Photography

BA (Anrh) Ffotograffiaeth

MAE EIN MYFYRWYR WEDI RHOI SINEMATIG A FFOTOGRAFFIAETH YN PDC AR Y BRIG YNG NGHYMRU AR GYFER BODDHAD MYFYRWYR - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2021

Lleolir y radd hon yng nghampws pwrpasol PDC, yng nghanol dinas greadigol Caerdydd.

Mae ffotograffiaeth yn cynnwys popeth o wneud delweddau masnachol mewn meysydd fel ffasiwn, golygyddol neu hysbysebu, i ymarfer celf yn seiliedig ar arddangosfeydd. Adlewyrchir yr amrywiaeth hon yn ein rhaglen astudio, sy'n un o'r rhai uchaf ei pharch yn y DU. Mae gan USW hanes o 100 mlynedd o ffotograffiaeth ac rydym yn cynnig y cwrs cyffrous ac arloesol hwn mewn ffotograffiaeth gyfoes, lle gallwch ddatblygu eich llais ffotograffig a'ch dull gweithredu.

Mae'r radd ffotograffiaeth hon, sydd wedi'i lleoli ar ein campws yng Nghaerdydd, yn cymryd agwedd eang at ffotograffiaeth. Mae hyn yn caniatáu ichi feithrin eich creadigrwydd a gweithio tuag at faes arbenigol. Byddwch chi'n meithrin sgiliau mewn ffotograffiaeth ddigidol a thechnegau analog traddodiadol, yn ogystal â mewn cyfryngau cysylltiedig eraill fel delweddau symudol a sain. 

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu'n swyddogol gan Cymdeithas y Ffotograffwyr (AOP).  Mae'r AOP yn un o'r cymdeithasau ffotograffwyr proffesiynol mwyaf nodedig yn y byd, gan roi sêl bendith ar y cwrs uchelgeisiol hwn a'n myfyrwyr gwych, y gall pob un ohonynt elwa'n fawr ar yr achrediad hwn o ran buddion aelodaeth am ddim. 

Ategir y radd ffotograffiaeth hon, sy’n ymarferol yn bennaf, gan hanes ffotograffiaeth a diwylliant gweledol, yn ogystal ag elfennau cyd-destunol. Bydd astudio’r rhain yn eich annog i feddwl yn feirniadol am ffotograffiaeth a’i heffaith ar ddiwylliant a chymdeithas. 

Dilynwch Ffotograffiaeth PDC ar Instagram. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
PW36 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
PW36 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae blwyddyn gyntaf y cwrs gradd ffotograffiaeth yn cyflwyno ac yn archwilio cysyniadau allweddol sy'n berthnasol i ymarfer ffotograffig cyfoes trwy brosiectau ymarferol heriol. Bydd pob modiwl ymarferol, p'un a yw wedi'i leoli mewn ffasiwn, hysbysebu neu ffotograffiaeth gelfyddyd gain, yn datblygu eich sgiliau technegol ac yn cynnig aseiniadau ysgogol i ddatblygu eich creadigrwydd. 

Wrth ichi fynd trwy'r cwrs ffotograffiaeth, byddwch yn atgyfnerthu'ch ymarfer ffotograffig sy'n datblygu trwy wybodaeth gadarn o hanes ffotograffiaeth ac ymwybyddiaeth o ddatblygiadau cyfoes yn y cyfrwng. Bydd elfennau cyd-destunol y cwrs yn eich annog i feddwl yn feirniadol am ffotograffiaeth a'i heffaith ar ddiwylliant a chymdeithas. 

Blwyddyn Un - gradd Ffotograffiaeth 

 • Ffotograffiaeth a'r Real 

 • Ffotograffiaeth a Rhith 

 • Ffotograffiaeth fel Naratif 

 • Ffotograffiaeth a Chyfrifoldeb 

 • Ymarfer Beirniadol: Hanesion 

 • Ymarfer Beirniadol: Hidlyddion

Blwyddyn Dau - gradd Ffotograffiaeth 

 • Diffinio Ymarfer 

 • Prosiect wedi'i Drafod 

 • Ymarfer Beirniadol: Paradeimau 

 • Ymarfer Beirniadol: Ymchwil 

Blwyddyn Tri - gradd Ffotograffiaeth 

 • Ymarfer Mireinio 

 • Cydraniad Proffesiynol 

 • Papur Beirniadol 

 • Ymarfer Proffesiynol 

 • Catalog Beirniadol 

Gall modiwlau newid. 

Dysgu 

Pwyslais y radd ffotograffiaeth hon yw ymarfer, ond mae hefyd yn cynnwys elfennau damcaniaethol sy'n darparu cyd-destun. Cyflwynir yr addysgu ymarferol trwy gyfuniad o weithdai, darlithoedd a thiwtorialau, gyda dangosiadau, ymweliadau ag orielau, teithiau maes a digwyddiadau eraill. Fel rheol byddwch yn datblygu'ch gwaith ymarferol yn unigol, ond weithiau byddwch yn gweithio mewn grwpiau. 

Bydd gennych ganllawiau ar aseiniadau ond bydd disgwyl i chi hefyd weithio mewn o dan eich cyfarwyddyd eich hun, yn enwedig gyda’ch Prosiect Mawr yn y flwyddyn olaf sy'n gorffen gydag arddangosfa gyhoeddus. Mae gan y mwyafrif o fodiwlau theori sesiynau seminar yn ogystal â darlithoedd. 

Asesiad 

Asesir trwy gyflwyniadau gwaith cwrs rheolaidd, yn ogystal ag arholiadau mewn rhai meysydd. 

Lleoliadau 

Rydym yn ymfalchïo yn ein cysylltiadau â diwydiant, ac yn darparu nifer o gyfleoedd i'n myfyrwyr weithio gyda gweithwyr proffesiynol creadigol trwy brosiectau byw. 

Darlithwyr 

Addysgir y cwrs BA (Anrh) Ffotograffiaeth gan dîm ymroddedig o diwtoriaid - llawer ohonynt yn ffotograffwyr, ysgrifenwyr neu guraduron medrus a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich gweledigaeth i'r canlyniad gorau posibl. Rydym hefyd yn gwahodd pobl o'r diwydiant ffotograffig i ddod i siarad â chi fel rhan o raglen wadd o ddarlithoedd bywiog. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.   

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol  

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A mewn pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.  

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein  gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi, cysylltwch â ni. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Llawn amser y DU: I'w cadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w cadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 


Pecyn (Gwisg ac Offer) * - £ 250 - £ 1000 

Camera SLR Digidol neu heb Ddrych gydag opsiwn lens cydgyfnewidiol - hwn i ddechrau'r flwyddyn academaidd ac i'w ddefnyddio fel camera ymchwil ar gyfer prosiectau - mae nifer o gamerâu ychwanegol, rhai digidol ac analog, ar gael i'w benthyg o'r siopau Ffotograffiaeth yn dilyn eich sefydlu yn PDC 

Teithiau Maes - £ 50 - £ 120 

Taith breswyl blwyddyn 1 i gyrchfan y DU (Gall pob taith newid a hyfywedd mewn perthynas â nifer y myfyrwyr) 

Teithiau Maes - £ 200 - £ 350 

Taith Ryngwladol Flynyddol Blwyddyn 02/03 e.e Paris, Berlin, Amsterdam, Barcelona (Gall pob taith fod yn agored i newid ac ymarferoldeb o ran nifer y myfyrwyr) 

Deunyddiau * - £ 150 - £ 400 

Y flwyddyn; cost argraffu papurau / ffilm ac ati yn dibynnu ar natur gwaith ffotograffig unigolyn 

Arall - £ 300 - £ 1500 

Cyfrifiadur Mac neu PC sy'n gallu golygu delweddau a fideo, prosesu delweddau a storio ffeiliau 

Arall* - £ 0 - £ 600 

Cost cyhoeddi gwaith blwyddyn olaf yn broffesiynol - mae'r gost hon yn dibynnu ar natur gwaith ffotograffig unigolyn a'i amcanion penodol o ran camau gyrfa a chyflogaeth bosibl 


Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwnewch gais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae amrywiaeth cynnwys y cwrs gradd Ffotograffiaeth, mewn modiwlau ymarferol a damcaniaethol, yn sicrhau eich bod yn graddio gyda dealltwriaeth feirniadol gyffredinol o ffotograffiaeth a'i pherthynas ag ystod o ffurfiau cyfryngol eraill. 


Mae graddedigion wedi mynd ymlaen i amrywiaeth o lwybrau gyrfa gyda llawer yn llwyddo i fynd i mewn i'r diwydiannau ffotograffig. Mae'r rhain yn cynnwys meysydd masnachol fel hysbysebu a ffasiwn, ynghyd â meysydd celf fel gwaith i sector orielau, amgueddfeydd a  sectorau diwylliannol eraill. Mae graddedigion Ffotograffiaeth yn aml yn mynd ymlaen i astudio ffotograffiaeth ar lefel ôl-raddedig gan arwain at ystod o gyfleoedd gwell ym maes ffotograffiaeth. 

Ymhlith yr alumni diweddar mae Matt Damsell, Uwch Ddylunydd Digidol yn River Island; Lucy Gold, steilydd a ffotograffydd mewnol ar ei liwt ei hun; Lisa-Jane Meates, ffotograffydd masnachol ar ei liwt ei hun; a Michelle James, Rheolwr Ffotograffig yn Kurt Geiger. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr USW, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL