visual FX

BA (Anrh) Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol


Y cwrs BA (Anrh) Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol ym Mhrifysgol De Cymru yw'r dewis cywir ar gyfer artistiaid sydd ag angerdd am gyfryngau gweledol neu ar gyfer y rhai sy'n gwybod pa drywydd mae eu gyrfa am gymryd. 

Mae Effeithiau Gweledol yn sector y mae galw cynyddol amdano gan ffilmiau sydd â chyllideb fawr, cyfresi teledu safonol i hysbysebu creadigol. Mae Dylunio Symudol yn ymddangos mewn Dylunio Film UI, dilyniannau teitlau teledu, hysbysebu cyfryngau cymdeithasol, delweddau perfformiadau cerddoriaeth fyw a chymaint mwy. 

Mae'r cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau creadigol. Gyda darlithwyr profiadol yn y diwydiant (gyda chlodrestru yn cynnwys Guardians of The Galaxy, Maleficent a Black Mirror) yn gweithio'n uniongyrchol gyda chi i lunio'ch prosiectau a'ch helpu chi i rwydweithio gyda'r stiwdios Effeithiau Gweledol a Dylunio Symudol blaenllaw ledled y DU.   

Mae ein myfyrwyr arobryn wedi mynd ymlaen i weithio i stiwdios enwog sy'n cydweithio gyda ni; gan gynnwys ILM, DNEG, Framestore, MPC, Bait Studios, Nineteentwenty i enwi dim ond ychydig! 

Dewch i weld y prosiectau anhygoel y mae cyn-fyfyrwyr wedi mynd i weithio arnyn nhw yn VFX.WALES 


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W280 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM)
2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W280 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae'r cwrs yn cwmpasu'r sgiliau a'r technegau sy'n ofynnol ar gyfer y pum prif sector gyrfa o fewn Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol: 

- Cyfansoddi 
- Peintiwr Matte Digidol 
- 3D Artist
- FX Artist
- Artist Dylunio Symudol 

Byddwn yn ymdrin â theori a llif gwaith yr holl sectorau cyflogaeth hyn yn ogystal â gweithdai technegol ar ystod eang o feddalwedd arbenigol diwydiant sydd ar gael ar y cwrs: 

- NukeX 
- Houdini 
- Maya 
- Cinema4D
- Unreal Engine 
- DaVinci Resolve
- Adobe Creative Cloud 

Blwyddyn un: Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol 

Bydd blwyddyn gyntaf yr astudiaeth yn sicrhau bod gennych sylfaen gadarn ar gyfer pob un o'r meysydd gyrfa hyn yn ogystal â darparu hyfforddiant ymarferol ar gamera, sain a goleuo ac edrych ar yr hanes a'r damcaniaethau sylfaenol sy'n hanfodol. 

 • Astudiaethau Cyd-destunol 

 • Hanfodion Caffael Delweddau 

 • Datblygu Cysyniad a Dylunio Seiliedig ar Amser 

 • Dyluniad Graffeg Symudol 

 • Technegau Clyweledol 

 • Effeithiau Gweledol 

Blwyddyn dau: Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol 

Yna mae'r ail flwyddyn yn adeiladu ar hyn ac yn ymwthio i rai meysydd cyffrous gan gynnwys Amgylcheddau, efelychiadau Houdini a gwaith 3D gweithdrefnol. Wedyn byddwch yn edrych ar lifoedd gwaith a phiblinellau stiwdio wrth ganiatáu cyfle am leoliad gwaith yn y diwydiant. 

 • Astudiaethau Beirniadol 

 • Dylunio ac Ymarfer Proffesiynol 

 • Olrhain 3D 

 • Dylunio Graffeg Symudol 2 

 • Prosiect Graffeg Symudol ac Effeithiau Gweledol 

Blwyddyn tri: Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol 

Mae'r drydedd flwyddyn yn canolbwyntio'n llwyr ar greu eich prosiectau sioe nodedig. Mynd â phopeth a ddysgwyd a hefyd mynd ymhellach gyda'r technegau uwch ac arferion y diwydiant. Yn y semester olaf byddwch yn deall sut i rwydweithio, creu sioe arddangos nodedig a throi eich astudiaethau yn swydd yn y diwydiant. 

 • Ymchwil Feirniadol 

 • Datblygiad proffesiynol 

 • Mân Brosiect: Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol 

 • Cystadlaethau Dylunio 

 • Prosiect Mawr: Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol 


Addysgu 

Mae'r cwrs yn cael ei addysgu'n bennaf trwy weithdai ymarferol yn y stiwdios cyfrifiadurol o dan gyfarwyddyd / goruchwyliaeth y tîm darlithio ar lefel diwydiant. Bydd hyn yn dysgu cyfuniad o sgiliau meddalwedd technegol, effeithiau gweledol safonol y diwydiant a thechnegau dylunio symudol yn ogystal â'r theori y tu ôl i'r sgiliau a'r prosesau hyn. 

Fel rhan o'r cwrs rydym yn gwahodd cynrychiolwyr o'r diwydiant i gynnal sgyrsiau a dosbarthiadau meistr yn ogystal â rhoi cyfle i chi rwydweithio mewn digwyddiadau gyda recriwtwyr o bob cwr o'r byd. 

Mae'r pwyslais i raddau helaeth ar roi'r offer a'r modd i chi ddysgu trwy greu eich prosiectau eich hun er mwyn caniatáu i chi ddatblygu syniadau cysyniadol, gwthio'r ffiniau, datrys problemau, ac yn bwysicaf oll, dod o hyd i'ch llais fel artist.


Asesiad 

Bydd y rhan fwyaf o'ch asesiadau trwy gynyrchiadau ymarferol, gyda'r elfennau sy'n weddill ar ffurf cyflwyniad gweledol neu'n ysgrifenedig. 

Disgwylir i chi gyflwyno syniadau a chysyniadau eich prosiect i'ch cyfoedion a gweithwyr proffesiynol VFX blaenllaw, mewn amgylchedd adeiladol a chefnogol sy'n dynwared bywyd mewn stiwdio effeithiau gweledol. 

Achrediadau 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gydnabod gan ddiwydiant gan ScreenSkills, y corff sgiliau a arweinir gan ddiwydiant ar gyfer diwydiannau sgrin y DU, ac mae'n cario marc ansawdd ScreenSkills Select sy'n nodi'r cyrsiau sydd fwyaf addas i baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau sgrin.

Mae'r cwrs hefyd yn rhan o Ysgol Ffilm a Theledu Cymru, sy'n rhoi'r sgiliau, cyfleoedd a hyfforddiant arbenigol diweddaraf i fyfyrwyr sy'n ofynnol gan y diwydiannau Ffilm, Teledu, hysbysebion, VFX a gemau. 


Cyfleusterau 

Bydd y cwrs yn defnyddio'r stiwdios ffilmio arbenigol a'r ystod o offer camera yn uniongyrchol, gan roi cyfarwyddyd ymarferol i chi a hefyd rhoi mynediad uniongyrchol i chi archebu'r cyfleusterau a'r offer camera at eich defnydd ar unrhyw adeg wrth astudio ar y cwrs Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol. 
  
- Stiwdio sgrin werdd 
- Cyfres dal symudiadau
- Mynediad llawn at ddwy stiwdio gyfrifiadurol 
- Stiwdios Teledu a Ffilm 
- Ystafelloedd Graddio a Golygu 
- Dau sinema sgrinio 
  
Trwy ddarparu cyfleusterau ac offer o'r radd flaenaf yn y diwydiant, rydym yn darparu hyfforddiant ac addysgu ymarferol sy'n canolbwyntio ar y diwydiant i sicrhau eich bod yn barod ar gyfer stiwdio ond hefyd i adael i chi wireddu'ch syniadau creadigol. 
  
I weld dros eich hun, edrychwch ar-lein ar ein Cyfleusterau


Darlithwyr 

Mae'r tîm yn brofiadol yn broffesiynol ac yn parhau i weithio yn y diwydiant. Maent wedi gweithio ar draws pob sector o VFX a Graffeg Symudol mewn Ffilm, Teledu, hysbysebu, ar-lein a chynnwys cyfryngau cymdeithasol. 
  
Mae'r staff wedi'u clodrestru mewn ffilmiau mawr fel enwebiad OSCAR am effeithiau gweledol Guardians of the Galaxy (2014), enillydd BAFTA am effeithiau gweledol yn Black Mirror: Metalhead (2017); enillydd Gwobr Emmy am effeithiau gweledol am Chernobyl (2019); a gweithio gyda brandiau hysbysebu proffil nodedig fel Google, BBC a Sky. 

Pete Hodges Rheolwr Pwnc Academaidd 
Jack Phillips, Arweinydd Cwrs 
Geraint Thomas, Darlithydd 
Thomas Tatchell, Darlithydd 
Kris Francies, Hyfforddwr Technegol 

Mae'r cyfoeth o wybodaeth a phrofiad sy'n deillio o hyfforddiant proffesiynol a blynyddoedd o brofiad mewn diwydiant yn rhai o'r stiwdios byd-eang blaenllaw yn cael ei weld trwy gydol y cwrs. Mae'n rhoi mewnwelediad i'r diwydiant effeithiau gweledol nad yw'n hawdd ei gael mewn man arall. 

Cliciwch yma i Gwrdd â'r Tîm 


Meddalwedd 

Nid oes angen i fyfyrwyr redeg unrhyw system weithredu benodol ac maent fel arfer yn defnyddio cymysgedd o opsiynau Mac a PC, yn dibynnu ar eu dewis eu hunain. 

Mae'r holl feddalwedd a addysgir ac a aseswyd ar gael gyda thrwyddedau myfyrwyr heb unrhyw gost. Mae'r stiwdios cyfrifiadurol, sydd â iMacs sy'n rhedeg MacOS, fel arfer yn hygyrch y tu allan i weithdai at ddefnydd ôl-gynhyrchu a hyd yn oed yn hygyrch trwy fynediad o bell os oes angen. 

Bydd y tîm darlithio hefyd yn nodi lle gellir defnyddio gostyngiadau addysgol meddalwedd ar gyfer trosglwyddo deunydd o'ch cwrd ar ddechrau eich gyrfaoedd. 

Mae PDC yn rhoi'r gallu i fyfyrwyr archebu unrhyw offer camera, goleuadau, sain a llu o ategolion eraill yn ogystal â gallu archebu'r stiwdios a'r ystafelloedd ar draws y campws. 

Mae pob myfyriwr hefyd yn cael cyfrif Office 365 gydag 1tb o storfa ar-lein. 


Manylebau Cyfrifiadurol 

Gellir defnyddio'r manylebau isod fel canllaw i'r isafswm sy'n ofynnol ar gyfer y cwrs ac anghenion y feddalwedd yn ogystal â'r hyn y byddem yn ei argymell i gael y gorau o'r feddalwedd. 

Isafswm y Manylebau: 
Prosesydd: 2.4GHz (ee Intel i5 neu AMD Ryzen3) 
Cof: 8GB 
Storio: 250GB HDD 
Cerdyn Graffeg: Nvidia (1GB) 

Manylebau a Argymhellir: 
Prosesydd: 3.0GHz (ee Intel i7 neu AMD Ryzen7) 
Cof: 16GB 
Storio: 500GB SSD 
Cerdyn Graffeg: Nvidia (3GB) 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Ymgeiswyr yn y DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a chyfweliad llwyddiannus. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o'ch gwaith cyn mynychu cyfweliad, lle bo angen hyn ar gyfer eich cwrs. Darperir manylion llawn o'r hyn sy'n ofynnol unwaith y bydd eich cais wedi'i brosesu.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A arferol 

BBC - CSC i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112-96 UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Uwch y Fagloriaeth Gymreig gyda Gradd B / C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB-CC ar Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff UCAS 112-96). 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod  Teilyngdod -  Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112-96 UCAS). 

Cynnig IB arferol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad i AU arferol 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELFTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost 

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 1000  

Cyfrifiadur pen desg neu liniadur MacBook neu PC  

Pecyn (Gwisg ac Offer) *  

£ 60  

Gyriant Caled Allanol (lleiafswm o 500gb. Argymhellir Solid State SSD) * 

Pecyn (Gwisg ac Offer) *  

£ 70  

Tabled Wacom (Mynediad am ddim ar gael i fyfyrwyr) * 

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 100  

Llyfrau / Cylchgronau (Deunydd darllen gofynnol y cwrs ar gael trwy lyfrgell y campws) * 

Teithiau Maes  

£ 500  

Taith FMX / Vancouver (Blwyddyn 2 neu 3. Dewisol) 

Portffolio Cyfweld 

Y portffolio yw rhan bwysicaf eich cais. 

Rydym yn deall y bydd ystod o fyfyrwyr o wahanol gefndiroedd addysgol a gwahanol gyrsiau yn ymgeisio, felly mae portffolio sy'n adlewyrchu'ch creadigrwydd trwy asesiadau blaenorol neu waith personol yn ein helpu i gael gwell syniad ohonoch chi fel artist. 

Awgrymiadau Portffolio 

Beth ddylai canolbwynt y portffolio fod? 

Dylai'r portffolio arddangos eich sgiliau creadigol trwy gyfrwng gweledol. Y prif nod yw dangos i ni eich bod wedi bod yn weithgar yn creu cyfryngau a dechrau archwilio a datblygu eich steil fel artist. 

Y prif bwyntiau y byddwn yn edrych amdanynt yw: 
 
• Creadigrwydd 
• Set sgiliau technegol 
• Cyfansoddiad 

 
Beth ddylech chi ei gynnwys? 

Yn y bôn, unrhyw beth sy'n dangos eich gwaith creadigol. Yn bennaf, dylai hyn fod yn seiliedig ar unrhyw brosiectau ffilm, graffeg symudol a saethiadau neu ffotograffiau effeithiau gweledol. Serch hynny, mae portffolios yn y gorffennol wedi cynnwys ystod o waith o gelf gain i bortffolios tecstilau. 


Pa ffurf ddylai hyn fod? 

Byddem yn disgwyl gweld showreel sy'n curadu'ch prosiectau gorau a mwyaf perthnasol ar gyfer y cwrs ar ffurf fideo byr (.mov / .mp4) y gellir ei roi ar gof bach neu yriant caled allanol. Mae croeso i chi ddod ag unrhyw ddeunydd go-iawn y mae eich portffolio yn ei gynnwys serch hynny. 


Cyngor 

- Nid oes angen i chi gynnwys popeth. Cadwch ef yn fyr ac yn gryno. 


- Mae'r arddangosfeydd gorau oddeutu 1 - 2 funud. 


- Cofiwch gynnwys y prosiectau llawn mewn ffolder ar wahân rhag ofn ein bod ni eisiau gweld mwy.


- Dangoswch ystod o'ch gwaith os gallwch chi ac os yw'n berthnasol - byddai'n well gennym weld 2-3 prosiect perthnasol sy'n arddangos eich sgiliau gorau na 10 prosiect sy'n dangos yr un sgiliau. 


Cyngor ar gyfer cyfweliad 

Fe'ch gwahoddir, ar ffurf cyfweliad anffurfiol, i drafod eich portffolio yn ogystal â chael cyfle i ofyn cwestiynau am y cwrs 

- Mae'n sgwrs fwy anffurfiol mewn gwirionedd i ddod i'ch adnabod chi. 


- Mae'n gyfle i ni weld a ydych chi'n iawn ar gyfer y cwrs, ond hefyd i chi weld a yw'r cwrs yn iawn i chi hefyd.

 
- Byddwch yn barod i drafod eich prosiectau y byddwch chi'n eu dangos yn eich portffolio. 


- Dewch â'ch portffolio ar ddyfais storio ond mae hefyd yn ddefnyddiol cael copi wrth gefn gan ddefnyddio storio ar-lein rhag ofn. 


- Gofynnwch gwestiynau i ni am y cwrs, y campws neu'r tîm darlithio. 


Myfyrwyr y DU a'r UE 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i USW o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.  

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.  

Datganiad mynediad 

Mae'r cwrs wedi'i anelu'n llwyr at gyflogadwyedd. Nid yn unig cynnig yr hyfforddiant sydd ei angen i fod yn barod ar gyfer stiwdio cyn gynted ag y byddwch chi'n graddio, ond yn cynnig cyngor gyrfaoedd pwrpasol gan y tîm o weithwyr proffesiynol yn y diwydiant sydd â blynyddoedd o brofiad. Nod y modiwl Datblygiad Proffesiynol yw eich harfogi'n llwyr gyda'r hyn sydd ei angen arnoch i drosglwyddo'n uniongyrchol i swydd mewn stiwdios effeithiau gweledol neu sefydlu'ch hun fel gweithiwr llawrydd, gyda darlithwyr yn rhoi arweiniad gyrfa wedi'i deilwra'n unigol ar gyfer pob myfyriwr. 
  
Gall graddedigion o Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol ddisgwyl bod yn barod ar gyfer rolau lefel mynediad yn y  diwydiant fel: 
  
• Artist Roto
• Artist Peintio a Pharatoi 

• Rhedwr Stiwdio 
• Cyfansoddwr Sylfaenol 
Wrangler Cipio Data 
• Artist Matchmove 
• Artist yr Amgylchedd 
• Peintiwr Matte Digidol 
• Artist Modelu CG 
• Cydlynydd Cynhyrchu 
  
Edrychwch ar y canllaw defnyddiol hwn o Ddiwydiant VFX o ScreenSkills 

Alumni 

Rydym yn falch o gael cyn-fyfyrwyr sy'n gweithio ledled y byd, o Ganada i Lundain ac yn yr ardal leol ar gyfer  ILM, DNEG, Framestore a Bait Studios er enghraifft. Gyda chlodrestru ar weithiau fel Star Wars: Rise of Skywalker, Lion King, Avengers: Endgame, y Mandalorian, Inception, Chernobyl, Wonder Woman, Black Mirror, mae'r rhestr yn mynd ymlaen! 
  
Mae ein graddedigion yn aml yn cael eu cydnabod am eu gwaith yn y diwydiant, o wobr yr Academi OSCARS, Bafta, Emmy a gwobrau mawreddog y Gymdeithas Effeithiau Gweledol. 
  
Mae'r cwrs effeithiau gweledol a Graffeg Symudol yn gymuned lewyrchus sy'n parhau hyd yn oed ar ôl i chi raddio. Mae rhwydweithio yn hanfodol yn y sector hwn ac mae gan y cwrs hwn yn PDC rwydwaith fywiog a gydnabyddir gan y diwydiant sy'n rhychwantu'r byd yn grwn. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL