Community Football

Gradd Sylfaen Hyfforddi a Datblygu Pêl-droed Cymunedol

Ydych chi'n angerddol am yrfa yn y diwydiant pêl-droed? Mae'r Radd Sylfaen mewn Hyfforddi a Datblygu Pêl-droed Cymunedol yn rhoi cyfle i chi ennill gwobr hyfforddi a gydnabyddir gan y diwydiant wrth fod yn gysylltiedig â chlwb pêl-droed penodol. 

Mae'r cwrs hyfforddi pêl-droed cymunedol arobryn hwn, a ddyluniwyd ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Cynghrair Pêl-droed Lloegr, yn datblygu'r sgiliau a'r rhinweddau sy'n ofynnol i weithio o fewn adrannau cymunedol clybiau pêl-droed proffesiynol neu gyrff llywodraethu cenedlaethol mewn meysydd twf fel cynhwysiant cymdeithasol, hyfforddi cymunedol a datblygu pêl-droed. 

Byddwch chi'n dysgu am hyfforddi plant ac ieuenctid, hyfforddi pêl-droed, datblygu pêl-droed, cynhwysiant gymdeithasol, a sgiliau rheoli chwaraeon. Fe'ch lleolir yn bennaf yn eich clwb pêl-droed eich hun, gydag o leiaf bum niwrnod y flwyddyn ym Mharc Chwaraeon PDC, ein canolfan hyfforddi a datblygu perfformiad o'r radd flaenaf gwerth £15m gyda chae 3g dan do maint llawn, wedi'i gyfarparu â'r technoleg GPS, Fideo a Sain ddiweddaraf i gefnogi eich datblygiad addysg hyfforddwr. 

Mynnwch gip ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru cyn i chi wneud cais

'Cyflwyniad i Hyfforddi Pêl-droed' - Cwrs Blasu Ar-lein Am Ddim

2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
45R9 Llawn amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A
2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
45R9 Llawn amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A

Bydd Gradd Sylfaen Hyfforddi a Datblygu Pêl-droed Cymunedol wedi'i leoli yng nghlwb pêl-droed y myfyriwr, a bydd darlithoedd, seminarau a thiwtorialau yn cael eu traddodi ar y safle a thrwy ddeunydd a ddarperir. 

Mae ein cwrs hyfforddi pêl-droed yn caniatáu i fyfyrwyr astudio pob is-ddisgyblaeth hyfforddi ac ennill cymwysterau gwerthfawr a gydnabyddir gan y diwydiant. Bydd y cwrs yn dysgu agweddau i chi ar  hyfforddi plant ac ieuenctid generic, hyfforddi pêl-droed, datblygu pêl-droed, cynhwysiant cymdeithasol, a sgiliau rheoli chwaraeon. 

Bydd cyfle pellach i gymhwyso'ch gwybodaeth gyda rhaglen ddysgu helaeth yn y gwaith a ddarperir gan y clwb, gan weithio o fewn rolau penodol a phrosiectau pêl-droed bywyd go iawn. 

Blwyddyn Un: Hyfforddi Pêl-droed Cymunedol Gradd Sylfaen 

 • Rheoli Digwyddiad Pêl-droed 

 • Sgiliau Ymchwil ac Astudio Academaidd

 • Cyflwyniad i Ddatblygu Chwaraeon 

 • Cyflwyniad i Wyddor Chwaraeon ar gyfer Pêl-droed 

 • Hyfforddi Pêl-droed: Theori i Ymarfer 

 • Cynllunio Technegol ac Ymarfer Myfyriol mewn Pêl-droed 

Blwyddyn Dau: Gradd Sylfaen Hyfforddi Pêl-droed Cymunedol  

 • Pêl-droed Mewn Cymdeithas 

 • Rheoli Gweithrediadau Prosiect 

 • Hyfforddi Pêl-droed Ieuenctid 

 • Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol 

 • Lleoliad Chwaraeon 

Dysgu 

Byddwch wedi'ch cofrestru fel myfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru a bydd gennych fynediad at nifer o ddeunyddiau dysgu. Hefyd, byddwch yn treulio o leiaf bum niwrnod y flwyddyn yng Nghanolfan Perfformiad Uchel Prifysgol De Cymru ym Mharc Chwaraeon PDC a derbyn llety llawn yn ystod y blociau addysgu hyn. 

Bydd gennych fynediad i lyfrgell ar-lein, bwrdd du a deunyddiau dysgu eraill, a byddwch yn treulio amser ym Mharc Chwaraeon PDC i gwblhau addysgu ymarferol. Byddwch yn cwblhau hyfforddiant (dysgu yn y gwaith) a reolir trwy diwtorialau a rhaglen fentora. Gellir cwblhau'r rhaglen ddysgu seiliedig ar waith yn eich amgylchedd gwaith pêl-droed eich hun. 

Ym mlwyddyn dau byddwch yn cwblhau hyd at 200 awr o hyfforddi (dysgu seiliedig ar waith) a reolir trwy diwtorialau wythnosol a rhaglen fentora gynhwysfawr. Bydd y rhaglen dysgu seiliedig ar waith yn cael ei chwblhau o fewn y clybiau pêl-droed proffesiynol a bydd yn darparu cyfleoedd i ennill profiad mewn meysydd fel cynhwysiant cymdeithasol, datblygu clybiau ysgol a llawr gwlad, datblygu pêl-droed a hyfforddi. 

Hefyd, byddwch yn astudio tuag at eich Tystysgrif Hyfforddi Pêl-droed Lefel 2 a bydd gennych nifer o gyfleoedd i ymgymryd â gwobrau galwedigaethol ychwanegol. 

Dysgu mwy am fod yn fyfyriwr ar y cwrs hwn.

Asesiad 

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn cynnwys darlithoedd, gweithdai rhyngweithiol, sesiynau ymarferol, dysgu yn y gwaith, sesiynau tiwtorial a dulliau cyflwyno ar-lein. Mae'r ystod o ddulliau addysgu a dysgu yn sicrhau eich bod chi'n datblygu amrywiaeth eang o sgiliau. 

Cyfleusterau 

Mae gennym gyfleuster perfformio chwaraeon newydd sbon wedi'i ddylunio'n arbennig sy'n canolbwyntio ar hyfforddi rygbi a phêl-droed. Mae'n cynnwys canolfan arbenigol ar gyfer cryfder a chyflyru gyda 12 platfform codi pwysau, gan ddarparu amgylchedd perfformiad uchel ar gyfer darpar athletwyr. 

Mae ein cae 3G maint llawn dan do wedi'i adeiladu i safon Fifa Pro a safon Rygbi'r Byd 22. Bydd yn gwarantu hyfforddiant trwy gydol y flwyddyn i'n myfyrwyr rygbi, pêl-droed a hyfforddi. Ni yw'r unig brifysgol yng Nghymru a Lloegr i gynnig y cyfleuster hwn. 

Fe welwch hefyd gyfres dadansoddi nodiannol a dros 30 erw o gaeau chwarae, gan gynnwys pum cae dan olau llifogydd. Mae gennym gae 'astroturf' wedi'i orchuddio â thywod, yn ogystal â chae 3G maint llawn wedi'i gymeradwyo gan FIFA. Yn ychwanegol at y caeau pob tywydd hyn, mae chwe chae pêl-droed glaswellt, tri chae rygbi glaswellt, a phafiliwn newid mawr. 

Mae ein cyfleusterau'n cael eu defnyddio'n rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, fel tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â sgwadiau rygbi teithiol Seland Newydd, De Affrica ac Awstralia. Mae hyn yn cadarnhau ansawdd uchel ein caeau ac amlochredd ein hoffer. 

Darlithwyr 

Mae ein staff wedi gweithio yn y diwydiant ers blynyddoedd lawer ac mae ganddynt brofiad o gydlynu a rheoli chwaraeon mewn awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu cenedlaethol. Mae llawer yn parhau i weithio fel Addysgwyr sy'n Hyfforddi (UEFA) a hyfforddwyr perfformiad uchel. Darganfyddwch fwy yma. 

Mae'r cwrs hwn wedi'i gydnabod yn genedlaethol gyda Gwobr Gydweithredol am Ragoriaeth mewn Addysgu (CATE) gan yr Academi Addysg Uwch (AAU) ac roedd ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth Addysg Uwch 2018 yn y categori 'Arloesi Digidol Eithriadol y Flwyddyn'. Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion arferol ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 
 
Mae angen i bob ymgeisydd am y cwrs fod yn gysylltiedig ag un o'n Clybiau partner EFL. 

Cynnig Lefel A Arferol 

DD i gynnwys o leiaf un Lefel A mewn Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol neu Seicoleg ond ac eithrio Astudiaethau Cyffredinol. Lefel 1 mewn hyfforddi pêl-droed neu gymhwyster hyfforddi pêl-droed lefel sylfaen cyfatebol o bêl-droed (NGB) 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Gradd D a D ar Lefel A i gynnwys o leiaf un pwnc Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol neu Seicoleg ond yn eithrio Astudiaethau Cyffredinol. Lefel 1 mewn hyfforddi pêl-droed neu gymhwyster hyfforddi pêl-droed lefel sylfaen cyfatebol oddi wrth bêl-droed (NGB).

Cynnig BTEC arferol 

Diploma BTEC Teilyngdod Teilyngdod neu Ddiploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod Pasio mewn pwnc perthnasol. Lefel 1 mewn hyfforddi pêl-droed neu gymhwyster hyfforddi pêl-droed lefel sylfaen cyfatebol o bêl-droed (NGB). 

Cynnig IB arferol 

Pasio Diploma IB neu ddau Dystysgrif IB ar lefel Uwch. Lefel 1 mewn hyfforddi pêl-droed neu gymhwyster hyfforddi pêl-droed lefel sylfaen cyfatebol o bêl-droed (NGB) 

Cynnig Mynediad Arferoli AU 

 Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU mewn Gwyddoniaeth neu Mathemateg gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

*Rhwymedig

DBS * - £53.20

Mae'r ffi yn cynnwys £ 44 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Gwasanaeth Diweddaru DBS - £13

Er ei fod yn ddewisol, argymhellir yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 19 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS uwch. 

Arall: Teithio i Leoliad Preswyl * 

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr ariannu costau teithio i elfennau preswyl y cwrs. 

Arall: Lleoliad * 

Bydd angen i fyfyrwyr ariannu eu costau teithio a chynhaliaeth pan fyddant ar leoliad. Mae'r costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda .

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad mynediad

Gall graddedigion Gradd Sylfaen Hyfforddiant a Datblygiad Pêl-droed Cymunedol ddilyn gyrfaoedd fel hyfforddwyr perfformiad; swyddogion datblygu chwaraeon neu bêl-droed; hyfforddwyr chwaraeon aml-sgiliau; cydlynwyr chwaraeon ysgol; hyfforddwyr talent; hyfforddwyr clwb; hyfforddwyr cyfranogi; Athrawon Addysg Gorfforol; Darlithwyr Colegau AB; athrawon ysgol gynradd; hyfforddwyr, cydlynwyr addysg hyfforddi'r gweithlu; swyddi rheoli a gweinyddu chwaraeon; rheolwyr busnes hunangyflogedig. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa'r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.