Mae Gemau Cyfrifiadurol ac Animeiddio ar y brig yng Nghymru am foddhad cyffredinol myfyrwyr - Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol

Os ydych chi am ddod yn artist gêm medrus a phroffesiynol, mae ein gradd BA (Anrh) Celf Gemau yn datblygu'r sgiliau creadigol a thechnegol y bydd eu hangen arnoch chi. 

Byddwch yn datblygu sgiliau celf draddodiadol ochr yn ochr â gwaith celf digidol blaengar. Bydd eich astudiaethau hefyd yn archwilio elfennau proffesiynol a damcaniaethol y diwydiant gemau. 

Mae'r cwrs Celf Gemau yn cynnwys briffiau byw proffesiynol, cystadlaethau, game jam a phrosiectau cydweithredol gyda chyrsiau eraill fel Dylunio Gemau ac Animeiddio Cyfrifiaduron i ddylunio, datblygu a chyhoeddi gemau ar gyfer cyfrifiaduron personol, consol a dyfeisiau symudol. 

Mae ein myfyrwyr arobryn wedi mynd ymlaen i weithio i stiwdios enwog gan gynnwys Ubisoft, Supermassive Games, Sega, Climax Games, Codemasters, Airship, Rockstar a mwy. 

Mae Llwybrau Gyrfa Nodweddiadol yn cynnwys; Celf yr amgylchedd a gwastad, celf cymeriad a dylunio, datblygu celf cysyniad, modelu 3d arwyneb caled (arfau, cerbydau), modelu 3d organig ac astudiaeth bellach e.e. MA, Msc.

Gallwch weld gwaith myfyrwyr a graddedigion ar: Blog Gemau PDC; ArtStation; Twitter ac Instagram

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer Animeiddio a Gemau (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W281 Amser llawn 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W281 Amser llawn 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Blwyddyn un - Y Flwyddyn Sylfaenol

Rydym yn cyflwyno sgiliau celf craidd fel lluniadu, cerflunio, modelu 3D a gweadu, cyn symud ymlaen i feddalwedd dechnegol. Byddwch yn astudio anatomeg gymharol, pensaernïaeth, celf amgylcheddol a modelu cerbydau trwy brosiectau. 
 

Blwyddyn dau - Y Flwyddyn Uwch

Mae'n caniatáu i chi ddilyn llwybr tuag at set sgiliau o'ch dewis. Mae'r holl fodiwlau'n cynnwys efelychiad diwydiant o gelf cysyniadol, modelu uwch a cherflunio, argraffu 3D, cipio symudiad, cystadlaethau a briffiau byw. 
 

Blwyddyn tri - Y Flwyddyn Broffesiynol

Dyma'ch blwyddyn chi! Mae blwyddyn tri yn rhoi lle a chyfeiriad i chi gynhyrchu portffolios a gemau arbenigol sy'n cefnogi'ch ceisiadau am swyddi mewn stiwdio. Efallai yr hoffech chi greu busnes cychwynnol neu astudio ôl-radd. Beth bynnag y penderfynwch, mae gennym y gefnogaeth a'r profiad i gefnogi'ch penderfyniad. 
 
Mae cydweithio a gweithio fel rhan o dîm yn rhan bwysig o'r diwydiant gemau ac mae gennym ystod o brosiectau sy'n eich galluogi i weithio ochr yn ochr â myfyrwyr o ddisgyblaethau eraill. 
Mae siaradwyr gwadd, cyn-fyfyrwyr ac arddangosiadau yn rhan annatod o'r cwrs ac yn digwydd trwy gydol y flwyddyn academaidd. 

Blwyddyn un: Gradd Celf Gêm 

● Cyflwyniad i Gelf Gêm 
● Cynhyrchu Celf Gêm 2D a 3D 
● Astudiaethau Technegol 
● Dylunio a Modelu Cymeriadau a Chreaduriaid 
● Astudiaethau Gweledol ar gyfer Celf Gêm 
● Astudiaethau Celf Gêm 1 
 

Blwyddyn dau: gradd Celf Gêm 

● Celf Gêm 2D a 3D Uwch
● Ymarfer Proffesiynol (Celf Gêm) 
● Technegau Seiliedig ar Ymarfer 
● Astudiaethau Celf Gêm 2 
 

Blwyddyn tri: Gradd Celf Gêm 

● Prosiect Celf Gêm 1 - Atgynhyrchu 
● Prosiect Celf Gêm 2 - Datblygu 
● Prosiect Masnachol 
● Paratoi i'r Dyfodol
● Ymchwil Feirniadol: Gemau Cyfrifiadurol 

Addysgu 

Bydd eich gwaith ymarferol yn cael ei ategu gan fodiwlau am ddiwylliant a hanes chwarae gemau, a fydd yn rhoi cefndir cyd-destunol i chi. Mae yna hefyd elfennau o astudiaethau busnes i sicrhau bod gennych ddealltwriaeth drylwyr o'r diwydiant a'r farchnad gemau cyfrifiadurol. 

Byddwch yn gweithio ar brosiectau 'Live' gyda sesiwn sylw mewn tîm i stiwdios yn y diwydiant. Gan astudio trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a gweithdai, byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn gwaith prosiect grŵp ac unigol; dysgu annibynnol dan oruchwyliaeth; dysgu agored ac wedi'i seilio ar adnoddau; e-ddysgu ac ymarfer cynhyrchu. 

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu 100% trwy waith cwrs.

Bydd y cwrs yn defnyddio cyfuniad o feini prawf asesu ymarferol a fydd yn cynnwys dyddlyfrau personol, allbwn portffolio, prosiectau tîm, post mortem myfyriol, cyflwyniadau a thraethodau.

Mae gwaith prosiect a gynhyrchir yn cael ei yrru gan gyd-destun diwydiant a'i asesu gan ddefnyddio disgwyliadau academaidd a diwydiant.

Achrediadau

Partneriaid Academaidd Cymeradwy gydag UnReal Engine

Lleoliadau

Gallwch ymgysylltu â diwydiant trwy friffiau byw, ymweliadau â diwydiant a lleoliadau gwaith, gan roi mewnwelediad gwerthfawr i'r diwydiant. Mae partneriaethau blaenorol wedi cynnwys Tiny Rebel Games, Cloth Cat, Painting Practice.

Teithiau Maes

Fel rhan o'ch astudiaethau rydym yn trefnu teithiau maes ac ymweliadau i helpu gyda'ch ymchwil ac ymarfer ar draws llawer o'r modiwlau.

Mae'r rhain wedi cynnwys - EGX Birmingham a Llundain, amgueddfa ac oriel gelf Caerdydd, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Gerddi Sw Bryste, Tramshed Tech, castell Caerffili, amgueddfa Genedlaethol y Glannau, ac eraill.

Darlithwyr 

Mae gan diwtoriaid flynyddoedd lawer o brofiad ym mhob maes celf gêm ac maent wedi gweithio ar brosiectau ar gyfer Codemasters, Pixologic, Allegorithmic, Disney, EA Games, Sega, Nickelodeon, Lego, y BBC a S4C ymhlith eraill. 

Mae staff wedi arddangos gwaith yn llwyddiannus yn y Tate, wedi rhoi darlithoedd mewn cynadleddau Celf Digidol, wedi ennill BAFTAs ac wedi ysgrifennu papurau beirniadol. 

Simon Reed, Arweinydd Cwrs 

Corrado Morgana, Rheolwr Pwnc Academaidd 

Richard Hurford, Uwch Ddarlithydd 

Pierre Laffoux, Darlithydd 

Brian Fagence, Darlithydd 

Gina Carpenter, Darlithydd 

Dann Rees - Darlithydd 

Lloyd Jones - Darlithydd 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol. Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad, efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o’ch gwaith i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Portffolio: 

Dylai eich portffolio ddangos galluoedd artistig a dylunio cryf. Dylai eich portffolio fod yn ddetholiad gofalus o'ch gwaith sydd wedi'i gynhyrchu yn ystod eich cwrs astudio diweddaraf yn ddelfrydol, a gall gynnwys unrhyw waith personol neu brosiectau sy'n berthnasol i'r cwrs yn eich barn chi. Dylai'r holl waith fod wedi'i drefnu a'i gyflwyno'n dda. 

Cynnig Arferol Lefel A  

CCC i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Arferol Bagloriaeth Cymru 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Arferol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTSo 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol

https://www.southwales.ac.uk/international/your-country/

am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi, cysylltwch â ni. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost

£ 100 

Offer Lluniadu (yn ofynnol ym mhob blwyddyn academaidd) 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost

£ 500 - £ 1500 

Caledwedd PC (yn ofynnol ym mhob blwyddyn academaidd) 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost

£ 10 - £ 20 

Meddalwedd (yn ofynnol ym mhob blwyddyn academaidd). Mae'r gost fesul mis. 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost

£ 100 

Tabled Wacom (yn ofynnol ym mhob blwyddyn academaidd) 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost

£ 60 

Gyriant caled USB (yn ofynnol ym mhob blwyddyn academaidd) 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost

£ 50 

Deunyddiau i'r Sioe Graddedigion ym mlwyddyn 3 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost

£ 100 

Llyfrau (y flwyddyn) 

Eitem

Teithiau Maes 

Cost

£ 100 - £ 1000 

Teithiau allgyrsiol. (Pob blwyddyn academaidd) 

Eitem

Arall: Amrywiol. costau teithio / mynediad ar gyfer ymweliadau 

Cost

£ 0 - £ 100 

Pob blwyddyn academaidd 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Sut i greu portffolio gwerth chweil ar gyfer Celf Gemau 


Os ydych wedi derbyn gwahoddiad am gyfweliad ar gyfer ein gradd Celf Gêm yng Nghaerdydd, bydd angen i chi ddod â phortffolio o waith gyda chi. 


Beth ddylech gynnwys?


"Dangoswch eich brwdfrydedd am gemau a chelf a siarad am unrhyw brosiectau personol. Rydym eisiau gweld eich angerdd," dywedodd Simon Reed, Arweinydd y Cwrs. 


- Ceisiwch gynnwys o leiaf 8-12 darn.

- Byddwch yn drefnus.

- Rhowch y gwaith mwyaf diweddar yn gyntaf. Dylai'r gwaith ddangos tystiolaeth glir o ddatblygiad syniadau a'ch gallu creadigol.

- Dangoswch amrywiaeth o brosiectau dylunio a sgiliau llunio. 

- Byddwch yn barod i drafod rhein yn glir ac yn hyderus a brwdfrydig. 


Mae'n iawn i gynnwys darnau sydd ar waith. Mae proses ddatblygu prosiect llawn mor bwysig â'r syniadau terfynol.


Ceisiwch ddangos amrywiaeth o sgiliau: 

- Arlunio - arsylwadol, ffigwr, bywluniad, tirlun, braslun gysyniadol neu lun technegol.

- Amrywiaeth o ddylunio 3D, gan gynnwys creu modelau neu ddylunio cynnyrch neu gerflunio. Gallant fod ar ffurf ffotograff neu wedi'u dogfennu mewn portffolio fel sgrinlun wedi'i rendro os yw'n rhy fawr i'w gludo.
- Profiad o ddefnyddio cyfrifiaduron a meddalwedd - byddai Photoshop a meddalwedd modelu 3D yn ddymunol.
- Diddordeb mewn celf gemau a chelf yn gyffredinol, cymeriadau, dylunio graffeg, darluniau arsylwadol a thirluniau. 

Dewch â llyfr braslunio sy'n dangos cynhyrchiad syniadau, lluniau, prosiectau personol ac o'r coleg. Gallant fod mewn unrhyw gyfrwng. 

Byddwch yn barod

'Mae gan nifer o bobl bortffolio digidol yn unig. Popeth yn iawn. Mae gennym gyfleusterau yn yr Atriwm er mwyn arddangos eich gwaith ar-lein. Gwnewch yn siŵr bod gennych gof bach USB rhag ofn. Peidiwch â dibynnu ar eich ffôn!'

Myfyrwyr y DU 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r awydd am gemau mwy realistig a dychmygus,  gweledol yn golygu bod galw mawr am artistiaid gemau medrus a phroffesiynol mewn nifer o feysydd gan gynnwys celf amgylchedd, celf cymeriad, dylunio cysyniadau a chreu cerbydau. 

Bydd gennych y sgiliau i weithio ym maes celf gêm, dylunio gemau, animeiddio, datblygu indie ac addysgu. 

Mae graddedigion wedi cael eu cyflogi mewn ystod o stiwdios gemau cyfrifiadurol blaengar gan gynnwys Ubisoft, Creative Assembly, Rebellion, Codemasters, TT Games, Climax Games, Supermassive Games, Sega and Airship Images. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Datblygu Gemau Cyfrifiadurol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn negeseuon e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.