psychology

BSc (Anrh) Seicoleg

Y GORAU YNG NGHYMRU AR GYFER CYMHAREB STAFF: MYFYRWYR MEWN SEICOLEG - TABL CYNGHRAIR Y GUARDIAN 2021

Seicoleg yw'r astudiaeth wyddonol o ymddygiad a phrosesau meddyliol. Mae ganddo gwmpas eang ac mae'n dylanwadu ar lawer o ddisgyblaethau eraill yn y gwyddorau biolegol a chymdeithasol. Mae'r radd Seicoleg hon a achrededig gan y BPS yn cyfuno cyfleoedd i astudio ymchwil arloesol gyda mynediad at addysgu rhagorol a chymorth i fyfyrwyr. 

Ar y radd Seicoleg hon, byddwch yn astudio'r prif ddulliau mewn seicoleg, gan gynnwys seicoleg gymdeithasol, gwybyddol, biolegol a datblygiadol, niwrowyddoniaeth ac ymchwil. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau seicoleg ymarferol yn ein labordai pwrpasol. 

Elfen allweddol yw'r profiad ymarferol y byddwch chi'n ei ennill trwy gydol eich gradd Seicoleg. Byddwch yn cael cynnig profiad clinigol ar y campws ac yn gallu cyrchu ystod o gyfleoedd cyffrous, gan gynnwys cwblhau cyrsiau byr arbenigol, tystysgrifau proffesiynol a lleoliadau gwaith - hwb mawr arall i'ch CV. 


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C800 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Rhan amser 6 Mlynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C800 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Rhan amser 6 Mlynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Un: Gradd Seicoleg 

Byddwn yn ystyried cwestiynau fel pam rydyn ni'n cofio rhai pethau ac yn anghofio eraill, sut mae gwahanol rannau o'n hymennydd yn dylanwadu ar ymddygiad a sut rydyn ni'n datblygu iaith. Byddwch yn cael cyfle i ennill rhai sgiliau ymarferol mewn ymchwil trwy gynnal arbrofion yn eich dosbarthiadau dulliau ymchwil yn ogystal â thrwy gael profiad o waith cynorthwyydd ymchwil gyda gweithgaredd ymchwil staff blaengar. Mae'r modiwlau'n cynnwys: 

 • Ymchwilio i Ddulliau a Thystiolaeth mewn Seicoleg 

 • Datblygiad Seicolegol yn y Byd Cymdeithasol 

 • Seicoleg Fiolegol a Gwybyddol 

 • Meddwl yn Seicolegol 

Blwyddyn Dau: Gradd Seicoleg 

Bydd y modiwl dulliau a thystiolaeth yn rhoi cyfle i chi ddeall ac ymarfer dulliau meintiol fel ANOVA ac ANCOVA, ynghyd â dulliau ansoddol mewn seicoleg fel theori sylfaen a dadansoddi disgwrs. 

Y pwyslais eleni yw dysgu ymchwilio fel seicolegydd, a bydd un modiwl yn cyflwyno myfyrwyr i'r gwahanol ddulliau methodolegol a ddefnyddir mewn meysydd penodol o seicoleg i ddarganfod pethau. Nod eich modiwl olaf yn yr ail flwyddyn yw datblygu sgiliau trosglwyddadwy mewn lleoliadau cyflogedig neu wirfoddol. 

 • Dulliau a Thystiolaeth mewn Seicoleg Uwch

 • Ymchwil Gyfredol mewn Seicoleg Fiolegol a Gwybyddol 

 • Safbwyntiau Datblygiadol a Chymdeithasol ar Hunaniaeth 

 • Darganfod Pethau: Dulliau o Ymchwilio Seicolegol 

 • Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd 

Blwyddyn Tri: Gradd Seicoleg 

Byddwch yn cwblhau Dulliau Ymchwil Uwch: Traethawd Hir. Disgwylir i chi gyflwyno traethawd ymchwil yn seiliedig ar bwnc sydd o ddiddordeb i chi. Byddwch yn gyfrifol am ddylunio, dadansoddi gweithrediad ac adrodd ar eich prosiect a byddwch yn cymryd rhan mewn cynhadledd moeseg, yn cwblhau adroddiad traethawd hir a chyflwyniad llafar o ganfyddiadau eich ymchwil. Byddwch hefyd yn cwblhau modiwl o'r enw Defnyddio Seicoleg lle cewch eich annog i gymhwyso'ch gwybodaeth am seicoleg i gyd-destunau ymarfer penodol a bywyd go iawn. Byddwch hefyd yn dewis o ystod o fodiwlau arbenigol i gyd-fynd â'ch diddordebau a'ch dyheadau. Mae'r rhain yn cynnwys: 

 • Seicoleg Iechyd mewn Oes 

 • Anhwylderau Seicolegol ac Ymyriadau Therapiwtig 

 • Seicoleg Fforensig 

 • Cymhwyso Seicoleg Gymdeithasol 

 • Niwroseicoleg Wybyddol a Niwrowyddoniaeth 

 • Seicoleg Addysg a Gwaith 

Blwyddyn Sylfaen 

Mae'r radd BSc (Anrh) Seicoleg hefyd ar gael fel cwrs pedair blynedd gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen integredig, ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar hyn o bryd yn cwrdd â meini prawf derbyn ar gyfer mynediad uniongyrchol i'r radd. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth cyn parhau ar y rhaglen radd tair blynedd. Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost [email protected]  


Dysgu 

Cyflwynir y radd Seicoleg trwy ddarlithoedd, seminarau, gweithdai, goruchwyliaeth unigolion / grwpiau bach ac astudio annibynnol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i fynychu darlithoedd gwadd gan staff academaidd o sefydliadau eraill a seicolegwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn gwahanol feysydd ymarfer. 

Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddysgu am seicoleg mewn ffyrdd newydd ac nid oes unrhyw ddau fodiwl yn hollol yr un fath o ran cyflwyno ac asesu. Byddwch yn cwblhau gwaith cwrs gan gynnwys traethodau, adroddiadau ymarferol, cyflwyniadau llafar ac astudiaethau achos. Bydd rhai asesiadau arholiad hefyd (wedi gweld ac heb eu gweld) a phrofion yn y dosbarth. 

Mae ein staff academaidd yn ymwneud ag ymchwil, felly cewch eich dysgu gan staff sydd yn flaengar yn eu meysydd arbenigol. Mae tiwtoriaid yn arbenigo mewn ystod o feysydd, gan gynnwys anhwylderau datblygiadol ar draws y rhychwant oes, ymddygiad iechyd a seicoleg chwaraeon. 


Asesiad 

Byddwch yn cwblhau ystod o wahanol weithgareddau dosbarth gan gynnwys trafodaethau grŵp, dadleuon, astudiaethau achos a phrosiectau yn y dosbarth. Mewn gwirionedd un o'r pethau mwyaf cyffrous am y cwrs hwn yw eich bod chi'n profi ystod wych o ddulliau cyflwyno ac asesu. 

Achrediadau 

Mae ein graddau Anrhydedd a mawr mewn Seicoleg wedi'u hachredu'n llawn gan Gymdeithas Seicolegol Prydain ar gyfer Sail Graddedig am Aelodaeth Siartredig (GBC). Dyma'r cam cyntaf tuag at ddod yn Seicolegydd Siartredig a bydd yn gwella'ch CV. 


Lleoliadau 

Trwy ein Cynllun Seicoleg a Mwy, cewch gyfle unigryw i ennill profiad clinigol ar y campws trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau yn ein clinigau seicoleg. 

Mae ein Clinig Dadansoddi Ymddygiad yn arbenigo mewn trin yr heriau ymddygiadol sy'n gysylltiedig ag ystod eang o anhwylderau, gan gynnwys awtistiaeth, anableddau dysgu, ADHD, ac anhwylder ymddygiad 

Mae pob myfyriwr yn sicr o gael lleoliad chwe wythnos yn ein clinig ar y campws os ydyn nhw ei eisiau yn ystod eu hastudiaethau israddedig. 

Mae cyfle hefyd i astudio dramor mewn prifysgol bartner yn Ewrop ar gyfnewidfa Erasmus, neu mewn prifysgol yn yr UDA neu Awstralia. Byddai hyn yn ychwanegu persbectif ychwanegol i'ch astudiaethau ac yn rhoi hwb i'ch hyder. 


Cyfleusterau 

Mae gennym labordai seicoleg pwrpasol lle gallwch ddatblygu eich sgiliau seicoleg ymarferol. 

Mae ystod o offer ar gael, gan gynnwys offer olrhain llygaid a pheiriannau electroenceffalograffi (EEG). Mae yna hefyd ystafelloedd cyfweld ac arsylwi y gallwch eu defnyddio i gynnal arbrofion a phrofion. 

Y Brifysgol oedd y sefydliad cyntaf yn y DU i ddarparu ystod eang o wasanaethau seicolegol i'r cyhoedd. Mae ein Clinig Dadansoddi Ymddygiad yn arbenigo mewn trin yr heriau ymddygiad sy'n gysylltiedig ag ystod eang o anhwylderau, gan gynnwys awtistiaeth, anableddau dysgu, ADHD, ac anhwylder ymddygiad. 


Darlithwyr 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A Arferol 

BCC - CDD i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 104-80 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB arferol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Arferol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022   

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800
 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023   

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU:I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost 

DBS  

£ 53.20  

Nid yw DBS yn orfodol ar gyfer y cwrs. Dim ond os bydd angen lleoliad penodol neu brosiect traethawd hir sy'n gweithio gyda phlant neu grwpiau bregus y bydd ei angen arnoch. Mae'r ffi hon yn cynnwys £40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS  

£13  

Er ei fod yn ddewisol, argymhellir yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 19 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

Arall: Teithio i'r Lleoliad  

Mae'r gost yn dibynnu ar leoliad y lleoliad 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Datganiad mynediad

Bydd seicoleg yn y brifysgol yn datblygu sgiliau ychwanegol y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi, megis datrys problemau, sgiliau dadansoddi, cyfathrebu a chyflwyniadau, ysgrifennu adroddiadau, rhifedd a gwaith tîm. Gellir trosglwyddo'r rhain i yrfaoedd eraill, gan gynnwys rheoli adnoddau dynol, addysgu, gwaith cymdeithasol, busnes, newyddiaduraeth, marchnata a gwaith heddlu. Mae llawer o raddedigion hefyd yn symud ymlaen i astudio ôl-radd neu hyfforddiant proffesiynol arbenigol mewn seicoleg. 

Gall gradd prifysgol mewn seicoleg fynd â chi i ystod o yrfaoedd diddorol pan fyddwch chi'n graddio. Byddwn yn darparu cyfleoedd cyffrous i chi a fydd yn gwella'ch sgiliau, yn edrych yn wych ar eich CV, ac yn rhoi'r mantais hanfodol honno i chi wrth chwilio am swydd. 

P'un a oes gennych ddiddordeb mewn gyrfaoedd seicoleg draddodiadol, gweithio yn y proffesiwn cymdeithasol a lles neu ddadansoddi ymddygiadau dynol, bydd gennych ddigon o gyfleoedd i helpu i wella'ch rhagolygon gyrfa yn y dyfodol a bod â chyfarpar da i wneud argraff ar gyflogwr yn y dyfodol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr seicoleg PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL