Ymhlith y deg uchaf yn y DU ar gyfer asesu Dylunio Graffig (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Mae BA (Anrh) Dylunio Setiau Teledu a Ffilm wedi'i gynllunio i baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa gyffrous ac amrywiol yn gweithio mewn adrannau celf yn y diwydiant ffilm a theledu.

Ar ôl graddio, bydd myfyrwyr yn mynd i mewn i adrannau celf fel Cynorthwywyr Adran Gelf, gyda gwybodaeth helaeth o sgiliau dylunio craidd, ac yna'n symud ymlaen â phrofiad i'r rolau amrywiol niferus o fewn yr adran gelf; Prynwr, Addurnwr Set, Cyfarwyddwr Celf Cynorthwyol, Cyfarwyddwr Celf ac yn y pen draw Dylunydd Cynhyrchu.

Mae’r cwrs wedi cael un mlynedd ar bymtheg o raddedigion ac rydym yn falch iawn o’u gweld yn gweithio mewn adrannau celf ar gyfer pob cynhyrchiad ffilm a theledu posibl. Teithio trwy amser a gofod ar Dr.Who, Avenue 5, War of the Worlds a Brave New World, yn ôl i The Crown, The Spanish Princess a The Great a phopeth arall rhyngddynt…The Witcher, Willow, Dr Strange in the Multiverse of Madness, Black Widow, Ant Man 3, Cruella, Wonder Woman, His Dark Materials, Sex Education, Killing Eve, Eastenders, I’m a Celebrity Get Me Out Of Here, The Great British Sewing Bee, a Universal’s Epic Universe hefyd. Mae'r rhestr yn ddiddiwedd.

Mae’r rhwydwaith hwn o raddedigion yn rhan o’n cysylltiadau helaeth â diwydiant, sy’n cadw cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn darparu adnoddau ar gyfer profiad gwaith, digwyddiadau dosbarth meistr ac ymweliadau stiwdio.

Mae'r diwydiant ffilm a theledu yn y DU ac yn lleol yn Ne Cymru yn ffynnu. Mae’r cwrs yn elwa’n fawr o gael ei leoli yng nghanol Caerdydd, o fewn y rhwydwaith ffyniannus hwn o gynyrchiadau proffil uchel gan Netflix, Disney, a stiwdios Bad Wolf, BBC Drama a Dragon Studios ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae profiad gwaith mewn adrannau celf proffesiynol yn rhan o’r cwrs ac mae ein lleoliad yn rhoi cyfoeth o gyfleoedd i fyfyrwyr ar amrywiaeth o gynyrchiadau proffil uchel yn lleol gan gynnwys His Dark Materials, Discovery of Witches, Industry, Sex Education a Dr.Who.

Mae ein cwrs yn cyfuno prosiectau dylunio heriol, cyfeiriad celf ymarferol i gyd wedi'i seilio ar ddadansoddiad beirniadol, mae hyn yn gwneud ein myfyrwyr yn barod ar gyfer diwydiant, ac yn meddu ar yr holl brosesau gweithio y bydd y diwydiant cyffrous hwn yn eu taflu atynt.

Mae'r Arddangosfa Graddedig a'r Daith Rithwir isod yn adlewyrchu ystod a safon uchel y gwaith a gynhyrchir trwy gydol y cwrs.

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer addysgu ac asesu Dylunio Graffig (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Dylunio Setiau Teledu a Ffilm yn PDC (myportfolio.com)
Arddangosfa Dylunio a Digidol i Raddedigion (dodesigngallery.co.uk)

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W461 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W461 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Byddwch yn cael eich trochi mewn amgylchedd greadigol broffesiynol ar ein campws Y Dylunydd Cynhyrchu yw pennaeth yr adran gelf ac mae’n gweithio’n agos gyda Chyfarwyddwr i ddod â’r weledigaeth o gynhyrchiad yn fyw. Maent yn gyfrifol am arddull weledol y cynhyrchiad cyfan. Cynhyrchir y weledigaeth hon gan aelodau'r adran gelf trwy ddelweddau cysyniadol, modelau wrth raddfa a lluniadau adeiladu. 

Nod y cwrs yw rhoi dealltwriaeth hyderus i fyfyrwyr o'r prosesau dylunio cyn-gynhyrchu hyn o adrannau celf proffesiynol, a hefyd darparu profiad ymarferol amhrisiadwy o gyfarwyddo ffilmiau byr celf, mae'r cyfuniad hwn yn gwneud y cam i mewn i ddiwydiant ar ôl graddio yn un bach iawn.

Mae lluniadu technegol, delweddu a gwneud modelau yn sail i rôl y dylunydd ac mae Blwyddyn 1 yn dechrau gyda chyfres o fodiwlau sy'n rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o'r holl egwyddorion craidd hyn o ddelweddu cysyniad, bwrdd stori, gwneud modelau wrth raddfa a lluniadu adeiladu. Mae'r rhain i gyd yn cael eu haddysgu â llaw ac yn ddigidol, felly bydd myfyrwyr yn deall y broses a hefyd yn dysgu meddalwedd allweddol i gefnogi'r broses. Mae AutoCAD, Photoshop, Vray a Sketchup yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd, a hefyd yn cael eu cefnogi gan Arddangoswyr Technegol sydd wrth law i ddarparu cymorth ychwanegol. Bydd myfyrwyr y Flwyddyn Gyntaf hefyd yn deall deunyddiau a phrosesau adeiladu golygfaol trwy sesiynau gweithdy ymarferol, sydd hefyd yn hanfodol i gefnogi dealltwriaeth dylunio.

Mae Modiwlau Prosiect Dylunio Setiau Teledu a Ffilm ym Mlwyddyn 1, 2, a 3 yn datblygu sgiliau dylunio myfyrwyr dros ystod eang o genres, ac mae'r prosiectau dylunio cynhyrchu hyn yn dod yn fwy uchelgeisiol a heriol dros bob prosiect a phob blwyddyn. Bydd myfyrwyr yn deall yr heriau dylunio penodol sydd eu hangen i ddylunio ar gyfer pob agwedd ar ddylunio drama, gan gynnwys ffantasi, ffuglen wyddonol, drama gyfnod, teledu cyfoes, a hefyd adloniant heblaw drama ac adloniant ysgafn.

Ym Mlwyddyn 2 mae'r broses ddylunio a'r ddealltwriaeth hefyd yn cael eu cefnogi gan gyfarwyddyd celf ymarferol a phrofiad gwaith proffesiynol.

Mae gweithio gyda BA (Anrh) Ffilm ar ddwy ffilm fer yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio ar y cyd â myfyrwyr ffilm yn eu blwyddyn olaf. Mae'r broses gyfan yn efelychu arfer diwydiant, mae myfyrwyr yn gweithio mewn timau cynhyrchu, yn cymryd cyfrifoldeb i weithio gyda chyllideb gyfyngedig, yn mynychu cyfarfodydd cynhyrchu wythnosol, yn cyrchu a gwneud propiau pan fo angen, lleoliadau gwisgo. Mae'r cyfleoedd hyn yn rhoi dealltwriaeth ymarferol i fyfyrwyr o heriau gwneud ffilmiau a dealltwriaeth o ofynion adrannau celf ac arferion cynhyrchu.

Mae theori a dadansoddi beirniadol wedi'u gwreiddio ym mhob un o'r tair blynedd ac yn cefnogi natur ymarferol dylunio cynhyrchu ac yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddadansoddi a beirniadu dyluniad cynhyrchu.

Mae trydedd flwyddyn y cwrs yn gofyn i fyfyrwyr ddefnyddio'r sgiliau a'r wybodaeth a enillwyd ganddynt i gynhyrchu cynlluniau dylunio uchelgeisiol a soffistigedig. Bydd angen i friffiau a chanlyniadau'r dyluniadau adlewyrchu uchelgais, gwreiddioldeb ac arfer cyfredol y diwydiant bob amser.

Disgwylir safon uchel iawn o waith trwy gydol y cwrs, yn enwedig o'r flwyddyn olaf lle mae'r Sioe Radd diwedd blwyddyn yn ganolbwynt. Mae hyn yn lansio pob myfyriwr i mewn i ddiwydiant ac mae'n ddathliad o'u gwybodaeth, eu dyheadau a'u huchelgais.

Dylunio Setiau Teledu a Ffilm yn PDC (myportfolio.com)

Blwyddyn 1 

 • Astudiaethau Gweledol Dylunio Teledu a Ffilm

Bydd myfyrwyr yn mynd i'r afael ag egwyddorion craidd cynhyrchu byrddau hwyliau, delweddau cysyniadol a byrddau stori ar gyfer ffilm a theledu. Mae darpariaeth meddalwedd Photoshop a Vray yn cydredeg â'r modiwl hwn.

 • Egwyddorion ac Arferion Adeiladu Golygfaol

Trwy gyfarwyddiadau ac ymarferion gweithdy ymarferol, bydd myfyrwyr yn deall deunyddiau a thechnegau a ddefnyddir mewn adeiladu golygfaol ar gyfer ffilm a theledu.

 • Gofodau Arolygu a Chofnodi

Bydd myfyrwyr yn deall graddfa ac egwyddorion craidd lluniadu adeiladu a gwneud modelau. Trwy gyfarwyddyd ymarferol, bydd myfyrwyr yn cynhyrchu arolygon lleoliad, yn cynhyrchu lluniadau adeiladu â llaw a hefyd yn defnyddio AutoCAD, ac yna'n cynhyrchu model cerdyn gwyn corfforol a hefyd modelau digidol gan ddefnyddio Sketchup.

 • Prosiectau Dylunio Setiau Teledu a Ffilm 1

Bydd myfyrwyr yn dylunio ar gyfer cyfres o friffiau adloniant ysgafn aml-gamera. Deall sut i ddylunio o friff ar gyfer stiwdio benodol.

 • Hanesion a Chyd-destunau mewn Dylunio Setiau Teledu a Ffilm

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr Dylunio Setiau Teledu a Ffilm i'r cyd-destunau hanesyddol, damcaniaethol ac artistig y bydd eu gwaith dylunio ymarferol yn tynnu arnynt drwy gydol eu cwrs.

Bydd yn rhoi i fyfyrwyr y sgiliau ymchwil, ysgrifennu a chyflwyno gwybodaeth sydd eu hangen i gyfathrebu damcaniaeth a chysyniadau dylunio.

Blwyddyn 2 

 • Dylunio Cynhyrchu ar gyfer Drama Cyfnod

Bydd myfyrwyr yn dadansoddi stori fer neu sgript, yn dod o hyd i adeilad sy'n briodol i'r cyfnod ac yn cynhyrchu cynllun dylunio sy'n adlewyrchu cywirdeb y cyfnod.

 • Dylunio Cynhyrchu ar gyfer Drama Deledu Gyfoes

Mae'r briff hwn yn gofyn i fyfyrwyr ddadansoddi drama gyfredol gyfredol a chynhyrchu cynllun dylunio, sy'n adlewyrchu arfer cyfredol y diwydiant ar gyfer drama aml-gamera.

 • Dylunio Cynhyrchu ar gyfer Nodwedd

Bydd myfyrwyr yn dylunio ar gyfer ffantasi/ffuglen wyddonol ac yn cynhyrchu dyluniad cynhyrchiad, sy'n adlewyrchu graddfa ac uchelgais drama deledu o safon uchel.

 • Ymarfer Proffesiynol Dylunio Teledu a Ffilm

Bydd myfyrwyr yn datblygu eu CV a byddant yn ceisio profiad gwaith mewn adrannau celf ar gynyrchiadau proffesiynol. Bydd myfyrwyr hefyd yn gweithio ar ddwy ffilm fer yn ystod y flwyddyn, ac yn cael profiad ymarferol Cyfarwyddo ffilmiau byr Celf gyda myfyrwyr ffilm 3edd flwyddyn o BA (Anrh) Ffilm.

 • Dadansoddiad Critigol ar gyfer Dylunio Cynhyrchu

Yn dilyn ymlaen o’r modiwl ‘Hanes a Chyd-destunau mewn Dylunio Setiau Teledu a Ffilm’, nod y modiwl hwn yw ennyn diddordeb myfyrwyr mewn dadansoddiad beirniadol o’u gwaith eu hunain ac o waith a gynhyrchwyd. Bydd y modiwl hwn yn dechrau trwy gymhwyso cwestiynau dadansoddi i gynyrchiadau ffilm a theledu ac i waith dylunio ymarferol y myfyrwyr eu hunain.


Blwyddyn 3

 • Prosiect Mân Dylunio Setiau Teledu a Ffilm

Bydd myfyrwyr blwyddyn olaf yn dylunio ar gyfer briff di-ddrama, fel arfer cynhyrchiad adloniant ysgafn teledu pen uchel. Mae dadansoddiad o'r diwydiant teledu cyfredol a diwylliant poblogaidd yn hanfodol ar gyfer y modiwl hwn.

 • Prosiect Mawr Dylunio Setiau Teledu a Ffilm

Bydd myfyrwyr blwyddyn olaf yn addasu o destun ac yn cynhyrchu cynllun dylunio cynhyrchiad ar gyfer teledu/ffilm nodwedd o safon uchel.

 • Traethawd Hir Dylunio Setiau Teledu a Ffilm

Bydd myfyrwyr yn cynhyrchu Traethawd Hir sy'n adlewyrchu dadansoddiad beirniadol o bwnc o'u dewis. Gall hyn fod o feysydd amrywiol o ddylunio cynyrchiadau ffilm a theledu neu o gyd-destun dylunio ehangach.


Yn amodol ar ailddilysu 

Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol. 

Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu wedi'i newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu mewn darparwr arall. 

Dysgu

Mae cysylltiadau cryf â diwydiant yn rhedeg drwy gydol y cwrs cyfan, trwy gynnwys modiwlau ac aseiniadau, wedi’u hysgrifennu a’u cyflwyno gan dîm addysgu craidd sydd â phrofiad sylweddol yn y diwydiant. Mae cyfleoedd hefyd i aelodau adrannau celf gamu i mewn a chyfrannu at lawer o fodiwlau.

Oherwydd natur amrywiol ein cwrs, bydd y prif ffocws ar gyfer ein haddysgu yn ein stiwdios dylunio dynodedig ond rydym hefyd yn defnyddio gweithdy saernïo fel cyfleuster a hefyd y stiwdio deledu aml-gamera. Mae hyn yn rhoi nid yn unig ystod eang o gyfleusterau i fyfyrwyr ond hefyd y gefnogaeth a'r arbenigedd gan y tîm cymorth technegol ar gyfer y meysydd hynny. Mae meddalwedd hefyd yn cael ei addysgu o fewn labordai cyfrifiadurol penodol gan arddangoswyr technegol.

Mae’r cyfuniad o brosiectau dylunio a gyflwynir yn ein stiwdios dylunio dynodedig hefyd yn cael ei ategu gan ymweliadau stiwdio a digwyddiadau Dosbarth Meistr lle mae Dylunwyr Cynhyrchu neu aelodau o adrannau celf yn cyflwyno gwersi penodol ar y safle yn ein stiwdios, neu’n rhithwir neu ar set ynghyd ag ymweliad gosod. Mae digwyddiadau dosbarth meistr bob amser yn rhan wirioneddol gyffrous o'r cwrs ac yn dod â phawb at ei gilydd. Mewn blynyddoedd blaenorol, rydym wedi mwynhau dosbarthiadau meistr o:

 • Joel Collins, Dylunydd Cynhyrchu ar gyfer His Dark Materials and Black Mirror
 • Arwell Wynn Jones, Cynllunydd Cynhyrchu ar gyfer Dr.Who, Sherlock a Dracula.
 • Stuart Kearns, Cyfarwyddwr Celf Goruchwylio ar gyfer ffilmiau nodwedd gan gynnwys Christopher Robin, Wonder Woman a The Witcher.
 • Peter Bingemann, dylunydd adloniant ysgafn anhygoel sy'n gyfrifol am ddylunio cynhyrchiad y BAFTAs a BRITS ers blynyddoedd lawer.

Mae'r cyfraniad hwn gan ddiwydiant ynghyd â'n tîm craidd yn darparu cynnwys cyffrous, cyfredol.

Asesiad 

Bydd gan bob modiwl ei feini prawf asesu ei hun. Fel cwrs sy'n seiliedig ar ddylunio, mae mwyafrif ein hasesiadau yn waith cwrs sy'n seiliedig ar ddylunio, gyda chyflwyniadau'n adlewyrchu hyn. Bydd amrywiaeth o fathau eraill o asesiadau gan gynnwys cyflwyniadau, cyflwyniadau ysgrifenedig, adroddiadau gwerthuso. Mae pob un ohonynt wedi'u cynllunio'n benodol i chi gyflawni'ch canlyniad gorau.

Achrediadau

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan Screenskills, sy'n golygu ei fod wedi'i gydnabod gan y diwydiant ffilm a theledu fel llwybr trwodd rhagorol i ddiwydiant. 

Mae'r cwrs hefyd yn noddwr addysgol ac yn gysylltiedig â'r British Film Designers Guild. Mae’r BFDG yn grŵp proffesiynol gyda dros 550 o aelodau o Ddylunwyr Cynhyrchu, ac yn rhychwantu gwahanol ganghennau’r Adran Gelf mewn Ffilm, Teledu a Hysbysebion. Mae hyn yn darparu adnodd a rhwydwaith ardderchog i fyfyrwyr. 

Lleoliadau

Mae profiad gwaith wedi'i wreiddio yn y modiwl 2il flwyddyn Ymarfer Proffesiynol. Mae’r modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i gael profiad gwaith o fewn adran gelf broffesiynol, sydd wedyn yn digwydd o fewn yr 2il flwyddyn. Gall hyn fod am wythnos neu bythefnos ar y tro ar gyfer pob cynhyrchiad. Gall myfyrwyr fanteisio ar lawer o'r cyfleoedd hyn â phosibl, ac maent yn ffordd amhrisiadwy o weld adran gelf sy'n gweithio, a deall y rolau o fewn y tîm a pha mor gyflym y gall yr amgylchedd fod.

Mae’r cyfleoedd hyn mewn ymateb i ofynion diwydiant, ac mae llwyddiant y rhain yn aml yn arwain at waith cyflogedig o fewn y cwrs a swyddi yn y dyfodol. Mae myfyrwyr blaenorol wedi gweithio ar gynyrchiadau gan gynnwys:

 • 1917 
 • Aladdin 
 • Ant Man 
 • Artemis Fowl 
 • Cruella 
 • Christopher Robin 
 • Coronation Street  
 • Celtic Prop Hire – Cardiff 
 • Dracula 
 • Detective Pikachu 
 • Dr Doolittle 
 • Dr Who 
 • Emmerdale 
 • Farleys Prop Hire – London 
 • His Dark Materials 
 • Havoc 
 • Industry 
 • Jurassic World 
 • Luther 
 • Mission Impossible 6 
 • No Time to Die 
 • Pobol y Cwm 
 • Sex Education 
 • Silent Witness 
 • The Crystal Maze 
 • Vanity Fair 

Mae PDC yn bartner i Screen Alliance Wales (SAW). Mae SAW yn adnodd sy’n darparu cefnogaeth, cysylltiadau a hyfforddiant i’r diwydiant ffilm a theledu. Maent wedi bod yn adnodd ardderchog ar gyfer profiad gwaith, digwyddiadau dosbarth meistr ac ymweliadau stiwdio. 

Teithiau Maes

Drwy gydol y cwrs bu cyfleoedd erioed i ymweld â stiwdios teledu, cyfarfod â dylunwyr cynhyrchu ar y set ac i arsylwi ar gynyrchiadau’n cael eu ffilmio, mae’r rhain wedi digwydd yn lleol ac yn genedlaethol. Mae ymweliadau cynhyrchu diweddar yn cynnwys:

 • Y Witcher
 • The Crystal Maze yn y Bottleyard Studios Bryste
 • His Dark Materials yn Wolf Studios Caerdydd
 • Dr.Who
 • Casualty
 • Pobl y Cwm ym Mhentref Drama'r BBC, Porth y Rhath

Cyfleusterau

Mae’r cwrs Dylunio Setiau Teledu a Ffilm wedi’i leoli ar gampws creadigol PDC yng nghanol Caerdydd.

Oherwydd natur amrywiol ein pwnc, rydym yn defnyddio ystod o gyfleusterau ar draws y campws gan gynnwys stiwdios dylunio, gweithdy saernïo a stiwdios teledu, ond ein stiwdios dylunio pwrpasol yw ein prif ganolfan. Yma cynhelir y mwyafrif o'n modiwlau ac mae'r stiwdios hyn yn llawn o allbwn ein gwaith. Mae'n amgylchedd gwaith prysur lle mae myfyrwyr yn adeiladu modelau, yn dylunio ac yn gweithio trwy'r broses ddylunio gyfan o brosiectau. Mae'r stiwdios hefyd yn ganolfan gymdeithasol iawn lle mae myfyrwyr o bob blwyddyn yn rhyngweithio â'i gilydd gan ddarparu sylfaen ar gyfer creadigrwydd.

Defnyddir y gweithdy saernïo ac argraffwyr 3D i adeiladu modelau mwy gan ddefnyddio offer arbenigol, neu adeiladu golygfeydd neu bropiau ar gyfer ffilmiau byr. Mae pob myfyriwr yn y flwyddyn 1af yn cael cyflwyniad i'r gweithdy saernïo ac argraffwyr 3D, fel y gallant ddefnyddio'r offer yn ddiogel. Yn yr un modd, mae ein holl fyfyrwyr yn cael cyflwyniad i'r stiwdio deledu i ddeall yn iawn sut mae'r stiwdio deledu yn gweithredu a hefyd sut i drin y system aml-gamera, gan gynnwys y camerâu pedestal.

Dilynwch Anna Solic, arweinydd y cwrs, wrth iddi fynd ar daith drwy ein cyfleusterau.

Darlithwyr 

Anna Solic, Arweinydd Cwrs Dylunio Setiau Teledu a Ffilm 
Emma Marshman Jo Durnall Steve Higgins Dr Marta Minier Dr Nigel Long Dr Geraint D'Arc 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad, efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o’ch gwaith i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A arferol 

CCC i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC ar Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer)* 

Cost

£ 150 

Deunyddiau, y flwyddyn 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost

£ 150

Offer, blwyddyn 1 

Eitem

Teithiau Maes 

Cost

£ 300 

Taith maes i Ewrop 

Eitem

Arall: Costau Argraffu ac Arddangos 

Cost

£ 100 - £ 250 

£ 100 (Blwyddyn 1 a 2), £ 250 (Blwyddyn 3) 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae cyfradd cyflogaeth lwyddiannus iawn o'r cwrs gyda myfyrwyr yn mynd i adrannau celf yn lleol ac yn genedlaethol.

Bydd myfyrwyr fel arfer yn dechrau ar lefel Cynorthwyydd Adran Gelf, yna'n symud ymlaen mewn amser trwy'r hierarchaeth o fewn y strwythur i lefelau uwch o Ddylunydd, Cyfarwyddwr Celf Cynorthwyol, Cyfarwyddwr Celf, Cyfarwyddwr Celf Goruchwylio ac yn y pen draw ar ôl cryn amser i Ddylunydd Cynhyrchu.

Mae yna hefyd rolau mwy ymarferol lle mae llawer o'n myfyrwyr wedi ffynnu gan gynnwys Propiau Wrth Gefn, Addurnwr Set, Prynwr Cynhyrchu.

Mae’r diwydiant ffilm a theledu yn y DU yn ffynnu, ac mae De Cymru wedi gweld twf esbonyddol. Rydym yn falch o fod wrth galon hyn ac yn gallu gweld â’n llygaid ein hunain y twf a’r angen am griw’r Adran Gelf.

Mae'r ystod o gynyrchiadau y mae graddedigion wedi gweithio arnynt yn cynnwys:

Drama Deledu

 • Casualty 
 • Discovery of Witches 
 • Dracula 
 • Dr Who  
 • Eastenders 
 • Game of Thrones 
 • His Dark Materials 
 • Killing Eve 
 • Pobol y Cwm 
 • Silent Witness 
 • Sex Education 
 • The Dark Crystal 
 • The Witcher – Cyfres 2, 3  
 • The Great 
 • Willow 

Ffilmiau Nodwedd

 • 1917 
 • Aladdin 
 • A Star Wars Story: Han Solo 
 • Black Widow 
 • Chicken Run 2 
 • Fantastic Beasts and Where to Find Them 
 • Fast and Furious – Hobbes and Shaw 
 • Guardians of the Galaxy 
 • Men in Black IV 
 • Maleficent II 
 • Mary Poppins Returns 
 • Mission Impossible 6 
 • Paddington 2 
 • Ready Player One 
 • Rogue One 
 • The Batman 
 • The Favourite 
 • The Justice League 
 • The Little Mermaid 
 • Wonder Woman 

Di-ddrama

 • Ant & Dec’s Saturday Night Take-Away 
 • Dancing On Ice 
 • Eurovision Song Contest 
 • I’m a Celebrity… Get Me Out of Here 
 • The Great British Sewing Bee 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Datblygu Gemau Cyfrifiadurol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.