Ymhlith y deg uchaf yn y DU ar gyfer asesu Ffasiwn a Thecstilau (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Bydd gradd Dylunio Ffasiwn PDC yn ymestyn eich astudiaeth y tu hwnt i'r brifysgol, felly byddwch hefyd yn cael profiad o'r diwydiant ffasiwn cyn i chi raddio.

Rydyn ni wedi creu amgylchedd dysgu sy'n sefydlu'r diwylliant, y priodoleddau a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer bywyd ar ôl graddio. Byddwch yn cymryd rhan mewn meddwl dylunio ac yn dysgu sut i ddatrys materion cymhleth dylunio, deall cynaliadwyedd a llwyddiant masnachol, a datblygu eich gweledigaeth greadigol gref. Ond yr allwedd i'r radd hon yw chi. Rydym am eich helpu i gyflawni eich nodau a'ch helpu i ddod o hyd i'ch lle.

Byddwch yn astudio ar gampws creadigol PDC yng nghanol Caerdydd. Mae ein stiwdios yn cynnig golygfeydd o'r ddinas, a mannau cymdeithasol ar gyfer cynhyrchu syniadau a chydweithio â myfyrwyr eraill. Mae ein holl gyfleusterau wedi’u hadeiladu’n bwrpasol ac o safon diwydiant, felly byddwch chi’n profi sut beth yw gweithio yn y diwydiant ffasiwn tra byddwch chi’n astudio, gan eich helpu chi i baratoi ar gyfer eich yfory, heddiw.

Rydym yn credu mewn agwedd wrth-elitaidd a chynhwysol at ffasiwn. Rydym yn herio elfennau problematig y diwydiant, tra’n anrhydeddu potensial ffasiwn i fod yn radical, ysgogol, arloesol a chroesawu sbectrwm llawn y ddynoliaeth.

Rydym yn ceisio addysgu anghydffurfwyr a gwneuthurwyr newid. Mae ein graddedigion yn gwneud gwahaniaeth trwy eu gwaith. Maen nhw’n defnyddio ffasiwn fel ffordd o fynd i’r afael â materion go iawn, fel anabledd, gwleidyddiaeth, anghydraddoldeb hiliol, hawliau gweithwyr dilledyn, a materion amgylcheddol.

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer addysgu ac asesu Ffasiwn a Thecstilau (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael trwy Rhwydwaith75, llwybr gwaith ac astudio cyfun.

Dilynwch Ffasiwn PDC ar Instagram

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W230 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan amser 6 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
W231 Rhyngosod 4 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W230 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan amser 6 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
W231 Rhyngosod 4 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Bydd modiwlau ar ein gradd Dylunio Ffasiwn yn eich gwthio, gan eich helpu i dyfu i fod yn ddylunydd proffesiynol a all ffynnu yn y diwydiant ffasiwn byd-eang. Byddwch yn dysgu ffyrdd newydd o feddwl, gwneud, tynnu llun, a hyrwyddo eich hun, felly byddwch yn barod i ymateb i weithio yn y diwydiant heriol hwn.

Bob blwyddyn, mae modiwlau'n adeiladu ar y sgiliau rydych chi eisoes wedi'u hennill a'u nod yw gwella'ch creadigrwydd.

Mae'r radd yn dechrau gydag adeiladu sylfaen gadarn mewn sgiliau craidd: gwnïo, lluniadu, torri patrymau, dylunio ac ymchwilio. Mae'r rhain yn hanfodol i'ch gyrfa fel dylunydd. Byddwch yn dechrau cysylltu â’r diwydiant trwy bartneriaethau a phrosiectau yn yr ail flwyddyn, a fydd yn gwella eich arfer dylunio.

Mae eich blwyddyn olaf yn faes chwarae creadigol, lle byddwch chi wir yn datblygu fel dylunydd ac yn dod yn barod i lansio'r diwydiant. Gan gyfuno technoleg draddodiadol a blaengar, bydd gennych y sgiliau a’r creadigrwydd i’ch diffinio fel gweithiwr proffesiynol cyfoes ac arloesol yn y diwydiant. Daw eich holl waith caled i ben gydag wythnos Ffasiwn Graddedigion yn Llundain, lle byddwch yn lansio eich casgliad.

Blwyddyn Un

 • Peirianneg Ffasiwn 1 – Cyflwyniad Ffasiwn

Adeiladu dillad, technegau gwnïo diwydiannol, drafftio a thorri patrymau, dogfennaeth dechnegol, a rheoli prosiectau.

 • Dylunio Ffasiwn 1 – Dulliau Dylunio Ffasiwn

Sut i arloesi gan ddefnyddio'r broses ddylunio, technegau dylunio ffasiwn, dulliau dylunio, a rheoli prosiect.

 • Peirianneg Ffasiwn 2 – Cynhyrchu Cynaliadwy

Prosesau gwnïo cynaliadwy, technegau torri patrwm diwastraff a chynaliadwy, a draping.

 • Dylunio Ffasiwn 2 – Dylunio Ffasiwn Cylchol

Dulliau dylunio cynaliadwy, dylunio ffasiwn cylchol, dylunio ar gyfer dadosod, ac uwchgylchu.

 • Diwylliannau Ffasiwn 1 – Astudiaethau Ffasiwn

Hanes dylunio, hanes ffasiwn, astudiaethau rhyw, theori dylunio cynaliadwy, moeseg ffasiwn, a sgiliau ymchwil academaidd.

 • Cyfathrebu Ffasiwn – Iaith Weledol

Darlunio ffasiwn, cyfathrebu gweledol, lluniadu ar gyfer dylunio, darlunio digidol, a lluniadu technegol.


Blwyddyn Dau

 • Peirianneg Ffasiwn 3 – Adeiladwaith Traddodiadol

Technegau adeiladu traddodiadol mewn cyd-destun modern, technegau adeiladu uwch, a phrosesau torri patrymau uwch.

 • Dylunio Ffasiwn 3 – Gwireddu Ffasiwn

Technegau dylunio tri dimensiwn, proses trwy ddatblygu cynnyrch, dylunio ac arloesi sy'n canolbwyntio ar y diwydiant.

 • Diwylliannau Ffasiwn 2 – Ffasiwn a Chymdeithas

Safbwyntiau beirniadol ar ffasiwn mewn perthynas â hunaniaeth, moeseg, diwylliannau'r cyfryngau ac arferion diwydiant, a dulliau ymchwil wrth baratoi ar gyfer traethawd hir eich blwyddyn olaf.

 • Dylunio Ffasiwn 4 – Dylunio ar gyfer Diwydiant*

Datblygu eich hunaniaeth fel dylunydd, sgiliau dylunio digidol, dylunio ar gyfer Diwydiant, deall y diwydiant ffasiwn byd-eang, trin delweddau digidol, a dulliau dylunio yn y dyfodol.

*Gallwch astudio 25% o’r modiwl hwn yn Gymraeg

 • Peirianneg Ffasiwn 4 – Adeiladu yn y Dyfodol
  Prosesau adeiladu yn y dyfodol, sgiliau technegol digidol sydd eu hangen mewn Diwydiant, argraffu 3D, torri laser, torri patrymau digidol, a gwthio ffiniau'r hyn sy'n bosibl mewn adeiladu dilledyn.
 • Paratoi ar gyfer y Diwydiant Ffasiwn – Sgiliau a Phrofiad y Diwydiant

Brandio personol, paratoi portffolio, datblygu CV, sgiliau proffesiynol, a rôl brandio mewn dylunio.


Blwyddyn Ryngosod Ddewisol

 • Diploma Profiad y Diwydiant Ffasiwn

Gweithio yn y diwydiant, ennill profiad i ddiffinio eich lle yn y diwydiannau ffasiwn a dylunio, adeiladu rhwydweithiau i baratoi ar gyfer eich blwyddyn olaf.


Blwyddyn Tri

 • Ymchwil Beirniadol mewn Ffasiwn

Datblygu sylfaen ymchwil ar gyfer eich casgliad o raddedigion.

 • Arfer Proffesiynol 1 – Lansio ymchwil casglu

Ymchwilio a dylunio ar gyfer eich casgliad lansio, datblygu briff, dylunio, arbrofi, a phrosesau dylunio digidol.

 • Ymarfer Proffesiynol 2 – Lansio gwireddu casgliad

Creu eich casgliad lansio, rheoli cynhyrchu, torri patrymau, llafurio, gwnïo, creu digidol, a chydweithio traws-ddiwydiant.

 • Strategaethau Proffesiynol*

Datblygu eich proffil proffesiynol, adeiladu brand personol, datblygu CV, strategaeth cyfryngau cymdeithasol, deall ymddygiad proffesiynol o safon diwydiant, a chynllunio gyrfa.

 • Dyfodol Ffasiwn

Rhagweld Tueddiadau, ymchwil gweledol, cystadlaethau diwydiant.

 • Portffolio Proffesiynol

Gall datblygu eich portffolio proffesiynol, llyfr edrych, sesiynau ffotograffau, gweithio gyda modelau, a lansio'ch hun i'r diwydiant.ho ffynnu yn y diwydiant ffasiwn byd-eang. Byddwch yn dysgu ffyrdd newydd o feddwl, gwneud, tynnu llun, a hyrwyddo eich hun, felly byddwch yn barod i ymateb i weithio yn y diwydiant heriol hwn.

*Gallwch astudio 25% o’r modiwl hwn yn Gymraeg

Dysgu 

Mae ein tîm addysgu yn cynnwys gweithwyr proffesiynol y diwydiant ac arbenigwyr technegol. Byddant yn eich arwain a'ch gwthio i ddatblygu eich hunaniaeth eich hun fel dylunydd. Byddwch yn datblygu'r holl sgiliau a phriodoleddau proffesiynol sydd eu hangen ar arweinydd diwydiant. Gallwch ddisgwyl darlithoedd a gweithdai ar-lein ac yn bersonol. Yn bennaf oll, gallwch ddisgwyl bod yn ymarferol ac yn gweithio o'r diwrnod cyntaf yn ein stiwdios prysur a gweithredol.

Asesiad 

Asesir y radd hon trwy gyflwyniadau gwaith cwrs rheolaidd, yn ogystal ag asesiadau ymarferol, cyflwyniadau a phrosiectau cydweithredol. Mae asesu wedi'i gynllunio i gefnogi'ch dysgu a'ch helpu i gyflawni'ch nodau.

Lleoliadau 

Yn PDC rydym yn eich paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol o'r diwrnod cyntaf. Byddwch yn gweithio gyda diwydiant trwy gydol eich gradd a byddwn yn eich cefnogi i ennill profiad gwerthfawr trwy interniaethau, profiad gwaith a lleoliadau.

Mae gennym gysylltiadau cryf â phartneriaid yn y diwydiant sy'n cynnig cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith. Mae llawer o’r rhain ar garreg ein drws yng Nghaerdydd, gan sicrhau eich bod yn gwneud y gorau o’ch amser yn y brifddinas greadigol hon.

Mae ffasiwn yn ddiwydiant byd-eang ac mae ein cysylltiadau â brandiau rhyngwladol yn cysylltu myfyrwyr PDC â chyfleoedd unrhyw le yn y byd. Mae llawer o’n myfyrwyr wedi teithio’n fyd-eang i ymgymryd â lleoliadau gwaith yn India, Awstralia, Ewrop ac UDA. Byddwch hefyd yn cystadlu mewn cystadlaethau dylunio cenedlaethol a rhyngwladol, a fydd yn arddangos eich gwaith ar lwyfan byd-eang.

Cyfleusterau 

Fel rhan o'n campws yng Nghaerdydd, mae myfyrwyr ffasiwn yn elwa o lawr cyfan sy'n ymroddedig i ddylunio ffasiwn, hyrwyddo ffasiwn, a busnes a marchnata ffasiwn.

Mae'r cyfleusterau hyn yn cynnwys dwy stiwdio ddylunio gyda golygfeydd o'r ddinas a'r Bae. Mae pob gofod wedi'i gynllunio i'ch ysbrydoli i ystyried lleoliad gwych prifddinas yn yr holl waith rydych chi'n ei wneud.

Mae cyfleusterau arbenigol yn cynnwys peiriannau gwnïo diwydiannol, peiriannau arbenigol a gweisg stêm, peiriannau gwau, amrywiaeth o stondinau gwisg gan gynnwys dynion, merched a phlant, cyfleusterau torri laser ac argraffu 3D, yn ogystal â gweithdy cynhyrchu â chyfarpar llawn a mynediad i gyfleusterau ledled y Brifysgol. ac offer. Mae'r llawr ffasiwn hefyd yn cynnwys gofod creadigol lle gall myfyrwyr gwrdd i gydweithio, gweithio, cynnal cyfarfodydd, rhwydweithio ac ymlacio.

Mae gennym gyfres lawn o offer gweithgynhyrchu, gan gynnwys peiriannau gwnïo diwydiannol. Mae ein myfyrwyr hefyd yn ymgysylltu â'r dulliau technolegol diweddaraf ar gyfer dylunio a defnyddio meddalwedd i ddylunio mewn 3D a 2D. Mae’r cymysgedd hwn o ddylunio byw a digidol yn rhoi profiad unigryw i’n myfyrwyr ac yn rhoi mantais i’n graddedigion.

Darlithwyr

Hyfforddwyr Technegol 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad, efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o’ch gwaith i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 


Cynnig Lefel A arferol 

CCC i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol

Cynnig Mynediad Arferol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen  IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi  cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer): Deunyddiau * 

Cost

£ 200 - £ 800 

Deunyddiau. £ 200 (Blwyddyn 1), £ 250 (Blwyddyn 2) a £ 800 (Blwyddyn 3) 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) * 

Cost

£ 250 

Offer. Blwyddyn 1 

Eitem

Teithiau Maes 

Cost

£ 150 

Y flwyddyn 

Eitem

Arall: Costau Argraffu ac Arddangos * 

Cost

£ 100 - £ 350 

£ 100 (Blwyddyn 1 a 2), £ 350 (Blwyddyn 3). 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad mynediad

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn eich helpu i ddechrau eich gyrfa cyn i chi raddio gyda lleoliadau diwydiant perthnasol a gradd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. Mae'r amgylchedd addysgu ym Mhrifysgol De Cymru yn cynnig profiad heb ei ail o ran datblygu arweinwyr y diwydiant ffasiwn yfory.

Mae gan ein graddedigion bortffolio helaeth o sgiliau sy'n cwmpasu pob agwedd ar y diwydiant ffasiwn. Maen nhw'n weithwyr proffesiynol cyflawn, hyderus â ffocws, sy'n barod i ddechrau gyrfa lwyddiannus. Yn bwysicaf oll, maent yn gwneud gwahaniaeth trwy eu gwaith, gan ddefnyddio ffasiwn i fynd i’r afael â materion go iawn, fel anabledd, gwleidyddiaeth, anghydraddoldeb hiliol, hawliau gweithwyr dilledyn, a’r amgylchedd.

Mae llawer o gyn-fyfyrwyr PDC wedi sefydlu eu brandiau ffasiwn neu gwmnïau ymgynghori eu hunain, tra bod eraill yn gweithio i arweinwyr diwydiant ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol, ar draws pob agwedd ar y diwydiannau ffasiwn a dylunio. Mae'r rhestr yn cynnwys:

 • Givenchy
 • Raeburn
 • Harrods
 • Peacocks
 • Clarks
 • Roland Mouret
 • BBC
 • The Royal Shakespeare Company
 • River Island
 • JD Sport
 • John Lewis
 • ASOS
 • Fred Perry
 • Victoria’s Secret
 • H&M
 • NEXT

Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Gallwch ofyn am gyngor gan Wasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd PDC trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys apwyntiadau un-i-un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn, neu ar Skype ac e-bost trwy'r gwasanaeth Gofyn Cwestiwn. Mae gennym adnoddau ar-lein helaeth i'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr.

Mae adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, lluniwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy’n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol ar gyfer swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd hefyd dimau arbenigol i'ch cynorthwyo i:

 • Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol;
 • Tîm datblygu cyflogadwyedd, sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge;
 • Canolbwyntiodd tîm Menter ar feithrin syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.