Roedd 96% o’n myfyrwyr BA (Anrh) Ffotograffiaeth yn fodlon â’u cwrs - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2022

Mae'r cwrs Ffotograffiaeth BA (Anrh) cyfoes hwn wedi'i leoli ar ein campws Diwydiannau Creadigol pwrpasol yng nghanol Caerdydd, sy'n cynnwys stiwdios ac offer o'r radd flaenaf, a chymuned o bobl angerddol sy'n ymwneud yn llawn â llunio dyfodol gweledol. diwylliant.

Cyn i ni fynd ymhellach, cymerwch gip ar waith ein graddedigion diweddar.

Mae'r cwrs yn dwyn ynghyd greu delweddau masnachol, ffasiwn a chelf lle bynnag y dewch o hyd iddo yn y gymdeithas gyfoes. Adlewyrchir yr amrywiaeth hon yn ein rhaglen astudio, sy'n un o'r rhai uchaf ei pharch yn y DU. Ategir y radd ffotograffiaeth ymarferol hon gan hanes ffotograffiaeth a diwylliant gweledol, wedi'i llywio gan ein cysylltiadau gweithredol â diwydiant.

Bydd ein cwrs yn eich annog i feddwl am effaith ffotograffiaeth ar ddiwylliant a chymdeithas ac yn eich galluogi i nodi'ch lle yn y diwydiannau ffotograffig cyfoes. Rydym yn gweithio ar hyn gyda'n gilydd, fel cymuned agos o ddysgwyr a ffrindiau, i ddatblygu eich llais a'ch dull unigryw eich hun.

Mae gan USW hanes hir a nodedig o ddarparu cyrsiau ffotograffiaeth arloesol sy'n paratoi graddedigion ar gyfer y byd go iawn, fel y dangosir gan gyflawniadau sylweddol ein graddedigion, y mae llawer ohonynt yn gweithio ar y lefelau uchaf o ddiwydiant. Bydd graddedigion yn cael eu cyflogi mewn amryw o rolau fel ffotograffwyr medrus iawn, artistiaid annibynnol, cynorthwywyr ffotograffig, cyfarwyddwyr celf, steilwyr, rheolwyr ffotograffiaeth, ffotograffwyr meddygol a fforensig, curaduron, ysgrifenwyr, cyhoeddwyr, asiantau, addysgwyr ac ymgynghorwyr cyfryngau.

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu'n swyddogol gan Gymdeithas y Ffotograffwyr. Mae’r AOP yn un o’r cymdeithasau ffotograffwyr proffesiynol mwyaf mawreddog yn y byd, gan ddarparu stamp cymeradwyo ar gyfer y cwrs uchelgeisiol hwn a llawer o fuddion i’n myfyrwyr gwych. Yn ogystal â hyn, rydym hefyd yn aelod gwahoddedig o'r Rhwydwaith Ffotograffiaeth Rhyngwladol, Blurring the Lines, sy'n cynnwys sefydliadau nodedig o India, Mecsico, De Affrica a Singapore, yn ogystal â nifer o sefydliadau Ewropeaidd ym Mharis, Berlin, Barcelona ac Amsterdam.

Mae Cynhyrchu Ffilm a Ffotograffiaeth ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig ar gyfer boddhad myfyrwyr (Cynghrair y Guardian 2022)

Dilynwch Ffotograffiaeth PDC ar Instagram. 

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
PW36 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
PW36 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae blwyddyn gyntaf y radd ffotograffiaeth yn cyflwyno ac yn archwilio cysyniadau allweddol sy'n berthnasol i ymarfer ffotograffig cyfoes trwy brosiectau ymarferol atyniadol a heriol. Bydd pob modiwl yn datblygu eich sgiliau technegol a chysyniadol ac yn darparu aseiniadau ysgogol i ddatblygu eich creadigrwydd a'ch rheolaeth gyffredinol o'r cyfrwng.

Wrth ichi symud trwy'r cwrs, byddwch yn atgyfnerthu'ch ymarfer ffotograffig sy'n dod i'r amlwg trwy wybodaeth gadarn o hanes ffotograffiaeth ac ymwybyddiaeth o ddatblygiadau cyfoes yn y cyfrwng. Bydd elfennau cyd-destunol y cwrs yn eich annog i feddwl yn feirniadol am ffotograffiaeth a'i effaith ar ddiwylliant a chymdeithas ac yn eich helpu i gymhwyso'r wybodaeth hon i'ch gwaith ffotograffig sy'n datblygu'n gyflym.


Blwyddyn Un - gradd Ffotograffiaeth 

 • Ffotograffiaeth a'r Real 

 • Ffotograffiaeth a Rhith 

 • Ffotograffiaeth fel Naratif 

 • Ffotograffiaeth a Chyfrifoldeb 

 • Ymarfer Beirniadol: Hanesion 

 • Ymarfer Beirniadol: Hidlyddion

Blwyddyn Dau - gradd Ffotograffiaeth 

 • Diffinio Ymarfer 

 • Prosiect wedi'i Drafod 

 • Ymarfer Beirniadol: Paradeimau 

 • Ymarfer Beirniadol: Ymchwil 

Blwyddyn Tri - gradd Ffotograffiaeth 

 • Ymarfer Mireinio 

 • Cydraniad Proffesiynol 

 • Papur neu Catalog Beirniadol 

 • Ymarfer Proffesiynol 

 • Catalog Beirniadol 

Gall modiwlau newid. 

Dysgu 

Pwyslais y radd ffotograffiaeth hon yw ymarfer, ond mae hefyd yn cynnwys elfennau damcaniaethol sy'n darparu cyd-destun. Cyflwynir yr addysgu ymarferol trwy gyfuniad o weithdai, darlithoedd, seminarau a thiwtorialau, gyda dangosiadau, ymweliadau oriel, teithiau maes, prosiectau byw, sgyrsiau gwesteion a digwyddiadau eraill i wella a chyfoethogi'ch profiad ymhellach. Byddwch yn datblygu'ch gwaith ymarferol yn unigol yn bennaf ond weithiau byddwch chi'n gweithio mewn grwpiau bach.

Bydd gennych arweiniad a chefnogaeth gyda'r holl aseiniadau ond bydd disgwyl i chi hefyd weithio mewn ffordd hunangyfeiriedig gan reoli'ch amser yn ofalus, yn enwedig yn eich blwyddyn olaf a fydd yn gorffen gyda chyhoeddi corff sylweddol o waith a / neu bortffolio.

Asesiad 

Asesir trwy gyflwyniadau gwaith cwrs rheolaidd trwy gydol y tair blynedd. Nid oes unrhyw arholiadau traddodiadol.

Lleoliadau 

Rydym yn ymfalchïo yn ein cysylltiadau â diwydiant, ac yn darparu nifer o gyfleoedd i'n myfyrwyr weithio gyda gweithwyr proffesiynol creadigol trwy brosiectau byw. 

Darlithwyr 

Addysgir y cwrs Ffotograffiaeth BA (Anrh) gan dîm ymroddedig o diwtoriaid - llawer ohonynt yn ffotograffwyr, gwneuthurwyr ffilm ac ysgrifenwyr medrus ar ffotograffiaeth a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich gweledigaeth i'r canlyniad gorau posibl. Rydym hefyd yn gwahodd pobl o'r diwydiant ffotograffig i ddod i siarad â chi fel rhan o raglen ddarlithoedd fywiog sy'n ymweld.

Ymgysylltu â'r Diwydiant

Rydym yn ymfalchïo yn ein cysylltiadau â diwydiant ac yn darparu nifer o gyfleoedd i'n myfyrwyr weithio gyda gweithwyr proffesiynol creadigol trwy brosiectau byw, cyfweliadau a lleoliadau gwaith.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad, efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o’ch gwaith i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol  

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A mewn pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.  

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein  gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi, cysylltwch â ni. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Llawn amser y DU: I'w cadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w cadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig

Pecyn (Gwisg ac Offer) * - £ 250 - £ 1000 

Camera SLR Digidol neu heb Ddrych gydag opsiwn lens cydgyfnewidiol - hwn i ddechrau'r flwyddyn academaidd ac i'w ddefnyddio fel camera ymchwil ar gyfer prosiectau - mae nifer o gamerâu ychwanegol, rhai digidol ac analog, ar gael i'w benthyg o'r siopau Ffotograffiaeth yn dilyn eich sefydlu yn PDC 

Teithiau Maes - £ 50 - £ 120 

Taith breswyl blwyddyn 1 i gyrchfan y DU (Gall pob taith newid a hyfywedd mewn perthynas â nifer y myfyrwyr) 

Teithiau Maes - £ 200 - £ 350 

Taith Ryngwladol Flynyddol Blwyddyn 02/03 e.e Paris, Berlin, Amsterdam, Barcelona (Gall pob taith fod yn agored i newid ac ymarferoldeb o ran nifer y myfyrwyr) 

Deunyddiau * - £ 150 - £ 400 

Y flwyddyn; cost argraffu papurau / ffilm ac ati yn dibynnu ar natur gwaith ffotograffig unigolyn 

Arall - £ 300 - £ 1500 

Cyfrifiadur Mac neu PC sy'n gallu golygu delweddau a fideo, prosesu delweddau a storio ffeiliau 

Arall* - £ 0 - £ 600 

Cost cyhoeddi gwaith blwyddyn olaf yn broffesiynol - mae'r gost hon yn dibynnu ar natur gwaith ffotograffig unigolyn a'i amcanion penodol o ran camau gyrfa a chyflogaeth bosibl 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.


Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwnewch gais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Cyn i ni ddechrau, mae'n bwysig nodi y gall y radd hon arwain at lu o lwybrau gyrfa posibl yn y diwydiannau creadigol.

Mae amrywiaeth cynnwys y cwrs ar y radd Ffotograffiaeth hon yn sicrhau eich bod yn graddio gyda dealltwriaeth gyffredinol o ffotograffiaeth a'i berthynas ag ystod o ffurfiau cyfryngau a diwylliant gweledol eraill yn gyffredinol. Rydym hefyd yn gweithio llawer ar eich hyder cyffredinol, yn enwedig o ran cyflwyno'ch syniadau, cydweithredu ag eraill a datblygu eich rhwydwaith diwydiant personol eich hun.

Mae graddedigion wedi mynd ymlaen i ystod eang o lwybrau gyrfa yn y diwydiannau ffotograffig neu greadigol ehangach. Mae'r rhain yn cynnwys meysydd masnachol fel hysbysebu a ffasiwn, ynghyd â chyd-destunau celf fel gwaith i'r oriel, yr amgueddfa, y gymuned a sectorau diwylliannol eraill. Bydd graddedigion yn cael eu cyflogi mewn amryw o rolau fel ffotograffwyr medrus iawn, artistiaid annibynnol, cynorthwywyr ffotograffig, cyfarwyddwyr celf, steilwyr, rheolwyr ffotograffiaeth, ffotograffwyr meddygol a fforensig, curaduron, ysgrifenwyr, cyhoeddwyr, asiantau, addysgwyr ac ymgynghorwyr cyfryngau.

Mae nifer o'n graddedigion hefyd yn mynd ymlaen i astudio ymhellach ar lefel ôl-raddedig mewn sefydliadau nodedig, gan arwain at ystod o gyfleoedd gwell yn y diwydiannau creadigol.


Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr USW, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.