Roedd 100% o’n myfyrwyr BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn yn fodlon â’u cwrs - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022

Bydd gradd Dylunio Ffasiwn PDC yn ymestyn eich astudiaeth y tu hwnt i'r brifysgol, felly byddwch hefyd yn cael profiad o'r diwydiant ffasiwn cyn i chi raddio.

Rydyn ni wedi creu amgylchedd dysgu sy'n sefydlu'r diwylliant, y priodoleddau a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer bywyd ar ôl graddio. Byddwch yn cymryd rhan mewn meddwl dylunio ac yn dysgu sut i ddatrys materion cymhleth dylunio, deall cynaliadwyedd a llwyddiant masnachol, a datblygu eich gweledigaeth greadigol gref. Ond yr allwedd i'r radd hon yw chi. Rydym am eich helpu i gyflawni eich nodau a'ch helpu i ddod o hyd i'ch lle.

Byddwch yn astudio ar gampws creadigol PDC yng nghanol Caerdydd. Mae ein stiwdios yn cynnig golygfeydd o'r ddinas, a mannau cymdeithasol ar gyfer cynhyrchu syniadau a chydweithio â myfyrwyr eraill. Mae ein holl gyfleusterau wedi’u hadeiladu’n bwrpasol ac o safon diwydiant, felly byddwch chi’n profi sut beth yw gweithio yn y diwydiant ffasiwn tra byddwch chi’n astudio, gan eich helpu chi i baratoi ar gyfer eich yfory, heddiw.

Rydym yn credu mewn agwedd wrth-elitaidd a chynhwysol at ffasiwn. Rydym yn herio elfennau problematig y diwydiant, tra’n anrhydeddu potensial ffasiwn i fod yn radical, ysgogol, arloesol a chroesawu sbectrwm llawn y ddynoliaeth.

Rydym yn ceisio addysgu anghydffurfwyr a gwneuthurwyr newid. Mae ein graddedigion yn gwneud gwahaniaeth trwy eu gwaith. Maen nhw’n defnyddio ffasiwn fel ffordd o fynd i’r afael â materion go iawn, fel anabledd, gwleidyddiaeth, anghydraddoldeb hiliol, hawliau gweithwyr dilledyn, a materion amgylcheddol.

Yn y 10 uchaf yn gyffredinol ac yn y 5 uchaf yn y DU am addysgu a boddhad cwrs ar gyfer Ffasiwn a Thecstilau. (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2023)

Dilynwch Ffasiwn PDC ar Instagram

2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W230 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan amser 6 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
W231 Rhyngosod 4 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W230 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan amser 6 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
W231 Rhyngosod 4 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Bydd modiwlau ar ein gradd Dylunio Ffasiwn yn eich gwthio, gan eich helpu i dyfu i fod yn ddylunydd proffesiynol a all ffynnu yn y diwydiant ffasiwn byd-eang. Byddwch yn dysgu ffyrdd newydd o feddwl, gwneud, tynnu llun, a hyrwyddo eich hun, felly byddwch yn barod i ymateb i weithio yn y diwydiant heriol hwn.

Bob blwyddyn, mae modiwlau'n adeiladu ar y sgiliau rydych chi eisoes wedi'u hennill a'u nod yw gwella'ch creadigrwydd.

Mae'r radd yn dechrau gydag adeiladu sylfaen gadarn mewn sgiliau craidd: gwnïo, lluniadu, torri patrymau, dylunio ac ymchwilio. Mae'r rhain yn hanfodol i'ch gyrfa fel dylunydd. Byddwch yn dechrau cysylltu â’r diwydiant trwy bartneriaethau a phrosiectau yn yr ail flwyddyn, a fydd yn gwella eich arfer dylunio.

Mae eich blwyddyn olaf yn faes chwarae creadigol, lle byddwch chi wir yn datblygu fel dylunydd ac yn dod yn barod i lansio'r diwydiant. Gan gyfuno technoleg draddodiadol a blaengar, bydd gennych y sgiliau a’r creadigrwydd i’ch diffinio fel gweithiwr proffesiynol cyfoes ac arloesol yn y diwydiant. Daw eich holl waith caled i ben gydag wythnos Ffasiwn Graddedigion yn Llundain, lle byddwch yn lansio eich casgliad.

Blwyddyn Un

• Peirianneg Ffasiwn 1 – Cyflwyniad Ffasiwn

Adeiladu dillad, technegau gwnïo diwydiannol, drafftio a thorri patrymau, dogfennaeth dechnegol, a rheoli prosiectau.

• Dylunio Ffasiwn 1 – Dulliau Dylunio Ffasiwn

Sut i arloesi gan ddefnyddio'r broses ddylunio, technegau dylunio ffasiwn, dulliau dylunio, a rheoli prosiect.

• Peirianneg Ffasiwn 2 – Cynhyrchu Cynaliadwy

Prosesau gwnïo cynaliadwy, technegau torri patrwm diwastraff a chynaliadwy, a draping.

• Dylunio Ffasiwn 2 – Dylunio Ffasiwn Cylchol

Dulliau dylunio cynaliadwy, dylunio ffasiwn cylchol, dylunio ar gyfer dadosod, ac uwchgylchu.

• Diwylliannau Ffasiwn 1 – Astudiaethau Ffasiwn

Hanes dylunio, hanes ffasiwn, astudiaethau rhyw, theori dylunio cynaliadwy, moeseg ffasiwn, a sgiliau ymchwil academaidd.

• Cyfathrebu Ffasiwn – Iaith Weledol

Darlunio ffasiwn, cyfathrebu gweledol, lluniadu ar gyfer dylunio, darlunio digidol, a lluniadu technegol.


Blwyddyn Dau

• Peirianneg Ffasiwn 3 – Adeiladwaith Traddodiadol

Technegau adeiladu traddodiadol mewn cyd-destun modern, technegau adeiladu uwch, a phrosesau torri patrymau uwch.

• Dylunio Ffasiwn 3 – Gwireddu Ffasiwn

Technegau dylunio tri dimensiwn, proses trwy ddatblygu cynnyrch, dylunio ac arloesi sy'n canolbwyntio ar y diwydiant.

• Diwylliannau Ffasiwn 2 – Ffasiwn a Chymdeithas

Safbwyntiau beirniadol ar ffasiwn mewn perthynas â hunaniaeth, moeseg, diwylliannau'r cyfryngau ac arferion diwydiant, a dulliau ymchwil wrth baratoi ar gyfer traethawd hir eich blwyddyn olaf.

• Dylunio Ffasiwn 4 – Dylunio ar gyfer Diwydiant

Datblygu eich hunaniaeth fel dylunydd, sgiliau dylunio digidol, dylunio ar gyfer Diwydiant, deall y diwydiant ffasiwn byd-eang, trin delweddau digidol, a dulliau dylunio yn y dyfodol.

• Peirianneg Ffasiwn 4 – Adeiladu yn y Dyfodol

Prosesau adeiladu yn y dyfodol, sgiliau technegol digidol sydd eu hangen mewn Diwydiant, argraffu 3D, torri laser, torri patrymau digidol, a gwthio ffiniau'r hyn sy'n bosibl mewn adeiladu dilledyn.

• Paratoi ar gyfer y Diwydiant Ffasiwn – Sgiliau a Phrofiad y Diwydiant

Brandio personol, paratoi portffolio, datblygu CV, sgiliau proffesiynol, a rôl brandio mewn dylunio.


Blwyddyn Ryngosod Ddewisol

• Diploma Profiad y Diwydiant Ffasiwn

Gweithio yn y diwydiant, ennill profiad i ddiffinio eich lle yn y diwydiannau ffasiwn a dylunio, adeiladu rhwydweithiau i baratoi ar gyfer eich blwyddyn olaf.


Blwyddyn Tri

• Ymchwil Beirniadol mewn Ffasiwn

Datblygu sylfaen ymchwil ar gyfer eich casgliad o raddedigion.

• Arfer Proffesiynol 1 – Lansio ymchwil casglu

Ymchwilio a dylunio ar gyfer eich casgliad lansio, datblygu briff, dylunio, arbrofi, a phrosesau dylunio digidol.

• Ymarfer Proffesiynol 2 – Lansio gwireddu casgliad

Creu eich casgliad lansio, rheoli cynhyrchu, torri patrymau, llafurio, gwnïo, creu digidol, a chydweithio traws-ddiwydiant.

• Strategaethau Proffesiynol

Datblygu eich proffil proffesiynol, adeiladu brand personol, datblygu CV, strategaeth cyfryngau cymdeithasol, deall ymddygiad proffesiynol o safon diwydiant, a chynllunio gyrfa.

• Dyfodol Ffasiwn

Rhagweld Tueddiadau, ymchwil gweledol, cystadlaethau diwydiant.

• Portffolio Proffesiynol

Gall datblygu eich portffolio proffesiynol, llyfr edrych, sesiynau ffotograffau, gweithio gyda modelau, a lansio'ch hun i'r diwydiant.ho ffynnu yn y diwydiant ffasiwn byd-eang. Byddwch yn dysgu ffyrdd newydd o feddwl, gwneud, tynnu llun, a hyrwyddo eich hun, felly byddwch yn barod i ymateb i weithio yn y diwydiant heriol hwn.

Dysgu 

Mae ein tîm addysgu yn cynnwys gweithwyr proffesiynol y diwydiant ac arbenigwyr technegol. Byddant yn eich arwain a'ch gwthio i ddatblygu eich hunaniaeth eich hun fel dylunydd. Byddwch yn datblygu'r holl sgiliau a phriodoleddau proffesiynol sydd eu hangen ar arweinydd diwydiant. Gallwch ddisgwyl darlithoedd a gweithdai ar-lein ac yn bersonol. Yn bennaf oll, gallwch ddisgwyl bod yn ymarferol ac yn gweithio o'r diwrnod cyntaf yn ein stiwdios prysur a gweithredol.

Asesiad 

Asesir y radd hon trwy gyflwyniadau gwaith cwrs rheolaidd, yn ogystal ag asesiadau ymarferol, cyflwyniadau a phrosiectau cydweithredol. Mae asesu wedi'i gynllunio i gefnogi'ch dysgu a'ch helpu i gyflawni'ch nodau.

Lleoliadau 

Yn PDC rydym yn eich paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol o'r diwrnod cyntaf. Byddwch yn gweithio gyda diwydiant trwy gydol eich gradd a byddwn yn eich cefnogi i ennill profiad gwerthfawr trwy interniaethau, profiad gwaith a lleoliadau.

Mae gennym gysylltiadau cryf â phartneriaid yn y diwydiant sy'n cynnig cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith. Mae llawer o’r rhain ar garreg ein drws yng Nghaerdydd, gan sicrhau eich bod yn gwneud y gorau o’ch amser yn y brifddinas greadigol hon.

Mae ffasiwn yn ddiwydiant byd-eang ac mae ein cysylltiadau â brandiau rhyngwladol yn cysylltu myfyrwyr PDC â chyfleoedd unrhyw le yn y byd. Mae llawer o’n myfyrwyr wedi teithio’n fyd-eang i ymgymryd â lleoliadau gwaith yn India, Awstralia, Ewrop ac UDA. Byddwch hefyd yn cystadlu mewn cystadlaethau dylunio cenedlaethol a rhyngwladol, a fydd yn arddangos eich gwaith ar lwyfan byd-eang.

Cyfleusterau 

Fel rhan o'n campws yng Nghaerdydd, mae myfyrwyr ffasiwn yn elwa o lawr cyfan sy'n ymroddedig i ddylunio ffasiwn, hyrwyddo ffasiwn, a busnes a marchnata ffasiwn.

Mae'r cyfleusterau hyn yn cynnwys dwy stiwdio ddylunio gyda golygfeydd o'r ddinas a'r Bae. Mae pob gofod wedi'i gynllunio i'ch ysbrydoli i ystyried lleoliad gwych prifddinas yn yr holl waith rydych chi'n ei wneud.

Mae cyfleusterau arbenigol yn cynnwys peiriannau gwnïo diwydiannol, peiriannau arbenigol a gweisg stêm, peiriannau gwau, amrywiaeth o stondinau gwisg gan gynnwys dynion, merched a phlant, cyfleusterau torri laser ac argraffu 3D, yn ogystal â gweithdy cynhyrchu â chyfarpar llawn a mynediad i gyfleusterau ledled y Brifysgol. ac offer. Mae'r llawr ffasiwn hefyd yn cynnwys gofod creadigol lle gall myfyrwyr gwrdd i gydweithio, gweithio, cynnal cyfarfodydd, rhwydweithio ac ymlacio.

Mae gennym gyfres lawn o offer gweithgynhyrchu, gan gynnwys peiriannau gwnïo diwydiannol. Mae ein myfyrwyr hefyd yn ymgysylltu â'r dulliau technolegol diweddaraf ar gyfer dylunio a defnyddio meddalwedd i ddylunio mewn 3D a 2D. Mae’r cymysgedd hwn o ddylunio byw a digidol yn rhoi profiad unigryw i’n myfyrwyr ac yn rhoi mantais i’n graddedigion.

Darlithwyr

Simon Thomas, Arweinydd Cwrs Dylunio Ffasiwn

Fiona Howells

Dr Torunn Kjolberg

Stacey Grant-Canham

Joanne Terrar Young

Hyfforddwyr Technegol 

Susan James

Peter Smith

Jeremy Crook

Neil Smithson


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae’r meini prawf mynediad isod yn adlewyrchu ein gofynion mynediad safonol ar gyfer y cwrs ar gyfer mis Medi 2023. Fodd bynnag, caiff pob cais a dderbynnir gan y Brifysgol ei adolygu’n gyfannol ac yn unigol. Mae meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn newid a byddant yn cael eu cyhoeddi ar ucas.com o 8 Mai 2023. Bydd meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn cael eu diweddaru ar ein gwefan o ddiwedd mis Hydref 2023.

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad, efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o’ch gwaith i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 


Cynnig Lefel A arferol 

BCC - CDD i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod  -Teilyngdod Teilyngdod Pasio mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Mynediad Arferol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen  IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi  cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer): Deunyddiau * 

Cost

£ 200 - £ 800 

Deunyddiau. £ 200 (Blwyddyn 1), £ 250 (Blwyddyn 2) a £ 800 (Blwyddyn 3) 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) * 

Cost

£ 250 

Offer. Blwyddyn 1 

Eitem

Teithiau Maes 

Cost

£ 150 

Y flwyddyn 

Eitem

Arall: Costau Argraffu ac Arddangos * 

Cost

£ 100 - £ 350 

£ 100 (Blwyddyn 1 a 2), £ 350 (Blwyddyn 3). 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad mynediad

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn eich helpu i ddechrau eich gyrfa cyn i chi raddio gyda lleoliadau diwydiant perthnasol a gradd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. Mae'r amgylchedd addysgu ym Mhrifysgol De Cymru yn cynnig profiad heb ei ail o ran datblygu arweinwyr y diwydiant ffasiwn yfory.

Mae gan ein graddedigion bortffolio helaeth o sgiliau sy'n cwmpasu pob agwedd ar y diwydiant ffasiwn. Maen nhw'n weithwyr proffesiynol cyflawn, hyderus â ffocws, sy'n barod i ddechrau gyrfa lwyddiannus. Yn bwysicaf oll, maent yn gwneud gwahaniaeth trwy eu gwaith, gan ddefnyddio ffasiwn i fynd i’r afael â materion go iawn, fel anabledd, gwleidyddiaeth, anghydraddoldeb hiliol, hawliau gweithwyr dilledyn, a’r amgylchedd.

Mae llawer o gyn-fyfyrwyr PDC wedi sefydlu eu brandiau ffasiwn neu gwmnïau ymgynghori eu hunain, tra bod eraill yn gweithio i arweinwyr diwydiant ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol, ar draws pob agwedd ar y diwydiannau ffasiwn a dylunio. Mae'r rhestr yn cynnwys:

 • Givenchy
 • Raeburn
 • Harrods
 • Peacocks
 • Clarks
 • Roland Mouret
 • BBC
 • The Royal Shakespeare Company
 • River Island
 • JD Sport
 • John Lewis
 • ASOS
 • Fred Perry
 • Victoria’s Secret
 • H&M
 • NEXT

Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Gallwch ofyn am gyngor gan Wasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd PDC trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys apwyntiadau un-i-un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn, neu ar Skype ac e-bost trwy'r gwasanaeth Gofyn Cwestiwn. Mae gennym adnoddau ar-lein helaeth i'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr.

Mae adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, lluniwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy’n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol ar gyfer swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd hefyd dimau arbenigol i'ch cynorthwyo i:

 • Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol;
 • Tîm datblygu cyflogadwyedd, sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge;
 • Canolbwyntiodd tîm Menter ar feithrin syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.