Mae hwn yn gwrs unigryw, sy'n cael ei redeg mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth EFL. Mae'r cwrs wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi ennill Gradd Sylfaen yn ymwneud â phêl-droed neu gymhwyster cyfatebol.

Mae'r BSc (Anrh) Hyfforddi a Gweinyddu Pêl-droed Cymunedol (Atodol) yn caniatáu ichi ennill gradd Baglor mewn Gwyddoniaeth lawn mewn llai na blwyddyn. Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar y wybodaeth bêl-droed a busnes sydd eu hangen i ddatblygu gweithwyr proffesiynol ar gyfer y diwydiant pêl-droed, byddwch yn atgyfnerthu eich dysgu ac yn dechrau arbenigo eich profiad dysgu seiliedig ar waith yn unol â'ch uchelgeisiau gyrfa. Wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth â sefydliadau hyfforddi proffesiynol, mae'r cwrs hyfforddi pêl-droed hwn yn eich galluogi i astudio a chael lleoliadau gwaith ledled y byd.

Mae'r cwrs BSc (Anrh) Hyfforddi a Gweinyddu Pêl-droed Cymunedol yn barhad naturiol o'r cwrs Hyfforddi a Datblygu Pêl-droed Cymunedol Sylfaen, sydd hefyd yn cael ei gyflwyno trwy ddysgu cyfunol. Byddwch yn ymgymryd ag astudiaethau yn eich clwb EFL lleol ac yn mynychu 3 bloc preswyl ar ein Campws Parc Chwaraeon PDC sy'n arwain y byd.

Fel rhan o’r cytundeb partneriaeth rhwng PDC a Chymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW), bydd staff cyrsiau pêl-droed PDC yn gweithredu cwrs Trwydded B UEFA CBDC fel opsiwn ychwanegol. Mae'r cwrs hwn yn gyfyngedig i fyfyrwyr PDC ac mae'n eistedd y tu allan i'r cyrsiau domestig arferol a weithredir gan FAW Coach Education. Mae lleoedd ar y cwrs yn gyfyngedig ac o'r herwydd, rhaid i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn ennill y cymhwyster ychwanegol fodloni'r meini prawf cymhwysedd a mynd trwy broses ddethol drylwyr.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A

Cliciwch yma i wylio trosolwg o'r cwrs

Modiwlau Blwyddyn Tri

Ym mlwyddyn tri byddwch yn cyfnerthu dysgu ac yn dechrau arbenigo mewn profiadau dysgu seiliedig ar waith yn unol â'ch uchelgeisiau gyrfa yn y dyfodol. Byddwch yn astudio amrywiaeth eang o bynciau gan gynnwys Hyfforddi Pêl-droed Cymunedol, Datblygu Chwaraeon Strategol, Busnes Pêl-droed, Materion Hanfodol mewn Hyfforddi Chwaraeon ac Arwain. Bydd gofyn i chi hefyd gwblhau Prosiect Proffesiynol Cymhwysol trwy gydol y flwyddyn yn ymwneud â phêl-droed neu hyfforddi chwaraeon.

*Sylwch fod modiwlau craidd yn cael eu cyflwyno trwy ddysgu Cyfunol


Hyfforddiant Pêl-droed Cymunedol: Theori i Ymarfer (20 credyd) - Grant Kalahar

Nod y modiwl yw gwella ymhellach wybodaeth myfyrwyr o'r agweddau amrywiol ar hyfforddi pêl-droed yn y gymuned a'r gofynion a roddir ar yr hyfforddwr pêl-droed modern. Mae cysyniad y modiwl yn cyd-fynd â gofynion diwydiant wrth anelu at ddatblygu myfyrwyr sy'n ymwybodol yn ddamcaniaethol, ond sydd hefyd yn cael eu cymhwyso'n ymarferol.

Materion Hanfodol mewn Hyfforddi Chwaraeon (20 credyd) - Stuart Jarvis

Nod y modiwl yw datblygu ymwybyddiaeth feirniadol myfyrwyr o bynciau cyfoes ar draws hyfforddiant, arweinyddiaeth, perfformiad a chyfranogiad mewn chwaraeon. Bydd yn galluogi myfyrwyr i ystyried ystod o boblogaethau o gyfranogwyr a datblygu gwerthfawrogiad beirniadol o gyfraniad cysyniadau cymdeithasegol, seicolegol, corfforol ac ymarferol a'u heffaith ar berfformiad chwaraeon. Mae’r modiwl hwn yn mabwysiadu dull sy’n seiliedig ar broblemau, gan ofyn i’r myfyriwr ystyried atebion arloesol a chreadigol i broblemau a materion cyfoes mewn chwaraeon.

Datblygu Chwaraeon Strategol (20 credyd) - Lyn Jehu

Cyflwyno myfyrwyr i gysyniadau rheolaeth a chynllunio strategol; darparu trosolwg o fframweithiau a thechnegau perthnasol ar gyfer dadansoddi materion rheoli a datblygu chwaraeon cyfoes; archwilio'n feirniadol bolisi, strategaethau a chynlluniau datblygu chwaraeon a'u heffeithiau; rhoi cyfle i fyfyrwyr nodi a gwerthuso opsiynau strategol; rhoi i fyfyrwyr werthfawrogiad o bolisi chwaraeon rhyngwladol a datblygiad chwaraeon yn fyd-eang.

Busnes Pêl-droed (20 credyd) - Jay Probert

Bydd myfyrwyr yn dangos dealltwriaeth a gallu i ddadansoddi'n feirniadol gwerthuso a gwerthuso'r cyd-destunau mewnol ac allanol allweddol y mae busnesau pêl-droed yn gweithredu ynddynt. Ymhellach mae'r modiwl yn ceisio rhoi i fyfyrwyr ymwybyddiaeth feirniadol o faterion cyfoes, gan gynnwys cynaladwyedd, globaleiddio, cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, masnacheiddio, arloesi busnes a rheoli risg.

Prosiect Proffesiynol Cymhwysol (40 credyd) - Stuart Jarvis

Mae'r modiwl wedi'i gynllunio i ddarparu llwyfan i'r dysgwr allu gwella effeithiolrwydd eu profiad yn y gweithle. Ar gyfer y gweithgaredd proffesiynol o'u dewis, disgwylir i'r myfyriwr ddatblygu dysgu annibynnol yn seiliedig ar brofiad yn y gweithle.

Dysgu 

Mae gan fyfyrwyr dysgu cyfunol fynediad i lyfrgell ar-lein, Blackboard (amgylchedd dysgu rhithwir ar-lein) yn ogystal â deunyddiau dysgu eraill a byddant hefyd yn cael cyfle i dreulio amser ym Mharc Chwaraeon PDC i gwblhau addysgu / hyfforddi ymarferol ac asesiadau.

Bydd myfyrwyr yn cwblhau dysgu yn y gwaith sy'n cael ei reoli trwy diwtorialau a rhaglen fentora. Gellir cwblhau'r rhaglen ddysgu yn y gwaith yn eich amgylchedd gwaith pêl-droed eich hun a bydd myfyrwyr yn ymgymryd ag astudiaethau yn eu clwb EFL lleol.

Bydd gofyn i fyfyrwyr fynd i 3 bloc preswyl ar ein Campws Parc Chwaraeon PDC  ym mis Medi (sefydlu), Ionawr ac Ebrill. Ar gyfartaledd, bydd 12 awr o gynnwys i'w weld yr wythnos a disgwylir i fyfyrwyr dreulio'r 10/15 awr arall yr wythnos ar astudio annibynnol / dan gyfarwyddyd pellach.

Yn aml, gwahoddir darlithoedd gwadd sydd â gwybodaeth a phrofiad helaeth ar draws y diwydiant i gyflwyno ar draws modiwlau amrywiol (e.e., David Adams, Jane Ludlow MBE, Paul McGuinness).

Cefnogaeth 

Bydd gan fyfyrwyr rwydwaith cymorth mawr ar waith o'u cwmpas. Bydd pob myfyriwr yn cael arweinwyr modiwlau academaidd, arweinwyr cyrsiau a'r tîm gwasanaethau cymorth myfyrwyr yn PDC. Bydd myfyrwyr hefyd yn derbyn cefnogaeth Hyfforddwr Cymorth Academaidd Cenedlaethol a'i rôl yw teithio'r DU a sefydlu sesiynau cymorth academaidd 1 i 1 gyda myfyrwyr a'u clwb EFL lleol.

Asesiad 

Bydd myfyrwyr yn cael ystod o fathau o asesu gan gynnwys:

 • Profion MCQ. 
 • Traethodau ac aseiniadau ysgrifenedig. 
 • Asesiadau ymarferol. 
 • Portffolios a phrosiectau dysgu yn y gwaith. 
 • Prosiect proffesiynol cymhwysol. 
 • Cyflwyniad poster. 
 • Cyflwyniadau llafar.

Darperir cefnogaeth asesu ac adnoddau i fyfyrwyr sydd ag anghenion ychwanegol.

Lleoliadau 

Trefnir lleoliadau Profiad Gwaith i fyfyrwyr o fewn clybiau ymddiriedolaeth gymunedol mewn rolau ac adrannau amrywiol i ddarparu ar gyfer diddordeb y dysgwr a'r llwybrau gyrfa a ddymunir. 

Cyfleusterau 

Mae gennym gyfleuster perfformio chwaraeon newydd sbon wedi'i ddylunio'n arbennig sy'n canolbwyntio ar hyfforddi rygbi a phêl-droed. Mae'n cynnwys canolfan arbenigol ar gyfer cryfder a chyflyru gyda 12 llwyfan codi, gan ddarparu amgylchedd perfformiad uchel ar gyfer athletwyr uchelgeisiol.

Mae ein cae 3G maint llawn dan do wedi’i adeiladu i safon Fifa Pro a safon World Rugby 22. Bydd yn gwarantu hyfforddiant trwy gydol y flwyddyn i'n myfyrwyr rygbi, pêl-droed a hyfforddi. Ni yw’r unig brifysgol yng Nghymru a Lloegr sy’n cynnig y cyfleuster hwn.

Byddwch hefyd yn dod o hyd i swît dadansoddi nodiannol a dros 30 erw o gaeau chwarae, gan gynnwys pum maes gyda llifoleuadau. Mae gennym gae ‘astroturf’ wedi’i drin â thywod, yn ogystal â chae 3G maint llawn a gymeradwyir gan FIFA. Yn ogystal â’r caeau pob tywydd hyn, mae chwe chae pêl-droed glaswellt, tri chae rygbi glaswellt, a phafiliwn newid mawr.

Mae ein cyfleusterau’n cael eu defnyddio’n rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, megis tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â charfanau rygbi teithiol Seland Newydd, De Affrica ac Awstralia. Mae hyn yn cadarnhau ansawdd uchel ein lleiniau ac amlbwrpasedd ein hoffer. 

Darlithwyr 

Arweinydd Cwrs

 • Robyn Pinder (Darlithydd mewn Hyfforddi Pêl-droed - Dysgu Cyfunol)

Arweinwyr Modiwl


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cyflwynir y cwrs hwn ar-lein yn bennaf ac nid yw ar gael i Fyfyrwyr Rhyngwladol sy'n dymuno byw yn y DU ar VISA myfyriwr gan fod angen cysylltiad ffurfiol â chlwb chwaraeon Ymddiriedolaeth EFL y DU.

Cwblhau Gradd Sylfaen briodol neu gyfwerth yn llwyddiannus. Mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. 

Yn ogystal â chwblhau gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd(DBS) boddhaol (mae cost ychwanegol yn berthnasol, ni ystyrir bod unrhyw droseddau'n cael eu gwario). 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul flwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £15260 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda .

Datganiad mynediad

Gall myfyrwyr sy'n graddio o'r cwrs hwn ddilyn gyrfaoedd fel:


 • Hyfforddwr perfformiad
 • Swyddog datblygu chwaraeon neu bêl-droed
 • Hyfforddwr chwaraeon aml-sgiliau
 • Cydlynydd chwaraeon ysgol
 • Hyfforddwr talent
 • Hyfforddwr clwb
 • Hyfforddwr cyfranogi
 • Athro Addysg Gorfforol
 • Darlithydd coleg AB
 • Athro ysgol gynradd
 • Hyfforddwyr, cydlynwyr addysg y gweithlu a hyfforddwyr
 • Swyddi rheoli a gweinyddu chwaraeon
 • Rheolwyr busnes hunangyflogedig


Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa'r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.