learning disability nursing

BSc (Anrh) Nyrsio (Anableddau Dysgu)

AR Y BRIG YNG NGHYMRU AM ANSAWDD ADDYSGU A PHROFIAD MYFYRWYR MEWN NYRSIO - THE TIMES GOOD UNIVERSITY GUIDE 2021

Ydych chi eisiau cefnogi lles a chynhwysiant cymdeithasol pobl ag anableddau dysgu? Mae nyrsys anabledd dysgu yn gofalu am bobl o bob oed ag anabledd dysgu ac yn gweithio mewn partneriaeth ag unigolion, cefnogwyr a gofalwyr teulu i ddarparu gofal iechyd arbenigol. Maent yn hyrwyddo eu hymreolaeth, eu hawliau, eu dewisiadau a'u cynhwysiant cymdeithasol yn y system gofal iechyd. 

Mae'r radd nyrsio anableddau dysgu tair blynedd hon yn cyfuno theori ac ymarfer mewn ffordd arloesol, i ganolbwyntio ar ofal pobl ag anableddau dysgu. Bydd cwblhau'r radd nyrsio hon yn llwyddiannus yn caniatáu mynediad i Gofrestr y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) fel nyrs anableddau dysgu cymwys. 

Roedd 96% o fyfyrwyr yn fodlon ar eu cwrs - Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2020. 

Ar hyn o bryd, os ydych chi'n fyfyriwr yn y DU, bydd y ffioedd ar gyfer eich cwrs nyrsio yn cael eu talu gan Lywodraeth Cymru. Dilynwch y Gwyddorau Gofal ar Twitter ac Instagram.   

Gan nad ydym wedi gallu parhau â chyfweliadau wyneb yn wyneb eleni oherwydd cyfyngiadau a achoswyd gan yr achosion o COVID-19, mae aildrefnu cyfweliadau wedi golygu ein bod wedi profi oedi wrth brosesu ac adolygu ceisiadau a hysbysu ymgeiswyr os ydynt wedi bod yn llwyddiannus neu fel arall. Byddwch yn amyneddgar gyda ni wrth i ni brosesu penderfyniadau - byddwn mewn cysylltiad â chi ynglŷn â'ch cais cyn gynted â phosibl. Gobeithiwn erbyn diwedd mis Ebrill, y bydd pob myfyriwr wedi derbyn penderfyniad gennym ar eu cais. Fodd bynnag, fe'ch cynghorir, os gwnaethoch gais ar ôl dyddiad cau UCAS ar 15fed Ionawr, y gallai fod oedi pellach wrth wneud penderfyniad ar eich cais. Diolch am eich amynedd. 


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
B780 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
N/A Rhan amser 4 blynedd Medi Glyntaff A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
B780 Llawn amser 3 blynedd Ionawr Glyntaff A
B703 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A

Blwyddyn Un: Gradd Nyrsio Anableddau Dysgu 

 • Hanfodion Ymarfer Nyrsio 

 • Asesu anghenion a chreu cyfleoedd therapiwtig 

 • Hybu Iechyd a Lles 

 • Datblygu hyder mewn Ymarfer: Ymarfer 1 

Blwyddyn Dau: Gradd Nyrsio Anableddau Dysgu 

 • Gwella ymyrraeth ac ymyriadau ar sail tystiolaeth 

 • Materion Proffesiynol, Cyfreithiol a Moesegol mewn Nyrsio 

 • Gwneud penderfyniadau gwybodus yn yr amgylchedd ymarfer 

 • Ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth: gwerthuso gofal yng nghyd-destun ymarfer 

Blwyddyn Tri: Gradd Nyrsio Anableddau Dysgu 

 • Hyrwyddo gwybodaeth, sgiliau ac ymyriadau therapiwtig 

 • Arwain a rheoli gofal o safon ar draws lleoliadau 

 • Y Nyrs fel Addysgwr 

 • Dod yn ymarferydd hyfedr 


Dysgu 

Byddwch chi'n astudio gyda myfyrwyr o bob maes a phroffesiwn arall, yn ogystal â chael sesiynau sy'n benodol i'ch maes chi. Mae hefyd yn ofynnol gweithio gyda chleientiaid a chleifion o feysydd eraill, fel y gallwch ofalu am gleifion ag anghenion lluosog a chymhleth. 

Mae'r radd nyrsio yn para o leiaf 42 wythnos. Mae lleoliadau ymarfer dan oruchwyliaeth yn rhan annatod o'r rhaglen. Mae rhaniad cyfartal rhwng theori ac ymarfer, sydd wedi'i integreiddio trwy gydol ein holl gyrsiau nyrsio. Rhennir pob blwyddyn academaidd yn bedwar tymor. 

Yn nhymor un, byddwch yn astudio mewn bloc theori yn y Brifysgol ac yna bloc mewn ymarfer clinigol. Mae'r patrwm hwn yn cael ei ailadrodd trwy'r rhaglen tair blynedd. Sylwch fod gwyliau'n sefydlog trwy gydol eich hyfforddiant nyrsio. 


Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio amrywiol ddulliau. Tra byddwch chi yn y lleoliad, byddwch chi'n cael asesydd practis / goruchwyliwr a fydd yn asesu cyflawniadau Canlyniadau Dysgu Ymarfer. 

Bydd y gydran ddamcaniaethol yn cynnwys aseiniadau ysgrifenedig, astudiaethau achos, archwiliadau, datblygu offer hybu iechyd, cyfrifiadau dos meddyginiaeth ar gyfrifiadur ac aseiniadau myfyriol clinigol. 

Achrediadau 

Mae Prifysgol De Cymru yn Sefydliad Addysg Cymeradwy NMC (AEI). Gall graddedigion o'n cyrsiau nyrsio wneud cais i ymuno â chofrestr broffesiynol yr NMC a dechrau ymarfer yn y DU. 


Lleoliadau 

Mae lleoliadau dan oruchwyliaeth yn rhan annatod o'ch cymhwyster nyrsio anableddau dysgu. Mae'r rhain yn ein byrddau iechyd partneriaeth, yn ogystal ag yn y sector cymunedol ac annibynnol. Pan fyddwch chi'n gweithio gyda'ch mentor mewn ymarfer clinigol, mae'n rhaid i chi weithio patrymau shifft yr ardal glinigol rydych chi wedi'i dyrannu iddi. 

Mae cyfle hefyd i astudio ac ymarfer dramor mewn nifer o wledydd yn ystod ail flwyddyn eich hyfforddiant nyrsys anableddau dysgu. Bydd hyn yn eich galluogi i ddod i ddeall gwahanol systemau gofal iechyd. 


Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch gradd nyrsio anableddau dysgu, byddwch chi'n dysgu yn ein cyfleusterau iechyd trawiadol. Mae ein Canolfan Efelychu Clinigol yn efelychu amgylcheddau clinigol ar gyfer addysg a hyfforddiant. Mae'r rhain yn cynnwys dwy gilfan pedwar gwely i efelychu lleoliad ysbyty, cyfleusterau pediatreg a mamolaeth pwrpasol, gan gynnwys uned gofal arbennig i fabanod, amgylchedd gofal dwys ac adran achosion brys gydag efelychydd ambiwlans wedi'i gyfarparu'n llawn. 

Mae yna hefyd fflat dwy ystafell wely (gweler y llun) i efelychu darparu gofal iechyd mewn amgylchedd cartref. 

Defnyddir y Ganolfan ar gyfer addysg gofal iechyd a hyfforddiant nyrsys, gan ddelio â phopeth o sgiliau clinigol hanfodol i senarios clinigol cymhleth, amlddisgyblaethol. 

Byddwch yn defnyddio'r un offer y byddwch chi'n dod o hyd iddo mewn lleoliadau gofal iechyd, ac yn gweithio ar efelychwyr cleifion sy'n dynwared ymatebion y corff i salwch, gofal a thriniaeth. 

 Darlithwyr 


Mae'r meini prawf mynediad isod yn manylu ar gynigion nodweddiadol. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 
 
Ymhlith y gofynion ychwanegol mae: 

Dau eirda boddhaol (un i'w ychwanegu at eich cais UCAS, ac ail eirda ysgrifenedig i'w argraffu a dod ag ef gyda chi i'r cyfweliad). 

Bydd angen Gwiriad Manylach y Gwasanaeth Datgeliad a Gwahardd (DBS) ar y Rhestr Gweithlu Plant ac Oedolion a'r Rhestr Gwahardd Plant ac Oedolion (ni ystyrir bod unrhyw droseddau wedi eu gwario) a bydd angen archwiliad meddygol boddhaol unwaith y bydd cynnig wedi'i wneud. Byddwn yn cysylltu â chi'n agosach at eich Dyddiad Cychwyn gyda manylion ar sut i gael gafael ar y rhain. 

Cymerir ceisiadau ar gyfer un gangen yn unig o Nyrsio/Bydwreigiaeth. 

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr ddod i gyfweliad. Bydd yn rhaid i chi ddangos ymwybyddiaeth o rôl nyrsys a dangos eich ymrwymiad i'r radd. Cynhelir yr holl gyfweliadau yn cael eu cynnal yn ein Campws Glyn-taf
 
Darllenwch y wybodaeth i ymgeiswyr nyrsio hon i gael arweiniad pellach ar sut y gallwch fodloni'r meini prawf mynediad a chyngor ar y broses ymgeisio, cyfweld a gwneud penderfyniadau. 

Mae'r cwrs nyrsio hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Estynedig ar gyfer personél y Lluoedd Arfog.  

Yn anffodus gan fod y cwrs nyrsio hwn yn cael ei ariannu gan y GIG a bod yn rhaid i fyfyrwyr gael lleoliadau ym Mwrdd Iechyd y GIG lleol ni allwn dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr tramor (nad ydynt o'r UE). 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn manylu ar gynigion nodweddiadol. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBB i eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd B a BB ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig BTEC nodweddiadol

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth   Rhagoriaeth   Teilyngdod  

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 32, gan gynnwys 17 ar Lefel Uwch i gynnwys 5 neu'n uwch mewn Mathemateg a Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad i AU Nodweddiadol

Diploma Gwyddoniaeth / Mathemateg / Gofal Iechyd / Nyrsio. Rhaid cwblhau 60 credyd yn gyffredinol gydag o leiaf 45 ar Lefel 3 a 15 ar Lefel 2. O'r 45 credyd ar Lefel 3, bydd angen o leiaf 24 o Rhagoriaethau, 18 Teilyngdod a 3 Pasio. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Y cymwysterau cyfwerth a ystyrir yw Sgiliau Hanfodol Lefel Dau mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif, neu Sgiliau Swyddogaethol Lefel Dau mewn Saesneg a Mathemateg. (Rhaid ei gyflawni o fewn y 3 blynedd diwethaf) 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 
 
Ar hyn o bryd mae'r lleoedd ar y cwrs hwn yn cael eu hariannu gan Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru. I dderbyn yr arian hwn, bydd yn rhaid i fyfyrwyr ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cwblhau eu gradd nyrsio neu fydwreigiaeth. Dylai unrhyw ymgeisydd sy'n dymuno hunan-ariannu gyfeirio at y ffioedd a amlinellir isod. 

Rydym yn argymell eich bod yn darllen y gwybodaeth am fwrsariaethau ar wefan y GIG a'n rhai ni - Ffioedd Nyrsio a Bydwreigiaeth a Chwestiynau Cyffredin Cyllid cyn gwneud cais. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800
 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun. 

* Gorfodol

DBS *  - £ 53.20  

Mae'r ffi hon yn cynnwys £40 am y dystysgrif DBS Manylach, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS *  - £13  

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS Manylach. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio'n rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall,  gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Darllenwch cyn gwneud cais.

Ymgeisiwch nawr

Mae cyflogwyr yn awyddus i recriwtio ein graddedigion nyrsio oherwydd eu bod yn gwybod eu bod yn ymarferwyr parod, hyderus, cymwys a diogel sydd wedi'u paratoi'n dda. Gallai nyrsys anabledd dysgu weithio mewn ymddiriedolaethau gofal iechyd lleol, darparwyr preifat yn ogystal â darparwyr addysgol, elusennol a gwirfoddol. Gallai graddedigion hefyd weithio dramor yn Seland Newydd ac yng Ngweriniaeth Iwerddon. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL