Ar y brig yng Nghymru ar gyfer asesu Cynhyrchu Ffilm a Ffotograffiaeth - Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024

Mae'r cwrs BA Ffotograffiaeth yn borth i amrywiaeth o yrfaoedd creadigol.

Mae ein cwrs yn cydnabod ac yn cofleidio natur ddeinamig y maes, lle mae offer a thechnegau newydd yn arwain y ffordd ac mae tueddiadau'n dod i'r amlwg yn gyflym iawn. Ein nod yw sicrhau bod ein myfyrwyr nid yn unig yn meistroli'r hanfodion ond hefyd yn dod yn ffotograffwyr ystwyth ac addasadwy sy'n gallu ffynnu mewn unrhyw amgylchedd gwaith. Mae hyn yn cynnwys hysbysebu, ffasiwn a ffotograffiaeth gelf yn ogystal ag ystod gyfan o lwybrau gyrfa cysylltiedig. Mae'n gwrs eang sy'n gallu cynnal taith a thwf trawsnewidiol pob un ohonoch.

Rydym yn gwneud hyn o'n campws Diwydiannau Creadigol pwrpasol yng nghanol Caerdydd, yn cynnwys stiwdios ac offer o'r radd flaenaf; a chymuned o bobl angerddol sy'n ymwneud yn llawn â llunio dyfodol diwylliant gweledol. Y gwir amdani yw ein bod yn y lleoliad perffaith!

Cyn i ni fynd ymhellach, cymerwch gip ar waith ein graddedigion diweddar.

Yn ein craidd, credwn fod ffotograffiaeth ar gyfer pawb ac nad yw'n ymwneud yn unig â dysgu'r sgiliau a negodi sut i gymhwyso'r sgiliau hynny ym myd cyflogaeth; ein nod yw meithrin eich gweledigaeth unigryw eich hun a'ch helpu i dyfu fel ffotograffwyr ac fel unigolion. Rydym yn meithrin amgylchedd sy'n galonogol ac yn cael ei yrru gan y gymuned fel y gallwch ddysgu oddi wrth eich gilydd, rhannu syniadau, ac ysbrydoli twf eich gilydd. Rydym am i chi archwilio'ch angerdd a herio'ch rhagdybiaethau. Rydym yn gwybod o'r hyn y mae ein myfyrwyr yn y gorffennol a'r presennol yn ei ddweud wrthym fod hon yn daith werth chweil o hunan-ddarganfod, felly gallai fod i chi hefyd!

Rydym wrthi'n hyrwyddo hyblygrwydd, ymatebolrwydd ac arloesedd ac rydym yn diweddaru ein cwricwlwm yn gyson ac yn ymestyn ein partneriaid yn y diwydiant i adlewyrchu gofynion newidiol y dirwedd ffotograffiaeth sy'n ehangu'n barhaus, gan sicrhau eich bod yn derbyn yr addysg fwyaf perthnasol sydd ar gael. Ein nod yw meithrin eich potensial, gan eich helpu i leoli a datblygu eich diddordebau o ran pwnc a maes penodol y diwydiant yr ydych yn penderfynu gweithio ynddo. Rydym yn eich helpu i archwilio'r olaf drwy ein cysylltiadau niferus yn y diwydiant, gan gynnwys Cynfyfyrwyr cwrs nodedig; mae pob un ohonynt yno i gynnig cyngor, arweiniad a chefnogaeth wrth i chi symud tuag at gychwyn ar eich gyrfa ar ôl PDC.

Mae gan PDC hanes hir a nodedig o gyflwyno cyrsiau ffotograffiaeth arloesol sy'n paratoi graddedigion ar gyfer y byd go iawn. Bydd graddedigion yn cael eu cyflogi mewn amrywiaeth o rolau fel ffotograffwyr medrus iawn, artistiaid annibynnol, cynorthwywyr ffotograffig, cyfarwyddwyr celf, cynhyrchwyr, rheolwyr ffotograffiaeth, steilwyr, ailolygwyr, argraffwyr, ffotograffwyr meddygol a fforensig, curaduron, awduron, cyhoeddwyr, asiantau, addysgwyr, marchnatwyr, ac ymgynghorwyr cyfryngau.

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu'n swyddogol gan Gymdeithas y Ffotograffwyr. Mae'r AOP yn un o'r cymdeithasau ffotograffwyr proffesiynol mwyaf mawreddog yn y byd, gan ddarparu nod cymeradwyaeth ar gyfer ein cwrs gradd uchelgeisiol a llawer o fanteision i'n myfyrwyr gwych.

Dilynwch Ffotograffiaeth PDC ar Instagram. 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
PW36 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
PW36 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae modiwlau ar ein gradd Ffotograffiaeth gyffrous wedi'u cynllunio i'ch gwthio a'ch helpu i ddatblygu fel ffotograffydd ac fel unigolyn, gan eich helpu i dyfu'n gyflym i fod yn weithiwr proffesiynol sy'n gallu ffynnu yn y diwydiannau ffotograffig a chreadigol sy'n symud yn gyflym. Cyflawnir hyn drwy ddatblygu sgiliau technegol, cysyniadol a galwedigaethol ystyriedig sy'n berthnasol i ystod eang o lwybrau gyrfa posibl a wneir yn bosibl drwy gwblhau gradd mewn Ffotograffiaeth. Byddwch yn dysgu ffyrdd newydd o feddwl, creu, cydweithio a hyrwyddo eich hun, felly byddwch yn barod i ymateb i weithio yn y diwydiant deinamig, sy'n esblygu'n gyflym ac yn heriol hwn.

Bob blwyddyn, mae modiwlau yn adeiladu ar y sgiliau rydych chi eisoes wedi'u hennill gyda'r bwriad o gychwyn eich creadigrwydd yn gyflym a chymhwyso hyn i'r byd go iawn.

Modiwlau y byddwch yn eu hastudio:

Blwyddyn 1

Mae blwyddyn gyntaf y radd ffotograffiaeth yn cyflwyno ac yn archwilio syniadau allweddol sy'n berthnasol i'r diwydiant ffotograffiaeth cyfoes trwy brosiectau ymarferol deniadol a heriol. Bydd pob modiwl yn datblygu eich sgiliau technegol a chysyniadol ac yn darparu aseiniadau ysgogol i ddatblygu eich creadigrwydd a'ch rheolaeth a dealltwriaeth gyffredinol o'r cyfrwng.

Yw e'n wir?

Yn y modiwl cychwynnol hwn byddwch yn ymchwilio i'r gwahaniaeth diddorol rhwng realiti corfforol a ffotograffig.

Sut rydyn ni'n adrodd straeon

Ar gyfer y prosiect hwn byddwch yn dysgu am adrodd straeon ffotograffig gan ddefnyddio offer naratif allweddol megis dewis pa ddelweddau i'w defnyddio ac ym mha drefn.

Golygfeydd Ffug

Yn y modiwl hwn byddwch yn archwilio ffotograffiaeth fel gwneuthuriad: sut gall ffotograffiaeth wneud i ni gredu bod rhywbeth yn wir?

Beth ydyn ni'n ei gofio?

Sut mae ffotograffiaeth yn siapio ein hatgofion? Mae'r modiwl hwn yn eich annog i archwilio ffotograffiaeth mewn perthynas â'r cof ac amser.

Pwy ydym ni

A yw ffotograffiaeth yn siapio pwy ydyn ni? Mae'r modiwl hwn yn ymchwilio i adeiladu hunaniaeth drwy'r ffotograff.

Allwn ni greu newid?

Yn y modiwl hwn, byddwch yn edrych ar ac yn archwilio potensial ffotograffiaeth i gael effaith wirioneddol ar y materion mawr sy'n llunio cymdeithas heddiw.

Blwyddyn 2

Gan gymryd y wybodaeth a ddysgwyd ym mlwyddyn gyntaf y cwrs hwn, byddwch nawr yn dysgu deall a phrofi sut mae'r wybodaeth hon yn ymwneud â'r diwydiant ffotograffig cyfoes ac amrywiol rolau swyddi posibl sy'n bodoli ynddo, bob amser yn datblygu eich sgiliau, gwybodaeth a'ch hyder ymhellach.

Y Cyhoedd

Yn y modiwl hwn byddwch yn archwilio ffotograffiaeth fasnachol sy'n cael ei gynhyrchu i hysbysu ac addysgu'r cyhoedd. Byddwch yn dysgu sut mae gwaith o'r natur yma yn cael ei gomisiynu a'i gynhyrchu.

Y Cleient

Gan adeiladu ar y modiwl blaenorol, byddwch nawr yn gweithio'n uniongyrchol gyda ffigwr nodedig o ddiwydiant i gynhyrchu ymgyrch hysbysebu ffotograffig fasnachol. Bydd y gwestai hwn yn rhoi brîff i chi ac yn cynnig arweiniad ac adborth amhrisiadwy.

Y Syniad

Mae'r modiwl hwn yn eich dysgu sut i gychwyn ac ymchwilio i syniadau ac yn annog eich gallu eich hun i ddatblygu pwnc pwysig ar gyfer archwilio ffotograffig, wedi'i lywio gan faterion mawr heddiw.

Y Comisiwn

Gan weithio gyda gweithiwr proffesiynol allanol arall yn y diwydiant, mae'r modiwl hwn yn eich gwahodd i gychwyn, datblygu a gwireddu prosiect personol mewn ymateb i safle penodol, sy'n eich galluogi i ddatblygu a thyfu eich hunaniaeth unigryw fel ffotograffydd ymhellach.

Cadw Eich Lle*

Mae'r modiwl hwn yn ymwneud â'ch gyrfa yn y dyfodol yn gweithio o fewn y diwydiannau creadigol. Byddwch yn meithrin gwybodaeth fanwl a dealltwriaeth o swyddi penodol yn y diwydiant trwy ryngweithio uniongyrchol â ffigurau'r diwydiant, gan eich helpu i wneud dewisiadau gwybodus am eich dyfodol yn ogystal â'ch helpu i adeiladu eich rhwydwaith diwydiant eich hun.

Blwyddyn Ryngosod Dewisol

Efallai y bydd rhai myfyrwyr yn dewis ymgymryd â blwyddyn yn gweithio'n uniongyrchol o fewn diwydiant rhwng yr 2il a 3ydd flwyddyn o'r cwrs. Yn ystod y cyfnod hwn o fewn diwydiant, rydych yn ennill profiad a gwybodaeth werthfawr, gan eich helpu i lunio'ch dyfodol ymhellach a'ch paratoi ar gyfer eich blwyddyn astudio olaf a'ch gyrfa yn y dyfodol.

*Gallwch astudio 25% o’r modiwl hwn yn Gymraeg

Blwyddyn 3

Mae blwyddyn olaf y cwrs yn eich rhoi chi yn y sedd yrru, gan eich galluogi i wneud penderfyniadau am y math o waith rydych am ei wneud, y pynciau rydych am eu harchwilio, a ble rydych chi a'ch gwaith yn bodoli yn y byd. Mae'r flwyddyn hefyd yn canolbwyntio'n drwm ar feithrin eich hyder fel unigolyn ymhellach yn ogystal â'ch paratoi ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant yn dilyn cwblhau eich gradd, fel eich bod yn barod ar gyfer eich pennod nesaf ar ôl graddio.

Gweledigaeth annibynnol

Yn y modiwl ymarferol estynedig hwn, byddwch yn datblygu prosiect ffotograffig personol ac yn mynd ag ef trwy gamau amrywiol. Mae'r pwnc yn cael ei ddewis gennych chi a'i ddatblygu dros amser, gyda chefnogaeth adborth ac arweiniad gan diwtoriaid, gan arwain yn y pen draw at gwblhau corff uchelgeisiol a pherthnasol o waith terfynol.

Naill ai

Catalog Beirniadol

Mae'r modiwl hwn yn arwain eich gwaith o adeiladu cyhoeddiad sydd wedi'i gynllunio i gyd-fynd ag arddangosfa ddychmygol ar thema benodol o ddiddordeb i chi.

Neu

Papur Beirniadol

Ar y modiwl hwn rydych yn cael eich mentora tuag at gwblhau traethawd sy'n archwilio pwnc sy'n berthnasol i'ch gwaith ffotograffig ymarferol.

Paratoi

Yn y modiwl olaf hwn o'r cwrs, byddwch yn gweithio tuag at gyhoeddi eich gwaith mewn maes penodol o'r diwydiant a chyflwyno'ch hun i'r diwydiant hwnnw fel gweithiwr proffesiynol. Gall y modiwl gynnwys datblygu arddangosfeydd, cyhoeddiadau, gwefannau, proffiliau cyfryngau cymdeithasol, portffolios, CV, blogiau a llawer mwy.

Mae modiwlau yn destun newid

Dysgu

Byddwch yn cael eich dysgu gan dîm o diwtoriaid angerddol ac ymroddedig sydd wedi ymrwymo i'ch dilyniant fel ffotograffydd ac unigolyn creadigol, gan roi'r gefnogaeth a'r anogaeth i chi siarad am y pethau sy'n bwysig i chi.

Mae prif bwyslais y radd ffotograffiaeth hon yn ymarferol, ond mae hefyd yn cynnwys elfennau damcaniaethol sy'n darparu cyd-destun ac yn eich helpu i osod eich gwaith yn briodol o fewn y byd ehangach. Cyflwynir yr addysgu ymarferol drwy gyfuniad o weithdai, darlithoedd, seminarau a thiwtorialau, gyda dangosiadau, ymweliadau oriel, teithiau maes, briffiau diwydiant byw, sgyrsiau gwadd a digwyddiadau eraill i wella a chyfoethogi eich profiad ymhellach. Byddwch yn datblygu eich gwaith ymarferol yn unigol yn bennaf ond weithiau byddwch yn gweithio mewn grwpiau bach ar gyfer prosiectau penodol gan adlewyrchu profiadau byd go iawn yn ogystal â'ch paratoi ar gyfer gweithio ar y cyd o fewn diwydiant.

Bydd gennych arweiniad a chefnogaeth gyda'r holl aseiniadau ond bydd disgwyl hefyd i chi weithio mewn ffordd hunan-gyfarwyddedig gan reoli eich amser yn ofalus, yn enwedig yn eich blwyddyn olaf a fydd yn dod i ben gyda chyhoeddi corff sylweddol o waith.

Asesiad 

Asesir trwy waith cwrs 100%, nid oes arholiadau i'w cwblhau ar y cwrs hwn.

Cynhelir pob asesiad drwy gyflwyniadau rheolaidd ond wedi'u cynllunio'n ofalus ac wedi'u cynllunio'n ofalus drwy gydol pob blwyddyn academaidd er mwyn sicrhau bod yr holl derfynau amser yn bosibl cyflawni o fewn yr amser a ddyrennir.

Achrediadau

BA (Anrh) Ffotograffiaeth yn PDC yw'r unig gwrs yng Nghymru a achredwyd yn swyddogol gan Gymdeithas y Ffotograffwyr (AOP). Mae'r AOP yn un o'r cymdeithasau ffotograffiaeth mwyaf mawreddog yn y byd a'i nod yw hyrwyddo gwerth a safbwynt ffotograffwyr. Mae'n dod â gweithwyr proffesiynol a myfyrwyr at ei gilydd ac yn darparu cymuned bwysig i bawb.

Mae'r nod cymeradwyaeth y diwydiant hwn yn golygu bod y cwrs Ffotograffiaeth hwn yn bodloni'r holl feini prawf perthnasol ar gyfer atgyfnerthu arfer gorau ac ymgorffori elfennau allweddol o ganllawiau diwydiant yr AOP fel y'u diffinnir yn eu cyhoeddiad Beyond the Lens.

Mae'r berthynas hon yn cynnig aelodaeth 4 blynedd am ddim i fyfyrwyr, gwerth ychwanegol sylweddol a chefnogaeth ac arweiniad pellach, o fynediad i ddeunyddiau dysgu ychwanegol, sgyrsiau, mynediad gostyngol i wobrau a chystadlaethau, copi digidol am ddim o Beyond the Lens, cyngor cyfreithiol am ddim, adolygiadau portffolio a mwy. 

Lleoliadau 

Rydym yn ymfalchïo yn ein cysylltiedig nodedig â byd diwydiant ac yn darparu cyfleoedd niferus i'n myfyrwyr weithio gyda gweithwyr proffesiynol creadigol trwy brosiectau byw a modiwlau sy'n wynebu diwydiant fel Canfod Eich Lle yn yr 2il flwyddyn a Paratoi yn y 3ydd flwyddyn.

Mae ymgysylltu uniongyrchol ag unigolion a sefydliadau o ddiwydiant, gan gynnwys y posibilrwydd o ymgymryd â lleoliad, yn rhan fawr o 2il flwyddyn y cwrs, lle byddwch yn dechrau canolbwyntio ar meysydd o'r diwydiant sydd o ddiddordeb arbennig i chi.

Mae gennych hefyd yr opsiwn i ymgymryd â Blwyddyn Ryngosod rhwng blynyddoedd 2 a 3 y cwrs lle gallwch ymgymryd â lleoliad hirach o fewn maes perthnasol o'r diwydiant.

Mae ein rhwydwaith o gynfyfyrwyr ffotograffiaeth nodedig, sy'n gweithio mewn nifer o swyddi proffesiynol yn y diwydiant, yn aml yn rhoi eu hamser yn hael i gefnogi myfyrwyr presennol ymhellach a'r genhedlaeth nesaf o bobl greadigol.


Teithiau Maes

Gall y weithred gyfunol o weld pethau ac ymweld â lleoedd gyda'i gilydd a thrafod y profiad fel grŵp fod yn hynod werthfawr, yn werth chweil ac yn bleserus, felly i ni, mae teithiau'n rhan bwysig o'ch addysg, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Gall y rhain amrywio o leoedd o ddiddordeb i lywio'ch gwaith i arddangosfeydd allweddol o themâu nodedig neu gan ffotograffwyr blaenllaw.

Mae teithiau rhyngwladol diweddar, cyn ac ar ôl covid, wedi cynnwys ymweliadau â Berlin, Barcelona, Paris ac Amsterdam. I ni, mae'n bwysig bod y teithiau hyn ar gael i gymaint o fyfyrwyr â phosibl, felly rydym yn gweithio'n galed i'w gwneud mor gost-effeithiol ag y gallwn. Yn ogystal â hyn, rydym hefyd yn cysylltu â chysylltiadau diwydiant yn y dinasoedd hyn i gyfoethogi eich profiad ymhellach a'ch cyflwyno i fewnbynnau y diwydiant Ffotograffiaeth ymhellach i ffwrdd.

Cyfleusterau

Fel myfyriwr Ffotograffiaeth yma yn PDC, bydd gennych fynediad at ein holl gyfleusterau anhygoel o safon diwydiant, y mwyafrif ohonynt wedi'u lleoli ar ein llawr ffotograffiaeth pwrpasol, yr ydym yn ei rannu gyda'r cwrs Ffotograffiaeth Ddogfennol.

Mae'r cyfleusterau hyn yn ail-greu amgylchedd diwydiant ac yn cynnwys dwy stiwdio ffotograffiaeth broffesiynol fawr, un gyda chlog anfeidredd gwyn tair ochr trawiadol, ystafell olygu, ystafell argraffu o'r radd flaenaf, ystafell dywyll analog, a siop offer wedi'i stocio'n dda iawn, yn ogystal â gweithdy ffabrigo gyda chyfleusterau torri laser ac argraffu 3D. Byddwch yn cael mynediad i'r mannau hyn 7 diwrnod yr wythnos a gallwch weithio ymhell i'r nos pan fydd y diwrnod addysgu drosodd. Mae hyn yn rhoi mynediad anhygoel i chi at yr offer sydd eu hangen arnoch i ddatblygu fel ffotograffwyr ac i gyflawni holl elfennau'r cwrs hwn a ddyluniwyd yn ofalus.

Mae ein siop ffotograffiaeth yn cynnwys ystod eang o gamerâu digidol ac analog o bob fformat. Mae hyn yn cynnwys camerâu pen uchel a gynhyrchir gan weithgynhyrchwyr blaenllaw fel Phase One, Fuji, Canon, Nikon, Hasselblad a Sony. Byddwch hefyd yn cael mynediad at nifer o atebion goleuo gan gynnwys fflach ac opsiynau parhaus a gynhyrchir gan gwmnïau fel Profoto, Dracist ac Aputure. Ar ôl cael eu hanfon, gall myfyrwyr fenthyg offer o'n siop heb unrhyw gost ychwanegol, dim ond trwy archebu drwy ddefnyddio eu cyfrif Connect2 ar-lein.

Mae'r llawr ffotograffiaeth hefyd yn cynnwys gofod creadigol gyda nifer o soffas lle gall myfyrwyr gwrdd i gydweithio, parhau i weithio, cynnal cyfarfodydd, rhwydweithio, cymdeithasu ac ymlacio. Mae'r ardal hon yn helpu i ffurfio cymuned gwau dynn iawn o amgylch y cwrs lle mae myfyrwyr y flwyddyn gyntaf, yr ail flwyddyn a'r drydedd flwyddyn yn cymysgu ac yn cynnig cymorth ac arweiniad amhrisiadwy i'w gilydd.

Mae ein holl fannau wedi'u cynllunio i wneud i chi deimlo'n gyfforddus ac yn gartref, fel eich bod yn rhydd i gael eich ysbrydoli, i fod yn uchelgeisiol, ac i wthio ffiniau'r cyfrwng a'ch gallu personol eich hun.

Darlithwyr 

Mae'r cwrs BA (Anrh) Ffotograffiaeth yn cael ei addysgu gan dîm ymroddedig o diwtoriaid - pob un ohonynt yn ffotograffwyr medrus, artistiaid, gwneuthurwyr ffilmiau ac awduron ar ffotograffiaeth, sy'n angerddol am y pwnc ac wedi ymrwymo i'ch helpu i ddatblygu eich gweledigaeth i'r canlyniad gorau posibl. Rydym hefyd yn gwahodd pobl o'r diwydiant ffotograffig i ddod i PDC i naill ai weithio gyda chi neu i siarad â chi am eu gwaith ffotograffig neu am y diwydiant creadigol y maent yn gweithio ynddo.

Darlithwyr:

Staff Technegol:

Gawain Barnard - Hyfforddwr Technegol Ffotograffiaeth

Ian Llewelyn - Hyfforddwr Technegol Ffotograffiaeth

Sarah Barnes - Swyddog Technegol Ffotograffiaeth

+ arbenigwyr technegol ychwanegol o'r gyfadran

Ymgysylltu â'r Diwydiant

Rydym yn ymfalchïo yn ein cysylltiadau â diwydiant ac yn darparu nifer o gyfleoedd i'n myfyrwyr weithio gyda gweithwyr proffesiynol creadigol trwy brosiectau byw, cyfweliadau a lleoliadau gwaith.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad, efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o’ch gwaith i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

CCC i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol  

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.  

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein  gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi, cysylltwch â ni. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

Llawn amser y DU: I'w cadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Llawn amser y DU: I'w cadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig

Pecyn (Gwisg ac Offer) * - £ 250 - £ 1000 

Camera SLR Digidol neu heb Ddrych gydag opsiwn lens cydgyfnewidiol - hwn i ddechrau'r flwyddyn academaidd ac i'w ddefnyddio fel camera ymchwil ar gyfer prosiectau - mae nifer o gamerâu ychwanegol, rhai digidol ac analog, ar gael i'w benthyg o'r siopau Ffotograffiaeth yn dilyn eich sefydlu yn PDC 

Teithiau Maes - £ 50 - £ 120 

Taith breswyl blwyddyn 1 i gyrchfan y DU (Gall pob taith newid a hyfywedd mewn perthynas â nifer y myfyrwyr) 

Teithiau Maes - £ 200 - £ 350 

Taith Ryngwladol Flynyddol Blwyddyn 02/03 e.e Paris, Berlin, Amsterdam, Barcelona (Gall pob taith fod yn agored i newid ac ymarferoldeb o ran nifer y myfyrwyr) 

Deunyddiau * - £ 150 - £ 400 

Y flwyddyn; cost argraffu papurau / ffilm ac ati yn dibynnu ar natur gwaith ffotograffig unigolyn 

Arall - £ 300 - £ 1500 

Cyfrifiadur Mac neu PC sy'n gallu golygu delweddau a fideo, prosesu delweddau a storio ffeiliau 

Arall* - £ 0 - £ 600 

Cost cyhoeddi gwaith blwyddyn olaf yn broffesiynol - mae'r gost hon yn dibynnu ar natur gwaith ffotograffig unigolyn a'i amcanion penodol o ran camau gyrfa a chyflogaeth bosibl 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.


Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwnewch gais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'n bwysig iawn nodi y gall y radd hon arwain at lu o lwybrau gyrfa cysylltiedig o fewn y diwydiannau creadigol y mae creu a dealltwriaeth delweddau yn cymryd y llwyfan ganolog ar eu cyfer.

Mae amrywiaeth cynnwys y cyrsiau yn sicrhau eich bod yn graddio gyda dealltwriaeth gynhwysfawr o ffotograffiaeth a'i pherthynas ag ystod o gyfryngau eraill a diwylliant gweledol yn gyffredinol. Rydym hefyd yn gweithio i dyfu eich hyder, yn enwedig o ran cyflwyno eich syniadau, cydweithio ag eraill ac adeiladu eich rhwydwaith diwydiant personol a thargedu eich hun.

Mae graddedigion diweddar wedi mynd ymlaen i ystod eang o yrfaoedd o fewn y diwydiannau ffotograffig neu greadigol ehangach. Mae'r rhain yn cynnwys meysydd masnachol fel hysbysebu a ffasiwn, yn ogystal â chyd-destunau celf fel gwaith i'r oriel, yr amgueddfa, y gymuned a sectorau diwylliannol eraill. Bydd graddedigion yn cael eu cyflogi mewn amrywiaeth o rolau fel ffotograffwyr medrus iawn, artistiaid annibynnol, cynorthwywyr ffotograffig, cyfarwyddwyr celf, cynhyrchwyr, rheolwyr ffotograffiaeth, steilwyr, ailolygwyr, argraffwyr, ffotograffwyr meddygol a fforensig, curaduron, awduron, cyhoeddwyr, asiantau, addysgwyr, marchnatwyr, ac ymgynghorwyr cyfryngau. Mae nifer o'n graddedigion hefyd yn mynd ymlaen i astudio ymhellach ar lefel ôl-raddedig mewn sefydliadau nodedig, gan arwain at ystod o gyfleoedd gwell o fewn y diwydiannau creadigol.

Mae ein perthynas werthfawr â Chymdeithas y Ffotograffwyr (AOP) hefyd yn rhoi rhagor o arweiniad a chefnogaeth o ran eich datblygiad gyrfa. Mae'r gefnogaeth hon yn parhau am ddim am flwyddyn lawn ar ôl i chi raddio.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr PDC, byddwch yn cael mynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd drwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un-i-un gan Ymgynghorwyr Gyrfa sy'n seiliedig ar y gyfadran, yn bersonol, drwy e-bost trwy ein gwasanaeth 'Gofyn Cwestiyn', neu drwy gyfarfodydd rhithwir ar-lein. Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth ar gyfer help gydag ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn broffesiynol i gyflogwyr. Mae adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, ffug gyfweliadau a chanllawiau ymgeisio. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC a gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy'n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.