Ni ellir gwneud ceisiadau ar gyfer mynediad Medi 2025 tan fis Hydref 2024. Nid ydym yn derbyn ceisiadau gohiriedig ar gyfer y cwrs hwn.

Mae'r radd Bydwreigiaeth hon yn ymdrin â phob agwedd ar fydwreigiaeth arferol, magu plant cymhleth, a gofal ôl-enedigol. Byddwch hefyd yn astudio materion ehangach fel hybu iechyd, iechyd y cyhoedd, y gyfraith a moeseg, a materion proffesiynol. Mae bydwreigiaeth yn broffesiwn sy'n seiliedig ar sgiliau ac mae datblygu eich sgiliau ymarferol yn rhan bwysig o'r cwrs bydwreigiaeth hwn. 

Fel rhan o'ch hyfforddiant Bydwreigiaeth, byddwch chi'n ennill profiad ar leoliadau clinigol mewn nifer o fyrddau iechyd lleol, pob un yn para sawl wythnos. Er mwyn gwella eich cyflogadwyedd, byddwch yn datblygu gwybodaeth a galluoedd i ddarparu gofal cyfannol. Byddwch chi'n ennill rhai o'r sgiliau hyn yn ein Canolfan Efelychu Clinigol ar y campws, neu ar leoliadau clinigol mewn bydwreigiaeth a meysydd arbenigol eraill. 

Ar hyn o bryd, os ydych chi'n fyfyriwr yn y DU, bydd ffioedd eich cwrs Bydwreigiaeth yn cael eu talu gan Lywodraeth Cymru. Mae cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn caniatáu ichi gofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) fel bydwraig gymwys (cofrestredig). 

2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
B722 Llawn amser 3 blynedd Ebrill Glyn-taf A
B720 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A

Blwyddyn Un: Gradd Bydwreigiaeth

Hybu Iechyd a Lles:

Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i archwilio cysyniadau hybu iechyd, atal a diogelu, ac i ddeall rôl y fydwraig mewn hybu iechyd o safbwynt lleol, cenedlaethol a byd-eang.

Datblygu Proffesiynoldeb mewn Bydwreigiaeth:

Nod y modiwl yw eich cyflwyno i broffesiynoldeb o fewn ymarfer bydwreigiaeth, gan archwilio rôl y fydwraig a datblygiad sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol effeithiol o fewn bydwreigiaeth.

Ymarfer Bydwreigiaeth Arferol:

Bydd y pynciau yn y modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o'r agweddau allweddol ar ofal sy'n sail i fydwreigiaeth arferol.

Gwyddorau Cymhwysol i Fydwreigiaeth:

Nod y modiwl hwn yw rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i chi o'r anatomeg, ffisioleg, epigeneteg, ffactorau fficolegol, ymddygiadol a gwybyddol sy'n gysylltiedig ag ymarfer bydwreigiaeth.

Datblygu Hyder yn Ymarferol:

Bydd y modiwl hwn sy'n seiliedig ar ymarfer yn eich paratoi i ymgymryd â dysgu diogel ac effeithiol yn seiliedig ar ymarfer

Blwyddyn Dau: Gradd Bydwreigiaeth

Asesu a Rheoli Sefyllfaoedd Argyfwng a Chymhleth mewn Ymarfer Bydwreigiaeth:

Bydd y pynciau a drafodir yn y modiwl hwn yn eich galluogi i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau i nodi, asesu a rheoli agweddau ar fydwreigiaeth a gofal newyddenedigol lle mae argyfyngau a chymhlethdodau yn codi.

Materion Proffesiynol, Cyfreithiol a Moesegol mewn Bydwreigiaeth:

Bydd y modiwl yn eich galluogi i ddatblygu, gwerthuso a chymhwyso gwybodaeth am y materion proffesiynol, cyfreithiol a moesegol sy'n ymwneud ag ymarfer bydwreigiaeth.

Ymarfer Seiliedig ar Dystiolaeth: gwerthuso gofal o fewn cyd-destun ymarfer:

Nod y modiwl yw eich galluogi i werthuso gofal yng nghyd-destun ymarfer bydwreigiaeth trwy ddadansoddi a chymhwyso canfyddiadau ymchwil, archwilio a gwerthusiadau gwasanaeth i lywio ymarfer.

Rôl y Fydwraig wrth Archwilio Babanod Newydd-anedig:

Bydd y pynciau a drafodir yn y modiwl hwn yn eich galluogi i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i gynnal asesiad iechyd a chorfforol llawn o'r newydd-anedig yn gymwys.

Gwneud Penderfyniadau Gwybodus ar Waith: Y Fydwraig fel ymarferydd medrus:

Er mwyn eich galluogi i ddatblygu eich gwybodaeth, sgiliau, cymhwysedd a hyder ymhellach i ddarparu gofal bydwreigiaeth diogel ac effeithiol, gan ddangos y gallu i reoli gwyriadau mewn bydwreigiaeth a gofal newyddenedigol.

Blwyddyn Tri: Gradd Bydwreigiaeth

Arweinyddiaeth Tosturiol, Rhagoriaeth a Rheoli Newid mewn Ymarfer Bydwreigiaeth:

Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i werthuso ac arwain ymarfer a gwasanaethau bydwreigiaeth yn feirniadol, gan gychwyn a rheoli newid er mwyn gwella gwasanaethau a gyrru arfer yn ei flaen.

Rôl y Fydwraig wrth Ddarparu Gofal Cyfannol:

Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i ddatblygu'r ymwybyddiaeth a'r wybodaeth i asesu, cynllunio a gweithredu gofal cyfannol, cynhwysol i unigolion sy'n cael plant gan gynnwys diwallu eu hanghenion bio-seico-gymdeithasol ac ysbrydol.

Gofal Bydwreigiaeth ar gyfer Unigolion sy'n Cael Plant ag Anghenion Gofal Ychwanegol:

I’ch galluogi i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o effaith, asesiad a rheolaeth o gyflyrau ac amgylchiadau iechyd corfforol a seicolegol yn ystod continwwm geni, gan weithio’n effeithiol fel rhan o’r tîm amlddisgyblaethol i gynllunio a darparu gofal priodol wrth gefnogi’r unigolyn sy’n cael plant. .

Asesu a Rheoli Gofal Bydwreigiaeth mewn Sefyllfaoedd Sy'n Newid yn Gyflym:

Bydd pynciau’n eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau manwl wrth asesu a rheoli iechyd difrifol sy’n gwaethygu’r plentyn yn ystod y continwwm geni, tra’n gweithio’n effeithiol fel rhan o’r tîm amlddisgyblaethol.

Dod yn Ymarferydd Ymreolaethol:

Er mwyn eich galluogi i atgyfnerthu eich gwybodaeth, sgiliau, cymhwysedd, a hyder i ddod yn ymarferydd bydwreigiaeth cymwys a hyderus drwy gydol continwwm geni.

Dysgu 

Cyflwynir eich hyfforddiant Bydwreigiaeth trwy gymysgedd o ddiwrnodau astudio ac wythnosau addysgu bloc, gyda rhai dyddiau'n cael eu dyrannu i astudio preifat. Rhennir ymarfer a theori yn gyfartal a bydd gennych asesiadau ar gyfer y ddau ym mhob modiwl. 

Mae'n bwysig eich bod chi'n ennill profiad mewn ystod o leoliadau, felly bydd disgwyl i chi fynd ar leoliadau mewn nifer o fyrddau iechyd lleol sy'n para sawl wythnos ar y tro. Efallai y bydd hyn yn gofyn am deithio estynedig, a phatrymau shifft hwyr y nos a dechrau'r bore. Mae pob blwyddyn o'r radd yn para o leiaf 45 wythnos. Mae gwyliau'n sefydlog ac ni ellir eu trafod. 

Mae myfyrwyr bydwreigiaeth yn mwynhau cefnogaeth myfyrwyr eithriadol yn PDC. Mae ein polisi drws agored yn sicrhau bod rhywun wrth law bob amser i'ch cynorthwyo pan fydd problem yn codi ac mae hyn yn rhywbeth y mae ein myfyrwyr yn ei werthfawrogi'n fawr. 


Asesiad 

Bydd eich sgiliau a'ch gwybodaeth yn cael eu hasesu mewn amrywiaeth o ffyrdd o fewn y lleoliadau clinigol ac academaidd. Bydd pob asesiad yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau sy'n hanfodol ar gyfer ymarfer bydwreigiaeth. Byddwch yn cwblhau portffolio electronig drwy gydol pob blwyddyn o'r rhaglen ynghyd â chwblhau asesiadau eraill megis asesiadau ysgrifenedig, cyflwyniadau a phrosiect gwella ymarfer.

Achrediadau 

Mae Prifysgol De Cymru yn Sefydliad Addysg Cymeradwy NMC (AEI). Mae cwblhau'r cwrs Bydwreigiaeth hwn yn llwyddiannus yn caniatáu i chi gofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) fel bydwraig gymwys (cofrestredig). 


Lleoliadau 

Byddwch yn ennill profiad ar leoliadau clinigol mewn nifer o fyrddau iechyd lleol, pob un yn para sawl wythnos. Efallai y bydd hyn yn gofyn am deithio estynedig, a phatrymau shifft hwyr y nos a dechrau'r bore. 

Ar leoliadau, byddwch chi'n gweithio ochr yn ochr ag ymarferwyr cofrestredig i ofalu am gleifion ag anghenion gofal lluosog a chymhleth. Cewch gefnogaeth lawn gan fydwraig gymwysedig, sy'n gweithredu fel mentor trwy gydol eich lleoliad.  

Fel rhan o'r radd Bydwreigiaeth, mae cyfleoedd hefyd i ymgymryd â lleoliadau dewisol yn y DU neu dramor. Sylwch, bydd y myfyriwr yn talu cost teithio a llety ar gyfer y rhain. 

Cyfleusterau 

Mae ein Canolfan Efelychu Clinigol wedi'i sefydlu i efelychu amgylchedd gofal acíwt GIG, gan ddarparu cyfleusterau clinigol realistig i fyfyrwyr ar ein gradd Bydwreigiaeth. Mae gennym efelychwyr genedigaeth a mamol sy'n gallu efelychu gwahanol gamau beichiogrwydd, gan gynnwys genedigaeth, a chyflwyniadau breech. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma fod yn dderbyniol hefyd gan gynnwys credydau dysgu uwch ar gyfer cyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog. I gael rhagor o wybodaeth am gymwysterau a chyngor ar sut i gryfhau eich cais, darllenwch ein Cyngor cyn Ymgeisio.

Mae gofynion ychwanegol yn cynnwys:

  • Mae gofyn i bob ymgeisydd fynychu cyfweliad. I gael cymorth pellach ar baratoi ar gyfer cyfweliad a beth i'w ddisgwyl yn y cyfweliad, darllenwch ein Cyngor cyn Ymgeisio.
  • Un geirda boddhaol gan rywun sy’n gallu rhoi sylwadau ar eich agwedd a’ch dull o ymdrin â dysgu mewn ystyr broffesiynol neu academaidd.
  • Gwiriad Manylach gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restrau'r Gweithlu Plant ac Oedolion a Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru'r DBS.
  • Bydd angen prawf meddygol boddhaol unwaith y bydd cynnig wedi’i wneud. Byddwn yn cysylltu â chi yn nes at eich dyddiad dechrau gyda manylion sut i gael y rhain.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBB i eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd B a BB ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Rhagoriaeth Teilyngdod 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol

Rhaid cwblhau 60 credyd yn gyffredinol gydag o leiaf 45 ar lefel 3 a 15 ar Lefel 2. O'r 45 credyd ar lefel 3, bydd angen o leiaf 24 o Ragoriaeth, 18 Teilyngdod a 3 phas arnoch. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Y cymwysterau cyfwerth a ystyrir yw Sgiliau Hanfodol Lefel Dau mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif, neu Sgiliau Swyddogaethol Lefel Dau mewn Saesneg a Mathemateg. (Rhaid bod wedi ei gyflawni ers 2016).

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 
 
Ar hyn o bryd mae'r lleoedd ar y cwrs hwn yn cael eu hariannu gan Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru. I dderbyn yr arian hwn, bydd yn rhaid i fyfyrwyr ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cwblhau eu gradd nyrsio neu fydwreigiaeth. Dylai unrhyw ymgeisydd sy'n dymuno hunan-ariannu gyfeirio at y ffioedd a amlinellir isod. 

Rydym yn argymell eich bod yn darllen y gwybodaeth fwrsariaeth ar wefan y GIG a'n rhai ni Ffioedd Nyrsio a Bydwreigiaeth a Chwestiynau Cyffredin Cyllido cyn gwneud cais. 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Eitem 

DBS *  

Cost 

£ 53.20  

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Eitem 

Gwasanaeth Diweddaru DBS *

Cost   

£ 13  

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS manwl. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.


Cyllid y GIG

Ar hyn o bryd mae’r lleoedd ar y cwrs hwn yn cael eu hariannu gan Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru sy’n darparu mynediad at fwrsariaeth ffioedd dysgu a grant cymorth, yn ogystal â threuliau lleoliad.

Er mwyn derbyn cyllid gan y GIG, bydd yn rhaid i fyfyrwyr ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cwblhau eu gradd. Dylai unrhyw ymgeisydd sy'n dymuno hunan-ariannu gyfeirio at y ffioedd a amlinellir isod. Rydym yn argymell eich bod yn darllen y wybodaeth am fwrsariaethau ar wefan y GIG a’n Cwestiynau Cyffredin am Ffioedd a Chyllid y GIG cyn gwneud cais.

Mae croeso i ymgeiswyr hunan-ariannu a dylent gyfeirio at y ffioedd a amlinellir uchod a gallant fod yn gymwys ar gyfer cyllid Cyllid Myfyrwyr Cymru.


Cyfrifiaduron i gefnogi astudio

Bydd myfyrwyr o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru (20% isaf) sydd wedi’u rhestru ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALIC) yn cael £200 i brynu cyfrifiadur i gefnogi eu hastudiaeth tra ar y cwrs.

Gallwch weld safle MALIC eich cyfeiriad cartref ar dataunitwales.gov.uk.

Cyngor cyn Ymgeisio

Rydym yn cynghori ymgeiswyr yn gryf i fanteisio ar y cyngor sydd ar gael ar-lein, o ddangos bod gennych y cymwysterau neu brofiad perthnasol, awgrymiadau ar ysgrifennu eich datganiad personol i gyngor ar baratoi ar gyfer cyfweliad, mae gennym gyfoeth o gymorth ac arweiniad ar gael i ymgeiswyr i sicrhau eich bod yn gallu dangos bod gennych yr hyn sydd ei angen a gwneud eich cais y gorau y gall fod. 

Darllenwch: Cyngor cyn Ymgeisio

Ymholiadau rhyngwladol

Ar hyn o bryd ni allwn dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr sydd angen Fisa Llwybr Myfyriwr oherwydd natur lleoliadau a ariennir a bwrdd iechyd fel rhan o'r cwrs.

Mae bydwragedd yn cael y cyfle i weithio mewn gwahanol leoliadau gofal iechyd a chael profiad ym mhob agwedd ar ofalu am unigolion sy'n cario plant, eu teuluoedd a babanod. Gallant ddatblygu eu gyrfa bydwreigiaeth mewn llawer o wahanol ffyrdd: fel arbenigwr clinigol, bydwraig ymgynghorol neu reoli fel pennaeth gwasanaethau bydwreigiaeth neu oruchwyliwr bydwragedd ar lefel awdurdod lleol.

Mae'n well gan rai bydwragedd ddilyn gyrfa academaidd mewn addysg ac ymchwil. Mae bydwragedd wedi datblygu rolau arbenigol arloesol mewn, er enghraifft, uwchsain, meddygaeth ffetws, unedau gofal dwys newyddenedigol, iechyd y cyhoedd, addysg magu plant a llawer o rai eraill. Mae cyfleoedd hefyd i fydwragedd weithio yn yr Undeb Ewropeaidd a gweddill y byd.