Graphic Communications

BA (Anrh) Cyfathrebu Graffeg

MAE ASTUDIAETHAU DYLUNIO YN PDC AR Y BRIG YNG NGHYMRU AC YMHLITH Y 10 UCHAF YN Y DU AR GYFER BODDHAD MYFYRWYR - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2021

Lleolir y radd hon yng nghampws pwrpasol PDC, yng nghanol dinas greadigol Caerdydd.

Mae rôl dylunwyr wedi newid yn aruthrol. Maen nhw'n dylunio newid, yn helpu pobl i ddeall a datrys problemau, a gwella bywydau eraill. Mae dyluniad yn ymwneud cymaint â'r hyn rydyn ni'n ei deimlo a sut rydyn ni'n byw, ag ydyw â'r hyn rydyn ni'n ei weld. Mae ein cwrs Cyfathrebu Graffeg yn feiddgar, gan archwilio arferion cyfathrebu sy'n dod i'r amlwg ac yn y dyfodol. Wedi'i ddatblygu mewn ymgynghoriad â diwydiant, mae'n cynnig llwybrau arbenigol mewn dylunio graffeg, brandio a dylunio profiad. Fe'ch anogir i arbrofi gyda thechnolegau newydd, dysgu sut i weithio gyda'r cyhoedd, cleientiaid ac eraill i ddeall y problemau sy'n eu hwynebu a datblygu atebion effeithiol. Efallai y byddwch chi'n helpu ysgol i annog plant i fwyta'n iach, gweithio gyda dinas i wella lles ei dinasyddion, neu'n helpu cwmni i gyfathrebu â chynulleidfaoedd newydd. 

Elfen graidd o'r radd Cyfathrebu Graffeg hon yw ymchwil trwy ymarfer - byddwch chi'n datblygu sgiliau hanfodol a byddwch chi'n gweithio gyda sefydliadau a chyflogwyr i'w helpu i wella'r ffordd maen nhw'n gweithio. Byddwch hefyd yn gweithio gyda myfyrwyr eraill ar y rhan fwyaf o'ch prosiectau. Mae'r dull cydweithredol hwn yn datblygu'ch gallu i weithio mewn timau ac arwain timau, i weithredu a dysgu'n annibynnol, gan eich paratoi i ymgymryd â swyddi graddedigion neu sefydlu eich ymarfer dylunio eich hun. 

Roedd PDC yn y 25 uchaf yn y DU ar gyfer Dylunio a Chrefft, Tabl Cynghrair y Guardian 2021. 

Dilynwch Gyfathrebu Graffeg PDC ar Instagram a Twitter


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

Lleolir y radd hon yng nghampws pwrpasol PDC, yng nghanol dinas greadigol Caerdydd.

creative-industries-cardiff-cymraeg.jpg

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W212 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W212 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae gan y cwrs hwn athroniaeth sy'n gweld dylunwyr fel unigolion allweddol ar gyfer newid sy'n gwella bywydau. Elfen graidd yw ymchwil trwy ymarfer - byddwch chi'n datblygu sgiliau hanfodol a byddwch chi'n gweithio gyda sefydliadau a chyflogwyr i'w helpu i wella'r ffordd maen nhw'n gweithio. 

Byddwch chi'n gweithio gyda myfyrwyr eraill ar y rhan fwyaf o'ch prosiectau. Mae'r dull cydweithredol hwn yn datblygu'ch gallu i weithio mewn timau ac arwain timau, i weithredu a dysgu'n annibynnol, gan eich paratoi i ymgymryd â swyddi graddedigion neu sefydlu eich ymarfer dylunio eich hun. 

Blwyddyn Un: Gradd Cyfathrebu Graffeg 

Bydd eich blwyddyn gyntaf ar y cwrs Cyfathrebu Graffeg yn archwilio beth yw dylunio cyfathrebu yn yr 21ain ganrif? Sut mae arferion dylunio yn newid? A sut gall dylunwyr effeithio ar bobl a'r byd o'u cwmpas? 
 
Modiwlau: 

 • Delweddu ar gyfer Cyfathrebu 

 • Meddwl Dylunio ar Waith 

 • Dulliau Ymchwil Dylunio 

 • Dylunio Profiad y Defnyddiwr 

 • Newid trwy Ddylunio 

 • Brandio Strategol yn yr 21ain ganrif 

Blwyddyn Dau: Gradd Cyfathrebu Graffeg 

Ym mlwyddyn dau, bydd myfyrwyr yn ymchwilio i botensial y dechnoleg ddiweddaraf i drawsnewid dyluniad. Byddwch yn dyfnhau eich gwybodaeth arbenigol yn eich maes dewisol, fel brandio, dylunio profiad neu ddylunio graffeg, ac yn cysylltu â sefydliad allanol i'w helpu i ddefnyddio dyluniad i ddeall her sy'n eu hwynebu. 
 
Modiwlau: 

 • Straeon Data ac Inffograffeg 

 • Lab Dylunio 

 • Her Dylunio 

 • Modiwl Arbenigol 1 

 • Modiwl Arbenigol 2 

 • Saffari Dylunio 

Blwyddyn Tri: Gradd Cyfathrebu Graffeg 

Mae eich blwyddyn olaf yn eich paratoi i ymarfer fel dylunydd mewn ystod o sefyllfaoedd, ac i ffynnu mewn cymuned fyd-eang trwy ddefnyddio dyluniad i ddeall diwylliant rhyngwladol. Byddwch yn cynnal ymchwiliad i ddangos eich gallu i ddarpar gyflogwyr a chleientiaid i ateb her allweddol sy'n eu hwynebu. 
 
Modiwlau: 

 • Bŵtcamp 

 • Prosiect Ymchwil 1 (Ymarferol) 

 • Diwylliannau Dylunio Byd-eang 

 • Prosiect Ymchwil (Ymchwiliad) 

 • Dyfodol Dylunio 

Dysgu 

Mae ein cwrs dylunio Graffeg yn cynnig amgylchedd efelychiadol, creadigol, gyda stiwdios pwrpasol, meddalwedd Macintosh o safon diwydiant a staff profiadol. Fe'ch addysgir gan ein dylunwyr tiwtoriaid profiadol. 

Mae'r pwyslais ar waith ymarferol mewn stiwdio, a atgyfnerthir gan ddarlithoedd, seminarau a gweithdai stiwdio. 

Asesiad 

Asesir eich gwaith yn gyfan gwbl trwy waith cwrs, gyda'r mwyafrif (80%) trwy bortffolio ymarferol o waith. Mae'r elfennau sy'n weddill yn integreiddio ymarfer a theori trwy ffurfiau ysgrifenedig a ffurfiau eraill. Fe'ch anogir i drafod eich gwaith yn feirniadol gyda staff, dylunwyr blaenllaw a myfyrwyr eraill, trwy feirniadaethau unigol a grŵp mewn amgylchedd stiwdio gefnogol. 

Cyfleusterau 

Y PDC Caerdydd, fe welwch stiwdios arbenigol sydd ag ystod o leoedd ar gyfer dysgu ac addysgu, gan gynnwys gofod addysgu cynllun agored a meysydd rhwydweithio anffurfiol. 

Mae ein stiwdios wedi'u cynllunio i efelychu'r mathau o leoedd y gallech chi weithio ynddynt fel dylunydd. Fe'u hadeiladwyd yn ofalus er mwyn i chi elwa cymaint â phosib o'ch profiad dysgu. Er enghraifft, mae yna amrywiaeth o leoliadau dysgu ym mhob stiwdio, gan gynnwys seddi cyfforddus, yn ogystal â gofod desgiau a TG. Mae yna le creadigol agored ar bob llawr yn PDC Caerdydd sydd wedi'i gynllunio i ehangu eich profiad dysgu y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth a meithrin cydweithrediad â myfyrwyr o ddisgyblaethau eraill. 

Fe'ch addysgir gan ein tiwtoriaid profiadol, gyda phwyslais ar waith ymarferol, wedi'i seilio mewn stiwdio. Ar hyn o bryd mae gan ein cyfrifiaduron feddalwedd sy'n cynnwys FinalCut Pro, Adobe After Effects, Maya, Photoshop, Illustrator, InDesign, DreamWeaver a Flash. 

Darlithwyr 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Ymgeiswyr yn y DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a chyfweliad llwyddiannus. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o'ch gwaith cyn mynychu cyfweliad, lle bo angen hyn ar gyfer eich cwrs. Darperir manylion llawn o'r hyn sy'n ofynnol unwaith y bydd eich cais wedi'i brosesu.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A arferol 

BCC - CDD i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB arferol

Pasiwch Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Arferol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost

£ 250 

Deunyddiau fesul blwyddyn 

Eitem

Teithiau Maes 

Cost

£ 900 - £ 1200 

Taith maes i leoliad rhyngwladol 

Eitem

Arall: Costau Argraffu ac Arddangos 

Cost

£ 150 - £ 300 

£ 150 (Blwyddyn 1 a 2), £ 300 (Blwyddyn 3) 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost

£ 400 - £ 1600 

MacBook 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Gyda'n tiwtoriad sy'n ddylunwyr profiadol, ein nod yw eich helpu chi i ddod yn unigolyn creadigol, medrus, cyflawn a gwybodus, sy'n gallu gwella a datblygu mewn diwydiant. 

Mae ein graddedigion yn gweithio ar y lefel uchaf yn y diwydiant dylunio ac ymgynghoriaethau ledled y DU a thramor, gyda rhai yn dewis sefydlu eu hymgynghoriaethau eu hunain. Mae hyn wedi rhoi cyfoeth o brofiad gwaith ymarferol i ni a hyd yn oed cyfleoedd gwaith i raddedigion. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL