Creu. Cydweithio. Arloesi.

Mae gradd Cynhyrchu Cerddoriaeth Prifysgol De Cymru wedi’i lleoli ar ein campws pwrpasol yng nghanolfan greadigol Caerdydd.

Mae’r cwrs cyffrous ac arloesol hwn yn rhaglen hynod ymarferol, lle byddwch yn adnabod, archwilio a mireinio eich proses cynhyrchu cerddoriaeth greadigol. Byddwch yn cael profiad dysgu carlam trwy fynediad i gyfleusterau stiwdio o safon diwydiant PDC, arbenigedd helaeth gan diwtoriaid ac amgylchedd dysgu cydweithredol unigryw.

Trwy ddosbarthiadau meistr gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant a briffiau byd go iawn, byddwn yn eich helpu i ddod yn arbenigwyr yn y dechnoleg cynhyrchu sain ddiweddaraf, rheoli eich llif gwaith a chreu gyrfaoedd yn y diwydiannau creadigol cerddoriaeth, ffilm, teledu a sain gêm.

Mae’r cwrs hwn yn meithrin datblygiad proffesiynol a swyddogaethau i adeiladu’r setiau sgiliau perthnasol sydd eu hangen ar gyfer y genhedlaeth nesaf o gynhyrchwyr cerddoriaeth, gwneuthurwyr curiadau ac artistiaid recordio.

Gwrandewch ar rai o waith portffolio ein myfyrwyr ar SoundCloud yma.

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W374 Llawn Amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W374 Llawn Amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae’r rhaglen hon yn eich arfogi â’r technegau ymarferol, gwybodaeth ddamcaniaethol, sgiliau trosglwyddadwy a phrofiad galwedigaethol sydd eu hangen ar ymarferwr proffesiynol ym maes eang cynhyrchu cerddoriaeth ar lefel bersonol a phroffesiynol. Yn ogystal â sgiliau cynhyrchu, byddwch yn dysgu sgiliau damcaniaethol, cyfansoddiadol a throsglwyddadwy a fydd yn gwella eich cyflogadwyedd yn y diwydiant cerddoriaeth yn y dyfodol.


Blwyddyn 1 (Lefel 4): Y Cynhyrchydd Creadigol

Nod blwyddyn un yw datblygu eich sgiliau cynhyrchu cerddoriaeth unigol ac mewn tîm, cyn sefydlu perthnasoedd cydweithredol o fewn y gyfadran ehangach. Byddwch yn cwblhau'r flwyddyn gyda hyfedredd uchel mewn offer a thechnegau o safon diwydiant, gan greu hyder ac arfer proffesiynol i'w symud ymlaen.

Cyfansoddi a Chynhyrchu Cerddoriaeth Greadigol - Rhyddhewch eich potensial artistig fel cyfansoddwr a chynhyrchydd. O frasluniau caneuon cychwynnol i gyfansoddiadau gorffenedig, byddwch yn esblygu eich portffolio trwy sgiliau cynhyrchu bwrdd gwaith creadigol a hyfforddiant technegol trylwyr mewn gweithfannau sain digidol Logic Pro a Pro Tools (DAWs).

Gwrando Beirniadol - Datblygwch eich sgiliau gwrando beirniadol ac arbenigol, gan eich galluogi i ddadansoddi peirianwyr a chynhyrchwyr proffesiynol sain.

Cynhyrchu Stiwdio – Cael dealltwriaeth o’r technegau recordio a chymysgu a ddefnyddir i gynhyrchu cerddoriaeth wedi’i recordio a deall rôl cynhyrchydd/cerddor yn amgylchedd y stiwdio recordio i wneud y mwyaf o botensial artist.

Hanfodion Cerddoriaeth a Sain - Datblygwch eich gwybodaeth ddamcaniaethol a'ch dealltwriaeth o'r modd y mae alaw, rhythm a harmoni yn berthnasol i greu a dadansoddi cerddoriaeth boblogaidd, a chael dealltwriaeth o'r egwyddorion sylfaenol a'r cysyniadau sylfaenol sy'n ymwneud â sain.

Cael eich Plygio i Mewn – Byddwch yn gweithio mewn partneriaeth greadigol â’ch gilydd a gyda myfyrwyr perfformio ar brosiect ymarferol 6 wythnos byr sydd â briff diwydiannol ‘byd go iawn’.


Blwyddyn 2 (Lefel 5): Y Cynhyrchydd Cydweithredol

Trwy gydol blwyddyn dau, mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ysgogi rhyngweithio â myfyrwyr o gyrsiau a disgyblaethau eraill i feistroli'r sgiliau cydweithredu hanfodol sy'n ofynnol gan y cynhyrchydd llwyddiannus. Byddwch yn gweithio ar brosiectau gyda cherddorion, cyfansoddwyr caneuon, cantorion, gwneuthurwyr ffilmiau a chwaraewyr.

Cynhyrchu Sain Uwch - Adeiladwch ar eich sgiliau DAW a gwella eich dealltwriaeth o feddalwedd a chaledwedd o safon diwydiant. Byddwch yn astudio synthesis, dilyniannu, samplu, golygu, prosesu, cymysgu ac ailgymysgu, yn ogystal â'u cymhwysiad creadigol. Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i sain ymdrochol, a sut y caiff ei chymhwyso ar draws y diwydiannau creadigol.

Cerddoriaeth a Sain ar gyfer y Cyfryngau - Ennill y wybodaeth dechnegol a cherddorol sydd ei hangen i ddechrau cyfansoddi cerddoriaeth a dylunio synau ar gyfer ffilm, fideo a chyfryngau cysylltiedig.

Cyswllt Artistiaid – Paratowch eich hun ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau creadigol hyd at egwyddorion cyfathrebu a hyrwyddo effeithiol. Datblygu ethos o broffesiynoldeb fel cynhyrchydd cerddoriaeth ac artist.

Ymarfer y Diwydiant Cerddoriaeth - Heriwch eich rhagdybiaethau o rôl y cynhyrchydd yn y diwydiant cerddoriaeth. Dysgwch sut mae'r diwydiant yn gweithredu, gan fynd i'r afael â breindaliadau, contractau a chyfraith hawlfraint ddeallusol, marchnata, dosbarthu a marchnata.

Dysgu Trwy Gyflogaeth (Opsiwn Un) – Datblygu sgiliau generig a phwnc proffesiynol trwy brofiad byd go iawn yn y gweithle.

Prosiect Mân: Gweithio i Friff (Opsiwn Dau) – Creu cerddoriaeth/cynnwys sain o'ch dyluniad eich hun i safon broffesiynol, gan weithio i friff cleient o safon diwydiant.


Blwyddyn 3 (Lefel 6): Y Cynhyrchydd Proffesiynol

Daw’r flwyddyn olaf i ben gyda datblygu a chreu Prosiect Cynhyrchu Mawr creadigol unigryw a fydd yn cynhyrchu portffolio sy’n barod ar gyfer y farchnad i chi fynd ag ef i mewn i ddiwydiant. Byddwch yn cael eich annog i weithio ar y cyd o fewn y gyfadran ac ar gyfer cleientiaid allanol dan arweiniad goruchwyliwr PDC arbenigol.

Prosiect Cynhyrchu Mawr (Byw neu Gynhyrchu) - Creu corff sylweddol o waith portffolio o ansawdd uchel sy'n mynegi eich gallu a'ch dawn greadigol yn eich dewis faes o arbenigedd. Canolbwyntiwch ar rolau a chyfrifoldebau cydnabyddedig yn y diwydiant. Cynhyrchwch ac esblygwch bortffolio arloesol sy'n adlewyrchu eich sgil proffesiynol ac yn dangos hyn i safonau diwydiant.

Cynhyrchu 'Remix' - Dysgu a defnyddio'r set berthnasol o dechnegau creadigol, yn dechnegol ac yn ddeallusol, i ymgysylltu'n llawn ym maes cynhyrchu ailgymysgu.

Ymarferydd Proffesiynol - Datblygu dealltwriaeth a dadansoddiad uwch o arferion a manylebau'r diwydiant sy'n ymwneud â dosbarthu digidol ar gyfer rhyddhau cerddoriaeth. Datblygwch eich sgiliau gwrando beirniadol a meithrinwch y gallu technegol sydd ei angen i feistroli cerddoriaeth ar gyfer rhyddhau, gan ymgorffori ystod o dechnegau cynhyrchu uwch.

Barod am Ddiwydiant - Nodwch eich cyfrifoldebau fel ymarferwr proffesiynol a rhowch y lefel angenrheidiol o ymchwil a datblygu cysylltiadau busnes ar waith a fydd yn galluogi'r trawsnewidiad o addysg i'r farchnad broffesiynol. Creu a rheoli sylfaen ariannol gyraeddadwy i gefnogi nod gyrfa dewisol. 


Dysgu

Mae ein tîm addysgu yn cynnwys gweithwyr proffesiynol y diwydiant cerddoriaeth ac arbenigwyr technegol. Mae BA Cynhyrchu Cerddoriaeth wedi’i deilwra i adlewyrchu realiti’r diwydiant cerddoriaeth fodern ac mae’n rhoi mynediad i chi i ddosbarthiadau meistr rheolaidd, ymweliadau gan gerddorion a chynhyrchwyr gwadd arbennig a digwyddiadau rhwydweithio’r diwydiant. 

Asesiad

Asesir y cwrs hwn trwy waith cwrs yn unig, sydd ar ffurf asesiadau ymarferol, datblygu portffolio, cyflwyniadau a gwaith prosiect. Mae asesu wedi'i gynllunio i gefnogi eich dysgu a'ch helpu i gyflawni eich nodau. Ni fydd arholiadau.

Achrediadau

Mae Ysgol Cynhyrchu a Pherfformiad PDC hefyd yn Ganolfan Hyfforddi Achrededig Apple ar gyfer Addysg ar gyfer Apple Logic Pro ac yn Bartner Hyfforddi Awdurdodedig Avid ar gyfer Pro Tools.

Cyfleusterau

Mae gan ein campws naw stiwdio recordio o safon diwydiant sy’n cynnwys consolau cymysgu SSL a Audient gydag ystafelloedd byw a rheoli, pob un ohonynt wedi’u hynysu’n gadarn ac wedi’u trin yn acwstig. Mae gan nifer o'r stiwdios offer ar gyfer cynhyrchu sain trochi, gan gynnwys swît benodol Dolby Atmos. Rydym hefyd yn gartref i’r Gus Dudgeon Suite, desg gymysgu a golygu analog vintage, a fu unwaith yn eiddo i Elton John’s ac yn gynhyrchydd clodwiw.

Mae ein labordai cerddoriaeth yn cynnwys nifer o weithfannau cerddoriaeth ac wedi'u gosod gyda'r feddalwedd cynhyrchu cerddoriaeth broffesiynol ddiweddaraf, megis Logic Pro, Pro Tools, Ableton Live a Reason. Mae gennym ystod eang o feicroffonau, offerynnau cerdd a gliniaduron MacBook Pro y gellir eu benthyca gan Media Stores.

Gwobr Rhagoriaeth i Raddedigion Romesh Dodangoda

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth a Sain yn falch iawn o gyhoeddi partneriaeth diwydiant gyda’r cynhyrchydd a enwebwyd gan GRAMMY, Romesh Dodangoda, sydd wedi gweithio gyda rhai o’r enwau mwyaf ym myd roc a metel, gan gynnwys Motorhead, Bring Me the Horizon, Bullet For My Valentine, ac Funeral Am Gyfaill. Bydd y bartneriaeth yn gweld Romesh yn dod â’i brofiad sylweddol i’r cwrs Cynhyrchu Cerddoriaeth trwy gyfres o friffiau pwrpasol, dosbarthiadau meistr a Gwobr Graddedig gyffrous.

Y Samplwr Creu Vinyl

Bob blwyddyn mae ein myfyrwyr cerddoriaeth a sain yn cynhyrchu albwm samplu finyl "Create" sy'n arddangos detholiad o artistiaid a bandiau'r Ysgol. Dewisir y traciau dan sylw gan banel o diwtoriaid a gwesteion o'r diwydiant sy'n dadlau'n frwd am safon uchel y ceisiadau. Y canlyniad yw casgliad gwych o draciau wedi’u hysgrifennu, eu perfformio a’u cynhyrchu gan fyfyrwyr PDC. Eleni, nod y label yw ehangu a hyrwyddo gwaith y myfyriwr i'r parth digidol.

Gallwch wrando ar Samplwyr Vinyl blaenorol ar SoundCloud yma:

Gweithgareddau Allgyrsiol

Mae gennym gysylltiadau cryf â phartneriaid a sefydliadau’r diwydiant, gan gynnig cyfleoedd ar gyfer teithiau cyffrous a fydd yn dyfnhau eich dealltwriaeth o’r diwydiant cerddoriaeth. Mae teithiau blaenorol yn cynnwys ymweliadau â’r Rockfield Studios byd-enwog yn Nhrefynwy, ffatri’r arbenigwyr sain trochi D&B Audio Technik yn Stroud a BBC Music Introducing Live. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan yng Ngŵyl Gerddoriaeth Immersed Music & Sound a gynhelir yn Tramshed Caerdydd bob blwyddyn.

Darlithwyr

Cefnogaeth

Ein nod yw gwella a chefnogi profiad myfyrwyr yn PDC trwy gynnig  gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr mewn amgylchedd proffesiynol, cyfeillgar a chroesawgar lle gall myfyrwyr deimlo'n gartrefol. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Ymgeiswyr DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a chyfweliad llwyddiannus. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o'ch gwaith cyn mynychu cyfweliad, lle bo angen hyn ar gyfer eich cwrs. Darperir manylion llawn o'r hyn sy'n ofynnol unwaith y bydd eich cais wedi'i brosesu.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i gynnwys pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi, cysylltwch â ni. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

  • Amser Llawn DU: £9,000
  • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

  • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

 I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Mae pob cais yn cael ei ystyried yn unigol. Rhowch dystiolaeth o wefan neu unrhyw fath arall o bortffolio digidol fel rhan o'ch cais.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Ymgeisiwch nawr

O ran cyflogaeth, mae’r diwydiannau diwylliannol a chreadigol yn cynnig llawer o gyfleoedd. Byddwch yn ennill ystod eang o sgiliau generig a phenodol gwerthfawr y mae cyflogwyr yn uchel eu parch. Mae eich paratoad fel dysgwr gydol oes y gellir ei addasu yn eich galluogi i ymateb yn llwyddiannus i batrymau gwaith cyfnewidiol.

Bydd BA Cynhyrchu Cerddoriaeth yn denu myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd cynhyrchu cerddoriaeth, naill ai yn yr ystyr draddodiadol (yn y stiwdio proffesiynol, yn gweithio gyda chwmnïau recordiau a rheolwyr) neu’r synnwyr modern (curo/rhythm/creu traciau cefndir, recordio digidol, ailgymysgu, o bell neu yn y cartref yn y stiwdio). Gall myfyrwyr hefyd arbenigo mewn cynhyrchu cerddoriaeth glyweled ar gyfer ffilm, teledu a gemau.