Roedd 100% o'n myfyrwyr BA (Anrh) Cyfathrebu Graffeg yn fodlon ar eu cwrs - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023

Mae rôl y Dylunydd Graffeg wedi trawsnewid yn aruthrol gyda datblygiad y byd digidol.

Mae ein Cwrs Cyfathrebu Graffig yn gyfredol, yn gyffrous ac yn feiddgar, gan archwilio arferion a thechnolegau cyfathrebu newydd. Wedi'i ddatblygu mewn ymgynghoriad â diwydiant, mae'r cwrs yn cynnig sgiliau cyflogadwy arbenigol mewn meddwl dylunio, methodolegau ymchwil dylunio ac ymarfer dylunio yn yr 21ain ganrif. Trwy'r cwrs hwn byddwch yn archwilio sut mae Dylunwyr yn defnyddio hunaniaeth (brandio); sut y defnyddir gwybodaeth i annog, perswadio, a newid meddylfryd (graffeg gwybodaeth ac ymgyrchoedd a arweinir gan ddata) ac yn olaf sut rydym yn helpu'r cyhoedd i lywio'r byd trwy arwyddion a chanfod y ffordd (profiad defnyddiwr, rhyngwyneb defnyddiwr a graffeg symud).

Byddwch yn cael eich annog i ddysgu sut i weithio gyda'r cyhoedd, cleientiaid, ac eraill i ddeall yr heriau sy'n canolbwyntio ar bobl y maent yn eu hwynebu ac arbrofi ag arferion a thechnolegau dylunio newydd a thraddodiadol i ddatblygu atebion effeithiol i'r problemau hyn.

Credwn fod ein cwrs yn annog ein myfyrwyr i fynd i’r afael â heriau dylunio sydd nid yn unig o ddiddordeb iddynt, ond rhai sy’n cael effaith economaidd-gymdeithasol wirioneddol, gan eu galluogi i ddatrys problemau yr ydym yn eu gwerthfawrogi ac yn poeni amdanynt.

Byddwch yn astudio ac yn ymarfer ar gampws creadigol PDC yng nghanol Caerdydd. Mae'r ddinas yn gyfoethog o ran asiantaethau dylunio a chyfleoedd i gymryd rhan yn yr olygfa ddylunio sy'n dod i'r amlwg.

Mae gan y cwrs enw da a pherthynas waith wych o fewn y diwydiannau creadigol. Mae ein myfyrwyr yn dysgu magu hyder a gweithio'n broffesiynol trwy ein modiwlau ymarfer proffesiynol a digwyddiadau a chyfleoedd profiad diwydiant.

Mae ein graddedigion wedi bod yn gyflogadwy iawn trwy bortffolio, gan ddangos meddwl creadigol a sgiliau digidol sy'n canolbwyntio ar heriau dylunio sydd o bwys.

Ymhlith y deg uchaf yn y DU ar gyfer asesu Dylunio Graffig (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer addysgu ac asesu Dylunio Graffig (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Dilynwch Gyfathrebu Graffeg PDC ar Instagram
Edrychwch ar waith myfyrwyr ar USWGC.co.uk  

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W212 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W212 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae’r modiwlau ar ein gradd Cyfathrebu Graffig wedi’u hystyried yn strategol i’ch helpu i ddatblygu a symud ymlaen o fod yn ‘fyfyriwr dylunio’ i fod yn ‘ddylunio proffesiynol’. Byddwch yn dysgu ffyrdd newydd o ymchwilio ac ymateb wrth i chi symud ymlaen trwy ein hymagwedd ‘Cropian, Cerdded a Rhedeg’ at addysg dylunio.

Mae'r radd yn dechrau trwy adeiladu sylfaen gadarn mewn sgiliau craidd:

Delweddu ar gyfer Cyfathrebu – Sut rydym yn defnyddio egwyddorion ac elfennau dylunio i ffurfio negeseuon gweledol

Meddwl Dylunio ar Waith – Sut rydym yn adnabod ac yn defnyddio’r broses ddylunio i lywio o’r cysyniad i’r prototeip i’r cynnyrch

Dylunio Dulliau Ymchwil - Deall sut i ddeall heriau yn well trwy bersbectif a safbwyntiau ymchwil

Y cwrs yw eich maes chwarae creadigol ac yn eich blwyddyn olaf mae'n ymwneud â chi, eich annibyniaeth, eich crefft, a'ch proffil proffesiynol. Dyma lle byddwch chi'n mireinio'ch portffolio ac yn canolbwyntio'ch llwybr gyrfa. Daw eich cwrs i ben gydag arddangosfa i raddedigion sy'n arddangos eich gwaith mewn digwyddiad rhwydweithio proffesiynol.

Modiwlau yn Fanwl

Blwyddyn Un

Delweddu ar gyfer Cyfathrebu (Ymarferol)

Mae'r modiwl hwn yn archwilio egwyddorion ac elfennau cyfathrebu gweledol a'i nod yw cychwyn ac annog ymarfer dylunio. Bydd myfyrwyr yn dysgu amrywiaeth o sgiliau o theori lliw i hierarchaeth trwy'r modiwl chwareus hwn wrth iddynt geisio datrys eu briff dylunio cyntaf.

Meddwl Dylunio ar Waith (Ymarferol)

Mae gan bob Dylunydd broses, cyfres o dechnegau a dulliau y maent yn eu defnyddio i ddatrys problemau cyfathrebu cymhleth. Mae'r modiwl hwn sy'n seiliedig ar dimau yn annog timau dylunio myfyrwyr i roi prosesau dylunio ar waith wrth iddynt fynd i'r afael â'u briff dylunio byw cyntaf. Bydd myfyrwyr yn cael cipolwg ar waith tîm a rheolaeth ynghyd â phrosesau dylunio a'u dirprwyo.

Dylunio Dulliau Ymchwil (Ysgrifenedig)

Boed yn arolwg, cronfa ddata, cyfweliad, neu gasgliad o samplau gweledol, mae'n hollbwysig bod dylunydd yn dysgu sut i gasglu, coladu, holi a dehongli gwybodaeth. Mae Dylunio Dulliau Ymchwil yn dysgu myfyrwyr sut i gynnal amrywiaeth o ddulliau ymchwil i ysbrydoli creadigrwydd a deall yn well y ffactorau craidd y tu ôl i her ddylunio.

Dylunio Profiad Defnyddiwr (Ymarferol)

Mae maes Dylunio Profiad y Defnyddiwr (UXD) yn un o'r meysydd sy'n ehangu gyflymaf o fewn Cyfathrebu Graffig. Mae helpu eraill i lywio'r byd yn agwedd allweddol ar y pecyn cymorth dylunwyr ac ymarfer, boed yn llywio siop neu'n dod o hyd i rywbeth i'w wylio gan ddefnyddio gwasanaeth ar-lein, mae UXD yn annog dealltwriaeth ddynol-ganolog a seicoleg dylunio wrth wraidd y datrys problemau. proses. Bydd y myfyriwr yn dysgu dylunio prototeip gweithredol o raglen symudol.

Newid yn ôl Dyluniad (Ymarferol)

Mae’r modiwl ymarfer hwn yn archwilio’r arfer o gyfathrebu gweledol a’i effaith tuag at newid cymdeithasol/gwleidyddol. Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i ddefnyddio Cyfathrebu Graffig i reoli newid trwy berswâd. Sut gallwn ni annog pobl i fod yn egnïol trwy alwad weledol i weithredu?

Brandio Strategol yn yr 21ain Ganrif (Ysgrifenedig ac Ymarferol)

Beth mae Brandio rhywbeth yn ei olygu? Beth yw ymddygiad brand a sut y gallem archwilio dylunio i weithredu a meithrin gwerth brand? Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i frandio, adroddiadau diagnostig o frand sy'n bodoli eisoes a chynnig cysyniad newydd.

Cyfarwyddyd Technegol

Mae gan bob modiwl ar flwyddyn un gyfres o hyfforddwyr technegol sy'n cefnogi'r amrywiaeth o gymwysiadau meddalwedd y mae angen eu dysgu.

Blwyddyn Dau

Straeon Data a Inffograffeg (Ysgrifenedig ac Ymarferol)

Rydyn ni'n byw mewn byd cymhleth sy'n llawn data, ystadegau, gwybodaeth a chyfarwyddyd. Mae'r modiwl hwn yn archwilio sbectrwm casglu data, holi, dehongli a sut mae Dylunwyr yn defnyddio'r wybodaeth hon i gynhyrchu dyluniad ystyrlon.

Her Dylunio (Ymarferol)

Mae'n amser cystadlu cenedlaethol a'ch cyfle i ddangos eich creadigrwydd i'r byd yn y modiwl cyffrous hwn. Mae Her Dylunio yn cysylltu myfyrwyr â detholiad o friffiau dylunio heriol a osodwyd gan rai o frandiau mwyaf blaenllaw'r byd. Mae modiwlau cystadleuaeth yn brin ar ail flwyddyn rhaglen radd ac rydym yn hapus nid yn unig i gyflwyno’r modiwl hwn ond hefyd i gyhoeddi ein bod wedi cael hanes o enillwyr myfyrwyr yr ail flwyddyn.

Labordy Dylunio (Ysgrifenedig)

Rydym yn byw mewn byd sy'n datblygu'n gyflym, yn enwedig o ran technoleg. Beth mae hyn yn ei olygu i'r Dylunydd? Eu setiau sgiliau a'u cymhwysedd ar gyfer cyflogaeth? Mae Design Lab yn annog myfyrwyr i archwilio ble roedd dylunio, ble mae ac i ble mae’n mynd.

Modiwl Arbenigol 1 (Ymarferol)

Mae'r modiwl hwn yn archwilio Graffeg Symudiad a phwysigrwydd hyn yn y pecyn cymorth dylunwyr. Mae myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau adrodd straeon gweledol ymhellach trwy graffeg seiliedig ar linell amser. Wedi'ch cyffroi gan ddilyniannau teitl sioeau teledu? Symud brandiau? Diagramau animeiddiedig? Mae'r modiwl hwn yn archwilio sut mae Dylunwyr yn symud o statig i fudiant.

Modiwl Arbenigol 2 (Ymarferol)

Gelwir y modiwl hwn yn fwy cyffredin fel ‘Math Chwareus’ ac mae’n annog myfyrwyr i wthio eu creadigrwydd ac arbrofi gyda chrefft a digidol. Mae’r modiwl yn canolbwyntio ar deipograffeg:

 • Ffurfiant math a strwythur
 • Teipiwch fel ffurf ar gelfyddyd
 • Teipiwch fel cynrychiolaeth
 • Teipiwch fel dyfais lywio a theipiwch fel darparwr gwybodaeth glerigol

Dylunio Safari (Ysgrifenedig ac Ymarferol)

Beth yw Asiantaeth Ddylunio? Sut maen nhw'n gweithio? Dau o’r cwestiynau niferus a ofynnir wrth i fyfyrwyr ffurfio timau a chychwyn ar daith i gynnig eu strategaeth eu hunain ar gyfer asiantaeth ddylunio. Mae’r modiwl hwn yn seiliedig ar dîm ac mae’n gofyn i fyfyrwyr gysylltu ag asiantaethau dylunio i gael cipolwg proffesiynol ar arferion asiantaethau o brisio i osod.

Blwyddyn Tri

Boot Camp (Ymarferol a Chyflwyniadau)

Mae Dylunwyr Masnachol yn gweithio i derfynau amser tynn gydag amserlenni cyfyngedig ac yn delio â newidiadau cyson i gleientiaid ar y funud olaf. Mae Boot Camp yn addysgu amser, rheoli amser, rheoli prosiect a delio â newidiadau annisgwyl i gleientiaid wrth i fyfyrwyr wynebu 5 briff dylunio 5 diwrnod yn olynol a osodir gan asiantaethau Dylunio.

Dylunio Dyfodol (Ymarferol a Chyflwyniadau)

Mae dyfodol dylunio yn cychwyn eich blwyddyn olaf o astudio ac yn nodi dechrau eich annibyniaeth fel dylunydd masnachol. 

Mae'r modiwl hwn yn ymwneud â'ch brand proffesiynol; eich portffolio; Eich ymarfer a'ch datblygiad proffesiynol. Mae dyfodol dylunio yn canolbwyntio'n fawr ar gyflogaeth a dilyniant i'r diwydiannau creadigol ac yn darparu profiadau cyfweliad ffug a chymorthfeydd portffolio gydag asiantaethau dylunio.

Diwylliannau Dylunio Byd-eang (Ymarferol a Chyflwyniadau)

Mae’n amser cystadlu eto wrth i fyfyrwyr blwyddyn tri ddewis cystadleuaeth ddylunio sy’n cyd-fynd â’u harferion masnachol a’u llwybr gyrfa arfaethedig.

Prosiect Ymchwil I (Ymchwiliad)

Mae Prosiect Ymchwil I a II yn cynrychioli prosiect mawr olaf eich astudiaethau a'ch cwrs. Mae prosiect ymchwil I yn gofyn am gyhoeddiad eich sgiliau ymchwil (adroddiad) yn ymarferol wrth i chi ymchwilio i her ddylunio yr ydych yn teimlo'n angerddol dros gael mewnwelediadau pellach. Dyma'ch cyfle i feddwl yn fawr a gweithio mewn maes penodol o fewn y maes pwnc.

Prosiect Ymchwil II (Ymarferol ac Arddangos)

Mae'r modiwl hwn yn cychwyn gyda briff dylunio hunangyfeiriedig yn seiliedig ar y mewnwelediadau a gafwyd yn rhan I (ymchwiliad). Mae'r prosiect mawr terfynol hunan-uniongyrchol hwn yn gofyn am arddangosiad o ganlyniadau, prototeipiau, cynhyrchion ac atebion i'r materion a'r heriau a geir yn eich adroddiad ymchwil ac ymchwiliad cyhoeddedig.

Dysgu 

Mae'r cwrs Cyfathrebu Graffig yn cynnwys darlithoedd sefydlog a seminarau a gyflwynir gan weithwyr proffesiynol gwadd y diwydiant. Mae'r tîm sefydlog yn gyfuniad o ymarferwyr diwydiant, academyddion ac ymchwilwyr. Mae darlithoedd gwadd yn amrywio o berchnogion busnes dylunio i ddylunwyr llawrydd gyda setiau sgiliau arbenigol mewn disgyblaethau allweddol o fewn y maes pwnc. Mae’r cwrs yn hynod ymarferol i’w gyflwyno ac yn canolbwyntio’n barhaus ar eich datblygiad chi, eich proffesiynoldeb, eich set sgiliau digidol a’ch hyder creadigol.

Mae darlithoedd yn amrywio o ddarlithoedd cyd-destunol, gweithdai ymarferol, sesiynau cymorth stiwdio a beirniadaethau dylunio. Mae gan y campws ystod o dechnegwyr digidol Credyd Adobe sy'n cefnogi llu o gymwysiadau meddalwedd dylunio a addysgir ar-lein ac ar y campws.

Asesiad 

Mae'r cwrs yn darparu ystod o ddulliau asesu sydd i gyd wedi'u bwriadu i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy a chyflogadwy disgwyliedig.

Y dulliau asesu i’w disgwyl ar y cwrs hwn yw:

Asesiad ymarferol

Mae asesu ymarferol yn amrywio o gyflwyniad eich gwaith proses ddylunio a'r canlyniad ar gyfer asesu ac adolygu. Mae hyn yn bennaf ar ffurf taflen farciau asesu sydd nid yn unig yn nodi meysydd dyfarnu ond hefyd meysydd i'w gwella i gynorthwyo'ch dilyniant.

Mae rhai modiwlau ymarferol yn gorffen gyda Beirniadaeth Ddylunio, A sioe a dweud lle mae'r garfan yn arddangos eu gwaith a lleoliad anffurfiol ar gyfer adborth. Bydd disgwyl i fyfyrwyr esbonio eu gwaith yn anffurfiol a thrafod eu prosiect mewn lleoliad gofod diogel gyda'r bwriad o gynyddu hyder, gwerinol, a defnydd terminolegol pan gânt eu herio i ddiffinio a disgrifio eu gwaith dylunio neu eu taith broses.

Asesiad cyflwyniad

Mae gan y cwrs sawl model a asesir gan ddulliau asesu'r cyflwyniad. Bwriad y rhain yn bennaf yw cynyddu hyder myfyriwr wrth drafod / cyflwyno eu syniadau / canlyniadau. Mae cyflwyno gwaith yn hyderus ac arddangos gwybodaeth amddiffynnol o amgylch y broses ddylunio yn sgil disgwyliedig o fewn y ddisgyblaeth hon.

Asesiad proffesiynol o'r diwydiant

Mae'r cwrs yn gweithio gyda nifer o weithwyr proffesiynol y diwydiant a chleientiaid ac felly gall myfyrwyr ddisgwyl derbyn adborth gweithredol gan ystod eang o weithwyr proffesiynol.

Lleoliadau

Mae gennym gysylltiadau cryf â phartneriaid yn y diwydiant sy'n cynnig cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith. Mae llawer o’r rhain ar garreg ein drws yng Nghaerdydd, gan sicrhau eich bod yn gwneud y gorau o’ch amser yn y brifddinas greadigol hon.

Mae Cyfathrebu Graffig yn faes pwnc eithriadol o eang gyda llawer o lwybrau ar gyfer cyflogadwyedd o fewn diwydiant byd-eang. 

Mae llawer o'n myfyrwyr wedi teithio'n fyd-eang i wneud gwaith. Byddwch hefyd yn cystadlu mewn cystadlaethau dylunio cenedlaethol a rhyngwladol, a fydd yn arddangos eich gwaith ar lwyfan byd-eang.

Cyfleusterau 

Mae'r campws yn darparu gofod stiwdio cyffrous yng nghanol Caerdydd. Mae cyfleusterau arbenigol yn cynnwys cyfleusterau torri laser ac argraffu 3D, yn ogystal â sgrin werdd a stiwdios ffotograffig y gall myfyrwyr eu harchebu. Mae'r llyfrgell yn cynnig ystod eithriadol o lyfrau dylunio, cylchgronau a chyfnodolion. Mae’r cwrs yn cynnig offer penodol megis camerâu DSLR, ond gellir cael ystod llawer ehangach o offer arbenigol trwy wasanaethau benthyca offer myfyrwyr. Mae gan y cwrs fynediad i argraffydd Risograffig ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn dulliau traddodiadol o wahanu lliwiau ac mae adnoddau traddodiadol pellach ar gael ar gampws Trefforest y Brifysgol. Mae'r Brifysgol yn darparu gwasanaeth argraffu o bell gwych gyda danfoniad i'r campws. 

Darlithwyr 

Ryan Preece, Arweinydd cwrs Cyfathrebu Graffeg 

Emma Marshman 

Gareth Hughes 

Rachel Grainger 

Stephen Leadbetter

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad, efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o’ch gwaith i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A arferol 

CCC i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Arferol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd


 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost

£ 250 

Deunyddiau fesul blwyddyn 

Eitem

Teithiau Maes 

Cost

£ 900 - £ 1200 

Taith maes i leoliad rhyngwladol 

Eitem

Arall: Costau Argraffu ac Arddangos 

Cost

£ 150 - £ 300 

£ 150 (Blwyddyn 1 a 2), £ 300 (Blwyddyn 3) 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost

£ 400 - £ 1600 

MacBook 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae myfyrwyr sy'n cwblhau'r radd hon fel arfer yn symud ymlaen i'r llwybrau gyrfa canlynol:

 • Dylunydd Graffeg Digidol
 • Ymgynghorydd Brand
 • Dylunydd Profiad Defnyddiwr
 • Dylunydd Graffeg Symudiad
 • Dylunydd Ymgyrch
 • Dylunydd Cyffredinol (Marchnata)
 • Dylunydd Rhyngwyneb Defnyddiwr
 • Addysg Barhaus (gradd meistr)
 • Addysg Barhaus ar gyfer Addysgu (cymhwyster TAR)

Mae myfyrwyr sy'n graddio o raddau Dylunio Graffig fel arfer yn tueddu i weithio mewn Asiantaethau Dylunio neu fel dylunwyr mewnol ar gyfer sefydliadau mawr sydd â thimau dylunio sefydledig. Mae graddedigion yn tueddu i ddechrau practis llawrydd mewn sefyllfa lle mae angen symudedd (teithio byd-eang).

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.