Sport and Exercise Science

BSc (Anrh) Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Y gorau yng Nghymru ar gyfer boddhad asesiadau - Cynghrair y Guardian 2022

Ein Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Prydain (BASES) Mae gan radd achrededig Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff gyfradd gyflogadwyedd uchel ac mae'n cynnig llawer o opsiynau gyrfa amrywiol i raddedigion, o addysgu a hyfforddi i gryfder a chyflyru ac ymchwil. 

Byddwch yn dysgu am y ffactorau ffisiolegol, biomecanyddol a seicolegol sy'n rheoli perfformiad elitaidd, yn ogystal â'r effaith y mae ymarfer corff yn ei chael ar iechyd a chlefydau pobl. Yn ystod eich astudiaethau, byddwch hefyd yn datblygu sgiliau ymarferol perthnasol i'r diwydiant sydd eu hangen i weithio fel gwyddonydd chwaraeon ac ymarfer corff, felly gallwch ddisgwyl treulio llawer o'ch amser astudio yn ein labordai ffisioleg, maeth a biomecaneg o'r radd flaenaf. . 

Trwy ddewis y cwrs gwyddoniaeth chwaraeon hwn, byddwch hefyd yn cael y cyfle unigryw i weithio yn ein siambr amgylcheddol, lle byddwch yn asesu'r effaith y mae amodau eithafol (cynnes, oer ac uchder) yn ei chael ar berfformiad athletaidd a sut mae'r corff yn addasu i ymdopi gyda'r amgylcheddau hyn. 

Gallwch chi weithio tuag at Cofrestr Gweithwyr Proffesiynol Ymarfer Corff (REP) cymwysterau mewn cyfarwyddo ffitrwydd, hyfforddiant personol ac atgyfeirio ymarfer corff, a fydd yn gwella eich cyflogadwyedd. Mae'r cymwysterau hyn, sy'n cael eu cynnig am ddim i'n myfyrwyr, yn cwrdd â safonau'r diwydiant iechyd a ffitrwydd ac yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr. 

Y gorau yng Nghymru ar gyfer Ansawdd Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr Gwyddoniaeth Chwaraeon (Times Good University Guide 2022).

Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C600 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
Amherthnasol Rhan amser 6 blynedd Medi Glyntaff A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C600 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
Amherthnasol Rhan amser 6 blynedd Medi Glyntaff A

Mae ein gradd gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff achrededig BASES yn rhoi cyfle i astudio ystod eang o bynciau gan gynnwys anatomeg ddynol, ffisioleg ymarfer corff, seicoleg chwaraeon ac ymarfer corff, biomecaneg, ffisioleg amgylcheddol, cryfder a chyflyru, gweithgaredd corfforol ac iechyd, asesu ffitrwydd a maeth chwaraeon. Gall myfyrwyr hefyd ennill cymwysterau REP yn eu blwyddyn astudio gyntaf, heb unrhyw dâl ychwanegol. 

Blwyddyn Un: Gradd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff 

Ffisioleg Ymarfer I - 20 credyd 

Nod y modiwl hwn yw ymgyfarwyddo'r myfyriwr ag iaith anatomeg a sefydlu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o anatomeg cyhyrysgerbydol dynol yn benodol, fel pwnc sylfaenol ffisioleg ymarfer corff a biomecaneg. 

Maeth ar gyfer Iechyd ac Ymarfer Corff - 20 credyd 

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i bwysigrwydd diet ar gyfer ffordd iach o fyw, dulliau y gellir dadansoddi dietau ac egwyddorion metaboledd. 

Presgripsiwn Ymarfer Corff - 20 credyd 

Bydd y modiwl hwn yn arfogi myfyrwyr â'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol i gynllunio, paratoi, cyfarwyddo a gwerthuso rhaglenni ymarfer corff yn y gampfa ar gyfer amrywiaeth o wahanol boblogaethau iach. Mae cwblhau'r modiwl hwn yn cyfrannu i raddau helaeth at ddyfarnu cymwysterau Hyfforddwr Campfa Lefel 2 REP a Hyfforddwr Personol Lefel 3. 

Mesur a Gwerthuso Perfformiad Dynol - 20 credyd 

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno'r myfyriwr i'r meysydd mesur, adalw data, dadansoddi a dehongli, asesu iechyd a ffitrwydd, a phresgripsiwn ymarfer corff. 

Cyflwyniad i Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff - 20 credyd 


Bydd y modiwl yn cyflwyno'r meysydd allweddol canlynol o seicoleg chwaraeon fel: personoliaeth a gwahaniaethau unigol; straen, pryder a pherfformiad; dynameg grŵp a chydlyniad tîm; cymhelliant a gosod nodau; seicoleg dysgu a rheoli moduron; hunanhyder mewn chwaraeon; canolbwyntio a ffocws sylwgar; seicoleg ymarfer corff. 

Cyflwyniad i Hyfforddi Chwaraeon - 20 credyd 

Nod y modiwl hwn yw rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sylfaenol i'r myfyriwr gyflwyno sesiynau hyfforddi chwaraeon diogel ac effeithiol.

Blwyddyn Dau: Gradd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff 

Ffisioleg Ymarfer II - 20 credyd 

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno'r myfyriwr i swyddogaeth, rheoleiddio ac integreiddiad y prif systemau ffisiolegol yn ystod chwaraeon ac ymarfer corff ac i lawer o'r cysyniadau allweddol y deuir ar eu traws mewn ffisioleg ymarfer corff. Yn ogystal, nod y modiwl hwn yw rhoi profiad pellach i'r myfyriwr o brofi ymarfer corff labordy a sgiliau labordy craidd. 

Maeth Chwaraeon - 20 credyd 

Nod y modiwl hwn yw rhoi gwerthfawrogiad i'r myfyriwr o sut mae ymyriadau maethol yn dylanwadu ar berfformiad chwaraeon ac ymarfer corff, yn enwedig y defnydd a'r buddion honedig o driniaethau dietegol dethol. Bydd hefyd yn ystyried sgil effeithiau a chanlyniadau niweidiol posibl ymyriadau maethol gan gyfeirio at ganllawiau moesegol ac ymarferol cyfredol ar ddefnydd. 

Anafiadau Chwaraeon a Biomecaneg - 20 credyd 

Nodau'r modiwl hwn yw cyflwyno'r myfyriwr i egwyddorion ffiseg sy'n angenrheidiol ar gyfer astudio a deall biomecaneg yng nghyd-destun chwaraeon ac ymarfer corff, a galluogi'r myfyrwyr i ddatrys problemau biomecanyddol syml sy'n ymwneud â mudiant llinol cyrff anhyblyg a mecaneg hylif. Bydd y myfyriwr hefyd yn ymchwilio i fethiannau mecanyddol mewn biomaterials sy'n arwain at anafiadau chwaraeon. 

Ymarfer ar gyfer Poblogaethau Arbennig - 20 credyd 

Bydd y modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth i'r myfyriwr o'r materion ffisiolegol a meddygol sy'n gysylltiedig â mynediad at weithgaredd corfforol ymhlith poblogaethau arbennig. Bydd y myfyriwr yn dysgu dylunio a gwerthuso rhaglenni ymarfer corff priodol sy'n addas ar gyfer anghenion unigol ymhlith ystod amrywiol o grwpiau poblogaeth arbennig. 

Dulliau Ymchwil - 20 credyd 

Bydd hyn yn adeiladu ar ddealltwriaeth y myfyriwr o ddulliau ymchwil ac yn ehangu ac yn dyfnhau eich gwerthfawrogiad o'r ystod o ymagweddau at ymchwil gan ddefnyddio ymchwil ar gyfer dulliau ansoddol a meintiol. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu cynnig ymchwil i baratoi ar gyfer eu modiwl Traethawd Hir Blwyddyn 3. 

Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff - 20 credyd (opsiwn) 

Annog a gwella dealltwriaeth feirniadol a chymhwyso damcaniaethau, cysyniadau a lluniadau seicolegol o fewn cyd-destunau ymarfer corff a gweithgaredd corfforol. Bydd y pynciau dan sylw yn cynnwys damcaniaethau ymarfer corff a newid ymddygiad; technegau rheoli straen; gwella perfformiad; ymarfer corff a lles seicolegol a dynameg grŵp 

Dadansoddiad Perfformiad - 20 credyd (dewisol) 

Nod y modiwl hwn yw datblygu gwybodaeth y myfyrwyr o ddadansoddi perfformiad fel offeryn yn y broses hyfforddi, dealltwriaeth o faterion mesur ac agweddau prosesu gwybodaeth ar ddadansoddi perfformiad, ynghyd â'u sgiliau ymarferol er mwyn iddynt ddylunio, profi a defnyddio a system nodiant gyfrifiadurol 

Amgylcheddau Eithafol - 20 credyd (dewisol) 

Nod y modiwl newydd cyffrous hwn yw rhoi i'r myfyriwr brofiad yn y maes o'r ymatebion ffisiolegol dynol i ymarfer corff mewn amodau amgylcheddol dethol. Profir yr amodau eithafol hyn mewn partneriaeth â 'Universitetet I Nordland' ym Modo, Norwy. Byddwch yn mesur ymatebion ffisiolegol a gwybyddol i oerfel eithafol wrth adeiladu ogofâu eira, sgïo a dringo iâ. Bydd y Gyfadran yn talu hediadau a llety, ond bydd disgwyl i fyfyrwyr dethol dalu costau byw tra byddant yno. 

Lleoliad Chwaraeon - 20 credyd (dewisol) (angen gwiriad DBS boddhaol) 

Rhoddir cyfle i fyfyrwyr gynnal eu profiad cysylltiedig â gwaith o fewn nifer o feysydd galwedigaethol allweddol sy'n gysylltiedig â'r diwydiant chwaraeon. Bydd y rhain yn cynnwys chwaraeon ysgol, trefniant cystadlu / digwyddiadau, hyfforddi clybiau cymunedol a darparu chwaraeon cymunedol eraill. Bwriad y modiwl yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau galwedigaethol cyflwyno ymarferol sy'n ofynnol gan unigolion yn y diwydiant chwaraeon. 

Blwyddyn Tri: Gradd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff 

Traethawd Hir - 40 credyd 

Bydd hyn yn galluogi'r myfyriwr i ddylunio a chynnal astudiaeth annibynnol a gallu gwerthuso data a llenyddiaeth wyddonol yn feirniadol. 

Ymarfer Proffesiynol Cymhwysol - 40 credyd (mae hwn yn opsiwn arall ar gyfer y Traethawd Hir) (mae angen gwiriad DBS boddhaol) 

Nod y modiwl hwn yw rhoi llwyfan i'r myfyriwr allu gwella effeithiolrwydd ei brofiad yn y gweithle a datblygu ei sgiliau galwedigaethol. 

Ffisioleg Ymarfer III - 20 credyd 

Bydd y modiwl hwn yn ystyried y berthynas rhwng ymarfer corff a rhannau penodol o'r system gardiofasgwlaidd. Bydd hefyd yn caniatáu ichi ddatblygu dealltwriaeth o fesuriadau penodol mewn ffisioleg gardiofasgwlaidd a dod yn gymwys wrth gyflawni'r mesuriadau hyn. 

Swyddogaeth Cyhyrau a Biomecaneg - 20 credyd 

Bydd y modiwl yn ymgorffori: Deddfau cynnig Newton mewn perthynas â cinemateg onglog a cineteg; mecaneg ac egnïaeth cerdded a rhedeg; theori deunyddiau elastig a visceoelastig llinol (straen, straen, cryfder, estynadwyedd, stiffrwydd, a chaledwch). Ar ben hynny, bydd myfyrwyr yn datblygu cymhwysedd technegol a sgiliau dadansoddi gan ddefnyddio meddalwedd Quintic Biomechanics. 

Ffisioleg Amgylcheddol - 20 credyd (dewisol) 

Bydd y modiwl hwn yn ystyried yr ymatebion ffisiolegol i ystod o wahanol amgylcheddau (cynnes, oer, uchder uchel a thanddwr) gan ddefnyddio ein siambr amgylcheddol o'r radd flaenaf a pha effaith y mae'r amgylcheddau hyn yn ei chael ar ymateb y corff i berfformiad ymarfer corff ac ymarfer corff. . 

Tylino Chwaraeon a Hyfforddiant Adsefydlu - 20 credyd (dewisol) 

Bydd y modiwl hwn yn caniatáu i'r myfyriwr ddatblygu amrywiaeth o dechnegau tylino a deall sut i gofnodi a gweithredu'r sgiliau hyn yn briodol wrth gymhwyso strategaethau triniaeth amrywiol. 

Cryfder a Chyflyru - 20 credyd (dewisol) 

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i baratoi myfyrwyr ar gyfer achredu Cymdeithas Cryfder a Chyflyru'r Deyrnas Unedig (ASCC) a'r Gymdeithas Cryfder a Chyflyru Genedlaethol (CSCS) yn UDA. Mae'r achrediadau hyn yn rhagofyniad cynyddol ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant cryfder a chyflyru. 

Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Uwch mewn Chwaraeon - 20 credyd (dewisol) 

Bydd y modiwl hwn yn darparu trosolwg manwl a beirniadol o'r ffactorau sy'n effeithio ar ddarparu cefnogaeth seicoleg chwaraeon cymhwysol ac ymarfer corff. Mae'r modiwl wedi'i gynllunio'n benodol i roi dealltwriaeth i fyfyrwyr o'r prosesau sy'n gysylltiedig â gweithio fel seicolegydd chwaraeon cymhwysol. Bydd y modiwl yn archwilio materion cyfredol mewn ymarfer cymhwysol wrth weithio gydag athletwyr elitaidd ac athletwyr ar wahanol gamau yn eu datblygiad. 

Dysgu 

Addysgir ein gradd gwyddoniaeth chwaraeon ac ymarfer corff trwy gymysgedd o ddarlithoedd, seminarau, sesiynau tiwtorial ac ymarferion labordy yn ein cyfleusterau rhagorol ar ein campws Glyntaff. Anogir dysgu annibynnol hefyd. 

Bydd faint o amser a dreulir yn addysgu ffurfiol yn amrywio bob blwyddyn astudio oherwydd gwahaniaethau mewn modiwlau, sesiynau labordy, lleoliadau gwaith a thraethawd hir / gwaith prosiect yn eich blwyddyn olaf. Mae'r amser cyswllt darlithoedd ar gyfartaledd bob blwyddyn fel a ganlyn: 

  • Blwyddyn Un: 12 awr o amser cyswllt (18 awr o astudio annibynnol yr wythnos) 

  • Blwyddyn Dau: 12-15 awr (24 awr o astudiaeth annibynnol yr wythnos) 

  • Blwyddyn Tri: 12 awr (24 awr o astudiaeth annibynnol a 7-14 awr o leoliad yr wythnos - yn dibynnu ar ddewisiadau modiwl). 

Mae llawer o'r cyswllt ym mlynyddoedd dau a thri, yn cynnwys llawer iawn o amser yn cael ei dreulio mewn labordai fel eich bod chi'n dod yn hyfedr wrth weinyddu profion straen ymarfer corff, mesur mynegeion iechyd amrywiol a pharamedrau ffisiolegol er mwyn casglu, dehongli a dadansoddi data dibynadwy. 

Cyflwynir y cwrs gwyddoniaeth chwaraeon ac ymarfer corff dros flwyddyn academaidd am 24 wythnos rhwng Medi a Mai. Byddwch yn astudio chwe modiwl 20 credyd ym mlwyddyn un a dau. Yn y flwyddyn olaf byddwch yn astudio un modiwl 40 credyd (traethawd hir) a phedwar modiwl 20 credyd. Mae'r cwrs yn tueddu i gael ei ddarparu dros bedwar diwrnod, gyda dydd Mercher yn benodol 'am ddim' BUCS Cystadlaethau Chwaraeon Prifysgol. 

 

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio ystod o ddulliau sy'n cynnwys: aseiniadau ysgrifenedig, arholiadau, cyflwyniadau, adroddiadau labordy gwyddonol a phrofion labordy ymarferol a dadansoddi data. 

Achrediadau 

Mae'r cwrs gwyddoniaeth chwaraeon ac ymarfer corff hwn yn cael ei gymeradwyo gan y Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Prydain (BASES), sy'n golygu bod y wybodaeth academaidd a'r elfennau labordy ymarferol yn cwrdd â safonau a gofynion ar gyfer y diwydiannau gwyddoniaeth chwaraeon ac ymarfer corff ac iechyd a ffitrwydd. Mae ein cwrs hefyd yn cael ei gymeradwyo gan y Cofrestr Gweithwyr Proffesiynol Ymarfer Corff (REP), sy'n caniatáu inni ddyfarnu cymwysterau perthnasol i'r diwydiant (cyfarwyddo ffitrwydd, hyfforddiant personol ac atgyfeirio ymarfer corff) i'n myfyrwyr, yn rhad ac am ddim. 

Lleoliadau 

Mae cyfleoedd dysgu pwrpasol yn y gwaith yn gyfle i ddatblygu ac ymarfer eich sgiliau a'ch gwybodaeth mewn ystod o amgylcheddau sy'n gysylltiedig â gwaith. 

Ein Canolfan Cyflogadwyedd, Menter ac Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon (CEELS)fel partneriaethau â dros 50 o sefydliadau chwaraeon sy'n cynnig lleoliadau gwaith, sy'n eich galluogi i ennill profiad uniongyrchol o weithio yn y diwydiant chwaraeon - gofyniad hanfodol i unrhyw un sydd am gael gwaith mewn chwaraeon. 

Cyfleusterau 

Mae gennym labordai pwrpasol sy'n llawn offer arbenigol. Mae hyn yn cynnwys system pwyso tanddwr ac MRI corff cyfan i fesur braster a chyhyr y corff cyfan a rhanbarthol. Mae gennym hefyd siambr amgylcheddol normobarig sy'n profi pynciau mewn gwahanol amodau, yn aml ar eithafion dygnwch. Mae yna bum labordy addysgu, lle byddwch chi'n astudio o dan arweiniad ein staff academaidd ac yn cynnal eich gwaith arbrofol eich hun. Bydd gennych hefyd fynediad i'r labordy biomecaneg i fesur y grymoedd mewnol ac allanol sy'n gysylltiedig â pherfformio gweithredoedd chwaraeon. 

Ym Mharc Chwaraeon PDC, ychydig filltiroedd yn unig o Gampws Glyntaff, mae gennym gyfleuster perfformio chwaraeon newydd sbon wedi'i ddylunio'n arbennig sy'n canolbwyntio ar hyfforddi rygbi a phêl-droed. Mae'n cynnwys canolfan arbenigol ar gyfer cryfder a chyflyru gyda 12 platfform codi, gan ddarparu amgylchedd perfformiad uchel ar gyfer darpar athletwyr. Mae ein cae 3G dan do maint llawn wedi'i adeiladu i safon Fifa Pro a safon Rygbi'r Byd 22. Bydd yn gwarantu hyfforddiant trwy gydol y flwyddyn i'n myfyrwyr rygbi, pêl-droed a hyfforddi. 

Fe welwch hefyd gyfres dadansoddi nodiannol a dros 30 erw o gaeau chwarae, gan gynnwys pum cae dan olau llifogydd. Mae gennym gae 'astroturf' wedi'i wisgo â thywod, yn ogystal â chae 3G maint llawn wedi'i gymeradwyo gan FIFA. Yn ychwanegol at y caeau pob tywydd hyn, mae chwe chae pêl-droed glaswellt, tri chae rygbi glaswellt, a phafiliwn mawr sy'n newid. Mae ein cyfleusterau'n cael eu defnyddio'n rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, fel tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â sgwadiau rygbi teithiol Seland Newydd, Affrica ac Awstralia. 

Darlithwyr 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn cynnig ynddynt. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. Yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Sylwch, er nad yw'n ofynnol i ymgeiswyr gael Gwiriad DBS boddhaol ar gyfer mynediad i flwyddyn un, mae modiwlau lleoliad gwaith dewisol ym mlwyddyn dau a blwyddyn tri y bydd angen Gwiriad DBS arnynt. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBC - CCC i gynnwys un Lefel A mewn Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol neu Seicoleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 112 - 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB - CC ar Lefel A i gynnwys un Lefel A mewn Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol neu Seicoleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 112 - 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod - Tocyn Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112-96 UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn pwnc Gwyddoniaeth, Mathemateg, neu Seicoleg ar Lefel A, a 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

(Rhaid i'r sgôr fod yn gyfwerth â 112 - 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Chwaraeon / Gwyddoniaeth gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i rhestru cysylltwch â ni.

https://myusw.southwales.ac.uk/contact-us

 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Llawn amser y DU: £9,000

  • Rhyngwladol Llawn Amser: £13,800

  • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall,  gwnewch gais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE. 

Datganiad derbyn 

Gall graddedigion sydd â gradd mewn gwyddoniaeth chwaraeon ac ymarfer corff ddilyn gyrfaoedd mewn hyfforddi, gwyddor iechyd, gwyddoniaeth glinigol, cryfder a chyflyru, dadansoddi perfformiad, datblygu chwaraeon a hyfforddi mewn ysgolion a'r gymuned, asesu ffitrwydd, hyfforddi perfformiad, neu reoli hamdden. Mae llawer o fyfyrwyr hefyd yn symud ymlaen i gyfleoedd astudio ac ymchwil ôl-raddedig. 

 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL