mae yna hefyd fflat dwy ystafell wely (gweler y llun) i efelychu darparu gofal iechyd mewn amgylchedd cartref. 

Defnyddir y Ganolfan ar gyfer addysg gofal iechyd a hyfforddiant nyrsys, gan ddelio â phopeth o sgiliau clinigol hanfodol i senarios clinigol cymhleth, amlddisgyblaethol. 

Byddwch yn defnyddio'r un offer y byddwch chi'n dod o hyd iddo mewn lleoliadau gofal iechyd, ac yn gweithio ar efelychwyr cleifion sy'n dynwared ymatebion y corff i salwch, gofal a thriniaeth. 

 Darlithwyr 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad hyn yn manylu ar gynigion nodweddiadol, fodd bynnag, mae gan PDC  Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol ac yn ystyried ymgeiswyr cymwys yn unigol. O dan y Polisi gallem wneud cynnig wedi'i bersonoli yn seiliedig ar agweddau ar y cais UCAS neu ystyried canlyniadau yn unigol pan fyddwch chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

 
Ymhlith y gofynion ychwanegol mae: 

Dau eirda boddhaol (un i'w ychwanegu at eich cais UCAS, ac ail eirda ysgrifenedig i'w argraffu a dod ag ef gyda chi i'r cyfweliad). 

Bydd angen Gwiriad Manylach y Gwasanaeth Datgeliad a Gwahardd (DBS) ar y Rhestr Gweithlu Plant ac Oedolion a'r Rhestr Gwahardd Plant ac Oedolion (ni ystyrir bod unrhyw droseddau wedi eu gwario) a bydd angen archwiliad meddygol boddhaol unwaith y bydd cynnig wedi'i wneud. Byddwn yn cysylltu â chi'n agosach at eich Dyddiad Cychwyn gyda manylion ar sut i gael gafael ar y rhain. 

Rydym yn cynghori’n gryf bod ymgeiswyr yn canolbwyntio ar ddisgyblaeth benodol.

Rydym yn cynghori ymgeiswyr yn gryf i ganolbwyntio ar y ddisgyblaeth Nyrsio a ffefrir ac i beidio â gwneud cais am fwy nag un gangen o Nyrsio neu Fydwreigiaeth. Rhaid i bob ymgeisydd allu dangos mewnwelediad a dealltwriaeth glir o'r proffesiwn a dewis maes yn eu datganiad personol - gall ceisiadau amlddewis gyfyngu ar allu ymgeisydd i fodloni'r maen prawf hwn.

Mae Diwrnod Agored yn rhan allweddol o’r broses ymchwil a bydd disgwyl i chi fod wedi mynychu Diwrnod Agored Prifysgol De Cymru cyn cyflwyno’ch cais.

Darllenwch y wybodaeth i ymgeiswyr nyrsio hon i gael arweiniad pellach ar sut y gallwch fodloni'r meini prawf mynediad a chyngor ar y broses ymgeisio, cyfweld a gwneud penderfyniadau. 

Mae'r cwrs nyrsio hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Estynedig ar gyfer personél y Lluoedd Arfog.  

Yn anffodus gan fod y cwrs nyrsio hwn yn cael ei ariannu gan y GIG a bod yn rhaid i fyfyrwyr gael lleoliadau ym Mwrdd Iechyd y GIG lleol ni allwn dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr sydd angen Fisa Llwybr Myfyriwr.

Mae'r meini prawf mynediad isod yn manylu ar gynigion nodweddiadol. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBB i eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd B a BB ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig BTEC nodweddiadol

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth   Rhagoriaeth   Teilyngdod  

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 32, gan gynnwys 17 ar Lefel Uwch i gynnwys 5 neu'n uwch mewn Mathemateg a Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad i AU Nodweddiadol

Rhaid cwblhau 60 credyd yn gyffredinol gydag o leiaf 45 ar Lefel 3 a 15 ar Lefel 2. O'r 45 credyd ar Lefel 3, bydd angen o leiaf 24 o Rhagoriaethau, 18 Teilyngdod a 3 Pasio. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Y cymwysterau cyfwerth a ystyrir yw Sgiliau Hanfodol Lefel Dau mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif, neu Sgiliau Swyddogaethol Lefel Dau mewn Saesneg a Mathemateg. (Rhaid bod wedi ei gyflawni ers 2016).

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ar hyn o bryd mae’r lleoedd ar y cwrs hwn yn cael eu hariannu gan Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru sy’n darparu mynediad at fwrsariaeth ffioedd dysgu a grant cymorth, yn ogystal â threuliau lleoliad.

Er mwyn derbyn cyllid gan y GIG, bydd yn rhaid i fyfyrwyr ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cwblhau eu gradd. Dylai unrhyw ymgeisydd sy'n dymuno hunan-ariannu gyfeirio at y ffioedd a amlinellir isod. Rydym yn argymell eich bod yn darllen y wybodaeth am fwrsariaethau ar wefan y GIG a’n Cwestiynau Cyffredin am Ffioedd a Chyllid y GIG cyn gwneud cais.

Mae croeso i ymgeiswyr hunan-ariannu a dylent gyfeirio at y ffioedd a amlinellir uchod a gallant fod yn gymwys ar gyfer cyllid Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800
 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Pecyn / Offer * 

DBS *  - £ 53.20  

Mae'r ffi hon yn cynnwys £40 am y dystysgrif DBS Manylach, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS *  - £13  

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS Manylach. 


Cyllid

Cyfrifiaduron i gefnogi astudio

Bydd myfyrwyr o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru (20% isaf) sydd wedi’u rhestru ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALIC) yn cael £200 i brynu cyfrifiadur i gefnogi eu hastudiaeth tra ar y cwrs.

Gallwch weld safle MALIC eich cyfeiriad cartref ar dataunitwales.gov.uk.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio'n rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall,  gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Darllenwch cyn gwneud cais.

Ymgeisiwch nawr

Mae cyflogwyr yn awyddus i recriwtio ein graddedigion nyrsio oherwydd eu bod yn gwybod eu bod yn ymarferwyr parod, hyderus, cymwys a diogel sydd wedi'u paratoi'n dda. Gallai nyrsys anabledd dysgu weithio mewn ymddiriedolaethau gofal iechyd lleol, darparwyr preifat yn ogystal â darparwyr addysgol, elusennol a gwirfoddol. Gallai graddedigion hefyd weithio dramor yn Seland Newydd ac yng Ngweriniaeth Iwerddon.