Midwifery

BSC (Anrh) Bydwreigiaeth

Mae'r radd Bydwreigiaeth hon yn ymdrin â phob agwedd ar fydwreigiaeth arferol, magu plant cymhleth, a gofal ôl-enedigol. Byddwch hefyd yn astudio materion ehangach fel hybu iechyd, iechyd y cyhoedd, y gyfraith a moeseg, a materion proffesiynol. Mae bydwreigiaeth yn broffesiwn sy'n seiliedig ar sgiliau ac mae datblygu eich sgiliau ymarferol yn rhan bwysig o'r cwrs bydwreigiaeth hwn. 

Fel rhan o'ch hyfforddiant Bydwreigiaeth, byddwch chi'n ennill profiad ar leoliadau clinigol mewn nifer o fyrddau iechyd lleol, pob un yn para sawl wythnos. Er mwyn gwella eich cyflogadwyedd, byddwch yn datblygu gwybodaeth a galluoedd i ddarparu gofal cyfannol. Byddwch chi'n ennill rhai o'r sgiliau hyn yn ein Canolfan Efelychu Clinigol ar y campws, neu ar leoliadau clinigol mewn bydwreigiaeth a meysydd arbenigol eraill. 

Ar hyn o bryd, os ydych chi'n fyfyriwr yn y DU, bydd ffioedd eich cwrs Bydwreigiaeth yn cael eu talu gan Lywodraeth Cymru. Mae cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn caniatáu ichi gofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) fel bydwraig gymwys (cofrestredig). 

Gan nad ydym wedi gallu parhau â chyfweliadau wyneb yn wyneb eleni oherwydd cyfyngiadau a achoswyd gan yr achosion o COVID-19, mae aildrefnu cyfweliadau wedi golygu ein bod wedi profi oedi wrth brosesu ac adolygu ceisiadau a hysbysu ymgeiswyr os ydynt wedi bod yn llwyddiannus neu fel arall. Byddwch yn amyneddgar gyda ni wrth i ni brosesu penderfyniadau - byddwn mewn cysylltiad â chi ynglŷn â'ch cais cyn gynted â phosibl. Gobeithiwn erbyn diwedd mis Ebrill, y bydd pob myfyriwr wedi derbyn penderfyniad gennym ar eu cais. Fodd bynnag, os gwnaethoch gais ar ôl dyddiad cau UCAS 15 Ionawr, y gallai fod oedi pellach wrth wneud penderfyniad ar eich cais. Diolch am eich amynedd. 

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
B721 Llawn amser 3 blynedd Mawrth Glyntaff A
B720 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A

Blwyddyn Un: Gradd Bydwreigiaeth 

 • Bydwreigiaeth arferol: Bydd hyn yn canolbwyntio ar bob agwedd arferol ar arfer bydwreigiaeth. Bydd yn eich cyflwyno i'r wybodaeth sylfaenol am fagu plant o'r rhagdybiaeth, trwy'r cyfnod cynenedigol, esgor, gofal ôl-enedigol a gofal newyddenedigol. 
   

 • Gwyddorau Bywyd mewn Bydwreigiaeth: Bydd y pynciau dan sylw yn canolbwyntio ar rywfaint o nyrsio ond yn bennaf ar fydwreigiaeth a gwyddorau bywyd cysylltiedig. 
   

 • Ymarfer Proffesiynol a Datblygiad Personol mewn Bydwreigiaeth: Bydd y modiwl yn cyflwyno agweddau ar ymarfer proffesiynol a phroffesiynoldeb. 
   

 • Sgiliau sylfaenol: Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth o ofal sylfaenol a sgiliau ymarfer bydwreigiaeth yn y labordy sgiliau clinigol ac ymarfer yn y lleoliad clinigol. Maethiad mamol a newyddenedigol: Cyflwynir pryderon diet a diet y fam yn y modiwl hwn ynghyd â dulliau bwydo babanod. Mae'r cynnwys sy'n ymwneud â bwydo babanod yn dilyn arweiniad Menter Cyfeillgar i Fabanod UNICEF. 
   

 • Normalrwydd mewn Ymarfer Clinigol: Mae'r modiwl hwn yn fodiwl clinigol sy'n galluogi datblygu'r gofal a'r sgiliau sylfaenol yn ymarferol. 

Blwyddyn Dau: Gradd Bydwreigiaeth 

 • Celf a Gwyddoniaeth Bydwreigiaeth: Datblygu arbenigedd y myfyriwr wrth reoli sefyllfaoedd bydwreigiaeth arferol, cydnabod yr annormal a chwilio am ymyriadau priodol. 
   

 • Cymhlethdodau ac argyfyngau: Paratoi'r myfyriwr ar gyfer gwyriadau o'r arferol o fewn gofal bydwreigiaeth. Ymdrinnir ag agweddau cynenedigol, esgor, ôl-enedigol a newyddenedigol. 
   

 • Iechyd Cyhoeddus mewn Bydwreigiaeth: Bydd hyn yn cyflwyno rôl iechyd y fydwraig a sgiliau cyfathrebu, gan gynnwys cwnsela. 
   

 • Cymhlethdodau mewn Ymarfer Clinigol: Mae'r modiwl hwn yn fodiwl clinigol sy'n galluogi datblygu gofal bydwreigiaeth ymhellach a sgiliau uwch mewn ymarfer. 

Blwyddyn Tri: Gradd Bydwreigiaeth 

 • Ymarfer Bydwreigiaeth: Bydd y modiwl hwn yn hwyluso dealltwriaeth o'r fydwraig mewn ymarfer cyfoes ac yn annog myfyrwyr i gysylltu theori ag ymarfer mewn amgylchedd cadarn sy'n seiliedig ar realiti. 
   

 • Anhwylderau Meddygol mewn Bydwreigiaeth: Bydd y modiwl hwn yn archwilio sut mae cyflyrau meddygol yn effeithio ar fagu plant a rolau'r gweithwyr proffesiynol amrywiol sy'n rhan o'r tîm amlddisgyblaeth. 
   

 • Sefyllfaoedd sy'n Newid yn Gyflym mewn Iechyd Mamol: Ffocws y modiwl hwn yw galluogi'r myfyriwr i werthuso'n feirniadol brosesau asesu ac ymyrraeth cymhleth yng ngofal a rheolaeth y fenyw sy'n ddifrifol wael. 
   

 • Archwiliad Newyddenedigol: Bydd y modiwl hwn yn darparu'r wybodaeth a'r sgiliau efelychiedig i werthfawrogi'r angen am asesiad iechyd a chorfforol llawn o'r newydd-anedig. 
   

 • Cymhwysedd mewn Ymarfer Clinigol: Mae'r modiwl hwn yn fodiwl clinigol sy'n galluogi datblygu hyder a chymhwysedd mewn bydwreigiaeth. 
   

 • Cyfnod Ymarfer dan Oruchwyliaeth: Asesir cymwyseddau clinigol yn ystod y cyfnod hwn ac ni all myfyrwyr gymhwyso heb basio'r asesiad teiran olaf hwn, gan baratoi myfyrwyr i ymgymryd â rôl lawn bydwraig o'r pwynt cofrestru.  


Dysgu 

Cyflwynir eich hyfforddiant Bydwreigiaeth trwy gymysgedd o ddiwrnodau astudio ac wythnosau addysgu bloc, gyda rhai dyddiau'n cael eu dyrannu i astudio preifat. Rhennir ymarfer a theori yn gyfartal a bydd gennych asesiadau ar gyfer y ddau ym mhob modiwl. 

Mae'n bwysig eich bod chi'n ennill profiad mewn ystod o leoliadau, felly bydd disgwyl i chi fynd ar leoliadau mewn nifer o fyrddau iechyd lleol sy'n para sawl wythnos ar y tro. Efallai y bydd hyn yn gofyn am deithio estynedig, a phatrymau shifft hwyr y nos a dechrau'r bore. Mae pob blwyddyn o'r radd yn para o leiaf 45 wythnos. Mae gwyliau'n sefydlog ac ni ellir eu trafod. 

Mae myfyrwyr bydwreigiaeth yn mwynhau cefnogaeth myfyrwyr eithriadol yn PDC. Mae ein polisi drws agored yn sicrhau bod rhywun wrth law bob amser i'ch cynorthwyo pan fydd problem yn codi ac mae hyn yn rhywbeth y mae ein myfyrwyr yn ei werthfawrogi'n fawr. 


Asesiad 

Bydd eich sgiliau'n cael eu datblygu a'u hasesu yn y labordy sgiliau ymarferol yn y Brifysgol a chan eich mentor clinigol tra'ch bod chi ar leoliad. Mae angen i chi hefyd gwblhau portffolio myfyrwyr, sy'n rhan hanfodol o'r broses asesu. Mae asesiadau eraill yn cynnwys aseiniadau ysgrifenedig, arholiad a thraethawd hir. 

Achrediadau 

Mae Prifysgol De Cymru yn Sefydliad Addysg Cymeradwy NMC (AEI). Mae cwblhau'r cwrs Bydwreigiaeth hwn yn llwyddiannus yn caniatáu i chi gofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) fel bydwraig gymwys (cofrestredig). 


Lleoliadau 

Byddwch yn ennill profiad ar leoliadau clinigol mewn nifer o fyrddau iechyd lleol, pob un yn para sawl wythnos. Efallai y bydd hyn yn gofyn am deithio estynedig, a phatrymau shifft hwyr y nos a dechrau'r bore. 

Ar leoliadau, byddwch chi'n gweithio ochr yn ochr ag ymarferwyr cofrestredig i ofalu am gleifion ag anghenion gofal lluosog a chymhleth. Cewch gefnogaeth lawn gan fydwraig gymwysedig, sy'n gweithredu fel mentor trwy gydol eich lleoliad.  

Fel rhan o'r radd Bydwreigiaeth, mae cyfleoedd hefyd i ymgymryd â lleoliadau dewisol yn y DU neu dramor. Sylwch, bydd y myfyriwr yn talu cost teithio a llety ar gyfer y rhain. 

Cyfleusterau 

Mae ein Canolfan Efelychu Clinigol wedi'i sefydlu i efelychu amgylchedd gofal acíwt GIG, gan ddarparu cyfleusterau clinigol realistig i fyfyrwyr ar ein gradd Bydwreigiaeth. Mae gennym efelychwyr genedigaeth a mamol sy'n gallu efelychu gwahanol gamau beichiogrwydd, gan gynnwys genedigaeth, a chyflwyniadau breech. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad hyn yn manylu ar gynigion nodweddiadol, fodd bynnag, mae gan PDC  Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol ac yn ystyried ymgeiswyr cymwys yn unigol. O dan y Polisi gallem wneud cynnig wedi'i bersonoli yn seiliedig ar agweddau ar y cais UCAS neu ystyried canlyniadau yn unigol pan fyddwch chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.  
 
Ymhlith y gofynion ychwanegol mae 

Dau gyfeiriad boddhaol (un i'w ychwanegu at eich cais UCAS, ac ail gyfeirnod ysgrifenedig i'w argraffu a'i ddwyn i'r cyfweliad). 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Manwl (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS (ni ystyrir bod unrhyw droseddau'n cael eu gwario) a bydd angen archwiliad meddygol boddhaol unwaith y bydd cynnig wedi'i wneud. Byddwn yn cysylltu â chi'n agosach at eich dyddiad cychwyn gyda manylion ar sut i gael gafael ar y rhain. 

Ceisiadau a gymerwyd ar gyfer un gangen yn unig o Nyrsio / Bydwreigiaeth. 

Rydym yn cynghori ymgeiswyr yn gryf i ganolbwyntio ar y ddisgyblaeth Nyrsio a ffefrir ac i beidio â gwneud cais am fwy nag un gangen o Nyrsio neu Fydwreigiaeth. Rhaid i bob ymgeisydd allu dangos mewnwelediad a dealltwriaeth glir o'r proffesiwn a dewis maes yn eu datganiad personol - gall ceisiadau amlddewis gyfyngu ar allu ymgeisydd i fodloni'r maen prawf hwn.

Mae Diwrnod Agored yn rhan allweddol o’r broses ymchwil a bydd disgwyl i chi fod wedi mynychu Diwrnod Agored Prifysgol De Cymru cyn cyflwyno’ch cais.

Darllenwch hwn, ein gwybodaeth i ymgeiswyr i gael arweiniad pellach ar sut y gallwch fodloni'r meini prawf mynediad a chyngor ar y broses ymgeisio, cyfweld a gwneud penderfyniadau. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog.  

Yn anffodus gan fod y cwrs nyrsio hwn yn cael ei ariannu gan y GIG a bod yn rhaid i fyfyrwyr gael lleoliadau ym Mwrdd Iechyd y GIG lleol ni allwn dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr tramor (heblaw'r UE). 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn manylu ar gynigion nodweddiadol. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBB i eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd B a BB ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Rhagoriaeth Teilyngdod 

Cynnig IB nodweddiadol 

32 pwynt i gynnwys 17 pwynt ar Lefel Uwch i gynnwys Mathemateg a Saesneg. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Rhaid cwblhau 60 credyd yn gyffredinol gydag o leiaf 45 ar lefel 3 a 15 ar Lefel 2. O'r 45 credyd ar lefel 3, bydd angen o leiaf 24 o Ragoriaeth, 18 Teilyngdod a 3 phas arnoch. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Y cymwysterau cyfwerth a ystyrir yw Sgiliau Hanfodol Lefel Dau mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif, neu Sgiliau Swyddogaethol Lefel Dau mewn Saesneg a Mathemateg. (Rhaid bod wedi ei gyflawni ers 2016).

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 
 
Ar hyn o bryd mae'r lleoedd ar y cwrs hwn yn cael eu hariannu gan Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru. I dderbyn yr arian hwn, bydd yn rhaid i fyfyrwyr ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cwblhau eu gradd nyrsio neu fydwreigiaeth. Dylai unrhyw ymgeisydd sy'n dymuno hunan-ariannu gyfeirio at y ffioedd a amlinellir isod. 

Rydym yn argymell eich bod yn darllen y gwybodaeth fwrsariaeth ar wefan y GIG a'n rhai ni Ffioedd Nyrsio a Bydwreigiaeth a Chwestiynau Cyffredin Cyllido cyn gwneud cais. 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

 •  Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Eitem 

DBS *  

Cost 

£ 53.20  

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Eitem 

Gwasanaeth Diweddaru DBS *

Cost   

£ 13  

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS manwl. 


Cyllid

Cyllid y GIG

Ar hyn o bryd mae’r lleoedd ar y cwrs hwn yn cael eu hariannu gan Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru sy’n darparu mynediad at fwrsariaeth ffioedd dysgu a grant cymorth, yn ogystal â threuliau lleoliad.

Er mwyn derbyn cyllid gan y GIG, bydd yn rhaid i fyfyrwyr ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cwblhau eu gradd. Dylai unrhyw ymgeisydd sy'n dymuno hunan-ariannu gyfeirio at y ffioedd a amlinellir isod. Rydym yn argymell eich bod yn darllen y wybodaeth am fwrsariaethau ar wefan y GIG a’n Cwestiynau Cyffredin am Ffioedd a Chyllid y GIG cyn gwneud cais.

Mae croeso i ymgeiswyr hunan-ariannu a dylent gyfeirio at y ffioedd a amlinellir uchod a gallant fod yn gymwys ar gyfer cyllid Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Cyfrifiaduron i gefnogi astudio

Bydd myfyrwyr o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru (20% isaf) sydd wedi’u rhestru ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALIC) yn cael £200 i brynu cyfrifiadur i gefnogi eu hastudiaeth tra ar y cwrs.

Gallwch weld safle MALIC eich cyfeiriad cartref ar dataunitwales.gov.uk.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Mae bydwragedd yn cael cyfle i weithio mewn gwahanol leoliadau gofal iechyd a chael profiad ym mhob agwedd ar ofalu am famau a babanod. Gallant ddatblygu eu gyrfa bydwreigiaeth mewn sawl ffordd wahanol: fel arbenigwr clinigol, bydwraig ymgynghorol neu ym maes rheoli fel pennaeth gwasanaethau bydwreigiaeth neu oruchwyliwr bydwragedd ar lefel awdurdod lleol. 

Mae'n well gan rai bydwragedd ddilyn gyrfa academaidd mewn addysg ac ymchwil. Mae bydwragedd wedi datblygu rolau arbenigol arloesol mewn, er enghraifft, uwchsain, meddygaeth y ffetws, unedau newyddenedigol gofal dwys, iechyd y cyhoedd, addysg rhianta a llawer o rai eraill. Mae yna hefyd gyfleoedd i fydwragedd weithio yn yr Undeb Ewropeaidd a gweddill y byd.