Roedd 91% o'n myfyrwyr BA (Anrh) Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol yn fodlon ar eu cwrs - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2023

Mae’r cwrs BA (Anrh) Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudiad ym Mhrifysgol De Cymru yw'r dewis cywir ar gyfer artistiaid sydd ag angerdd am gyfryngau gweledol ac i'r rhai sy'n gwybod yn union i ble mae llwybr eu gyrfa yn mynd.

Mae galw cynyddol am y diwydiant effeithiau gweledol o ffilmiau cyllideb fawr, cyfresi teledu pen uchel i hysbysebu creadigol, gyda dyluniad mudiant yn ymddangos yn Film UI Design, dilyniannau teitl teledu, hysbysebu cyfryngau cymdeithasol, delweddau perfformiad byw cerddoriaeth a chymaint mwy.

Mae’r cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau creadigol. Gyda darlithwyr gweithredol profiadol yn y diwydiant yn gweithio'n uniongyrchol gyda chi i saernïo'ch prosiectau a'ch helpu i rwydweithio â'r prif stiwdios Effeithiau Gweledol a Dylunio Symudiad ledled y DU.

Mae ein myfyrwyr arobryn wedi mynd ymlaen i weithio i stiwdios enwog yr ydym yn gweithio ar y cyd â nhw; gan gynnwys ILM, DNEG, Framestore, MPC, Bait Studios, Nineteentwenty,  i enwi dim ond rhai. 

Dewch i weld y prosiectau anhygoel y mae ein graddedigion diweddar wedi mynd i weithio arnynt yn VFX.WALES

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer asesu Cynhyrchu Ffilm a Ffotograffiaeth (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W280 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W280 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae’r cwrs yn ymdrin â’r sgiliau a’r technegau sydd eu hangen ar gyfer y pum prif sector gyrfa o fewn Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudiad:

 • Cyfansoddi
 • Peintiwr Matte Digidol
 • Artist 3D
 • Artist FX
 • Artist Dylunio Cynnig

Byddwn yn ymdrin â theori a llifoedd gwaith y meysydd arbenigol hyn yn ogystal â gweithdai technegol ar ystod eang o feddalwedd arbenigol y diwydiant sydd ar gael ar y cwrs:

- NukeX - Houdini - Maya - Cinema4D
- Unreal Engine 
- DaVinci Resolve
- Adobe Creative Cloud 

Blwyddyn Un:

O fewn y flwyddyn gyntaf o astudio byddwch yn ennill sylfaen gadarn o fewn Cyflwyno Rhagwelediad, Compositing, 3D a Graffeg Symudiad.

Byddwch hefyd yn cael hyfforddiant ymarferol ar gamera, sain a goleuo.

Astudiaethau Cyd-destunol

 • Cyfansoddi a Golygu
 • Theori Lliw
 • Stori, Genre a Chynrychiolaeth
 • Brand a hunaniaeth a Hysbysebu
 • Hanes VFX a Graffeg Symud
 • Creu Syniad
 • Ymchwil
 • Datblygu Cysyniad

Hanfodion Caffael Delwedd

 • DSLR
 • Sain
 • Goleuadau Cludadwy
 • Golygu a Graddio
 • Camerâu Stiwdio C300
 • Sesiynau sgrin werdd

Hanfodion Gwneud Ffilmiau

 • Afreal Cyn-Vis
 • Bwrdd stori
 • Photoshop a Premiere
 • Cyfansoddiad Ergyd

Sain a Gweledigaeth

 • NukeX
 • Technegau Roto
 • Allweddu Sylfaenol
 • Olrhain 2D
 • Wedi Effeithiau
 • Animeiddiad Cysoni Sain
 • Cyflymder a Momentwm

Sylfeini CG

 • Sinema4D
 • Animeiddio a Goleuo
 • Ffiseg a Dynameg
 • UV a Deunyddiau
 • Dal HDRI
 • Cyfansoddi
 • Paratoi Plât
 • Effeithiau Lens a Lapiadau Golau

Cynhyrchu Cynnig

 • Dilyniannau Teitl
 • Prosiect Agored
 • Hanfodion Allweddu Sgrin Werdd
 • Rhagamcaniad 2.5D


Blwyddyn Dau:

O fewn yr ail flwyddyn, byddwch yn archwilio ystod o feysydd newydd gan gynnwys Amgylcheddau ac FX gydag efelychiadau Houdini a gwaith 3D gweithdrefnol a thechnegau Cyfansoddi Uwch. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddysgu mwy am lifau gwaith stiwdio a phiblinellau tra'n caniatáu'r cyfle am leoliad gwaith yn y diwydiant.


Ymarfer Proffesiynol

 • Diwydiant VFX a Phiblinellau
 • Prosiect Pitsio
 • Shotgrid
 • Dyddiau Dydd
 • Dyfodol VFX
 • Cysylltiadau Diwydiant
 • Interniaethau
 • Showreels

Astudiaethau Beirniadol

 • Dadansoddiad Hanesyddol a Beirniadol
 • Infograffeg
 • Credadwyaeth
 • Tiwtorialau Unigol
 • Ymchwil Uwch
 • Paratoi ar gyfer Traethawd Hir

Amgylcheddau

 • Houdini
 • Paentio Matte Digidol
 • Amgylcheddau 3D
 • Atmosfferau
 • Technegau Rhagamcanu
 • Allweddu Uwch

Deinameg FX

 • Llif Gwaith Gronynnau
 • Dinistrio Corff Anhyblyg
 • Efelychiadau System Tywydd
 • Trapcode Suite
 • Delweddu Cerddoriaeth

Cynhyrchu Creadigol

 • Cyfansoddi Aml-Pas
 • Glanhau Tafluniad
 • Sianeli a Mynegiadau
 • Gizmos
 • Cyflwyniadau Cae
 • Dylunio UI
 • Gwiriadau Technegol


Blwyddyn Tri:

Mae'r drydedd flwyddyn yn canolbwyntio ar greu eich prosiectau rîl arddangos nodedig. Cymryd popeth sydd wedi'i ddysgu a mynd ymhellach gyda'r technegau uwch ac arferion diwydiant. Yn y semester olaf byddwch yn dod i ddeall sut i rwydweithio, creu rîl arddangos nodedig a throsi eich astudiaethau yn gyflogaeth yn y diwydiant. 

Datblygiad proffesiynol

 • Clinig showreel
 • Portffolios a Rhwydweithio Ar-lein
 • Cymwysiadau Llawrydd a VFX
 • Cyfarwyddyd Gyrfa Unigol
 • Asesiad cyfweliad byw
 • Ysgrifennu Myfyriol
 • CV a Llythyr Eglurhaol
 • Technegau Cyfweld

Ymchwil Beirniadol

 • Traethawd Hir neu Adroddiad Ymarferol
 • Archwilio syniadau ac ymchwil
 • Strwythurau Adroddiad
 • Tiwtorialau unigol

Prosiect Mân

 • Prosiect Pitsio
 • Amserlennu
 • Cyllidebu
 • Prosiect a yrrir gan Arbenigwr
 • Dyddiau Dydd
 • Cefnogaeth Disgyblaeth Bwrpasol

Prosiect Cydweithredol

 • Prosiect Pitsio
 • Amserlennu
 • Cyllidebu
 • Prosiect Cydweithredol
 • Cydlynu Prosiect
 • Dyddiau Dydd
 • Ymarfer Piblinell VFX
 • Briffiau Arddull Cleient

Prosiect Mawr

 • Prosiect Pitsio
 • Amserlennu
 • Cyllidebu
 • Rheoli prosiectau mawr
 • Piblinellau safonol y diwydiant
 • Papurau dyddiol arddull diwydiant
 • Cefnogaeth prosiect unigol


Dysgu 

Mae astudio ar y cwrs yn cael ei wneud yn bennaf trwy weithdai ymarferol yn y stiwdios cyfrifiadurol dan gyfarwyddyd / goruchwyliaeth tîm darlithio profiadol y diwydiant. Bydd hyn yn dysgu cyfuniad o sgiliau meddalwedd technegol, effeithiau gweledol safonol y diwydiant a thechnegau dylunio mudiant yn ogystal â'r theori y tu ôl i'r sgiliau a'r prosesau hyn.

Fel rhan o’r cwrs, rydym yn gwahodd diwydiant i mewn i roi sgyrsiau a dosbarthiadau meistr, yn ogystal â rhoi’r cyfle ar gyfer digwyddiadau rhwydweithio gyda recriwtwyr byd-eang.

Mae'r pwyslais i raddau helaeth ar roi'r offer a'r modd i chi ddysgu trwy greu eich prosiectau eich hun. Er mwyn caniatáu i chi ddatblygu cysyniadau, gwthio'r ffiniau, datrys problemau, ac yn bwysicaf oll, dod o hyd i'ch llais fel artist.

Asesiad 

Mae mwyafrif eich asesiadau trwy gynyrchiadau ymarferol, gyda'r elfennau sy'n weddill ar ffurf cyflwyniad gweledol neu ysgrifenedig.

Bydd disgwyl i chi gyflwyno syniadau a chysyniadau eich prosiect i'ch cyfoedion a gweithwyr proffesiynol VFX blaenllaw, mewn amgylchedd adeiladol a chefnogol sy'n dynwared bywyd mewn stiwdio effeithiau gweledol.

Achrediadau 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gydnabod gan y diwydiant gan ScreenSkills, y corff sgiliau blaenllaw ar gyfer diwydiannau sgrin y DU, ac mae'n cynnwys marc ansawdd ScreenSkills Select sy'n dynodi'r cyrsiau sydd fwyaf addas i baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau sgrin.

Mae'r cwrs hefyd yn rhan o Ysgol Ffilm a Theledu Cymru, sy'n rhoi'r sgiliau, y cyfleoedd a'r hyfforddiant arbenigol diweddaraf i fyfyrwyr sy'n ofynnol gan y diwydiannau Ffilm, Teledu, hysbysebion, VFX a gemau.

Rydym hefyd yn falch o fod yn gwrs ardystiedig SideFX. Mae SideFX, datblygwyr y meddalwedd FX gweithdrefnol arobryn Houdini, wedi cydnabod ein safon uchel o hyfforddiant ac wedi dyfarnu eu hardystiad i ni. Mae hyn yn cryfhau cysylltiadau â diwydiant ac yn darparu ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth ar ôl graddio.

Cyfleusterau 

Bydd y cwrs yn gwneud defnydd uniongyrchol o'r stiwdios ffilmio arbenigol a'r ystod o offer camera, gan roi cyfarwyddyd ymarferol a mynediad uniongyrchol i archebu'r cyfleusterau a'r offer camera i chi eu defnyddio wrth astudio ar y cwrs Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudiad.

Mae ein cyfleusterau yn cynnwys:

 • Stiwdio sgrin werdd
 • Cyfres dal cynnig
 • Dwy stiwdio gyfrifiadurol mynediad llawn
 • Stiwdios Teledu a Ffilm
 • Ystafelloedd Graddio a Golygu
 • Dwy sinema sgrinio

Drwy ddarparu cyfleusterau ac offer o’r radd flaenaf ar lefel y diwydiant, rydym yn darparu hyfforddiant ac addysgu ymarferol sy’n canolbwyntio ar y diwydiant i wneud yn siŵr eich bod yn barod ar gyfer stiwdio, ond hefyd i’ch galluogi i wireddu eich syniadau creadigol.

I weld drosoch eich hun, cymerwch olwg ar-lein ar ein Cyfleusterau.


Darlithwyr 

Mae gan y tîm brofiad proffesiynol ac maent yn parhau i weithio yn y diwydiant. Wedi gweithio ar draws pob sector o VFX a Motion Graphics mewn Ffilm, Teledu, hysbysebu, cynnwys ar-lein a chyfryngau cymdeithasol.

Thomas Tatchell, Darlithydd

Geraint Thomas, Darlithydd

Pete Hodges, Darlithydd

Kris Francies, Hyfforddwr Technegol

Mae'r cyfoeth o wybodaeth a phrofiad a gafwyd o hyfforddiant proffesiynol a blynyddoedd mewn diwydiant yn rhai o'r prif stiwdios byd-eang yn cael eu trwytho trwy gydol y cwrs. Rhoi mewnwelediad i'r diwydiant effeithiau gweledol nad yw'n hawdd dod o hyd iddo yn unman arall.

Cliciwch yma i Gwrdd â'r Tîm 

Meddalwedd 

Nid oes angen i fyfyrwyr redeg unrhyw system weithredu benodol ac maent fel arfer yn defnyddio cymysgedd o opsiynau Mac a PC, yn dibynnu ar eu dewis eu hunain. 

Mae'r holl feddalwedd a addysgir ac a aseswyd ar gael gyda thrwyddedau myfyrwyr heb unrhyw gost. Mae'r stiwdios cyfrifiadurol, sydd â iMacs sy'n rhedeg MacOS, fel arfer yn hygyrch y tu allan i weithdai at ddefnydd ôl-gynhyrchu a hyd yn oed yn hygyrch trwy fynediad o bell os oes angen. 

Bydd y tîm darlithio hefyd yn nodi lle gellir defnyddio gostyngiadau addysgol meddalwedd ar gyfer trosglwyddo deunydd o'ch cwrd ar ddechrau eich gyrfaoedd. 

Mae PDC yn rhoi'r gallu i fyfyrwyr archebu unrhyw offer camera, goleuadau, sain a llu o ategolion eraill yn ogystal â gallu archebu'r stiwdios a'r ystafelloedd ar draws y campws. 

Mae pob myfyriwr hefyd yn cael cyfrif Office 365 gydag 1tb o storfa ar-lein. 


Manylebau Cyfrifiadurol 

Gellir defnyddio'r manylebau isod fel canllaw i'r isafswm sy'n ofynnol ar gyfer y cwrs ac anghenion y feddalwedd yn ogystal â'r hyn y byddem yn ei argymell i gael y gorau o'r feddalwedd. 

Isafswm y Manylebau: 
Prosesydd: 2.4GHz (ee Intel i5 neu AMD Ryzen3) 
Cof: 8GB 
Storio: 250GB HDD 
Cerdyn Graffeg: Nvidia (1GB) 

Manylebau a Argymhellir: 
Prosesydd: 3.0GHz (ee Intel i7 neu AMD Ryzen7) 
Cof: 16GB 
Storio: 500GB SSD 
Cerdyn Graffeg: Nvidia (3GB) Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad, efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o’ch gwaith i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A arferol 

CCC i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad i AU arferol 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELFTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd


 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost 

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 1000  

Cyfrifiadur pen desg neu liniadur MacBook neu PC  

Pecyn (Gwisg ac Offer) *  

£ 60  

Gyriant Caled Allanol (lleiafswm o 500gb. Argymhellir Solid State SSD) * 

Pecyn (Gwisg ac Offer) *  

£ 70  

Tabled Wacom (Mynediad am ddim ar gael i fyfyrwyr) * 

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 100  

Llyfrau / Cylchgronau (Deunydd darllen gofynnol y cwrs ar gael trwy lyfrgell y campws) * 

Teithiau Maes  

£ 500  

Taith FMX / Vancouver (Blwyddyn 2 neu 3. Dewisol) 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Portffolio Cyfweld 

Y portffolio yw rhan bwysicaf eich cais. 

Rydym yn deall y bydd ystod o fyfyrwyr o wahanol gefndiroedd addysgol a gwahanol gyrsiau yn ymgeisio, felly mae portffolio sy'n adlewyrchu'ch creadigrwydd trwy asesiadau blaenorol neu waith personol yn ein helpu i gael gwell syniad ohonoch chi fel artist. 

Awgrymiadau Portffolio 

Beth ddylai canolbwynt y portffolio fod? 

Dylai'r portffolio arddangos eich sgiliau creadigol trwy gyfrwng gweledol. Y prif nod yw dangos i ni eich bod wedi bod yn weithgar yn creu cyfryngau a dechrau archwilio a datblygu eich steil fel artist. 

Y prif bwyntiau y byddwn yn edrych amdanynt yw: 
 
• Creadigrwydd 
• Set sgiliau technegol 
• Cyfansoddiad 


Beth ddylech chi ei gynnwys? 

Yn y bôn, unrhyw beth sy'n dangos eich gwaith creadigol. Yn bennaf, dylai hyn fod yn seiliedig ar unrhyw brosiectau ffilm, graffeg symudol a saethiadau neu ffotograffiau effeithiau gweledol. Serch hynny, mae portffolios yn y gorffennol wedi cynnwys ystod o waith o gelf gain i bortffolios tecstilau. 


Pa ffurf ddylai hyn fod? 

Byddem yn disgwyl gweld showreel sy'n curadu'ch prosiectau gorau a mwyaf perthnasol ar gyfer y cwrs ar ffurf fideo byr (.mov / .mp4) y gellir ei roi ar gof bach neu yriant caled allanol. Mae croeso i chi ddod ag unrhyw ddeunydd go-iawn y mae eich portffolio yn ei gynnwys serch hynny. 


Cyngor 

- Nid oes angen i chi gynnwys popeth. Cadwch ef yn fyr ac yn gryno. 


- Mae'r arddangosfeydd gorau oddeutu 1 - 2 funud. 


- Cofiwch gynnwys y prosiectau llawn mewn ffolder ar wahân rhag ofn ein bod ni eisiau gweld mwy.


- Dangoswch ystod o'ch gwaith os gallwch chi ac os yw'n berthnasol - byddai'n well gennym weld 2-3 prosiect perthnasol sy'n arddangos eich sgiliau gorau na 10 prosiect sy'n dangos yr un sgiliau. 


Cyngor ar gyfer cyfweliad 

Fe'ch gwahoddir, ar ffurf cyfweliad anffurfiol, i drafod eich portffolio yn ogystal â chael cyfle i ofyn cwestiynau am y cwrs 

- Mae'n sgwrs fwy anffurfiol mewn gwirionedd i ddod i'ch adnabod chi. 


- Mae'n gyfle i ni weld a ydych chi'n iawn ar gyfer y cwrs, ond hefyd i chi weld a yw'r cwrs yn iawn i chi hefyd.


- Byddwch yn barod i drafod eich prosiectau y byddwch chi'n eu dangos yn eich portffolio. 


- Dewch â'ch portffolio ar ddyfais storio ond mae hefyd yn ddefnyddiol cael copi wrth gefn gan ddefnyddio storio ar-lein rhag ofn. 


- Gofynnwch gwestiynau i ni am y cwrs, y campws neu'r tîm darlithio. 


Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i USW o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.  

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.  

Datganiad mynediad 

Mae'r cwrs wedi'i anelu'n llwyr at gyflogadwyedd. Nid dim ond cynnig yr hyfforddiant sydd ei angen i fod yn barod ar gyfer y stiwdio cyn gynted ag y byddwch yn graddio, ond cynnig cyngor gyrfaoedd pwrpasol gan y tîm o weithwyr proffesiynol y diwydiant sydd â blynyddoedd o brofiad. Nod y modiwl Datblygiad Proffesiynol yw eich paratoi gyda'r hyn sydd ei angen arnoch i drosglwyddo'n uniongyrchol i gyflogaeth, boed mewn stiwdio effeithiau gweledol, neu sefydlu eich hun fel gweithiwr llawrydd.

Mae’r darlithwyr yn rhoi arweiniad gyrfa wedi’i deilwra’n unigol i bob myfyriwr, a gall graddedigion ddisgwyl bod yn barod ar gyfer rolau lefel mynediad mewn diwydiant fel:

 • Artist Roto
 • Artist Paentio a Pharatoi
 • Rhedwr Stiwdio
 • Cyfansoddwr Iau
 • Dylunydd Cynnig
 • Negesydd Dal Data
 • Artist Matchmove
 • Artist Amgylchedd
 • Peintiwr Mater Digidol
 • Artist Modelu CG
 • Cydlynydd Cynhyrchu

Edrychwch ar y canllaw defnyddiol hwn i'r Diwydiant VFX gan ScreenSkills

Alumni 

Rydym yn falch o gael Alumni Graddedig sy'n gweithio ledled y byd, o Ganada i Lundain a'r ardal leol ar gyfer lleoedd fel ILMDNEGFramestore a Bait Studios. Gyda chredydau ar ddatganiadau fel Star Wars: Rise of Skywalker, Lion King, Avengers: Endgame, the Mandalorian, No Time To Die, Inception, Chernobyl, Wonder Woman, Black Mirror, mae'r rhestr yn mynd ymlaen.

Mae ein graddedigion yn cael eu cydnabod bob blwyddyn am eu gwaith diwydiant, o wobr Academi Oscars, Bafta, Emmy a gwobrau mawreddog y Gymdeithas Effeithiau Gweledol.

Trwy’r cwrs hwn, byddwch yn rhan o gymuned lewyrchus sy’n parhau hyd yn oed ar ôl i chi raddio. Mae rhwydweithio yn hanfodol yn y sector hwn ac mae gan y cwrs hwn ym Mhrifysgol De Cymru rwydwaith bywiog a gydnabyddir gan y diwydiant sy'n ymestyn ar draws y byd. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.