Mae'r MA Addysg (Arloesi mewn Dysgu ac Addysgu) sydd wedi hen ennill ei phlwyf wedi bod yn rhedeg er 1995 ac yn cael ei diweddaru'n rheolaidd er mwyn adlewyrchu anghenion newidiol cyfranogwyr. 

Mae'r cwrs ôl-raddedig hwn mewn Addysg wedi'i gynllunio ar gyfer ystod o gefndiroedd proffesiynol gan gynnwys athrawon, darlithwyr a rheolwyr yn y sector addysg bellach; therapyddion lleferydd ac iaith, therapyddion galwedigaethol, nyrsys, bydwragedd ac aelodau o'r lluoedd arfog a gwasanaeth yr heddlu. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Byddwch yn astudio pedwar (neu bump) o fodiwlau 30 credyd a addysgir, y mae'n rhaid dewis dau ohonynt o restr benodol ar gyfer y rhaglen hon, ac yna naill ai modiwl traethawd hir 30 neu 60 credyd, i ennill cyfanswm o 180 credyd ar Lefel 7. Mae modiwl Methodoleg Ymchwil, sy'n arwain at y traethawd byrrach neu hirach yn elfen orfodol. 

Felly bydd myfyrwyr ar MA Arloesi mewn Dysgu ac Addysgu yn astudio: 


Methodoleg Ymchwil (30 credyd) 
  
Traethawd Hir (30 credyd - 7,500 gair) Traethawd Hir (60 credyd - 15,000 o eiriau) 
  
O leiaf dau fodiwl o'r rhestr ganlynol (30 credyd): 


Arloesi mewn Dylunio Cwricwlwm: 


Ysgrifennwyd y modiwl hwn ar gyfer ymarferwyr addysgol sy'n dymuno archwilio ffyrdd arloesol o hyrwyddo rhagoriaeth mewn dylunio'r cwricwlwm. Bydd myfyrwyr nid yn unig yn ystyried ystyr 'dyluniad cwricwlwm' mewn ystod o gyd-destunau ond byddant hefyd yn ystyried ei bwrpas, ei gynulleidfa a'i randdeiliaid. 

Datblygu Cymhwysedd Digidol: 


Gellir astudio'r modiwl hwn fel dewisol fel rhan o unrhyw un o'r llwybrau MA Addysg. Yn ogystal â chanolbwyntio ar ddefnyddio technoleg ar gyfer dysgu mewn cyd-destunau ffurfiol ac anffurfiol, bydd yn mynd i'r afael â'r heriau o arwain hunan-adolygiad sefydliadol a datblygu dysgu ac addysgu wedi'i wella gan dechnoleg. 
Bydd yn cyflwyno myfyrwyr i ymchwil, llenyddiaeth a fframweithiau damcaniaethol cyfredol sy'n ymwneud â chaffael cymhwysedd digidol at ddefnydd proffesiynol, ar gyfer addysgu ac ar gyfer dysgu. 

Datblygu Dysgu mewn Sefydliadau: 


Mae'r modiwl wedi'i gynllunio i gefnogi ac ymestyn datblygiad proffesiynol arweinwyr canol presennol ac uchelgeisiol yn ogystal ag ymarferwyr dosbarth. Bydd yn beirniadu arfer ystafell ddosbarth gyfredol ac yn y gorffennol ac wrth wneud hynny yn archwilio ac yn gwerthuso damcaniaethau dysgu a'r hyn sy'n gyfystyr ag addysgu effeithiol a bydd yn ystyried hydrinedd asesu a'r problemau sy'n gysylltiedig â chysondeb ymarfer ysgol gyfan. 

Safbwyntiau Rhyngwladol ar Blentyndod Cynnar: 


Mae plentyndod cynnar, ansawdd addysg, darpariaeth a gofal, a rolau a chyfrifoldebau pawb sy'n ymwneud â phlant ifanc, rhieni a theuluoedd, i gyd yn cael dylanwad sylweddol ar gyflawniad plant a chyfleoedd bywyd. Ynghyd â'r datblygiadau addysgeg, polisi ac ymchwil sylweddol ym maes blynyddoedd cynnar, mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o batrymau addysg a gofal plentyndod cynnar plant. 


Un, neu ddau, modiwl o'r rhestr ganlynol, yn ôl yr angen, i sicrhau 180 credyd: 


AAA / ADY: Cyd-destun a Chysyniadau: 


Bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio ystod eang o safbwyntiau ar AAA / ADY a chynhwysiant i blant, pobl ifanc ac oedolion. Mae'r modiwl yn addas ar gyfer y rhai sy'n gweithio yn y sector addysg, iechyd, gofal cymdeithasol a'r sector gwirfoddol. 

Dyslecsia: Theori ac Asesu: 


Dyma'r cyntaf o ddau fodiwl achrededig Cymdeithas Dyslecsia Prydain (BDA). Mae'r modiwl hwn yn mynd i'r afael ag aetiologies, amlygiadau a goblygiadau anawsterau dysgu penodol (dyslecsia), gan gynnwys ei gymhlethdod, ei amrywiaeth a'i botensial i gyd-ddigwydd. 

Dyslecsia: Cysylltu Theori, Asesu ac Ymarfer: 


Dyma'r ail o'r modiwlau dewisol achrededig BDA sy'n adeiladu ar wybodaeth ac arfer asesu a astudiwyd yn y modiwl blaenorol. Cyflwynir myfyrwyr i egwyddorion dulliau dysgu ac addysgu aml-synhwyraidd ac maent yn ystyried yr angen am raglen ymyrraeth strwythuredig, gronnus a systematig. 

Arwain a Rheoli AAA / ADY: 


Nod y modiwl yw rhoi cyfle i ymarferwyr addysgol fyfyrio yn systematig ar eu gwerthoedd a'u harfer proffesiynol er mwyn gwella profiad a chanlyniadau plant a phobl ifanc ac oedolion ag AAA / ADY. Mae cynnwys fel cynllunio person-ganolog ynghyd ag ymarfer gweithio cydweithredol yn nodweddion o'r modiwl hwn. 

Awtistiaeth: Cyd-destun a Chysyniadau: 


Nod y modiwl hwn yw gwerthuso damcaniaethau cyfredol awtistiaeth ac archwilio goblygiadau'r rhain i unigolion awtistig, teuluoedd ac ymarferwyr. Bydd yn ceisio dyfnhau gwybodaeth a dealltwriaeth myfyrwyr o wahaniaethau canfyddiadol synhwyraidd awtistiaeth ac ystyried y ffyrdd y gall y rhain arwain at ffordd wahanol o fod yn y byd. 


CAMH: Cyd-destun a Chysyniadau: 


Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i gyd-destun a threfniadaeth CAMHS yn y Deyrnas Unedig a chysyniadau allweddol yn CAMH megis risg a gwytnwch. Mae sesiynau dilynol yn edrych yn fanylach ar Anawsterau Iechyd Meddwl penodol, sy'n cynnwys Anawsterau Ymlyniad, Anawsterau Emosiynol ac Anawsterau Ymddygiadol ac yn cymryd agwedd feirniadol tuag at ddiagnosis. 

Datblygu Pobl mewn Sefydliadau: 


Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i gefnogi ac ymestyn datblygiad proffesiynol arweinwyr canol presennol ac uchelgeisiol yn ogystal â chefnogi ac ymestyn datblygiad y rheini mewn meysydd cysylltiedig. Bydd yn tynnu ar feddwl cyfredol ym maes arweinyddiaeth a rheolaeth a'i gymhwysiad i sicrhau gwelliant i'r sefydliad cyfan. 

Rheoli a Chefnogi CAMH a SEBD: 


Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y theori sy'n sail i ymarfer yn y maes gwaith hwn. Mae'r modiwl yn cychwyn trwy edrych ar faterion cysyniadol mewn perthynas â CAMH a SEBD, ac yna'n mynd ymlaen i archwilio sut mae theori yn effeithio ar ymyriadau mewn gwahanol fodelau (therapiwtig, ymddygiadol a bio-seico-gymdeithasol). 

Rheoli a Chefnogi Awtistiaeth: 


Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio ar gyfer y rhai sydd neu sy'n dyheu am fod mewn ymarfer proffesiynol ac sydd am ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o dystiolaeth gyfredol am arfer gorau mewn perthynas â rheoli a chefnogi awtistiaeth. Bydd yn galluogi ymarferwyr i ddod o hyd i ffyrdd newydd a blaengar o feddwl am eu rôl mewn perthynas ag awtistiaeth trwy archwilio materion mewn perthynas â chefnogaeth i awtistiaeth mewn lleoliadau addysgol, iechyd neu ofal i blant, pobl ifanc ac oedolion. 

Gweithio gyda Grwpiau sy'n Agored i Niwed:


Mae'r modiwl hwn yn dechrau trwy archwilio modelau cyfoes plentyndod a glasoed a chyflwyno cysyniadau bregusrwydd, risg a gwytnwch. Mae'r sesiynau hyn ar Blentyndod yn yr 21ain Ganrif, Plant yn y Byd Digidol a Diogelu yn gosod y llwyfan ar gyfer astudiaethau achos mwy penodol o grwpiau bregus, sy'n cynnwys sesiynau dan arweiniad arbenigwyr ym meysydd Plant sy'n Edrych ar Ôl, Ceisiwr Lloches a Phlant a Phlant Ffoaduriaid sy'n byw. gyda Thrais Domestig. 
  
Bydd staff yn gallu eich cynorthwyo i wneud y dewisiadau hyn ar ôl i chi gofrestru - neu gallwch drafod y rhain gyda ni yn un o'r digwyddiadau Noson Agored cyn cofrestru. Rydym am sicrhau eich bod yn adeiladu cwricwlwm unigol a fydd yn eich galluogi i gyflawni eich anghenion / nodau proffesiynol a phersonol. 
Mae dyfarniadau ar gael ar lefel Tystysgrif Ôl-raddedig (ar ôl cwblhau dau fodiwl a addysgir) a lefel Diploma Ôl-raddedig (ar ôl cwblhau pedwar modiwl a addysgir). 
  

Dysgu 

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr sy'n dilyn y rhaglen ran-amser yn treulio 2 flynedd ar y modiwlau a addysgir (un noson yr wythnos fel rheol) ac yn ymgymryd â'u traethawd hir yn eu trydedd flwyddyn. Fodd bynnag, caniateir i gyfranogwyr gymryd uchafswm o 5 mlynedd i gwblhau'r rhaglen gyfan. 
Gall myfyrwyr amser llawn gwblhau'r rhaglen gyfan cyn pen 12 mis. Am y rhan fwyaf o'r amser mae myfyrwyr amser llawn yn astudio ochr yn ochr â myfyrwyr rhan-amser gyda'r nos. 
Fodd bynnag, mae rhai dosbarthiadau ar gyfer myfyrwyr amser llawn yn cael eu cynnal yn ystod y dydd, gan gynnwys Methodoleg Ymchwil, Meddwl yn Feirniadol a Saesneg at Ddibenion Academaidd. 
Gall myfyrwyr amser llawn ofyn am gael interniaeth yn ystod y semester olaf fel y gallant ddysgu o arsylwi arfer da mewn lleoliad addysg perthnasol. 

Asesiad 

‘Mae’r cwrs wedi’i adeiladu ar fodiwlau 30 credyd, gan gynnwys modiwl gorfodol Dulliau Ymchwil. Ar gyfer y modiwlau 30 credyd hyn, cynhelir yr asesiad trwy aseiniad 5000 o eiriau (neu gyfwerth). Mae’r rhan fwyaf o fodiwlau yn annog myfyrwyr i fyfyrio ar gynnwys y modiwl a, lle bo’n bosibl, i’w gymhwyso i’w cyd-destun proffesiynol neu academaidd perthnasol eu hunain, i ddarparu trafodaeth academaidd, feirniadol, o agweddau a chysyniadau allweddol. Ni chynhelir asesiadau trwy arholiad, na thrwy set safonol o gwestiynau aseiniad.

Mae pob myfyriwr yn cwblhau'r cwrs trwy draethawd hir. Dylai'r traethawd hir ganolbwyntio ar bwnc ymchwil gwreiddiol a gellir ei gwblhau am 30 credyd (7500 gair), neu 60 credyd (15000 o eiriau). Mae angen cyfanswm o 180 credyd i gwblhau’r MA llawn’.

Mae dyfarniadau ar gael ar lefel Tystysgrif Ôl-raddedig (ar ôl cwblhau dau fodiwl a addysgir) a lefel Diploma Ôl-raddedig (ar ôl cwblhau pedwar modiwl a addysgir). 

Mae gan rai myfyrwyr gredydau ôl-raddedig y maent wedi'u caffael fel rhan o'u Addysg Gychwynnol Athrawon neu fel rhan o DPP achrededig arall. Trwy drafod gydag Arweinydd y Cwrs, efallai y gallwch gario'r credydau hyn i'r radd meistr hon. 

Darlithwyr Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Fe ddylech chi fod wedi graddio neu, os ydych chi'n raddedig, bydd angen profiad perthnasol arnoch chi 

  • Bydd angen i fyfyrwyr amser llawn a rhan-amser sy'n dewis modiwlau sydd â chydran lleoliad fel rhan o'r broses asesu, ddarparu tystiolaeth o wiriad DBS gwell cyfredol (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os ydych chi'n fyfyriwr o'r UE neu'n fyfyriwr rhyngwladol)
  • Bydd angen i fyfyrwyr amser llawn sy'n dymuno manteisio ar y cyfle i gymryd rhan yn y Cynllun Interniaeth hefyd ddarparu tystiolaeth o wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Gwell Cyfredol (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os ydych chi'n fyfyriwr UE neu ryngwladol)  

  • Bydd angen i'r gwiriad hwn fod ar y Gweithlu Plant a'r Rhestr Gwahardd Plant a chynnwys tanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru DBS (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo os yw'n fyfyriwr UE neu fyfyriwr rhyngwladol) 

  • Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol. Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025  

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau  
  • Rhyngwladol Llawn Amser: £16000  
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026  

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Mae angen gradd Meistr ar gyfer cynnydd proffesiynol mewn nifer o alwedigaethau, ac fe'i gwelir yn eang fel tystiolaeth o ymrwymiad llwyddiannus i ddatblygiad proffesiynol lefel uchel. Mae dyfarniad eang Addysg MA yn dangos eich bod wedi ennill sgiliau a gwybodaeth ar draws ystod o wahanol feysydd. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.