BA (Anrh) Cynhyrchu Cerddoriaeth

Lleolir y radd hon yng nghampws pwrpasol PDC, yng nghanol dinas greadigol Caerdydd.

Mae BA Cynhyrchu Cerddoriaeth yn rhaglen hynod ymarferol, lle byddwch chi'n nodi, archwilio a mireinio'ch proses o cgynhyrchu cerddoriaeth greadigol. RhoddirBydd myfyrwyr yn cael profiad dysgu cyflym i fyfyrwyr trwy fynediad at gyfleusterau stiwdio arloesol CCCPDC, arbenigedd tiwtoriaid ac amgylchedd dysgu cydweithredol. Mae'r cwrs yn meithrin datblygiad proffesiynol a swyddogaethau proffesiynol i adeiladu'r setiau sgiliau perthnasol sydd 'n ofynnol eu hangen ar gyfer y genhedlaeth nesaf o gynhyrchwyr. 

Nod y wobr honcymhwyster hwn yw denu darpar gynhyrchwyr a chyfansoddwyr cerddoriaeth sy'n ceisio dod yn arbenigwyr yn y dechnoleg ddiweddaraf a meithrin gyrfaoedd o fewn diwydiannau creadigol cerddoriaeth, ffilm, teledu a sain gêmau.

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W374 Llawn Amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W374 Llawn Amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae'r rhaglen yn cynnig i'r myfyriwr y technegau ymarferol, gwybodaeth ddamcaniaethol, sgiliau trosglwyddadwy a phrofiad galwedigaethol sydd eu hangen ar ymarferydd proffesiynol ym maes eang Cynhyrchu Cerddoriaeth ar lefel bersonol a phroffesiynol. Yn ogystal â sgiliau cynhyrchu, bydd myfyrwyr yn dysgu sgiliau damcaniaethol, cyfansoddiadol a throsglwyddadwy a fydd o fudd iddynt gael eu cyflogi yn y diwydiant cerddoriaeth yn y dyfodol.

Blwyddyn 1 (Lefel 4): Y Cynhyrchydd Creadigol

Nod blwyddyn un yw datblygu sgiliau cynhyrchu cerddoriaeth unigol ac mewn tîm, cyn sefydlu perthnasoedd cydweithredol yn y gyfadran ehangach. Bydd y myfyrwyr yn cwblhau'r flwyddyn gyda hyfedredd uchel mewn offer a thechnegau o safon y diwydiant, gan ennyn hyder ac ymarfer proffesiynol i symud ymlaen.

Blwyddyn 2 (Lefel 5): Y Cynhyrchydd Cydweithredol

Trwy gydol blwyddyn dau mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ysgogi rhyngweithio â myfyrwyr o gyrsiau a disgyblaethau eraill i feistroli'r sgiliau cydweithredu hanfodol y mae’r cynhyrchydd llwyddiannus eu hangen. Byddwch yn gweithio ar brosiectau gyda cherddorion, cyfansoddwyr caneuon, cantorion, gwneuthurwyr ffilm a chynhyrchwyr gemau. 

Blwyddyn 3 (Lefel 6): Y Cynhyrchydd Proffesiynol

Daw'r flwyddyn olaf i ben drwy ddatblygu a chreu Prosiect Cynhyrchu Mawr creadigol unigryw a fydd yn cynhyrchu portffolio sy'n barod ar gyfer y farchnad er mwyn mynd i mewn i’r diwydiant. Anogir myfyrwyr i weithio ar y cyd o fewn y gyfadran a gyda chleientiaid allanol o dan arweiniad goruchwyliwr arbenigol PDC. 

Dysgu

Mae BA Cynhyrchu Cerddoriaeth wedi'i deilwra i adlewyrchu realiti'r diwydiant cerddoriaeth modern a chewch gynnig dosbarthiadau meistr rheolaidd, ymweliadau gan gerddorion gwadd arbennig a digwyddiadau rhwydweithio diwydiant. 

Asesiad

Asesir y cwrs hwn trwy waith cwrs yn unig. Ni fydd unrhyw arholiadau.

Achrediadau

Mae Ysgol Cynhyrchu a Pherfformio PDC hefyd yn Ganolfan Hyfforddi Achrededig Addysg Apple  ar gyfer Apple Logic Pro ac yn Bartner Hyfforddiant Awdurdodedig Avid.

Cyfleusterau

Mae gan ein campws naw stiwdio recordio gydag ystafelloedd byw a rheoli, sydd wedi'u hynysu a'u trin yn acwstig. Rydym hefyd yn gartref i Ystafell Gus Dudgeon, desg gymysgu a golygu analog, a oedd unwaith yn eiddo i gynhyrchydd uchel ei barch, Elton John.

Darlithwyr

Cefnogaeth

Ein nod yw gwella a chefnogi profiad myfyrwyr yn PDC trwy gynnig  gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr mewn amgylchedd proffesiynol, cyfeillgar a chroesawgar lle gall myfyrwyr deimlo'n gartrefol. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Ymgeiswyr DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a chyfweliad llwyddiannus. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o'ch gwaith cyn mynychu cyfweliad, lle bo angen hyn ar gyfer eich cwrs. Darperir manylion llawn o'r hyn sy'n ofynnol unwaith y bydd eich cais wedi'i brosesu.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i gynnwys pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi, cysylltwch â ni. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

  • Amser Llawn DU: £9,000
  • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

  • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Mae pob cais yn cael ei ystyried yn unigol. Rhowch dystiolaeth o wefan neu unrhyw fath arall o bortffolio digidol fel rhan o'ch cais.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Ymgeisiwch nawr

O ran cyflogadwyedd, mae’r diwydiannau diwylliannol a chreadigol yn cynnig llawer o gyfleoedd. Mae myfyrwyr yn cael amrywiaeth eang o sgiliau generig a phenodol sy’n uchel eu parch gan gyflogwyr. Mae cael eu paratoi fel dysgwyr hyblyg, gydol oes yn eu galluogi i ymateb yn llwyddiannus i batrymau gwaith sy’n newid. 

Bydd BA Cynhyrchu Cerddoriaeth yn denu myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd cynhyrchu cerddoriaeth, nail ai yn yr ystyr traddodiadol (proffesiynol wedi’u lleoli mewn stiwdio, yn gweithio gyda chwmnïau recordio a rheoli) neu yn yr ystyr cyfoes (creu curiad/rhythm/traciau cefndir, recordio digidol, ailgymysgu, o bell neu mewn stiwdio gartref). Gall myfyrwyr hefyd arbenigo mewn cynhyrchu cerddoriaeth glyweledol ar gyfer ffilmiau, teledu a gemau.