Roedd 100% o'n myfyrwyr BA (Anrh) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol yn fodlon ar eu cwrs - Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2022

RYDYM YN CREU GEMAU

Mae BA (Anrh) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol yn canolbwyntio ar agweddau creadigol, artistig a thechnegol cynhyrchu gemau, gan roi'r sgiliau damcaniaethol ac ymarferol i chi ddatblygu, cynhyrchu a chyhoeddi teitlau gemau. O ddiwrnod cyntaf y cwrs tan yr olaf, byddwch yn dylunio ac yn gwneud gemau chwaraeadwy.

Ymhlith y pynciau y byddwch chi'n eu dysgu mae Peiriannau Gêm a Thechnoleg, Dylunio Lefel, Rhaglennu, Adeiladu'r Byd, Theori Dylunio Gêm, Cynhyrchu Asedau Gêm a mwy. Byddwch hefyd yn ennill amrywiaeth o sgiliau a phrofiad ymarferol eraill, megis Cynllunio a Rheoli Prosiectau, Gwaith Tîm a Phrawf. Mae Blwyddyn 1 yn eich cyflwyno i’r holl bynciau hyn, ac wrth i chi symud ymlaen drwy’r cwrs bydd cyfle i chi arbenigo mewn maes sy’n addas i chi.

Trwy ein briffiau byw proffesiynol, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i gynnig syniadau, cyflwyno gemau a chael adborth a chyngor gwerthfawr gan weithwyr proffesiynol y diwydiant.

Yn ogystal â chydweithio â Dylunwyr Gêm eraill, cewch gyfle i gydweithio â myfyrwyr diwydiannau creadigol eraill fel artistiaid, animeiddwyr, perfformwyr a cherddorion.

Mae ein myfyrwyr dylunwyr yn dalentog, yn entrepreneuraidd ac yn angerddol am hapchwarae. Maent wedi cael llwyddiant mewn cystadlaethau fel Tranzfuser a Global Game Jam, ac wedi ennill gwobrau yn Grads in Games, y Rookies, a BAFTA Cymru. Nid yw'n syndod bod ein graddedigion yn cael eu bachu gan Rockstar, Frontier, Media Molecule, Codemasters, Supermassive, Sumo Digital a llawer mwy, tra bod eraill yn dod yn ddatblygwyr gemau indie blaenllaw.

Ar ôl graddio, bydd gennych chi bortffolio cryf o gemau chwaraeadwy i'w cyflwyno i gyflogwyr. Mae llwybrau gyrfa nodweddiadol yn cynnwys Dylunydd Gêm, Dylunydd Lefel, Rhaglennydd, UI/UX, Awdur, Cynhyrchydd, Profwr, yn ogystal ag astudiaethau pellach fel MA ac MSc.

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer Animeiddio a Gemau (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Edrychwch ar waith ein myfyrwyr a’n Sianel YouTube Gemau PDC

Dilynwch ein cyfrif Instagram USW Creative a chyfrif Twitter USW Creative

Gallwch hefyd ddilyn Gemau PDC ar Twitter 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
WGF4 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
WGF4 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Blwyddyn 1

Mae blwyddyn un yn ymwneud â'r hanfodion. Ond nid yw hynny'n golygu na fyddwch chi'n gwneud gemau. Byddwch yn gwneud eich gêm gyntaf o fewn y chwe wythnos gyntaf o ddechrau'r cwrs, ac o leiaf tair erbyn diwedd y flwyddyn.

Mae modiwlau ymarferol yn canolbwyntio ar agweddau amrywiol ar ddylunio gemau, megis Dylunio Lefel, Mecaneg Gêm ac Adeiladu'r Byd gyda briffiau sy'n annog dehongli creadigol; cyfle i fynegi eich hun a'ch syniadau.

Atgyfnerthir gwaith ymarferol gydag Astudiaethau Gêm lle byddwch yn dysgu damcaniaethau ac egwyddorion niferus dylunio gemau. Ni fyddwch yn aros tan eich blwyddyn olaf cyn y gallwch chi wneud gemau creadigol, hwyliog a diddorol. 

Modiwlau Blwyddyn Un

 • Dylunio Lefel
 • Adeiladu Bydoedd
 • Astudiaethau Gêm Un
 • Heriau Dylunio


Blwyddyn 2

Mae blwyddyn dau yn ymwneud ag astudio uwch. Bydd modiwlau ymarferol yn eich annog i ddylunio a chynhyrchu gemau mwy soffistigedig, gyda briffiau byw yn disgwyl gemau caboledig a chyhoeddadwy i chi eu cyflwyno a'u cyflwyno i weithwyr proffesiynol y diwydiant.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i archwilio meysydd eraill o’r broses dylunio gêm a’r biblinell, fel ‘ysgrifennu ar gyfer gemau’ neu ‘gynhyrchu asedau gêm’. Cyflwynir damcaniaethau ac egwyddorion dylunio gemau pellach a byddant yn gosod y sylfaen ar gyfer eich prosiectau trydedd flwyddyn a'ch traethawd hir.

Yn ystod y flwyddyn byddwch yn dechrau canolbwyntio ar, ac arbenigo yn, y meysydd dylunio gemau sydd o ddiddordeb mwyaf i chi; megis Dylunio Lefel, Rhaglennu, UI/UX neu Adeilad y Byd.

Modiwlau Blwyddyn Dau

 • Gemau Arbrofol
 • Ymarfer Proffesiynol
 • Astudiaethau Gêm Dau
 • Technegau Creu Cynnwys


Blwyddyn Tri

Y flwyddyn olaf! Mae'r flwyddyn hon yn ymwneud â chi a'r hyn y byddwch chi. Yn ystod y flwyddyn, byddwch yn cael y dasg o brototeipio a chynhyrchu gêm i lefel broffesiynol. Bydd hyn, ynghyd â'ch gwaith cryfaf o Flwyddyn 2, yn gosod y sylfaen ar gyfer eich portffolio.

Byddwch yn dysgu sut i lunio portffolio i gyflwyno'ch hun a'ch gwaith orau. Sut i ddod o hyd i swyddi a gwneud cais amdanynt, a hyd yn oed sut i gyfweld ar gyfer rôl eich breuddwydion.

Y traethawd hir yw eich cyfle i ymchwilio a thrafod pwnc dylunio gemau yr ydych yn angerddol amdano.

Mae cyfleoedd hefyd i arddangos eich gemau a chymryd rhan mewn cystadlaethau fel Tranzfuser.

Modiwlau Blwyddyn Tri

 • Prototeipiau Gêm
 • Cynhyrchu Gêm
 • Traethawd hir
 • Portffolio


Dysgu 

Wrth i'ch meddwl ddatblygu ac wrth i'ch sgiliau wella, rydyn ni'n eich gwthio ymhellach trwy archwilio'r syniadau allweddol sy'n gyrru'r diwydiant. Mae prosiectau hirach, grŵp, sy'n canolbwyntio ar ddiwydiant yn hanfodol wrth i chi ddatblygu eich syniadau eich hun, iaith weledol, sgiliau technegol a dulliau gweithio, yn ogystal â chwrdd â gweithwyr proffesiynol y diwydiant a chyflwyno'ch gwaith iddynt.

Ym mlwyddyn olaf y cwrs Dylunio Gemau Cyfrifiadurol, byddwn yn disgwyl i chi gyflwyno cynhyrchiad proffesiynol ar raddfa fawr, wedi'i gefnogi gan weithdai, seminarau a thiwtorialau uwch. Byddwn am eich gweld yn dangos eich dealltwriaeth o'ch gwaith a'i gyd-destun, yn eich dyluniad creadigol ac yn eich ysgrifennu.

Mae brwdfrydedd dros y diwydiant yn hanfodol ar bob cam a thrwy gydol y cwrs; bydd angen adlewyrchu arferion proffesiynol y diwydiant o ran agwedd a chynhyrchiant.

Asesiad 

Er mwyn sicrhau bod gennych y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer diwydiant, rydym yn eich asesu trwy gyflwyniadau, gwaith grŵp, dyddiaduron datblygu, ysgrifennu a dylunio eich portffolio, gan roi adborth wrth i chi symud ymlaen.

Teithiau Maes

Bob blwyddyn mae ein myfyrwyr nid yn unig yn mynychu digwyddiadau fel EGX, ond hefyd yn arddangos eu gemau gyda rhaglenni Tranzfuser and Gemau Talent Cymru!

Cyfleusterau 

Wedi’n lleoli ar gampws Caerdydd PDC, rydym yn ymfalchïo yn ein cyfleusterau o’r radd flaenaf, gyda’n staff profiadol a brwdfrydig yn darparu arweiniad a chefnogaeth er mwyn i chi allu gwireddu eich gweledigaeth greadigol.

Mae ein myfyrwyr Dylunio Gemau Cyfrifiadurol yn elwa o sawl labordy gemau o safon diwydiant. Mae'r rhain yn darparu mynediad i beiriannau gemau cyffredin ac offer cysylltiedig fel: Unreal Engine, Autodesk Suite ac Adobe Suite.

Mae gan ein labordai gemau yr holl gyfleusterau sydd eu hangen arnoch i wireddu eich gweledigaeth. Gan gynnwys cardiau graffeg Nvidia RTX, monitorau Ultra-eang, ac amrywiaeth o gitiau VR. Rydym hefyd yn defnyddio datrysiad rheoli ffynhonnell safonol y diwydiant, sy'n seiliedig ar gwmwl, fel y gallwch chi gydweithio p'un a ydych chi yn y labordy neu gartref.

Mae cyfleusterau ehangach hefyd ar gael i chi eu defnyddio, megis ystafelloedd Mocap, sgriniau gwyrdd, stiwdios recordio sain ac argraffwyr 3D.

Mae gennym hefyd gatalog helaeth o lyfrau ac e-lyfrau yn ymwneud â gemau yn ein llyfrgell. 

Diwydiant 

Mae gan ein cwrs dylunio Gemau Cyfrifiadurol gysylltiad agos â'r diwydiant gemau yng Nghymru. Mae ein darlithwyr yn arwain cyfraniad Caerdydd i'r Global Game Jam blynyddol, yn rhan o  Games Wales ac yn cymryd rhan yn y  Wales Games Development Show bob haf gan ddarparu nifer o gyfleoedd i'n myfyrwyr adeiladu cysylltiadau, dod o hyd i interniaethau a bod y cyntaf i glywed am rolau ym maes gemau i raddedigion. 

Mae ein myfyrwyr dylunwyr gemau yn ymweld â GameCity yn Nottingham, mynychu seminarau, cwrdd â datblygwyr gemau a newyddiadurwyr a chwarae'r teitlau arloesol diweddaraf. Mae myfyrwyr hefyd wedi derbyn cyllid gan y diwydiant i ddatblygu eu prosiectau a rhyddhau eu gemau trwy lwyfannau Steam a Windows Mobile ac fe'u dyfynnwyd yn Develop's 30 under 30 game development rising stars. 

Darlithwyr 

Dann Rees, Arweinydd Cwrs 
Corrado Morgana, Rheolwr Pwnc Acaedmaidd 
Richard Hurford, Uwch Ddarlithydd 
Jackson Rolls-Grey, Darlithydd
Gina Carpenter, Darlithydd
Brian Fagence, Darlithydd

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol. Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad, efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o’ch gwaith i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol 

CCC i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig BACC Cymreig nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

Llawn amser y DU: £9000

Rhyngwladol Llawn Amser: £13500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd 

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost 

£ 250 - £ 300 

Tanysgrifiadau Meddalwedd (y flwyddyn). 

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost 

£ 50 - £ 100 

Prynu meddalwedd. Blwyddyn 1 

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost 

£ 50 - £ 100 

Deunyddiau Celf 

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost 

£ 100 - £ 150 

Deunyddiau Ychwanegol 

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost 

£ 1500 - £ 2000 

PC / Gliniadur (Pob blwyddyn academaidd). 

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost 

£ 50 - £ 100 

Deunyddiau Sioe Graddedig Blwyddyn 3 

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost 

£ 100 - £ 150 

PC Peropherals (y flwyddyn) 

Eitem 

Teithiau Maes  

Cost 

£ 100 - £ 1000 

Teithiau allgyrsiol. (Pob blwyddyn academaidd) 

Eitem 

Arall: Argraffu / Copïo 

Cost 

£ 50 - £ 100 

Y flwyddyn, pob blwyddyn academaidd. 

Eitem 

Arall: costau teithio amrywiol / mynediad ar gyfer ymweliadau 

Cost 

£ 0 - £ 100 

Pob blwyddyn academaidd 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda . 

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae graddedigion Dylunio Gemau Cyfrifiadurol yn dod o hyd i waith yn y diwydiant gemau fel Dylunwyr Gêm, Rhaglenwyr, Dylunwyr Lefel, Ysgrifenwyr, Dylunwyr UI/UX, Profwyr a mwy. Mae ein graddedigion hefyd wedi cael llwyddiant mewn diwydiannau eraill fel Ffilm a Theledu a hyfforddiant ac efelychu VR.

Mae graddedigion ein cwrs Dylunio Gemau Cyfrifiadurol wedi dechrau cyflogaeth gyda rhai o enwogion y diwydiant fel Rockstar, Frontier, Media Molecule, Codemasters, Supermassive, Sumo Digital ymhlith eraill. Mae llawer o'n myfyrwyr wedi dechrau eu cwmnïau eu hunain, rhai o'r pethau nodedig yw, Bithell Games, Toxic Games a Fiddlesticks

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth I'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.