Roedd 100% o'n myfyrwyr BA (Anrh) Cyfathrebu Graffeg yn fodlon ar eu cwrs - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023

Nid yw'r cwrs BA (Anrh) Cyfathrebu Graffeg yn gwrs Dylunio Graffeg nodweddiadol. Mae ein tîm o academyddion a rhwydwaith diwydiant helaeth o ddylunwyr sy’n ymarfer yn fasnachol yn credu y dylai cwrs dylunio prifysgol fod yn arfogi graddedigion â sgiliau sy’n eu paratoi ar gyfer byd sy’n newid yn gyflym, yn barod i ddelio â phroblemau yfory.

Mae’r cwrs cyfredol, beiddgar a chyffrous hwn ar gyfer pobl ifanc greadigol sydd ag angerdd am drin ffotograffau, gwaith celf digidol, arbrofi teipograffeg sy’n cael eu hysbrydoli gan fyd dylunio graffeg, y rhai sy’n cael eu cyffroi gan adeiladu brandiau a logos, cynhyrchu graffeg symudiad blaengar, gweithio gyda data i gynhyrchu ffeithluniau, datrys heriau cymdeithasol gydag ymgyrchoedd, cydweithio â myfyrwyr eraill; i'r rhai sy'n dyheu am gynhyrchu cynhyrchion digidol rhyngweithiol ar gyfer llwyfannau symudol a gwe.

Trwy friffiau byw a'ch ymarfer creadigol eich hun, byddwch yn cael eich annog i ddysgu sut i weithio gyda chleientiaid, y cyhoedd ac eraill, gan fabwysiadu damcaniaethau a methodolegau dylunio i ddeall a datrys heriau dynol-ganolog yn well o fewn gwleidyddol, amgylcheddol, diwylliannol, addysgol a thirweddau cymdeithasol.

Byddwch yn astudio ac yn ymarfer ar gampws creadigol PDC yng nghanol Caerdydd. Mae'r ddinas yn gyfoethog o ran asiantaethau dylunio a chyfleoedd i gymryd rhan yn y byd dylunio sy'n dod i’r amlwg.

Mae gan y cwrs enw da a pherthynas waith gwych o fewn y diwydiannau creadigol. Mae ein myfyrwyr yn dysgu magu hyder a gweithio'n broffesiynol trwy ein modiwlau ymarfer proffesiynol a digwyddiadau a chyfleoedd profiad diwydiant.

Mae ein graddedigion wedi bod yn gyflogadwy iawn trwy bortffolio, gan ddangos meddwl creadigol a sgiliau digidol sy'n canolbwyntio ar heriau dylunio sydd o bwys.

Y deg uchaf yn y DU am asesu mewn Dylunio Graffeg (Guardian University Guide 2024)

Ar y brig yng Nghymru am addysgu ac asesu Dylunio Graffeg (Guardian University Guide 2024)

Dilynwch Cyfathrebu Graffeg PDC ar Instagram

Edrychwch ar waith myfyrwyr yn USWGC.co.uk

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W212 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W212 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae’r modiwlau ar ein gradd Cyfathrebu Graffig wedi’u hystyried yn strategol i’ch helpu i ddatblygu a symud ymlaen o fod yn ‘fyfyriwr dylunio’ i fod yn ‘ddylunio proffesiynol’. Byddwch yn dysgu ffyrdd newydd o ymchwilio ac ymateb wrth i chi symud ymlaen trwy ein hymagwedd ‘Cropian, Cerdded a Rhedeg’ at addysg dylunio.

Mae'r radd yn dechrau trwy adeiladu sylfaen gadarn mewn sgiliau craidd:

Delweddu ar gyfer Cyfathrebu – Sut rydym yn defnyddio egwyddorion ac elfennau dylunio i ffurfio negeseuon gweledol

Meddwl Dylunio ar Waith – Sut rydym yn adnabod ac yn defnyddio’r broses ddylunio i lywio o’r cysyniad i’r prototeip i’r cynnyrch

Dylunio Dulliau Ymchwil - Deall sut i ddeall heriau yn well trwy bersbectif a safbwyntiau ymchwil

Y cwrs yw eich maes chwarae creadigol ac yn eich blwyddyn olaf mae'n ymwneud â chi, eich annibyniaeth, eich crefft, a'ch proffil proffesiynol. Dyma lle byddwch chi'n mireinio'ch portffolio ac yn canolbwyntio'ch llwybr gyrfa. Daw eich cwrs i ben gydag arddangosfa i raddedigion sy'n arddangos eich gwaith mewn digwyddiad rhwydweithio proffesiynol.

Modiwlau yn Fanwl

Blwyddyn Un

Mae blwyddyn gyntaf y rhaglen gradd yn eich cyflwyno i fyd cyffrous Dylunio Graffeg. Byddwch yn dechrau eich cwrs gyda thri modiwl sylfaenol (Egwyddorion Dylunio Graffeg, Chwyldroadau Dylunio a Meddylfryd Dylunio) yn y semester cyntaf ac yna cymhwyso'r sgiliau hyn i dri modiwl her cyffrous yn seiliedig ar ymarfer (Typograffeg, Dylunio Cymdeithasol a Ffeithluniau) yn yr ail semester.

Egwyddorion Dylunio Graffeg (Ymarferol)

Byddwch yn ymgymryd â chyfres o weithdai ymarferol cyffrous yn ystod y modiwl rhagarweiniol hwn i ddatblygu mwy o ymwybyddiaeth o sut mae dylunwyr sy'n ymarfer yn fasnachol yn rheoli egwyddorion dylunio i greu darnau effeithiol o gyfathrebu gweledol.

Meddylfryd Dylunio (Ymarferol)

Dysgu prosesau meddwl dylunio a ddefnyddir o fewn dylunio graffeg. Byddwch yn ymgymryd â chyfres o weithdai sy'n datblygu eich chwilfrydedd a'ch dealltwriaeth o'r pwnc y byddwch yn eu cymhwyso i'ch prosiect dylunio ymarferol ac ymarfer yn y dyfodol.

Chwyldroadau Dylunio (Ysgrifenedig)

Sut mae dylunio graffeg wedi esblygu trwy gydol hanes? Bydd y modiwl cyffrous hwn sy'n seiliedig ar ymchwil yn rhoi dealltwriaeth allweddol i chi o eiliadau hanesyddol o fewn dylunio graffeg, gan eich cyflwyno i symudiadau cymdeithasol a chelf a dylunio sydd wedi dylanwadu ar ddylunwyr graffeg.

Ffeithluniau (Ymarferol)

Yn ystod y modiwl hwn, byddwch yn dysgu sut i gyfathrebu setiau data a negeseuon cymhleth trwy ddylunio ar gyfer gwybodaeth. Byddwch yn archwilio sut y gellir defnyddio data fel ffynhonnell hynod ysbrydoledig ar gyfer cysyniadu, arbrofi, a dylunio ar sail gwybodaeth.

Dylunio Cymdeithasol (Ymarferol)

Byddwch yn dysgu sut y gellir defnyddio dylunio i lunio ymddygiadau pobl trwy ddylunio ar gyfer ymgyrchoedd ac ymwybyddiaeth. Byddwch yn darganfod sut y gellir defnyddio dylunio fel grym ar gyfer newid cymdeithasol cadarnhaol trwy eich prosiect ymarferol eich hun.

Teipograffeg (Ymarferol)

Mae teipograffeg yn elfen hanfodol o fewn llif gwaith dylunydd yr 21ain ganrif. Trwy eich archwiliad teipograffeg ac arbrofi eich hun byddwch yn dysgu sut mae dylunwyr yn rheoli teipograffeg o gelfyddyd fynegiannol i wybodaeth glerigol gyhoeddedig.

Cyfarwyddyd Technegol

Mae gan bob modiwl ar flwyddyn un gyfres o hyfforddwyr technegol sy'n cefnogi'r amrywiaeth o gymwysiadau meddalwedd sydd angen eu dysgu.

Blwyddyn Dau

Mae'r ail flwyddyn yn canolbwyntio ar arbenigeddau cyfredol a newydd o fewn Dylunio Graffeg. Mae’r cwricwlwm yn darparu 4 modiwl olynol 6 wythnos, gan ddatblygu setiau sgiliau hynod ddymunol a chyflogadwy. Mae'r modiwlau hyn yn cynnwys Brandio, Graffeg Symudiad, Dylunio Profiad y Defnyddiwr a Dylunio Cynnyrch Digidol ac maent i gyd yn feysydd cyflogadwy o fewn y diwydiannau creadigol. Mae dau fodiwl 12 wythnos yn cefnogi'r modiwlau arbenigol hyn (Arfer Proffesiynol ac Entrepreneuriaeth a Dylunio Dulliau Ymchwil).

Brandio (Ymarferol)

Beth mae brandio rhywbeth yn ei olygu? Yn ystod y modiwl hwn byddwch yn dysgu sut i gipio gweledigaeth, gwerthoedd, cenhadaeth, ymddygiad, agwedd, cynhyrchion, gwasanaethau a chynulleidfa cwmni, a chymhwyso'r athroniaethau hyn i amrywiaeth eang o ganlyniadau cynlluniedig.

Graffeg Symudiad (Ymarferol)

O ffilmiau, dilyniannau teitlau, a rhyngwynebau gemau, defnyddir graffeg Symudiad i adeiladu darnau cyffrous ac effeithiol o gyfathrebu. Byddwch yn archwilio sut mae dylunwyr yn harneisio pŵer delweddau symudol trwy eich prosiect ymarferol eich hun.

Ymarfer Proffesiynol ac Entrepreneuriaeth (Ymarferol a Chyflwyno)

Byddwch yn dod i gysylltiad â busnes dylunio a gweithgaredd entrepreneuraidd asiantaethau dylunio o fewn y diwydiannau creadigol wrth i chi ddysgu beth sydd ei angen i dreialu eich asiantaeth eich hun, gan archwilio anghenion busnesau, sefydliadau ac elusennau o fewn yr economi.

Dylunio Dulliau Ymchwil (Ysgrifenedig)

Yn ystod y modiwl hwn, byddwch yn dysgu sut mae ymchwil yn ceisio deall a datblygu diwylliant o ymddygiad ac anghenion dynol yn well. Mae Dylunwyr Graffeg yn defnyddio dulliau ymchwil i ddeall eu cynulleidfa yn well i gael mewnwelediad a chynhyrchu datrysiadau dylunio ystyrlon.

Dylunio Profiad Defnyddiwr (Ymarferol)

Mae'r modiwl hwn yn archwilio maes newydd Dylunio Profiad Defnyddiwr. Byddwch yn dysgu sut i ddylunio ar gyfer gofodau digidol a ffisegol (Apiau Symudol, Gwefannau, AR (Realiti Estynedig), VR (Realiti Rhithwir), Pecynnu, Manwerthu a Mannau Cyhoeddus) trwy ddulliau dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr.

Dylunio Digidol ar Waith (Ymarferol)

Mae Dylunio Digidol ar Waith yn eich cyflwyno i fyd cyffrous dylunio cynnyrch digidol, lle byddwch yn dysgu gweithio mewn timau digidol trwy dechnolegau digidol, gan archwilio technegau a fformatau cynhyrchu digidol (ffotograffiaeth, animeiddio, dylunio 2D a 3D) trwy amrywiaeth o heriau creadigol.

Blwyddyn 3

Mae blwyddyn olaf y rhaglen gradd yn canolbwyntio ar ddatblygu eich proffil proffesiynol a hunaniaeth. Byddwch yn gweithio gyda chyfres o fentoriaid, gweithwyr proffesiynol y diwydiant wrth i chi weithio ar gyfres o friffiau asiantaeth byw, portffolio proffesiynol, briffiau cystadleuaeth (D&AD), a Phrosiect Mawr Terfynol, gan ddatblygu eich ymarfer creadigol i safon fasnachol trwy arddangos eich sgiliau ac annibyniaeth.

Bŵtcamp ar gyfer y Diwydiannau Creadigol (Ymarferol a Chyflwyno)

Mae’r modiwl ymarferol hwn yn eich paratoi ar gyfer eich blwyddyn olaf o astudio a chyflogadwyedd ar ôl graddio. Byddwch yn ymgymryd â chyfres o friffiau wedi'u hamseru'n fanwl, pob un yn cael ei gyflwyno gan weithiwr proffesiynol yn y diwydiant o faes cyfathrebu graffeg gwahanol.

Dylunio Dyfodol (Ymarferol a Chyflwyniad)

Byddwch yn dysgu sut i greu hunaniaeth brand proffesiynol a churadu eich portffolio creadigol cyn i chi ymchwilio i asiantaethau dylunio i nodi disgwyliadau chwilio am waith yn y diwydiannau creadigol.

Cystadlaethau Dylunio (Ymarferol a Chyflwyno)

Mae’r modiwl ymarferol hwn yn annog ‘meddwl yn fawr’ wrth i chi anelu at ddarparu atebion creadigol i rai o heriau dylunio mwyaf y byd sy’n wynebu graddedigion, wedi’u fframio mewn briffiau cystadleuaeth dylunio lleol, cenedlaethol a rhyngwladol (D&AD).

Prosiect Ymchwil Terfynol (Ysgrifenedig)

Gall dylunio ddatrys unrhyw broblem, ond cyn datrys y broblem honno, mae angen i chi ddeall yr achos a'r bobl y mae'n effeithio arnynt. Byddwch yn ymchwilio i bwnc o'ch dewis eich hun ac yn cyhoeddi eich dogfen ymchwil eich hun a fydd yn sail i'ch prosiect mawr terfynol.

Prosiect Mawr Terfynol (Ymarferol)

Cwblhewch eich gradd gyda'ch prosiect mawr terfynol a gweithiwch ar friff dylunio eich breuddwydion yn y modiwl agored hunangyfeiriedig hwn. Mae'r modiwl hwn yn gorffen gydag arddangosfa i raddedigion, sy'n eich galluogi i ddangos i gyflogwyr y dyfodol y math o fyfyriwr graddedig dylunio yr hoffech fod.

Dysgu 

Mae'r cwrs Cyfathrebu Graffig yn cynnwys darlithoedd sefydlog a seminarau a gyflwynir gan weithwyr proffesiynol gwadd y diwydiant. Mae'r tîm sefydlog yn gyfuniad o ymarferwyr diwydiant, academyddion ac ymchwilwyr. Mae darlithoedd gwadd yn amrywio o berchnogion busnes dylunio i ddylunwyr llawrydd gyda setiau sgiliau arbenigol mewn disgyblaethau allweddol o fewn y maes pwnc. Mae’r cwrs yn hynod ymarferol i’w gyflwyno ac yn canolbwyntio’n barhaus ar eich datblygiad chi, eich proffesiynoldeb, eich set sgiliau digidol a’ch hyder creadigol.

Mae darlithoedd yn amrywio o ddarlithoedd cyd-destunol, gweithdai ymarferol, sesiynau cymorth stiwdio a beirniadaethau dylunio. Mae gan y campws ystod o dechnegwyr digidol Credyd Adobe sy'n cefnogi llu o gymwysiadau meddalwedd dylunio a addysgir ar-lein ac ar y campws.

Asesiad 

Mae'r cwrs yn darparu ystod o ddulliau asesu sydd i gyd wedi'u bwriadu i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy a chyflogadwy disgwyliedig.

Y dulliau asesu i’w disgwyl ar y cwrs hwn yw:

Asesiad ymarferol

Mae asesu ymarferol yn amrywio o gyflwyniad eich gwaith proses ddylunio a'r canlyniad ar gyfer asesu ac adolygu. Mae hyn yn bennaf ar ffurf taflen farciau asesu sydd nid yn unig yn nodi meysydd dyfarnu ond hefyd meysydd i'w gwella i gynorthwyo'ch dilyniant.

Mae rhai modiwlau ymarferol yn gorffen gyda Beirniadaeth Ddylunio, A sioe a dweud lle mae'r garfan yn arddangos eu gwaith a lleoliad anffurfiol ar gyfer adborth. Bydd disgwyl i fyfyrwyr esbonio eu gwaith yn anffurfiol a thrafod eu prosiect mewn lleoliad gofod diogel gyda'r bwriad o gynyddu hyder, gwerinol, a defnydd terminolegol pan gânt eu herio i ddiffinio a disgrifio eu gwaith dylunio neu eu taith broses.

Asesiad cyflwyniad

Mae gan y cwrs sawl model a asesir gan ddulliau asesu'r cyflwyniad. Bwriad y rhain yn bennaf yw cynyddu hyder myfyriwr wrth drafod / cyflwyno eu syniadau / canlyniadau. Mae cyflwyno gwaith yn hyderus ac arddangos gwybodaeth amddiffynnol o amgylch y broses ddylunio yn sgil disgwyliedig o fewn y ddisgyblaeth hon.

Asesiad proffesiynol o'r diwydiant

Mae'r cwrs yn gweithio gyda nifer o weithwyr proffesiynol y diwydiant a chleientiaid ac felly gall myfyrwyr ddisgwyl derbyn adborth gweithredol gan ystod eang o weithwyr proffesiynol.

Lleoliadau

Gall myfyrwyr ddewis newid eu dull astudio i opsiwn rhyngosod, gan ganiatáu i fyfyriwr ennill blwyddyn o brofiad gwaith a chael credydau cwrs ychwanegol. Gall y myfyriwr drefnu cyfleoedd cyflogaeth yn ystod lleoliadau rhyngosod neu drwy allgymorth diwydiant yn uniongyrchol gyda'r cwrs prifysgol neu dimau gyrfaoedd ar y campws.

Bydd llawer o fyfyrwyr yn cael cyfleoedd llawrydd, lleoliadau diwydiant ac interniaethau ochr yn ochr â'u hastudiaethau trwy ddod i gysylltiad â chleientiaid byw, ymarferwyr diwydiant ac asiantaethau dylunio o fewn rhwydwaith proffesiynol y cwrs.

Mae ein rhwydwaith diwydiant sydd wedi’i hen sefydlu yn galluogi myfyrwyr i ryngweithio ag ymarferwyr dylunio, cyfarwyddwyr creadigol, rheolwyr cyfrifon, rheolwyr prosiect wrth iddynt ddechrau datblygu eu hymgysylltiad proffesiynol â’r diwydiannau creadigol.

Cyfleusterau 

Argraffu 3D, peiriannau torri laser, stiwdios ffotograffiaeth ac argraffwyr. Mae ein stiwdios yn cynnwys y Macs diweddaraf gydag Apple Silicon, meddalwedd arbenigol (Adobe Creative Cloud, Sinema 4D a Figma), yn ogystal â Llechi Graffeg Wacom i'ch helpu chi gyda'ch ymarfer dylunio. Mae’r cwrs yn cynnig offer arbenigol megis camerâu DSLR, ond gellir benthyca ystod llawer ehangach o offer arbenigol, megis Macbooks, iPads, Lensys Camera a Phecynnau Goleuo o’n gwasanaethau benthyca offer myfyrwyr. Mae'r llyfrgell yn cynnig ystod eithriadol o lyfrau dylunio, cylchgronau a chyfnodolion.

Mae’r cwrs yn rhoi eu cyfrif Adobe Creative Cloud eu hunain i fyfyrwyr, gyda mynediad llawn i gyfres o apiau Adobe, gan gynnwys Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects a Premiere Pro.

Mae gan fyfyrwyr fynediad at argraffydd Risograffeg ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn dulliau traddodiadol o wahanu lliwiau ac mae adnoddau traddodiadol pellach ar gael ar gampws Trefforest y Brifysgol. Mae'r Brifysgol yn darparu gwasanaeth argraffu o bell gwych gyda danfoniad i'r campws

Darlithwyr 

Rydym yn ail-ddilysu cyrsiau yn rheolaidd ar gyfer sicrhau a gwella ansawdd

Ym Mhrifysgol De Cymru (PDC), rydym yn adolygu ein cyrsiau’n rheolaidd mewn ymateb i batrymau newidiol o ran cyflogaeth a’r galw am sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi’i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi ac yn siarad â chi am y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw rhoi’r sgiliau a’r meddylfryd i’n myfyrwyr i lwyddo beth bynnag ddaw yfory. Eich dyfodol, wedi'i ddiogelu at y dyfodol.


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad, efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o’ch gwaith i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A arferol 

CCC i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Arferol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd


 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost

£ 250 

Deunyddiau fesul blwyddyn 

Eitem

Teithiau Maes 

Cost

£ 900 - £ 1200 

Taith maes i leoliad rhyngwladol 

Eitem

Arall: Costau Argraffu ac Arddangos 

Cost

£ 150 - £ 300 

£ 150 (Blwyddyn 1 a 2), £ 300 (Blwyddyn 3) 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost

£ 400 - £ 1600 

MacBook 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae myfyrwyr sy'n cwblhau'r radd hon fel arfer yn symud ymlaen i'r llwybrau gyrfa canlynol:

 • Dylunydd Graffeg Digidol
 • Ymgynghorydd Brand
 • Dylunydd Profiad Defnyddiwr
 • Dylunydd Graffeg Symudiad
 • Dylunydd Ymgyrch
 • Dylunydd Cyffredinol (Marchnata)
 • Dylunydd Rhyngwyneb Defnyddiwr
 • Addysg Barhaus (gradd meistr)
 • Addysg Barhaus ar gyfer Addysgu (cymhwyster TAR)

Mae myfyrwyr sy'n graddio o raddau Dylunio Graffig fel arfer yn tueddu i weithio mewn Asiantaethau Dylunio neu fel dylunwyr mewnol ar gyfer sefydliadau mawr sydd â thimau dylunio sefydledig. Mae graddedigion yn tueddu i ddechrau practis llawrydd mewn sefyllfa lle mae angen symudedd (teithio byd-eang).

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.