Chemistry

BSc (Anrh) Cemeg Feddyginiaethol a Biolegol (Gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen)

Os na fyddwch yn cwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer y radd Cemeg Feddygol a Biolegol BSc (Anrh), fe allech chi ddewis dechrau eich astudiaethau gyda blwyddyn sylfaen. Bwriad y flwyddyn ychwanegol yw rhoi'r paratoad gorau posibl i chi ar gyfer llwyddiant ar y radd Cemeg. Byddwch yn astudio modiwlau rhagarweiniol sy'n berthnasol i'r radd wrth ddatblygu sgiliau allweddol ar gyfer astudio academaidd. 

Cemeg feddyginiaethol a biolegol yw sylfaen meddygaeth fodern. Mae'r diwydiant gwyddorau bywyd yn un o'r sectorau diwydiannol mwyaf yn y DU, lle gallech chi ddefnyddio'ch sgiliau i gael effaith gadarnhaol ar iechyd a lles ledled y byd. 

Mae hon yn wyddoniaeth wirioneddol amlddisgyblaethol. Tra bod cemeg yn ffurfio craidd y radd hon mewn Cemeg Feddygol a Biolegol, byddwch hefyd yn astudio bioleg, ffisioleg, biocemeg a ffarmacoleg i ddeall y cysylltiadau rhwng clefyd dynol a'i atal a'i drin trwy ddylunio cyffuriau. 

Er mwyn eich paratoi ar gyfer y gweithle mae cryn dipyn o ddysgu efelychiadol yn y gwaith fel rhan o'r cwrs hwn, yn ogystal â gweithgareddau cyflogadwyedd a datblygiad proffesiynol. Yn eich blwyddyn olaf, er enghraifft, gallwch gwblhau prosiect mawr yn y gweithle neu ddilyn prosiect sy'n gysylltiedig â diwydiant. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
FC18 Llawn amser 4 blynedd Medi Glyntaff A

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Cemeg Feddygol a Biolegol 

 • Bioleg Sylfaenol 

 • Cyflwyniad i Anatomeg Dynol a Ffisioleg 

 • Sgiliau Allweddol a Datblygiad Proffesiynol 

 • Cemeg Sylfaenol 

 • Gwyddor Ffisegol 

 • Llythrennedd Data Gwyddonol 

Mae'r flwyddyn gyntaf yn darparu sylfaen ragorol ym mhob un o dair cangen cemeg - anorganig, organig a chorfforol - yn ogystal â phynciau bioleg sylfaenol. Yn eich ail flwyddyn a'ch blwyddyn olaf, byddwch yn symud ymlaen i astudio pynciau ar ryngwyneb cemeg a bioleg, megis dylunio cyffuriau, gwenwyneg, biocemeg a chemeg heterocyclaidd. 

Blwyddyn Un: Gradd Cemeg Feddygol a Biolegol 

 • Cemeg Organig - 20 credyd 

 • Cemeg Ffisegol - 20 credyd 

 • Cemeg Anorganig - 20 credyd 

 • Cemeg Fiolegol - 20 credyd 

 • Sgiliau Ymchwil Biofeddygol - 20 credyd 

 • Micro-organebau a'r Gell Dynamig - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: Gradd Cemeg Feddygol a Biolegol 

 • Cemeg Organig Synthetig - 20 credyd 

 • Cemeg heterocyclaidd a Chyflwyniad i Ddylunio Cyffuriau - 20 credyd 

 • Cemeg Bio-anorganig - 20 credyd 

 • Metabolaeth a Biocemeg - 20 credyd 

 • Ffarmacoleg - 20 credyd 

 • Technegau Dadansoddol - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd Cemeg Feddygol a Biolegol 

 • Tocsicoleg - 20 credyd 

 • Cemeg Organig Uwch - 20 credyd 

 • Ffarmacoleg Uwch - 20 credyd 

 • Pynciau mewn Cemeg Feddyginiaethol - 20 credyd 

 • Ymarfer Proffesiynol, Cyflogadwyedd a phrosiect - 40 credyd 

Dysgu 

Defnyddir dull dysgu ac addysgu cyfunol i ddarparu sgiliau pwnc ac allweddol penodol i'r myfyrwyr. Yn nodweddiadol mae pob modiwl cemeg yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, gweithdai a sesiynau labordy ymarferol. 

Darperir nifer o weithgareddau dysgu i fyfyrwyr gan gynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig, gwaith prosiect, gwaith grŵp, pethau ymarferol (gyda maint grwpiau wedi'u teilwra i'r gweithgaredd); sesiynau datrys problemau, aseiniadau hunan-feddwl, cyflwyniadau llafar a phoster. astudio annibynnol, dysgu cysylltiedig â gwaith, hunanasesiadau ar-lein ac ati. Bydd y myfyriwr yn derbyn tua 15 awr gyswllt yr wythnos a bydd disgwyl iddo gynnal o leiaf awr o astudio unigol am bob awr o gyswllt. 

Mae staff addysgu yn tynnu ar ddiddordebau ymchwil a gweithgaredd ysgolheigaidd, gan gynnwys cynadleddau, i wella darlithoedd, gwaith labordy a datblygu prosiectau blwyddyn olaf. Yn gyffredinol, mae prosiectau blwyddyn olaf yn aml o natur gwyddoniaeth gymhwysol neu'n cynnwys defnyddio ystod o dechnegau synthetig ac offeryniaeth ddadansoddol yn unol â diddordebau ymchwil staff addysgu unigol. 

Asesiad 

Gwneir yr asesiad trwy arholiadau; mewn profion dosbarth; asesiadau cyn-labordy ar-lein; adroddiadau a sgiliau labordy / ymarferol; cyflwyniadau llafar; portffolios gwaith ar thema; mynychu digwyddiadau penodol; traethodau a thraethodau hir; aseiniadau cyfrifiadurol; gwaith prosiect (gan gynnwys cynllunio, cynnal, dogfennu ac adrodd); a monitro arfer diogel yn y labordy yn gyffredinol. 

Lleoliadau 

Anogir myfyrwyr i ymgymryd â lleoliad gwaith fel rhan o'u prosiect blwyddyn olaf, ac mae'r rhai sy'n dymuno gwneud hynny yn cael eu cefnogi gan Tîm Lleoliad Gwaith y Brifysgol 

http://careers.southwales.ac.uk/placements/

a'r Gwasanaeth Gyrfaoedd. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau ar yr un lefel â'r rhai a geir mewn diwydiant. Mae myfyrwyr yn gwneud defnydd llawn o'r labordai yn ystod eu hastudiaethau ac yn ennill profiad ymarferol gan ddefnyddio'r offer dadansoddol helaeth. Wedi'i adeiladu i'r safonau diogelwch diweddaraf, mae ein labordai yn darparu ar gyfer maint dosbarthiadau cymedrol i sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn profiad ymarferol mwy personol. Mae gan yr holl labordai offer addysgu AV ac mae ganddyn nhw wasanaeth Wi-Fi. 

Mae'r gyfres o labordai Cemeg / Dadansoddol yn cynnwys: 

 • Labordy cemeg organig pwrpasol gyda lle i hyd at 24 o fyfyrwyr 

 • Labordy cemeg anorganig / ffisegol cyfun 

 • Dau labordy offer cyffredinol mawr sy'n gartref i rai o'r offer dadansoddol a ddefnyddir yn fwy arferol 

 • Labordy ymchwil myfyrwyr pwrpasol, a ddefnyddir yn bennaf gan fyfyrwyr blwyddyn olaf sy'n ymgymryd â phrosiect ymchwil blwyddyn o hyd 

 • Dau labordy arbenigol ar gyfer perfformio sbectrometreg cyseiniant magnetig niwclear (NMR) a sganio microsgopeg electronau. 

 • Mae'r labordai wedi'u cyfarparu'n llawn â chemegau a nwyddau traul, llestri gwydr ac offer yn ôl y disgwyl i redeg cwrs gradd Cemeg. 

Mae cyfleusterau bioleg yn cynnwys labordai bioleg ar eu newydd wedd; labordai a chyfleusterau microbioleg categori II sydd newydd eu hadeiladu ar gyfer trin organebau pathogenig dadansoddwyr PCR a DNA ac ystod helaeth o fodelau anatomegol ar gyfer dysgu labordai microsgopeg pwrpasol Anatomeg a Ffisioleg gyda mynediad at ficrosgopeg electronau. 

Darlithwyr 

Dr Suzanna Kean, Arweinydd cwrs 

Mae meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion nodweddiadol ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

EE i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth perthnasol ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Pas Pas Pas neu Diploma BTEC Pas Pas mewn pwnc perthnasol 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS o Lefelau Uwch i gynnwys Gwyddoniaeth neu Fathemateg. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Mathemateg neu Wyddoniaeth a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021 

 • DU llawn amser: £ 9000 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £ 13500 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Bydd graddedigion yn barod ar gyfer gyrfa fel gwyddonydd, ymchwilydd neu dechnegydd yn y gwyddorau bywyd, sy'n cynnwys y diwydiannau fferyllol a biotechnolegol. Gallech hefyd archwilio cyfleoedd yn y diwydiannau cemegol a chyflogaeth arall sy'n gysylltiedig â meddygol. Byddwch hefyd yn datblygu ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy fel rhan o'ch astudiaethau, gan gynnwys datrys problemau dadansoddol, gwaith tîm a chyfathrebu. O'r herwydd, gall graddedigion o raddau cemeg ddod o hyd i gyflogaeth mewn disgyblaethau amgen fel addysgu, rheoli, y gyfraith, cyllid a busnes.  

GWYBODAETH DEFNYDDIOL