Ar y brig yng Nghymru ar gyfer Animeiddio a Gemau (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Bydd y BA (Anrh) Animeiddio (2D a Stop-Symud) ym Mhrifysgol De Cymru yn rhoi profiad cyffredinol i chi o sut beth yw bod yn Animeiddiwr mewn amrywiaeth o ddiwydiannau. O fewn eich taith fel Animeiddiwr, bydd PDC yno i’ch cefnogi bob cam o’r ffordd o gyfarwyddo/cynhyrchu ffilmiau i animeiddio cysyniad a dylunio. Mae animeiddio ym Mhrifysgol De Cymru yn ymwneud â datblygu sgiliau craidd sylfaenol, creadigrwydd a rhagoriaeth broffesiynol yn y maes o’ch dewis, wedi’u hategu gan adrodd straeon cryf.

Rydym wedi creu amgylchedd dysgu sy'n adlewyrchu'r diwydiant animeiddio, gan ddefnyddio stiwdios gyda'r meddalwedd a'r caledwedd diweddaraf, ac ystafelloedd ffilmio stop-symud helaeth, ystafelloedd saernïo a gweithdai i wneud setiau pypedau a phropiau.

O fewn ein cwrs rydym yn annog cydweithio trawsddisgyblaethol gyda disgyblaethau creadigol eraill gan gynnwys CG, VFX, drama, ffilm, cerddoriaeth a sain.

Byddwch yn astudio ar gampws creadigol PDC yng nghanol Caerdydd lle mae gennym gysylltiadau cryf â diwydiant lleol fel Clothcat Animation, Picl Animation, Beryl Productions a stiwdios Bad Wolf.

Rydym yn annog myfyrwyr i fynd ar leoliadau gyda'n cysylltiadau diwydiant ledled y DU gan gynnwys Bryste, Manceinion a Llundain.

Mae pwyslais cryf ar waith tîm ac ymarfer proffesiynol ar y cwrs animeiddio hwn, a fydd yn rhoi dealltwriaeth realistig i chi o sut mae'r diwydiant yn gweithio a bydd yn gwella eich rhagolygon cyflogaeth. Mae gradd Animeiddio PDC yn rhan o Ysgol Ffilm a Theledu Cymru, sy’n rhoi’r sgiliau a’r cyfleoedd sydd eu hangen ar fyfyrwyr i weithio yn y diwydiant Teledu a Ffilm cyffrous heddiw.

Yn 2021, roedd y cwrs hwn yn y deg uchaf yn y byd am ragoriaeth cynhyrchu mewn Animeiddio 2D (The Rookies).

Cyntaf yng Nghymru am Animeiddio a Gemau - Canllaw Prifysgol y Guardian 2023

Gweld gwaith gan ein myfyrwyr ar ein Animeidadiad PDC (2D a Stop Motion) Sianel YouTube a Vimeo 

Dilynwch ein USW Creative Instagram a USW Creative Twitter PDC

Gallwch hefyd ddilyn Animeiddiad PDC ar Instagram.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
23X6 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan amser 6 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
23X6 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
Rhan amser 6 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Bydd y modiwlau ar y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu fel Animeiddiwr proffesiynol yn eich dewis faes, boed hynny mewn animeiddio mewn 2D neu stop mudiant neu gysyniad yn y naill faes neu’r llall.

Byddwch yn dysgu ffyrdd newydd o feddwl, gwneud, lluniadu a chreu gwaith a fydd, yn ei dro, yn eich paratoi ar gyfer y diwydiant animeiddio.

Mae'r flwyddyn gyntaf yn canolbwyntio ar luniadu traddodiadol craidd, iaith weledol a sgiliau digidol ar gyfer animeiddio ac adrodd straeon animeiddiedig. Byddwch yn gwella eich sgiliau ac yn dysgu sut i weithio fel rhan o dîm creadigol.

Yn ystod yr ail a’r drydedd flwyddyn, byddwch yn datblygu eich meysydd animeiddio arbenigol ac yn nodi eich cryfderau mewn timau cynhyrchu bach, gan weithio ar friffiau byw neu eich ffilmiau byr eich hun. Byddwch hefyd yn gweithio tuag at lefelau uchel o sgiliau mewn canlyniadau animeiddiedig, boed y rhain mewn cyn-gynhyrchu (e.e. cysyniad, bwrdd stori, cefndiroedd, dylunio cymeriadau) neu mewn cynhyrchiad traddodiadol 2D neu ddigidol/stop-symud (e.e. animeiddio cymeriadau, setiau, propiau, pypedau a gwneud modelau), neu gyfansoddi ôl-gynhyrchu. 

Erbyn i chi raddio, byddwch wedi cynhyrchu rîl sioe gyffrous a’ch ffilm raddio fer eich hun – y cyfan sydd ei angen arnoch i wneud argraff ar gyflogwyr ac i ddechrau yn y diwydiant deinamig hwn. Byddwch hefyd yn datblygu llawer o sgiliau trosglwyddadwy, gan gynnwys gweithio mewn tîm a rheoli amser.

Blwyddyn Un

Cyflwyniad i Animeiddio

 • Y 12 Egwyddor Animeiddio, symudiad a hygrededd a chysoni sain â delweddau

Arlunio ac Iaith Weledol

 • Deall hanfodion lluniadu siâp a ffurf datblygu sgiliau arsylwi cryf a'u pwysigrwydd o fewn cyd-destun ymarfer Animeiddio

Anturiaethau Pellach

 • Datblygu sgiliau animeiddio sylfaenol ar ffurf beiciau cerdded deublyg a phedair ac astudiaethau anifeiliaid

Archwilio Animeiddio

 • Mae deall cyd-destun technolegol, cymdeithasol ac esthetig animeiddio, yn cyflwyno myfyrwyr i ystod o bosibiliadau animeiddio-fel-celf trwy ddeunyddiau, cyfryngau, arddulliau dylunio a thechnegau.

Strategaethau naratif

 • Cyflwyniad i animateg a thechnegau bwrdd stori, Archwilio adrodd straeon, a strwythurau naratif, astudiaethau animeiddio sgiliau ymchwil.

Animeiddio a Dylunio

 • Sgiliau sylfaenol mewn dylunio Cymeriad cryf, sgiliau animeiddio gwaith camera trwy berfformiad a gwaith deialog cysoni sain.

Blwyddyn Dau

Dyluniad ar gyfer Animeiddio

 • Datblygu sgiliau fel dylunwyr ar gyfer ymarfer Animeiddio mewn 2D a symudiad stopio, dysgu dylunio ar gyfer cefndiroedd, technegau bwrdd stori, fframiau arddull, gwaith llinell ac arfer dylunio da ar gyfer allbwn creadigol i ddilyn llwybrau Dylunio neu Animeiddio.

Ymarfer Technegol mewn Cynnig Stopio 2D

 • Archwilio sgiliau arbenigol o fewn 2D a symudiad stopio. dysgu defnydd creadigol o feddalwedd digidol a/neu sgiliau gwneud pypedau mewn dilyniannau animeiddiedig byr ar gyfer Idents Teledu.

Ymarfer Animeiddio Cymhwysol

 • Mae animeiddio bellach yn gyfrwng holl-dreiddiol, mewn lleoliadau lluosog, nid bob amser ar sgrin wylio draddodiadol. Mae’r modiwl hwn yn archwilio posibiliadau presennol ac yn y dyfodol ar gyfer creadigrwydd animeiddio a chyfleoedd cyflogaeth mewn amgylcheddau cydweithredol a thraws-gyfryngol.

Astudiaethau beirniadol

 • Animeiddiad Ymchwil o fewn cyd-destun hanesyddol a'i gysylltu â'r presennol a datblygu dogfen gynnig i lywio gwaith cwrs y flwyddyn olaf

Piblinell Animeiddio

 • Deall prosesau gweithio prif gynhyrchiad Animeiddiad o'r cyn-gynhyrchu i'r ôl-gynhyrchu , gweithio mewn tîm a briffiau cleient byw posibl

Blwyddyn Tri

Sgript ar gyfer Teledu a Ffilm Animeiddiedig

 • Modiwl dewisol i ddysgu sgiliau ysgrifennu sgriptiau ar gyfer Teledu a Ffilm ar gyfer asiantaethau comisiynu a darlledwyr

Ymchwil Beirniadol mewn Animeiddio

 • Modiwl dewisol i gynhyrchu traethawd hir neu ddadansoddiad beirniadol trwy ymarfer, ar bwnc dewisol gyda phwyslais ar ddadansoddi beirniadol ac ymchwil ysgolheigaidd.

Prosiectau Animeiddio Uwch arbenigol

 • Creu eich prosiectau eich hun gan ddefnyddio gwybodaeth meddalwedd uwch i gynhyrchu briffiau ac ymarferion sy'n canolbwyntio ar y diwydiant, dilyniannau teitl . deunydd hyrwyddo a hunaniaeth.

Rhag-gynhyrchu prosiect mawr

 • Datblygu ac ymchwilio sgiliau deunydd a phroffesiynol helaeth ar gyfer ffilm fawr derfynol neu brosiect portffolio cysyniad

Cynhyrchu prosiectau mawr

 • Cynhyrchu allbwn prosiect mawr ar gyfer prosiect rîl sioe ffilm neu gysyniad. Bydd y prosiect hwn yn eich lansio i mewn i'r diwydiant Animeiddio trwy ddysgu cydweithio ag eraill mewn timau cynhyrchu, a thrwy gynhyrchu gwaith o ansawdd proffesiynol yn eich dewis faes o 2D a/neu stop-symud.

Busnes a Chyflogadwyedd

 • Datblygu eich portffolio proffesiynol, rîl arddangos tra'n cynhyrchu gwaith hunan-hyrwyddo gan greu presenoldeb cyfryngau cymdeithasol cryf. Byddwch yn ymchwilio i'r diwydiant animeiddio presennol yn eich maes dewisol. Rydym hefyd yn cynnal taith i stiwdios Llundain bob blwyddyn ac yn ymweld â stiwdios ym Mryste ac yng nghyffiniau Caerdydd.

Ysgrifennu sgriptiau uwch ar gyfer Ffilm a Theledu Animeiddiedig

 • Plymiwch yn ddyfnach i gynhyrchu sgript hirach ar gyfer ffilm neu gyfres deledu wedi'i hanimeiddio neu allbwn animeiddiedig arall.

Traethawd Hir Animeiddio

 • Modiwl ymchwil a meddwl beirniadol dwys ar bwnc o'ch dewis sy'n ymwneud ag allbwn cynnwys animeiddiedig

Dysgu 

Mae ein tîm addysgu yn cynnwys gweithwyr proffesiynol y diwydiant ac arbenigwyr technegol. Byddant yn eich arwain a'ch gwthio i ddatblygu eich hunaniaeth eich hun fel dylunydd. Byddwch yn datblygu'r holl sgiliau a phriodoleddau proffesiynol sydd eu hangen ar arweinydd diwydiant. Gallwch ddisgwyl darlithoedd a gweithdai ar-lein ac yn bersonol. Yn bennaf oll, gallwch ddisgwyl bod yn ymarferol ac yn gweithio o'r diwrnod cyntaf yn ein stiwdios prysur a gweithredol.

Asesiad 

Asesir y radd hon trwy gyflwyniadau gwaith cwrs rheolaidd, yn ogystal ag asesiadau ymarferol, cyflwyniadau a phrosiectau cydweithredol. Mae asesu wedi'i gynllunio i gefnogi eich dysgu a'ch helpu i gyflawni eich nodau.

Achrediadau

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gydnabod ar hyn o bryd gan ScreenSkills, y corff sgiliau a arweinir gan ddiwydiant ar gyfer diwydiannau sgrin y DU ac mae'n cynnwys marc ansawdd ScreenSkills Select at ddibenion nodi'r cyrsiau sydd fwyaf addas i baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau sgrin.

Fel rhan o'n hachrediad Skillset, byddwch yn cael y cyfle i gael mynediad i leoliadau gwaith yn ystod y cwrs. Rydym hefyd yn eich annog yn frwd i ddilyn eich profiad gwaith eich hun trwy gydol y cwrs.

Lleoliadau

Yn PDC rydym yn eich paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol o'r diwrnod cyntaf. Byddwch yn gweithio gyda'r diwydiant Animeiddio trwy gydol eich gradd a byddwn yn eich cefnogi i ennill profiad gwerthfawr trwy brofiad gwaith a lleoliadau.

Mae gennym gysylltiadau cryf â phartneriaid yn y diwydiant a all gynnig cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith. Mae llawer o’r rhain ar garreg ein drws yng Nghaerdydd, gan sicrhau eich bod yn gwneud y gorau o’ch amser yn y brifddinas greadigol hon.

Mae animeiddio yn ddiwydiant cyffrous a phroffidiol yn ogystal â bod yn un hynod greadigol. Oherwydd natur ar-lein y gwaith, mae stiwdios bellach yn cynnig dull gweithio hyblyg sy'n agor mwy o gyfleoedd gyrfa ar draws y DU, hyd yn oed y byd.

Teithiau Maes

Byddwch yn cael cyfle i ddatblygu eich sgiliau gweledol a lluniadu ar deithiau maes i sŵau, ffermydd a gwarchodfeydd natur yn ogystal â digwyddiadau allanol i drefi a dinasoedd.

Rydym yn ymweld â stiwdios o amgylch yr ardaloedd lleol fel stiwdios Bad Wolf a Clothcat Animation yn ogystal ag ymhellach i ffwrdd ym Mryste fel stiwdios ‘Joe Wallace’ ac Aardman.

Rydym hefyd yn cynnal taith dau ddiwrnod i Lundain bob blwyddyn ac yn ymweld â stiwdios fel Studio AKAThe LinePicturesmith a Goldenwolf studios yn ogystal â chwrdd â'n Cyn-fyfyrwyr.

Rydym yn ymweld â Gwyliau Animeiddio yn y DU ac yn Ewrop.

Cyfleusterau

Fel rhan o’n campws yng Nghaerdydd, mae myfyrwyr animeiddio’n elwa ar lawr cyfan wedi’i neilltuo ar gyfer Animeiddio yn ogystal ag ystafell darlunio bywyd a gweithdai stop-symud eang, ystafelloedd ffilmio a mynediad i ardaloedd argraffu 3D a thorri laser.

Mae pob labordy cyfrifiadurol yn cynnwys y meddalwedd mwyaf diweddar a hen bethau mawr. Mae meddalwedd hefyd ar gael o'r tu allan i gampws y brifysgol, sy'n eich galluogi i weithio gartref yn gyfforddus.

Rydyn ni'n benthyca hen bethau, beiros, blychau golau ac mae gennych chi hefyd fynediad at gamerâu a gliniaduron trwy ein siop Benthyciadau Cyfryngau.

Mae gennych hefyd fynediad i gyfleusterau ac offer ar draws y Brifysgol. Mae'r Trydydd llawr lle rydym wedi ein lleoli hefyd yn cynnwys man creadigol lle gall myfyrwyr gwrdd i gydweithio, gweithio, cynnal cyfarfodydd, rhwydweithio ac ymlacio.

Darlithwyr

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol. Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad, efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o’ch gwaith i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol 

CCC i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig BACC Cymreig nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Llawn amser y DU: £9000

Rhyngwladol Llawn Amser: £13500

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) - 2D 

Cost 

£ 40 - £ 80 

Gyriant Caled Allanol (mae angen £ 40- £ 80 ar gyfer pob blwyddyn academaidd), 

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) - 2D 

Cost 

£ 100 

Llyfrau braslunio (mae angen £100 ym mhob blwyddyn academaidd). 

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) - 2D 

Cost 

£ 150 

Offer Lluniadu (mae angen £ 150 ym mhob blwyddyn academaidd).

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) - 2D 

Cost 

£ 50 - £ 800 

Wacom Tablet / Cintiq (£ 50 - £ 800 yn unig yn ofynnol ar gyfer Blynyddoedd Y2 a 3) 

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) - 2D 

Cost 

£ 200 

Llyfrau / Cylchgronau (mae angen £ 200 ym mhob blwyddyn academaidd). 

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) - Stop Motion

Cost 

£ 40 - £ 80 

Gyriant Caled Allanol (yn ofynnol ym mhob blwyddyn academaidd). 

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) - Stop Motion

Cost 

£ 200 - £ 300 

Deunyddiau ar gyfer pypedau. Blynyddoedd 2 a 3 

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) - Stop Motion

Cost 

£ 200 - £ 300 

Deunyddiau ar gyfer Setiau. Blynyddoedd 2 a 3. 

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) - Stop Motion

Cost 

£ 200 - £ 300 

Offer ar gyfer adeiladu / cerflunio. Blynyddoedd 2 a 3. 

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) - Stop Motion

Cost 

£ 150 

Llyfrau braslunio / Deunyddiau lluniadu (yn ofynnol ym mhob blwyddyn academaidd). 

Eitem 

Arall:  costau teithio amrywiol / mynediad ar gyfer ymweliadau 

Cost 

£ 0 - £ 100 

Pob blwyddyn academaidd 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol  os gwelwch yn dda .

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn eich helpu i ddechrau eich gyrfa cyn i chi raddio gyda lleoliadau diwydiant perthnasol a gradd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. Mae'r amgylchedd addysgu ym Mhrifysgol De Cymru yn cynnig profiad heb ei ail o ran datblygu Animeiddwyr yfory.

Mae gan ein graddedigion bortffolio helaeth o sgiliau sy'n ymdrin â phob agwedd ar y diwydiant Animeiddio o'r cysyniad hyd at sgiliau Animeiddio mewn 2D a Stop Motion Maent yn weithwyr proffesiynol cyflawn, hyderus â ffocws, sy'n dilyn gyrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiant.

Mae ein Cyn-fyfyrwyr PDC wedi mynd ymlaen i ennill gwyliau, Oscars a Baftas ar ffilmiau fel ‘Early man’ ‘Kubo and two strings’ ‘Fantastic Mr Fox’ a ‘Farmageddon .’

Mae myfyrwyr wedi symud ymlaen i ystod o stiwdios animeiddio gan gynnwys:

 • Studio AKA,  
 • A productions   
 • Goldenwolf   
 • Disney   
 • Wes Anderson   
 • Picturesmith 
 • Trampires studio 
 • Clothcat 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.