Ymhlith yr 20 uchaf yn y DU ar gyfer Nyrsio Cyffredinol - Tabl Cynghrair y Guardian 2023

Mae nyrsio yn broffesiwn heriol ond gwerth chweil sy'n canolbwyntio ar ofal pobl. Fel nyrs iechyd meddwl, eich rôl yw hyrwyddo a chefnogi adferiad unigolyn a'i alluogi i gael mwy o ran a rheolaeth dros ei gyflwr. 

Mae'r radd nyrsio iechyd meddwl tair blynedd hon yn cyfuno theori ac ymarfer mewn ffordd arloesol, i ganolbwyntio ar ofal pobl â phroblemau iechyd meddwl ar draws ystod eang o leoliadau gofal iechyd. Mae'r cwrs hwn yn rhan o'r maes pwnc Nyrsio a Bydwreigiaeth sydd ar y brig yng Nghymru am foddhad ac addysgu cyrsiau - Tabl Cynghrair y Guardian Tabl 2021. 

Bydd cwblhau'r radd Nyrsio Iechyd Meddwl hon yn llwyddiannus yn caniatáu mynediad i Gofrestr y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) fel Nyrs Iechyd Meddwl cymwys. Ar hyn o bryd, os ydych chi'n fyfyriwr yn y DU, bydd y ffioedd ar gyfer eich cwrs nyrsio yn cael eu talu gan Lywodraeth Cymru.. Dilynwch y Gwyddorau Gofal ar Twitter ac Instagram. 

Cwrs wedi'i gymeradwyo gan NMC

NMC Logo
2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
B713 Llawn amser 3 blynedd Ebrill Glyn-taf A
B704 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
B713 Llawn amser 3 blynedd Ebrill Glyn-taf A
B704 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A

Blwyddyn Un: Gradd Nyrsio Iechyd Meddwl 

 • Hanfodion Ymarfer Nyrsio 
 • Asesu anghenion a chreu cyfleoedd therapiwtig 
 • Hybu Iechyd a Lles 
 • Datblygu hyder mewn Ymarfer: Ymarfer 1 

Blwyddyn Dau: Gradd Nyrsio Iechyd Meddwl 

 • Gwella ymyrraeth ac ymyriadau ar sail tystiolaeth 
 • Materion Proffesiynol, Cyfreithiol a Moesegol mewn Nyrsio 
 • Gwneud penderfyniadau gwybodus yn yr amgylchedd ymarfer 
 • Ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth: gwerthuso gofal yng nghyd-destun ymarfer 

Blwyddyn Tri: Nyrsio Iechyd Meddwl 

 • Hyrwyddo gwybodaeth, sgiliau ac ymyriadau therapiwtig 
 • Arwain a rheoli gofal o safon ar draws lleoliadau 
 • Y Nyrs fel Addysgwr 
 • Dod yn ymarferydd hyfedr 


Dysgu 

Byddwch chi'n astudio gyda myfyrwyr o bob maes a phroffesiwn arall, yn ogystal â chael sesiynau sy'n benodol i'ch maes chi. Mae hefyd yn ofynnol gweithio gyda chleientiaid a chleifion o feysydd eraill, fel y gallwch ofalu am gleifion ag anghenion lluosog a chymhleth. 

Mae'r radd nyrsio yn para o leiaf 42 wythnos. Mae lleoliadau ymarfer dan oruchwyliaeth yn rhan annatod o'r rhaglen. Mae rhaniad cyfartal rhwng theori ac ymarfer, sydd wedi'i integreiddio trwy gydol ein holl gyrsiau nyrsio. Rhennir pob blwyddyn academaidd yn bedwar tymor. 

Yn nhymor un, byddwch yn astudio mewn bloc theori yn y Brifysgol ac yna bloc mewn ymarfer clinigol. Mae'r patrwm hwn yn cael ei ailadrodd trwy'r rhaglen tair blynedd. Sylwch fod gwyliau'n sefydlog trwy gydol eich hyfforddiant nyrsio. 


Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio amrywiol ddulliau. Tra byddwch chi yn y lleoliad, byddwch chi'n cael asesydd practis / goruchwyliwr a fydd yn asesu cyflawniadau Canlyniadau Dysgu Ymarfer. 

Bydd y gydran ddamcaniaethol yn cynnwys aseiniadau ysgrifenedig, astudiaethau achos, archwiliadau, datblygu offer hybu iechyd, cyfrifiadau dos meddyginiaeth ar gyfrifiadur ac aseiniadau myfyriol clinigol. 

Achrediadau 

Mae Prifysgol De Cymru yn Sefydliad Addysg Cymeradwy NMC (AEI). Gall graddedigion o'n cyrsiau nyrsio wneud cais i ymuno â chofrestr broffesiynol yr NMC a dechrau ymarfer yn y DU. 


Lleoliadau 

Mae lleoliadau dan oruchwyliaeth yn rhan annatod o'ch hyfforddiant nyrs. Mae'r rhain yn ein byrddau iechyd sy'n bartneriaid, yn ogystal ag yn y sector cymunedol ac annibynnol. Cewch eich cefnogi'n llawn ar leoliadau clinigol gan nyrs gymwys sy'n gweithredu fel mentor trwy gydol eich lleoliad. Pan fyddwch chi'n gweithio gyda'ch mentor mewn ymarfer clinigol, mae'n rhaid i chi weithio patrymau shifft yr ardal glinigol rydych chi wedi'i dyrannu iddi. 

Mae cyfle hefyd i astudio ac ymarfer dramor mewn nifer o wledydd yn ystod ail flwyddyn eich hyfforddiant nyrsio. Bydd hyn yn eich galluogi i ddod i ddeall gwahanol systemau gofal iechyd. 


Cyfleusterau 

Fel rhan o'ch gradd nyrsio iechyd meddwl, byddwch chi'n dysgu yn ein cyfleusterau iechyd trawiadol. Mae ein Canolfan Efelychu Clinigol yn efelychu amgylcheddau clinigol ar gyfer addysg a hyfforddiant. Mae'r rhain yn cynnwys dwy gilfan pedair gwely i efelychu lleoliad ysbyty, cyfleusterau pediatreg a mamolaeth pwrpasol, gan gynnwys uned gofal arbennig i fabanod, amgylchedd gofal dwys ac adran achosion brys gydag efelychydd ambiwlans wedi'i gyfarparu'n llawn. Mae yna hefyd fflat dwy ystafell wely i efelychu darparu gofal iechyd mewn amgylchedd cartref. 

Defnyddir y Ganolfan ar gyfer addysg gofal iechyd a hyfforddiant nyrsys, gan ddelio â phopeth o sgiliau clinigol hanfodol i senarios clinigol cymhleth, amlddisgyblaethol. Byddwch yn defnyddio'r un offer y byddwch chi'n dod o hyd iddo mewn lleoliadau gofal iechyd, ac yn gweithio ar efelychwyr cleifion sy'n dynwared ymatebion y corff i salwch, gofal a thriniaeth. 


Darlithwyr 

Mae staff sy'n dysgu ar y radd nyrsio iechyd meddwl yn dod ag amrywiaeth eang o arbenigedd clinigol mewn gofal yn yr ysbyty ac yn y gymuned, gan gynnwys camddefnyddio sylweddau, llawfeddygaeth gyffredinol a nyrsio seiciatryddol cymunedol, dementia, hunan-niweidio, camddefnyddio alcohol a chyffuriau a fforensig. nyrsio iechyd meddwl fforensig.

Mae myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth yn mwynhau cefnogaeth myfyrwyr eithriadol yn PDC. Mae ein polisi drws agored yn sicrhau bod rhywun wrth law bob amser i'ch cynorthwyo pan fydd problem yn codi ac mae hyn yn rhywbeth y mae ein myfyrwyr yn ei werthfawrogi'n fawr. Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma fod yn dderbyniol hefyd gan gynnwys credydau dysgu uwch ar gyfer cyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog. I gael rhagor o wybodaeth am gymwysterau a chyngor ar sut i gryfhau eich cais, darllenwch ein Cyngor cyn Ymgeisio.

Mae gofynion ychwanegol yn cynnwys:

 • Mae gofyn i bob ymgeisydd fynychu cyfweliad. I gael cymorth pellach ar baratoi ar gyfer cyfweliad a beth i'w ddisgwyl yn y cyfweliad, darllenwch ein Cyngor cyn Ymgeisio.
 • Un geirda boddhaol gan rywun sy’n gallu rhoi sylwadau ar eich agwedd a’ch dull o ymdrin â dysgu mewn ystyr broffesiynol neu academaidd.
 • Gwiriad Manylach gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restrau'r Gweithlu Plant ac Oedolion a Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru'r DBS.
 • Bydd angen prawf meddygol boddhaol unwaith y bydd cynnig wedi’i wneud. Byddwn yn cysylltu â chi yn nes at eich dyddiad dechrau gyda manylion sut i gael y rhain.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBB i eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd B a BB ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol   

Cynnig BTEC nodweddiadol

Diploma Estynedig BTEC   Rhagoriaeth   Rhagoriaeth   Teilyngdod 

Cynnig Mynediad i AU Nodweddiadol

Rhaid cwblhau 60 credyd yn gyffredinol gydag o leiaf 45 ar Lefel 3 a 15 ar Lefel 2. O'r 45 credyd ar Lefel 3, bydd angen o leiaf 24 o Rhagoriaethau, 18 Teilyngdod a 3 Pasio. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Y cymwysterau cyfwerth a ystyrir yw Sgiliau Hanfodol Lefel Dau mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif, neu Sgiliau Swyddogaethol Lefel Dau mewn Saesneg a Mathemateg. (Rhaid bod wedi ei gyflawni ers 2016).

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ar hyn o bryd mae’r lleoedd ar y cwrs hwn yn cael eu hariannu gan Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru sy’n darparu mynediad at fwrsariaeth ffioedd dysgu a grant cymorth, yn ogystal â threuliau lleoliad.

Er mwyn derbyn cyllid gan y GIG, bydd yn rhaid i fyfyrwyr ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cwblhau eu gradd. Dylai unrhyw ymgeisydd sy'n dymuno hunan-ariannu gyfeirio at y ffioedd a amlinellir isod. Rydym yn argymell eich bod yn darllen y wybodaeth am fwrsariaethau ar wefan y GIG a’n Cwestiynau Cyffredin am Ffioedd a Chyllid y GIG cyn gwneud cais.

Mae croeso i ymgeiswyr hunan-ariannu a dylent gyfeirio at y ffioedd a amlinellir uchod a gallant fod yn gymwys ar gyfer cyllid Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800
 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd


 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

DBS *  

£ 53.20  

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS Manylach,, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS *  

£ 13  

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS Manylach. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.


Cyfrifiaduron i gefnogi astudio

Bydd myfyrwyr o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru (20% isaf) sydd wedi’u rhestru ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALIC) yn cael £200 i brynu cyfrifiadur i gefnogi eu hastudiaeth tra ar y cwrs.


Gallwch weld safle MALIC eich cyfeiriad cartref ar dataunitwales.gov.uk.

Cyngor cyn Ymgeisio

Rydym yn cynghori ymgeiswyr yn gryf i fanteisio ar y cyngor sydd ar gael ar-lein, o ddangos bod gennych y cymwysterau neu brofiad perthnasol, awgrymiadau ar ysgrifennu eich datganiad personol i gyngor ar baratoi ar gyfer cyfweliad, mae gennym gyfoeth o gymorth ac arweiniad ar gael i ymgeiswyr i sicrhau eich bod yn gallu dangos bod gennych yr hyn sydd ei angen a gwneud eich cais y gorau y gall fod. 

Darllenwch: Cyngor cyn Ymgeisio

Ymholiadau rhyngwladol

Ar hyn o bryd ni allwn dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr sydd angen Fisa Llwybr Myfyriwr oherwydd natur lleoliadau a ariennir a bwrdd iechyd fel rhan o'r cwrs.

Mae ein graddau nyrsio yn eich paratoi ar gyfer heriau gofal iechyd modern trwy'r gymysgedd gywir o wybodaeth, sgiliau a phrofiad. Atgyfnerthir y theori rydych chi'n ei dysgu yn yr ystafell ddosbarth gan ddysgu ymarferol ar y campws a dysgu yn y gwaith. Mae cyflogwyr yn awyddus i recriwtio ein graddedigion nyrsio oherwydd eu bod yn gwybod eu bod yn ymarferwyr parod, hyderus, cymwys a diogel sydd wedi'u paratoi'n dda. 

Ar ôl i chi gymhwyso o'r radd Nyrsio Iechyd Meddwl a chofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) fe allech chi weithio yn unrhyw le yn y DU neu mewn rhai gwledydd tramor. Mae ein graddedigion yn dod o hyd i waith fel nyrsys iechyd meddwl mewn ystod o leoliadau o ysbytai’r GIG, darparwyr preifat, tîm cyffuriau ac alcohol cymunedol, canolfannau iechyd cymunedol, i ddarparwyr addysgol, elusennol a gwirfoddol.