Ar y brig yng Nghymru ar gyfer asesu Gwyddor Chwaraeon - Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024

Ein Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Prydain (BASES) Mae gan radd achrededig Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff gyfradd gyflogadwyedd uchel ac mae'n cynnig llawer o opsiynau gyrfa amrywiol i raddedigion, o addysgu a hyfforddi i gryfder a chyflyru ac ymchwil. 

Byddwch yn dysgu am y ffactorau ffisiolegol, biomecanyddol a seicolegol sy'n rheoli perfformiad elitaidd, yn ogystal â'r effaith y mae ymarfer corff yn ei chael ar iechyd a chlefydau pobl. Yn ystod eich astudiaethau, byddwch hefyd yn datblygu sgiliau ymarferol perthnasol i'r diwydiant sydd eu hangen i weithio fel gwyddonydd chwaraeon ac ymarfer corff, felly gallwch ddisgwyl treulio llawer o'ch amser astudio yn ein labordai ffisioleg, maeth a biomecaneg o'r radd flaenaf. . 

Trwy ddewis y cwrs gwyddoniaeth chwaraeon hwn, byddwch hefyd yn cael y cyfle unigryw i weithio yn ein siambr amgylcheddol, lle byddwch yn asesu'r effaith y mae amodau eithafol (cynnes, oer ac uchder) yn ei chael ar berfformiad athletaidd a sut mae'r corff yn addasu i ymdopi gyda'r amgylcheddau hyn. 

Gallwch chi weithio tuag at CIMSPA cymwysterau mewn cyfarwyddo ffitrwydd, hyfforddiant personol ac atgyfeirio ymarfer corff, a fydd yn gwella eich cyflogadwyedd. Mae'r cymwysterau hyn, sy'n cael eu cynnig am ddim i'n myfyrwyr, yn cwrdd â safonau'r diwydiant iechyd a ffitrwydd ac yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr. 

Ar y brig yng Nghymru am foddhad myfyrwyr mewn Gwyddor Chwaraeon (Complete University Guide 2023)

Mae Gwyddor Chwaraeon ar y brig yng Nghymru am Ansawdd Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr (Times Good University Guide 2024)

Mynnwch gip ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru cyn i chi wneud cais

'Cyflwyniad i'r System Gardio-Anadlol' - Cwrs Blasu Ar-lein Am Ddim


2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C600 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
Rhan amser 6 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C600 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
Rhan amser 6 blynedd Medi Glyn-taf A

Mae ein gradd gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff achrededig BASES yn rhoi cyfle i astudio ystod eang o bynciau gan gynnwys anatomeg ddynol, ffisioleg ymarfer corff, seicoleg chwaraeon ac ymarfer corff, biomecaneg, ffisioleg amgylcheddol, cryfder a chyflyru, gweithgaredd corfforol ac iechyd, asesu ffitrwydd a maeth chwaraeon. Gall myfyrwyr hefyd ennill cymwysterau REP yn eu blwyddyn astudio gyntaf, heb unrhyw dâl ychwanegol. 

Blwyddyn Un: Gradd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff 

Ffisioleg Ymarfer I* - 20 credyd

Nod y modiwl hwn yw ymgyfarwyddo'r myfyriwr ag iaith anatomeg a sefydlu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o anatomeg cyhyrysgerbydol dynol yn benodol, fel pwnc sylfaenol ffisioleg ymarfer corff a biomecaneg. 

Maeth ar gyfer Iechyd ac Ymarfer Corff - 20 credyd - George Rose

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i bwysigrwydd deiet ar gyfer ffordd iach o fyw, dulliau y gellir dadansoddi deiet ac egwyddorion metaboledd. 

Presgripsiwn Ymarfer Corff - 20 credyd - Thomas Owens

Bydd y modiwl hwn yn arfogi myfyrwyr â'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol i gynllunio, paratoi, cyfarwyddo a gwerthuso rhaglenni ymarfer corff yn y gampfa ar gyfer amrywiaeth o wahanol boblogaethau iach. Mae cwblhau'r modiwl hwn yn cyfrannu'n helaeth at ddyfarnu cymwysterau Hyfforddwr Campfa Lefel 2 a Hyfforddwr Personol Lefel 3 y Sefydliad Siartredig Rheolaeth a Gweithgarwch Corfforol (CIMSPA). 

Mesur a Gwerthuso Perfformiad Dynol - 20 credyd - Adnan Haq

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno'r myfyriwr i'r meysydd mesur, adalw data, dadansoddi a dehongli, asesu iechyd a ffitrwydd, a phresgripsiwn ymarfer corff. 

Cyflwyniad i Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff - 20 credyd - Lee Baldock

Bydd y modiwl yn cyflwyno'r meysydd allweddol canlynol o seicoleg chwaraeon megis: personoliaeth a gwahaniaethau unigol; straen, pryder a pherfformiad; deinameg grŵp a chydlyniad tîm; cymhelliant a gosod nodau; seicoleg dysgu a rheoli echddygol; hunan hyder mewn chwaraeon; canolbwyntio a chanolbwyntio; seicoleg ymarfer corff.

Cyflwyniad i Hyfforddi Chwaraeon - 20 credyd - Andrew Thomas

Nod y modiwl hwn yw rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sylfaenol i'r myfyriwr gyflwyno sesiynau hyfforddi chwaraeon diogel ac effeithiol.

*Gallwch astudio 100% o’r modiwl hwn yn Gymraeg

Blwyddyn Dau: Gradd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff 

Ffisioleg Ymarfer II - 20 credyd - Adnan Haq

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno'r myfyriwr i weithrediad, rheolaeth ac integreiddiad y prif systemau ffisiolegol yn ystod chwaraeon ac ymarfer corff ac i lawer o'r cysyniadau allweddol y daethpwyd ar eu traws mewn ffisioleg ymarfer corff. Yn ogystal, nod y modiwl hwn yw rhoi profiad pellach i'r myfyriwr o brofi ymarfer corff mewn labordy a sgiliau labordy craidd. 

>> Cliciwch yma i wylio fideo yn arddangos Labordy Ffisioleg Ymarfer Corff Prifysgol De Cymru

Maeth Chwaraeon - 20 credyd - George Rose

Nod y modiwl hwn yw rhoi gwerthfawrogiad i'r myfyriwr o sut mae ymyriadau maethol yn dylanwadu ar berfformiad chwaraeon ac ymarfer corff, yn enwedig y defnydd a'r buddion honedig o driniaethau dietegol dethol. 

Anafiadau Chwaraeon a Biomecaneg - 20 credyd

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno'r myfyriwr i'r egwyddorion ffiseg sy'n angenrheidiol ar gyfer astudio a deall biomecaneg yng nghyd-destun chwaraeon ac ymarfer corff, a galluogi'r myfyrwyr i ddatrys problemau biomecanyddol syml yn ymwneud â mudiant llinol cyrff anhyblyg a mecaneg hylif.

Ymarfer ar gyfer Poblogaethau Arbennig - 20 credyd 

Bydd y modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth i'r myfyriwr o'r materion ffisiolegol a meddygol sy'n gysylltiedig â mynediad at weithgaredd corfforol ymhlith poblogaethau arbennig. Bydd y myfyriwr yn dysgu dylunio a gwerthuso rhaglenni ymarfer corff priodol sy'n addas ar gyfer anghenion unigol ymhlith ystod amrywiol o grwpiau poblogaeth arbennig. 

Dulliau Ymchwil - 20 credyd - George Rose

Bydd hyn yn adeiladu ar ddealltwriaeth y myfyriwr o ddulliau ymchwil ac yn ehangu a dyfnhau eich gwerthfawrogiad o’r ystod o ddulliau ymchwil gan ddefnyddio ymchwil ar gyfer dulliau ansoddol a meintiol.

Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff - 20 credyd - Lee Baldock

Annog a gwella dealltwriaeth feirniadol a chymhwysiad moesegol o ddamcaniaethau, cysyniadau a lluniadau seicolegol o fewn cyd-destunau ymarfer corff a gweithgaredd corfforol, megis damcaniaethau ymarfer corff a newid ymddygiad; technegau rheoli straen.

Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon ac Ymarfer Corff – 20 credyd (opsiwn) -Kate Louise Williams

Bydd y modiwl hwn yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth myfyriwr o adsefydlu cynnar a chanolradd anafiadau a salwch cyhyrysgerbydol cyffredin a geir yn yr amgylchedd chwaraeon ac ymarfer corff, megis; mecaneg meinwe a chromliniau straen-straen; dewis ymarfer corff a phresgripsiwn.

Lleoliad Chwaraeon* - 20 credyd

Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gynnal eu profiad cysylltiedig â gwaith o fewn nifer o feysydd galwedigaethol allweddol sy'n ymwneud â'r diwydiant chwaraeon.

*Gallwch astudio 100% o’r modiwl hwn yn Gymraeg

Blwyddyn Tri: Gradd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff 

Traethawd Hir - 20 credyd 

Bydd hyn yn galluogi'r myfyriwr i ddylunio a chynnal astudiaeth annibynnol ac i allu gwerthuso data a llenyddiaeth wyddonol yn feirniadol.

Ymarfer Proffesiynol Cymhwysol - 40 credyd - Chris Emsley

Nod y modiwl hwn yw rhoi llwyfan i'r myfyriwr allu gwella effeithiolrwydd ei brofiad yn y gweithle a datblygu ei sgiliau galwedigaethol. 

Ffisioleg Ymarfer Corff - 20 credyd 

Bydd y modiwl hwn yn ystyried y berthynas rhwng ymarfer corff a rhannau dethol o'r system gardiofasgwlaidd. Bydd hefyd yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth o fesuriadau penodol mewn ffisioleg gardiofasgwlaidd a dod yn gymwys ym mherfformiad y mesuriadau hyn.

Gweithrediad Cyhyrau a Biomecaneg – 20 credyd

Bydd y modiwl yn ymgorffori: Deddfau mudiant Newton mewn perthynas â cinemateg a chineteg onglog; mecaneg ac egni cerdded a rhedeg. Ar ben hynny, bydd myfyrwyr yn datblygu cymhwysedd technegol a sgiliau dadansoddol gan ddefnyddio meddalwedd Quintic Biomechanics.

Ffisioleg Amgylcheddol – 20 credyd

Bydd y modiwl hwn yn ystyried yr ymatebion ffisiolegol i amrywiaeth o amgylcheddau gwahanol (cynnes, oer, uchder uchel a thanddwr) gan ddefnyddio ein siambr amgylcheddol o'r radd flaenaf a pha effaith y mae'r amgylcheddau hyn yn ei chael ar ymateb y corff i ymarfer corff a pherfformiad ymarfer corff.

Chwaraeon Uwch ac Adsefydlu – 20 credyd- Kate Louise Williams

Bydd y modiwl hwn yn galluogi'r myfyriwr i ddatblygu amrywiaeth o dechnegau tylino a deall sut i gofnodi'r sgiliau hyn yn briodol a'u rhoi ar waith yn effeithiol wrth gymhwyso amrywiol strategaethau triniaeth.

Cryfder a Chyflyru - 20 credyd - Morgan Williams

Bydd y modiwl yn rhoi i fyfyrwyr y wybodaeth wyddonol greiddiol sydd ei hangen i gyflwyno rhaglenni cryfder a chyflyru effeithiol.

Uwch Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff mewn Chwaraeon - 20 credyd (dewisol) - Lee Baldock

Bydd y modiwl hwn yn rhoi trosolwg manwl a beirniadol o'r ffactorau sy'n effeithio ar gyflwyno cymorth seicoleg chwaraeon ac ymarfer corff cymhwysol. Mae'r modiwl wedi'i gynllunio'n benodol i roi dealltwriaeth i fyfyrwyr o'r prosesau sydd ynghlwm wrth weithio fel seicolegydd chwaraeon cymhwysol. Bydd y modiwl yn archwilio materion cyfoes mewn ymarfer cymhwysol wrth weithio gydag athletwyr elît ac athletwyr ar wahanol gamau yn eu datblygiad.

Dysgu 

Addysgir ein gradd gwyddoniaeth chwaraeon ac ymarfer corff trwy gymysgedd o ddarlithoedd, seminarau, sesiynau tiwtorial ac ymarferion labordy yn ein cyfleusterau rhagorol ar ein campws Glyntaff. Anogir dysgu annibynnol hefyd. 

Bydd faint o amser a dreulir yn addysgu ffurfiol yn amrywio bob blwyddyn astudio oherwydd gwahaniaethau mewn modiwlau, sesiynau labordy, lleoliadau gwaith a thraethawd hir / gwaith prosiect yn eich blwyddyn olaf. Mae'r amser cyswllt darlithoedd ar gyfartaledd bob blwyddyn fel a ganlyn: 

  • Blwyddyn Un: 12 awr o amser cyswllt (18 awr o astudio annibynnol yr wythnos) 
  • Blwyddyn Dau: 12-15 awr (24 awr o astudiaeth annibynnol yr wythnos) 
  • Blwyddyn Tri: 12 awr (24 awr o astudiaeth annibynnol a 7-14 awr o leoliad yr wythnos - yn dibynnu ar ddewisiadau modiwl). 

Mae llawer o'r cyswllt ym mlynyddoedd dau a thri, yn cynnwys llawer iawn o amser yn cael ei dreulio mewn labordai fel eich bod chi'n dod yn hyfedr wrth weinyddu profion straen ymarfer corff, mesur mynegeion iechyd amrywiol a pharamedrau ffisiolegol er mwyn casglu, dehongli a dadansoddi data dibynadwy. 

Cyflwynir y cwrs gwyddoniaeth chwaraeon ac ymarfer corff dros flwyddyn academaidd am 24 wythnos rhwng Medi a Mai. Byddwch yn astudio chwe modiwl 20 credyd ym mlwyddyn un a dau. Yn y flwyddyn olaf byddwch yn astudio un modiwl 40 credyd (traethawd hir) a phedwar modiwl 20 credyd. Mae'r cwrs yn tueddu i gael ei ddarparu dros bedwar diwrnod, gyda dydd Mercher yn benodol 'am ddim' BUCS Cystadlaethau Chwaraeon Prifysgol. 

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio ystod o ddulliau sy'n cynnwys: aseiniadau ysgrifenedig, arholiadau, cyflwyniadau, adroddiadau labordy gwyddonol a phrofion labordy ymarferol a dadansoddi data. 

Achrediadau 

Mae'r cwrs gwyddoniaeth chwaraeon ac ymarfer corff hwn yn cael ei gymeradwyo gan y Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Prydain (BASES), sy'n golygu bod y wybodaeth academaidd a'r elfennau labordy ymarferol yn cwrdd â safonau a gofynion ar gyfer y diwydiannau gwyddoniaeth chwaraeon ac ymarfer corff ac iechyd a ffitrwydd. Mae ein cwrs hefyd yn cael ei gymeradwyo gan y Cofrestr Gweithwyr Proffesiynol Ymarfer Corff (REP), sy'n caniatáu inni ddyfarnu cymwysterau perthnasol i'r diwydiant (cyfarwyddo ffitrwydd, hyfforddiant personol ac atgyfeirio ymarfer corff) i'n myfyrwyr, yn rhad ac am ddim. 

Lleoliadau 

Mae cyfleoedd dysgu pwrpasol yn y gwaith yn gyfle i ddatblygu ac ymarfer eich sgiliau a'ch gwybodaeth mewn ystod o amgylcheddau sy'n gysylltiedig â gwaith. 

Ein Canolfan Cyflogadwyedd, Menter ac Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon (CEELS)fel partneriaethau â dros 50 o sefydliadau chwaraeon sy'n cynnig lleoliadau gwaith, sy'n eich galluogi i ennill profiad uniongyrchol o weithio yn y diwydiant chwaraeon - gofyniad hanfodol i unrhyw un sydd am gael gwaith mewn chwaraeon. 

Cyfleusterau 

Mae gennym labordai pwrpasol sy'n llawn offer arbenigol. Mae hyn yn cynnwys system pwyso tanddwr ac MRI corff cyfan i fesur braster a chyhyr y corff cyfan a rhanbarthol. Mae gennym hefyd siambr amgylcheddol normobarig sy'n profi pynciau mewn gwahanol amodau, yn aml ar eithafion dygnwch. Mae yna bum labordy addysgu, lle byddwch chi'n astudio o dan arweiniad ein staff academaidd ac yn cynnal eich gwaith arbrofol eich hun. Bydd gennych hefyd fynediad i'r labordy biomecaneg i fesur y grymoedd mewnol ac allanol sy'n gysylltiedig â pherfformio gweithredoedd chwaraeon. 

Ym Mharc Chwaraeon PDC, ychydig filltiroedd yn unig o Gampws Glyntaff, mae gennym gyfleuster perfformio chwaraeon newydd sbon wedi'i ddylunio'n arbennig sy'n canolbwyntio ar hyfforddi rygbi a phêl-droed. Mae'n cynnwys canolfan arbenigol ar gyfer cryfder a chyflyru gyda 12 platfform codi, gan ddarparu amgylchedd perfformiad uchel ar gyfer darpar athletwyr. Mae ein cae 3G dan do maint llawn wedi'i adeiladu i safon Fifa Pro a safon Rygbi'r Byd 22. Bydd yn gwarantu hyfforddiant trwy gydol y flwyddyn i'n myfyrwyr rygbi, pêl-droed a hyfforddi. 

Fe welwch hefyd gyfres dadansoddi nodiannol a dros 30 erw o gaeau chwarae, gan gynnwys pum cae dan olau llifogydd. Mae gennym gae 'astroturf' wedi'i wisgo â thywod, yn ogystal â chae 3G maint llawn wedi'i gymeradwyo gan FIFA. Yn ychwanegol at y caeau pob tywydd hyn, mae chwe chae pêl-droed glaswellt, tri chae rygbi glaswellt, a phafiliwn mawr sy'n newid. Mae ein cyfleusterau'n cael eu defnyddio'n rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, fel tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â sgwadiau rygbi teithiol Seland Newydd, Affrica ac Awstralia. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol. Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Sylwch, er nad yw'n ofynnol i ymgeiswyr gael Gwiriad DBS boddhaol ar gyfer mynediad i flwyddyn un, mae modiwlau lleoliad gwaith dewisol ym mlwyddyn dau a blwyddyn tri y bydd angen Gwiriad DBS arnynt. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBC i gynnwys un Lefel A mewn Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol neu Seicoleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB ar Lefel A i gynnwys un Lefel A mewn Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol neu Seicoleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 112 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod - Tocyn Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112 UCAS). 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Chwaraeon / Gwyddoniaeth gydag o leiaf 112 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i rhestru cysylltwch â ni.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

  • Llawn amser y DU:  I'w gadarnhau 
  • Rhyngwladol Llawn Amser: £15260 
  • Rhan-amser y DU:  I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall,  gwnewch gais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Datganiad derbyn 

Gall graddedigion sydd â gradd mewn gwyddoniaeth chwaraeon ac ymarfer corff ddilyn gyrfaoedd mewn hyfforddi, gwyddor iechyd, gwyddoniaeth glinigol, cryfder a chyflyru, dadansoddi perfformiad, datblygu chwaraeon a hyfforddi mewn ysgolion a'r gymuned, asesu ffitrwydd, hyfforddi perfformiad, neu reoli hamdden. Mae llawer o fyfyrwyr hefyd yn symud ymlaen i gyfleoedd astudio ac ymchwil ôl-raddedig. 


Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.