Mae cyrsiau cemeg yn PDC yn cael eu graddio yn y 5 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr (Complete University Guide 2023)

Os na fyddwch yn cwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer y radd Cemeg Feddygol a Biolegol BSc (Anrh), fe allech chi ddewis dechrau eich astudiaethau gyda blwyddyn sylfaen. Bwriad y flwyddyn ychwanegol yw rhoi'r paratoad gorau posibl i chi ar gyfer llwyddiant ar y radd Cemeg. Byddwch yn astudio modiwlau rhagarweiniol sy'n berthnasol i'r radd wrth ddatblygu sgiliau allweddol ar gyfer astudio academaidd. 

Cemeg feddyginiaethol a biolegol yw sylfaen meddygaeth fodern. Mae'r diwydiant gwyddorau bywyd yn un o'r sectorau diwydiannol mwyaf yn y DU, lle gallech chi ddefnyddio'ch sgiliau i gael effaith gadarnhaol ar iechyd a lles ledled y byd. 

Mae hon yn wyddoniaeth wirioneddol amlddisgyblaethol. Tra bod cemeg yn ffurfio craidd y radd hon mewn Cemeg Feddygol a Biolegol, byddwch hefyd yn astudio bioleg, ffisioleg, biocemeg a ffarmacoleg i ddeall y cysylltiadau rhwng clefyd dynol a'i atal a'i drin trwy ddylunio cyffuriau. 

Er mwyn eich paratoi ar gyfer y gweithle mae cryn dipyn o ddysgu efelychiadol yn y gwaith fel rhan o'r cwrs hwn, yn ogystal â gweithgareddau cyflogadwyedd a datblygiad proffesiynol. Yn eich blwyddyn olaf, er enghraifft, gallwch gwblhau prosiect mawr yn y gweithle neu ddilyn prosiect sy'n gysylltiedig â diwydiant.

2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
FC18 Llawn amser 4 blynedd Medi Glyn-taf A

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Cemeg Feddygol a Biolegol 

 • Bioleg Sylfaenol 
 • Cyflwyniad i Anatomeg Dynol a Ffisioleg 
 • Sgiliau Allweddol a Datblygiad Proffesiynol 
 • Cemeg Sylfaenol 
 • Gwyddor Ffisegol 
 • Llythrennedd Data Gwyddonol 

Mae'r flwyddyn gyntaf yn darparu sylfaen ragorol ym mhob un o dair cangen cemeg - anorganig, organig a chorfforol - yn ogystal â phynciau bioleg sylfaenol. Yn eich ail flwyddyn a'ch blwyddyn olaf, byddwch yn symud ymlaen i astudio pynciau ar ryngwyneb cemeg a bioleg, megis dylunio cyffuriau, gwenwyneg, biocemeg a chemeg heterocyclaidd. 

Blwyddyn Un: Gradd Cemeg Feddygol a Biolegol 

 • Cemeg Organig - 20 credyd 
 • Cemeg Ffisegol - 20 credyd 
 • Cemeg Anorganig - 20 credyd 
 • Cemeg Fiolegol - 20 credyd 
 • Sgiliau Ymchwil Biofeddygol - 20 credyd 
 • Micro-organebau a'r Gell Dynamig - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: Gradd Cemeg Feddygol a Biolegol 

 • Cemeg Organig Synthetig - 20 credyd 
 • Cemeg heterocyclaidd a Chyflwyniad i Ddylunio Cyffuriau - 20 credyd 
 • Cemeg Bio-anorganig - 20 credyd 
 • Metabolaeth a Biocemeg - 20 credyd 
 • Ffarmacoleg - 20 credyd 
 • Technegau Dadansoddol - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd Cemeg Feddygol a Biolegol 

 • Tocsicoleg - 20 credyd 
 • Cemeg Organig Uwch - 20 credyd 
 • Ffarmacoleg Uwch - 20 credyd 
 • Pynciau mewn Cemeg Feddyginiaethol - 20 credyd 

Ymarfer Proffesiynol, Cyflogadwyedd a phrosiect - 40 credyd 

Dysgu 

Defnyddir dull dysgu ac addysgu cyfunol i ddarparu sgiliau pwnc ac allweddol penodol i'r myfyrwyr. Yn nodweddiadol mae pob modiwl cemeg yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, gweithdai a sesiynau labordy ymarferol. 

Darperir nifer o weithgareddau dysgu i fyfyrwyr gan gynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig, gwaith prosiect, gwaith grŵp, pethau ymarferol (gyda maint grwpiau wedi'u teilwra i'r gweithgaredd); sesiynau datrys problemau, aseiniadau hunan-feddwl, cyflwyniadau llafar a phoster. astudio annibynnol, dysgu cysylltiedig â gwaith, hunanasesiadau ar-lein ac ati. Bydd y myfyriwr yn derbyn tua 15 awr gyswllt yr wythnos a bydd disgwyl iddo gynnal o leiaf awr o astudio unigol am bob awr o gyswllt. 

Mae staff addysgu yn tynnu ar ddiddordebau ymchwil a gweithgaredd ysgolheigaidd, gan gynnwys cynadleddau, i wella darlithoedd, gwaith labordy a datblygu prosiectau blwyddyn olaf. Yn gyffredinol, mae prosiectau blwyddyn olaf yn aml o natur gwyddoniaeth gymhwysol neu'n cynnwys defnyddio ystod o dechnegau synthetig ac offeryniaeth ddadansoddol yn unol â diddordebau ymchwil staff addysgu unigol. 

Asesiad 

Gwneir yr asesiad trwy arholiadau; mewn profion dosbarth; asesiadau cyn-labordy ar-lein; adroddiadau a sgiliau labordy / ymarferol; cyflwyniadau llafar; portffolios gwaith ar thema; mynychu digwyddiadau penodol; traethodau a thraethodau hir; aseiniadau cyfrifiadurol; gwaith prosiect (gan gynnwys cynllunio, cynnal, dogfennu ac adrodd); a monitro arfer diogel yn y labordy yn gyffredinol. 

Lleoliadau 

Anogir myfyrwyr i ymgymryd â lleoliad gwaith fel rhan o'u prosiect blwyddyn olaf, ac mae'r rhai sy'n dymuno gwneud hynny yn cael eu cefnogi gan Tîm Lleoliad Gwaith y Brifysgol a'r Gwasanaeth Gyrfaoedd. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau ar yr un lefel â'r rhai a geir mewn diwydiant. Mae myfyrwyr yn gwneud defnydd llawn o'r labordai yn ystod eu hastudiaethau ac yn ennill profiad ymarferol gan ddefnyddio'r offer dadansoddol helaeth. Wedi'i adeiladu i'r safonau diogelwch diweddaraf, mae ein labordai yn darparu ar gyfer maint dosbarthiadau cymedrol i sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn profiad ymarferol mwy personol. Mae gan yr holl labordai offer addysgu AV ac mae ganddyn nhw wasanaeth Wi-Fi. 

Mae'r gyfres o labordai Cemeg / Dadansoddol yn cynnwys: 

 • Labordy cemeg organig pwrpasol gyda lle i hyd at 24 o fyfyrwyr 
 • Labordy cemeg anorganig / ffisegol cyfun 
 • Dau labordy offer cyffredinol mawr sy'n gartref i rai o'r offer dadansoddol a ddefnyddir yn fwy arferol 
 • Labordy ymchwil myfyrwyr pwrpasol, a ddefnyddir yn bennaf gan fyfyrwyr blwyddyn olaf sy'n ymgymryd â phrosiect ymchwil blwyddyn o hyd 
 • Dau labordy arbenigol ar gyfer perfformio sbectrometreg cyseiniant magnetig niwclear (NMR) a sganio microsgopeg electronau. 
 • Mae'r labordai wedi'u cyfarparu'n llawn â chemegau a nwyddau traul, llestri gwydr ac offer yn ôl y disgwyl i redeg cwrs gradd Cemeg. 

Mae cyfleusterau bioleg yn cynnwys labordai bioleg ar eu newydd wedd; labordai a chyfleusterau microbioleg categori II sydd newydd eu hadeiladu ar gyfer trin organebau pathogenig dadansoddwyr PCR a DNA ac ystod helaeth o fodelau anatomegol ar gyfer dysgu labordai microsgopeg pwrpasol Anatomeg a Ffisioleg gyda mynediad at ficrosgopeg electronau. 

Darlithwyr 

Dr Suzanna Kean, Arweinydd cwrs 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

DD, 48 pwynt Tariff UCAS i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth perthnasol ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol.

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Pas Pas Pas neu Diploma BTEC Pas Pas mewn pwnc perthnasol 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU mewn Gwyddoniaeth gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • DU llawn amser:  I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £ 15260 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Bydd graddedigion yn barod ar gyfer gyrfa fel gwyddonydd, ymchwilydd neu dechnegydd yn y gwyddorau bywyd, sy'n cynnwys y diwydiannau fferyllol a biotechnolegol. Gallech hefyd archwilio cyfleoedd yn y diwydiannau cemegol a chyflogaeth arall sy'n gysylltiedig â meddygol. Byddwch hefyd yn datblygu ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy fel rhan o'ch astudiaethau, gan gynnwys datrys problemau dadansoddol, gwaith tîm a chyfathrebu. O'r herwydd, gall graddedigion o raddau cemeg ddod o hyd i gyflogaeth mewn disgyblaethau amgen fel addysgu, rheoli, y gyfraith, cyllid a busnes.