Roedd 98% o'n myfyrwyr BSc (Anrh) Seicoleg yn fodlon â'u cwrs. (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2023)

Rydym yn credu bod agor meddyliau yn agor drysau. Dyna pam mae ein gradd arloesol BSc Seicoleg, sydd wedi’i hachredu gan y BPS, yn cyfuno dysgu ymarferol ag amrywiaeth eang o gyfleoedd ar leoliad a phrosiectau mewn bywyd go iawn. Mae’r cyfan yn rhoi’r profiad y mae ei angen ar ein graddedigion Seicoleg i gael dechrau llwyddiannus i’w gyrfaoedd.

Bydd ein rhaglen Seicoleg yn rhoi hwb i’ch rhagolygon drwy bartneriaethau. Byddwch yn cael eich herio i gymhwyso’r hyn y byddwch yn ei ddysgu i faterion ymarferol mewn bywyd go iawn, ac i greu adolygiadau ac adroddiadau er mwyn diweddaru partneriaid am eich canfyddiadau.

Ein nod yw creu graddedigion sy’n barod am yrfa, a chanddyn nhw’r sgiliau i lwyddo mewn amrywiaeth o amgylcheddau gwaith. Efallai fod gennych chi ddiddordeb mewn gyrfaoedd seicoleg traddodiadol, mewn gweithio yn y proffesiwn cymdeithasol a lles, neu mewn dadansoddi ymddygiad pobl. Beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd, bydd digonedd o gyfleoedd i wella’ch rhagolygon a bod mewn sefyllfa dda i wneud argraff ar gyflogwyr y dyfodol.

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C800 Llawn amser 3 blwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 6 blwyddyn Medi Trefforest A
C802 Rhyngosod 4 blwyddyn Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C800 Llawn amser 3 blwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 6 blwyddyn Medi Trefforest A
C802 Rhyngosod 4 blwyddyn Medi Trefforest A

Blwyddyn Un: Gradd Seicoleg 

Byddwn yn ystyried cwestiynau fel pam ein bod ni’n cofio rhai pethau ond yn anghofio pethau eraill; sut mae gwahanol rannau o’n hymennydd yn dylanwadu ar ymddygiad; a sut byddwn yn datblygu iaith. Byddwch hefyd yn meithrin sgiliau ymchwil ymarferol, gan gynnal arbrofion yn eich dosbarthiadau sy’n edrych ar ddulliau ymchwil, a chael profiad o waith cynorthwywyr ymchwil fel rhan o weithgarwch ymchwil arloesol y staff.

Ymchwilio i Ddulliau a Thystiolaeth Mewn Seicoleg*
Sut mae gwaith ymchwil seicolegol yn cael ei wneud? Byddwn yn edrych ar y dulliau o wneud gwaith ymchwil a gwaith dadansoddi meintiol ac ansoddol, ac yn edrych ar foeseg ymchwil ac effaith hynny ar seicoleg.

Meddwl yn Seicolegol
Y prif gysyniadau sy’n fframio seicoleg gyfoes a’r materion a’r cwestiynau moesegol cysylltiedig: dechrau meithrin y sgiliau a fydd yn sail i’ch llythrennedd seicolegol.

Cyflwyniad i Seicoleg Fiolegol a Gwybyddol
Trosolwg bras o’r prif gysyniadau, damcaniaethau a gwaith ymchwil sy’n rhan o seicoleg fiolegol a gwybyddol.

Datblygiad Seicolegol yn y Byd Cymdeithasol
Astudio gwaith ymchwil pwysig ym maes seicoleg gymdeithasol a datblygiadol, a meithrin dealltwriaeth o’r prif egwyddorion damcaniaethol sy’n sail i’r maes hwn.

*Gallwch astudio’r modiwl hwn yn Gymraeg

Blwyddyn Dau: Gradd Seicoleg 

Gan ganolbwyntio ar seicoleg ymchwiliol, bydd cyfle i chi ddeall ac ymarfer dulliau meintiol fel ANOVA ac ANCOVA, ynghyd â dulliau ansoddol fel damcaniaeth hyddysg a dadansoddi disgwrs. Byddwch hefyd yn cael cyfle i wneud gwaith ar leoliad am dâl neu’n wirfoddol, gan eich helpu i gryfhau eich gallu fel seicolegydd a datblygu sgiliau trosglwyddadwy at y dyfodol.

Darganfod Pethau: Dulliau Ymchwilio Seicolegol
Datblygu dealltwriaeth feirniadol o’r sgiliau methodolegol sy’n angenrheidiol i ymchwilio yn y maes seicoleg.

Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd
Meithrin profiad gwaith mewn sectorau penodol a/neu sgiliau cyflogadwyedd trosglwyddadwy sy’n gysylltiedig â damcaniaeth ac ymchwil ym maes seicoleg, a myfyrio ar rai o’r materion moesegol ac ymarferol sy’n gysylltiedig â hyn.

Tystiolaeth a Dulliau Datblygedig mewn Seicoleg
Ehangu eich gwybodaeth am fethodoleg, ystadegau a moeseg wrth wneud gwaith ymchwil, ynghyd â gwella’ch gallu i asesu’n feirniadol pa mor effeithiol yw gwahanol ddulliau.

Gwaith Ymchwil Presennol mewn Seicoleg Fiolegol a Gwybyddol
Trosolwg o rywfaint o’r prif waith ymchwil biolegol a gwybyddol ac ym maes niwrowyddoniaeth: byddwch yn cael eich annog i werthuso’n feirniadol y gwaith ymchwil presennol yn y meysydd hyn.

Safbwyntiau Datblygiadol a Chymdeithasol
Datblygu gwerthfawrogiad beirniadol, manwl o’r trafodaethau presennol mewn seicoleg gymdeithasol a datblygiadol.

Blwyddyn Tri: Gradd Seicoleg 

Byddwch yn cwblhau prosiect Dulliau Ymchwil Datblygedig (h.y. traethawd estynedig) ar bwnc sydd o ddiddordeb i chi, gan fod yn gyfrifol am ddylunio’r prosiect, ei roi ar waith, ei ddadansoddi ac adrodd amdano. Byddwch hefyd yn dysgu sut i gymhwyso eich gwybodaeth am seicoleg i ymarfer penodol a chyd-destunau mewn bywyd go iawn, gan ddewis o amryw o fodiwlau arbenigol pellach sy’n cyd-fynd â’ch diddordebau a’ch uchelgeisiau gyrfa.

Traethawd Estynedig Seicoleg
Darn gwreiddiol o waith ymchwil lle bydd cyfle i chi gasglu a dadansoddi data, asesu materion moesegol yr ymchwil, archwilio dulliau ymchwil, a chyhoeddi eich canfyddiadau.

Defnyddio Seicoleg
Archwilio’r defnydd ymarferol o seicoleg, gan edrych ar yr un pryd ar gyd-destunau mewn bywyd go iawn ac ar y trafodaethau cenedlaethol a rhyngwladol presennol.

Seicoleg Addysg a Gwaith (Dewisol)
Dysgu sut i feddwl yn feirniadol am safbwyntiau damcaniaethol ac ymchwil sy’n sail i seicoleg addysgol a galwedigaethol.

Seicoleg Iechyd dros Rychwant Oes (Dewisol)
Datblygu eich gwybodaeth systematig a’ch dealltwriaeth feirniadol o amrywiaeth o bynciau a materion ym maes seicoleg iechyd, a hynny yng nghyd-destun datblygiad dros rychwant oes.

Anhwylderau Seicolegol ac Ymyriadau Therapiwtig (Dewisol)
Gwerthuso modelau damcaniaethol ar gyfer anhwylderau seicolegol ac asesu’n feirniadol pa mor effeithiol yw gwahanol ymyriadau therapiwtig.

Cymhwyso Seicoleg Gymdeithasol (Dewisol)
Datblygu gwerthfawrogiad beirniadol, systematig o sut gellir cymhwyso seicoleg yn y byd go iawn; gan gynnwys cyfraniad hunaniaeth gymdeithasol at y broses hon.

Niwrowyddoniaeth a Niwroseicoleg Wybyddol (Dewisol)
Deall goblygiadau gwybyddol difrod i’r ymennydd a chlefydau ar yr ymennydd, ac archwilio’r dulliau presennol o ymchwilio i strwythur a swyddogaeth systemau a rhanbarthau’r ymennydd.

Seicoleg Fforensig (Dewisol)
Gwerthuso’n feirniadol gyfraniad seicoleg at bob elfen yn y systemau cyfiawnder troseddol a chyfiawnder sifil.

Blwyddyn Sylfaen 

Mae'r radd BSc (Anrh) Seicoleg hefyd ar gael fel cwrs pedair blynedd gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen integredig, ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar hyn o bryd yn cwrdd â meini prawf derbyn ar gyfer mynediad uniongyrchol i'r radd. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth cyn parhau ar y rhaglen radd tair blynedd. Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost [email protected]  

Dysgu 

Mae ein cwrs BSc Seicoleg yn rhoi addysg ddifyr y gallwch ymdrwytho ynddi, a hynny drwy ddarlithoedd, gweithdai, tiwtorialau, prosiectau, gweithgareddau grŵp, lleoliadau, podlediadau, a dysgu drwy efelychiad yng Nghanolfan Efelychu Hydra. Byddwn hefyd yn trefnu darlithoedd gwadd drwy gydol y flwyddyn a’r rheini’n cael eu darparu gan academyddion o sefydliadau eraill a chan seicolegwyr sy’n gweithio ar hyn o bryd mewn meysydd amrywiol.

Asesiad 

Rydym am i chi gael cyfle i ddysgu am seicoleg mewn ffyrdd newydd, heb i unrhyw ddau fodiwl gael eu darparu neu eu hasesu yn yr un ffordd. Un o’n nodweddion mwyaf cyffrous yw pa mor amrywiol yw’r dysgu ar ein cwrs! Bydd y gwaith cwrs yn cynnwys traethodau, adroddiadau ymarferol, cyflwyniadau llafar ac astudiaethau achos.

Achrediadau 

Mae ein graddau Anrhydedd a mawr mewn Seicoleg wedi'u hachredu'n llawn gan Gymdeithas Seicolegol Prydain ar gyfer Sail Graddedig am Aelodaeth Siartredig (GBC). Dyma'r cam cyntaf tuag at ddod yn Seicolegydd Siartredig a bydd yn gwella'ch CV. 

Lleoliadau 

Bydd cyfleoedd penodol i chi drwy gydol y cwrs i gymhwyso damcaniaeth seicolegol a deall sut mae’n berthnasol i’r gweithle. Bydd y modiwl ‘Ymarfer proffesiynol a chyflogadwyedd’ yn yr ail flwyddyn yn rhoi rhagor o bwyslais ar y cyfleoedd hyn. Gallwch hefyd ddewis gwirfoddoli am gyfnod hwy na’r oriau angenrheidiol yn y lleoliad a roddir i chi, neu wirfoddoli i helpu gydag amrywiaeth o weithgareddau mewn gwahanol leoliadau.

Rydym eisiau eich helpu i wella eich set sgiliau er mwyn agor cynifer o ddrysau â phosibl ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Mae amrywiaeth o opsiynau hefyd ar gael ar gyfer hyn drwy ein cynllun Psychology Plus, gan gynnwys cyfleoedd gwirfoddoli, interniaethau a chyrsiau byr.

Cyfleusterau 

Mae’r cyfleusterau seicoleg yn PDC yn amhrisiadwy wrth ein helpu i ddeall ymddygiad pobl.

Mae ein labordy seicoleg, sydd wedi’i adeiladu’n benodol at y diben, yn llawn cyfarpar o safon sy’n cael ei ddefnyddio yn y diwydiant, a bydd modd i chi ddefnyddio’r cyfarpar hwn drwy gydol eich astudiaethau. Ceir hefyd ystafelloedd cyfweld ac arsylwi sy’n eich galluogi chi, fel ymchwilydd, i arsylwi ymddygiad pobl mewn ffordd naturiol drwy sgrin unffordd.

Ymhlith y cyfarpar y byddwch yn ei ddefnyddio mae cyfarpar tracio llygaid, peiriannau electroenceffalograffeg (EEG), a systemau BIOPAC. Fel rhan o’n gofod seicoleg dynodedig, bydd cyfle i chi hefyd gadw lle i astudio’n dawel a defnyddio’r gofod dysgu cymdeithasol dynodedig lle ceir cyfrifiaduron a gwerslyfrau seicoleg.

Darlithwyr 

Mae ein staff academaidd yn frwd dros seicoleg ac yn ymwneud yn helaeth â gwaith ymchwil presennol mewn amrywiaeth o feysydd seicoleg arbenigol. Byddwch felly yn cael eich addysgu gan staff sy’n flaenllaw yn eu meysydd ymchwil. Mae’r tiwtoriaid yn arbenigo mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys anhwylderau datblygiadol dros rychwant oes, ymddygiad iechyd a seicoleg chwaraeon.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A Arferol 

CCC i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 96 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Mynediad Arferol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022   

  • Amser Llawn DU: £9,000
  • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800
  • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023   

  • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig 

DBS  £53.20  

Nid yw DBS yn orfodol ar gyfer y cwrs. Dim ond os bydd angen lleoliad penodol neu brosiect traethawd hir sy'n gweithio gyda phlant neu grwpiau bregus y bydd ei angen arnoch. Mae'r ffi hon yn cynnwys £40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS  £13  

Er ei fod yn ddewisol, argymhellir yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 19 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

Arall: Teithio i'r Lleoliad  

Mae'r gost yn dibynnu ar leoliad y lleoliad 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad mynediad

Gall gradd mewn seicoleg eich arwain i amrywiaeth o yrfaoedd diddorol pan fyddwch yn graddio. Byddwn yn rhoi cyfleoedd cyffrous i chi wella eich sgiliau, sy’n edrych yn wych ar eich CV ac yn rhoi mantais i chi wrth chwilio am swydd. Efallai fod gennych ddiddordeb mewn gyrfaoedd seicoleg traddodiadol, mewn gweithio yn y proffesiwn cymdeithasol a lles, neu mewn dadansoddi ymddygiad pobl. Beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd, bydd digonedd o gyfleoedd i chi wella’ch rhagolygon a bod mewn sefyllfa dda i wneud argraff ar gyflogwyr y dyfodol. Gallech hefyd fynd yn eich blaen i wneud gradd ymchwil mewn seicoleg, fel PhD neu radd Meistr drwy Ymchwil.

Llwybrau gyrfa posibl

Bydd modiwlau dewisol yn eich blwyddyn olaf yn gadael i chi ganolbwyntio ar eich diddordebau a’ch uchelgeisiau gyrfa wrth feithrin gwybodaeth a phrofiad yn y maes seicoleg. Mae digonedd o hyfforddiant ychwanegol ar gael yn rhad ac am ddim drwy ein cynllun Psychology Plus sy’n gallu’ch helpu i wella eich cyflogadwyedd yn y maes arbenigol y byddwch wedi’i ddewis. Gallech hefyd ddewis mynd yn eich blaen i astudio yn ôl-raddedig neu i gael hyfforddiant proffesiynol mewn seicoleg. Ymhlith y llwybrau gyrfa posibl mae seicoleg glinigol, seicoleg fforensig, seicoleg alwedigaethol, a seicoleg addysgol.

Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy drwy gydol y cwrs, a’r rheini’n hynod o werthfawr i amrywiaeth o gyflogwyr mewn meysydd fel rheoli adnoddau dynol, addysgu, gwaith cymdeithasol, newyddiaduraeth, marchnata a gwaith yr heddlu.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr seicoleg PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.