MA Education team

MA Addysg (Arloesi mewn Dysgu ac Addysgu)

Mae'r MA Addysg (Arloesi mewn Dysgu ac Addysgu) sydd wedi hen ennill ei phlwyf wedi bod yn rhedeg er 1995 ac yn cael ei diweddaru'n rheolaidd er mwyn adlewyrchu anghenion newidiol cyfranogwyr. 

Mae'r cwrs ôl-raddedig hwn mewn Addysg wedi'i gynllunio ar gyfer ystod o gefndiroedd proffesiynol gan gynnwys athrawon, darlithwyr a rheolwyr yn y sector addysg bellach; therapyddion lleferydd ac iaith, therapyddion galwedigaethol, nyrsys, bydwragedd ac aelodau o'r lluoedd arfog a gwasanaeth yr heddlu. 


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma:  Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Byddwch yn astudio pedwar (neu bump) o fodiwlau 30 credyd a addysgir, y mae'n rhaid dewis dau ohonynt o restr benodol ar gyfer y rhaglen hon, ac yna naill ai modiwl traethawd hir 30 neu 60 credyd, i ennill cyfanswm o 180 credyd ar Lefel 7. Mae modiwl Methodoleg Ymchwil, sy'n arwain at y traethawd byrrach neu hirach yn elfen orfodol. 

Felly bydd myfyrwyr ar MA Arloesi mewn Dysgu ac Addysgu yn astudio: 


Methodoleg Ymchwil (30 credyd) 
  
Traethawd Hir (30 credyd - 7,500 gair) Traethawd Hir (60 credyd - 15,000 o eiriau) 
  
O leiaf dau fodiwl o'r rhestr ganlynol (30 credyd): 


Arloesi mewn Dylunio Cwricwlwm: 


Ysgrifennwyd y modiwl hwn ar gyfer ymarferwyr addysgol sy'n dymuno archwilio ffyrdd arloesol o hyrwyddo rhagoriaeth mewn dylunio'r cwricwlwm. Bydd myfyrwyr nid yn unig yn ystyried ystyr 'dyluniad cwricwlwm' mewn ystod o gyd-destunau ond byddant hefyd yn ystyried ei bwrpas, ei gynulleidfa a'i randdeiliaid. 

Datblygu Cymhwysedd Digidol: 


Gellir astudio'r modiwl hwn fel dewisol fel rhan o unrhyw un o'r llwybrau MA Addysg. Yn ogystal â chanolbwyntio ar ddefnyddio technoleg ar gyfer dysgu mewn cyd-destunau ffurfiol ac anffurfiol, bydd yn mynd i'r afael â'r heriau o arwain hunan-adolygiad sefydliadol a datblygu dysgu ac addysgu wedi'i wella gan dechnoleg. 
Bydd yn cyflwyno myfyrwyr i ymchwil, llenyddiaeth a fframweithiau damcaniaethol cyfredol sy'n ymwneud â chaffael cymhwysedd digidol at ddefnydd proffesiynol, ar gyfer addysgu ac ar gyfer dysgu. 

Datblygu Dysgu mewn Sefydliadau: 


Mae'r modiwl wedi'i gynllunio i gefnogi ac ymestyn datblygiad proffesiynol arweinwyr canol presennol ac uchelgeisiol yn ogystal ag ymarferwyr dosbarth. Bydd yn beirniadu arfer ystafell ddosbarth gyfredol ac yn y gorffennol ac wrth wneud hynny yn archwilio ac yn gwerthuso damcaniaethau dysgu a'r hyn sy'n gyfystyr ag addysgu effeithiol a bydd yn ystyried hydrinedd asesu a'r problemau sy'n gysylltiedig â chysondeb ymarfer ysgol gyfan. 

Safbwyntiau Rhyngwladol ar Blentyndod Cynnar: 


Mae plentyndod cynnar, ansawdd addysg, darpariaeth a gofal, a rolau a chyfrifoldebau pawb sy'n ymwneud â phlant ifanc, rhieni a theuluoedd, i gyd yn cael dylanwad sylweddol ar gyflawniad plant a chyfleoedd bywyd. Ynghyd â'r datblygiadau addysgeg, polisi ac ymchwil sylweddol ym maes blynyddoedd cynnar, mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o batrymau addysg a gofal plentyndod cynnar plant. 


Un, neu ddau, modiwl o'r rhestr ganlynol, yn ôl yr angen, i sicrhau 180 credyd: 


AAA / ADY: Cyd-destun a Chysyniadau: 


Bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio ystod eang o safbwyntiau ar AAA / ADY a chynhwysiant i blant, pobl ifanc ac oedolion. Mae'r modiwl yn addas ar gyfer y rhai sy'n gweithio yn y sector addysg, iechyd, gofal cymdeithasol a'r sector gwirfoddol. 

Dyslecsia: Theori ac Asesu: 


Dyma'r cyntaf o ddau fodiwl achrededig Cymdeithas Dyslecsia Prydain (BDA). Mae'r modiwl hwn yn mynd i'r afael ag aetiologies, amlygiadau a goblygiadau anawsterau dysgu penodol (dyslecsia), gan gynnwys ei gymhlethdod, ei amrywiaeth a'i botensial i gyd-ddigwydd. 

Dyslecsia: Cysylltu Theori, Asesu ac Ymarfer: 


Dyma'r ail o'r modiwlau dewisol achrededig BDA sy'n adeiladu ar wybodaeth ac arfer asesu a astudiwyd yn y modiwl blaenorol. Cyflwynir myfyrwyr i egwyddorion dulliau dysgu ac addysgu aml-synhwyraidd ac maent yn ystyried yr angen am raglen ymyrraeth strwythuredig, gronnus a systematig. 

Arwain a Rheoli AAA / ADY: 


Nod y modiwl yw rhoi cyfle i ymarferwyr addysgol fyfyrio yn systematig ar eu gwerthoedd a'u harfer proffesiynol er mwyn gwella profiad a chanlyniadau plant a phobl ifanc ac oedolion ag AAA / ADY. Mae cynnwys fel cynllunio person-ganolog ynghyd ag ymarfer gweithio cydweithredol yn nodweddion o'r modiwl hwn. 

Awtistiaeth: Cyd-destun a Chysyniadau: 


Nod y modiwl hwn yw gwerthuso damcaniaethau cyfredol awtistiaeth ac archwilio goblygiadau'r rhain i unigolion awtistig, teuluoedd ac ymarferwyr. Bydd yn ceisio dyfnhau gwybodaeth a dealltwriaeth myfyrwyr o wahaniaethau canfyddiadol synhwyraidd awtistiaeth ac ystyried y ffyrdd y gall y rhain arwain at ffordd wahanol o fod yn y byd. 


CAMH: Cyd-destun a Chysyniadau: 


Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i gyd-destun a threfniadaeth CAMHS yn y Deyrnas Unedig a chysyniadau allweddol yn CAMH megis risg a gwytnwch. Mae sesiynau dilynol yn edrych yn fanylach ar Anawsterau Iechyd Meddwl penodol, sy'n cynnwys Anawsterau Ymlyniad, Anawsterau Emosiynol ac Anawsterau Ymddygiadol ac yn cymryd agwedd feirniadol tuag at ddiagnosis. 

Datblygu Pobl mewn Sefydliadau: 


Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i gefnogi ac ymestyn datblygiad proffesiynol arweinwyr canol presennol ac uchelgeisiol yn ogystal â chefnogi ac ymestyn datblygiad y rheini mewn meysydd cysylltiedig. Bydd yn tynnu ar feddwl cyfredol ym maes arweinyddiaeth a rheolaeth a'i gymhwysiad i sicrhau gwelliant i'r sefydliad cyfan. 

Rheoli a Chefnogi CAMH a SEBD: 


Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y theori sy'n sail i ymarfer yn y maes gwaith hwn. Mae'r modiwl yn cychwyn trwy edrych ar faterion cysyniadol mewn perthynas â CAMH a SEBD, ac yna'n mynd ymlaen i archwilio sut mae theori yn effeithio ar ymyriadau mewn gwahanol fodelau (therapiwtig, ymddygiadol a bio-seico-gymdeithasol). 

Rheoli a Chefnogi Awtistiaeth: 


Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio ar gyfer y rhai sydd neu sy'n dyheu am fod mewn ymarfer proffesiynol ac sydd am ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o dystiolaeth gyfredol am arfer gorau mewn perthynas â rheoli a chefnogi awtistiaeth. Bydd yn galluogi ymarferwyr i ddod o hyd i ffyrdd newydd a blaengar o feddwl am eu rôl mewn perthynas ag awtistiaeth trwy archwilio materion mewn perthynas â chefnogaeth i awtistiaeth mewn lleoliadau addysgol, iechyd neu ofal i blant, pobl ifanc ac oedolion. 

Gweithio gyda Grwpiau sy'n Agored i Niwed:

 
Mae'r modiwl hwn yn dechrau trwy archwilio modelau cyfoes plentyndod a glasoed a chyflwyno cysyniadau bregusrwydd, risg a gwytnwch. Mae'r sesiynau hyn ar Blentyndod yn yr 21ain Ganrif, Plant yn y Byd Digidol a Diogelu yn gosod y llwyfan ar gyfer astudiaethau achos mwy penodol o grwpiau bregus, sy'n cynnwys sesiynau dan arweiniad arbenigwyr ym meysydd Plant sy'n Edrych ar Ôl, Ceisiwr Lloches a Phlant a Phlant Ffoaduriaid sy'n byw. gyda Thrais Domestig. 
  
Bydd staff yn gallu eich cynorthwyo i wneud y dewisiadau hyn ar ôl i chi gofrestru - neu gallwch drafod y rhain gyda ni yn un o'r digwyddiadau Noson Agored cyn cofrestru. Rydym am sicrhau eich bod yn adeiladu cwricwlwm unigol a fydd yn eich galluogi i gyflawni eich anghenion / nodau proffesiynol a phersonol. 
Mae dyfarniadau ar gael ar lefel Tystysgrif Ôl-raddedig (ar ôl cwblhau dau fodiwl a addysgir) a lefel Diploma Ôl-raddedig (ar ôl cwblhau pedwar modiwl a addysgir). 
  

Dysgu 

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr sy'n dilyn y rhaglen ran-amser yn treulio 2 flynedd ar y modiwlau a addysgir (un noson yr wythnos fel rheol) ac yn ymgymryd â'u traethawd hir yn eu trydedd flwyddyn. Fodd bynnag, caniateir i gyfranogwyr gymryd uchafswm o 5 mlynedd i gwblhau'r rhaglen gyfan. 
Gall myfyrwyr amser llawn gwblhau'r rhaglen gyfan cyn pen 12 mis. Am y rhan fwyaf o'r amser mae myfyrwyr amser llawn yn astudio ochr yn ochr â myfyrwyr rhan-amser gyda'r nos. 
Fodd bynnag, mae rhai dosbarthiadau ar gyfer myfyrwyr amser llawn yn cael eu cynnal yn ystod y dydd, gan gynnwys Methodoleg Ymchwil, Meddwl yn Feirniadol a Saesneg at Ddibenion Academaidd. 
Gall myfyrwyr amser llawn ofyn am gael interniaeth yn ystod y semester olaf fel y gallant ddysgu o arsylwi arfer da mewn lleoliad addysg perthnasol. 

Asesiad 


Mae dyfarniadau ar gael ar lefel Tystysgrif Ôl-raddedig (ar ôl cwblhau dau fodiwl a addysgir) a lefel Diploma Ôl-raddedig (ar ôl cwblhau pedwar modiwl a addysgir). 
Mae gan rai myfyrwyr gredydau ôl-raddedig y maent wedi'u caffael fel rhan o'u Addysg Gychwynnol Athrawon neu fel rhan o DPP achrededig arall. Trwy drafod gydag Arweinydd y Cwrs, efallai y gallwch gario'r credydau hyn i'r radd meistr hon. 

Fe ddylech chi fod wedi graddio neu, os ydych chi'n raddedig, bydd angen profiad perthnasol arnoch chi 

  • Bydd angen i fyfyrwyr amser llawn a rhan-amser sy'n dewis modiwlau sydd â chydran lleoliad fel rhan o'r broses asesu, ddarparu tystiolaeth o wiriad DBS gwell cyfredol (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os ydych chi'n fyfyriwr o'r UE neu'n fyfyriwr rhyngwladol)
  • Bydd angen i fyfyrwyr amser llawn sy'n dymuno manteisio ar y cyfle i gymryd rhan yn y Cynllun Interniaeth hefyd ddarparu tystiolaeth o wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Gwell Cyfredol (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os ydych chi'n fyfyriwr UE neu ryngwladol)  

  •  Bydd angen i'r gwiriad hwn fod ar y Gweithlu Plant a'r Rhestr Gwahardd Plant a chynnwys tanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru DBS (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os yw'n fyfyriwr UE neu fyfyriwr rhyngwladol) 

  •  Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol. Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Llawn amser y DU: £9000 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: £14500 

  • Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). Mae Telerau ac Amodau’n berthnasol. 


Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Mae angen gradd Meistr ar gyfer cynnydd proffesiynol mewn nifer o alwedigaethau, ac fe'i gwelir yn eang fel tystiolaeth o ymrwymiad llwyddiannus i ddatblygiad proffesiynol lefel uchel. Mae dyfarniad eang Addysg MA yn dangos eich bod wedi ennill sgiliau a gwybodaeth ar draws ystod o wahanol feysydd. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.  

GWYBODAETH DEFNYDDIOL