Mae hon yn radd peirianneg fecanyddol fodern sy'n berthnasol i ystod o ddiwydiannau. Fe allech chi ddylunio, dadansoddi, ymchwilio a phrofi unrhyw beth o dyrbinau gwynt i beiriannau turbojet. 

Mae'r cwrs pedair blynedd Meistr Peirianneg (MEng) hwn yn cael ei weld fel y wobr uchaf am astudio'n israddedig mewn peirianneg ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr mwy galluog. Drwy gyfuno ein Gradd BEng (Anrh) Peirianneg Fecanyddol gyda deunydd ar lefel Meistr, mae'n caniatáu i chi wahaniaethu ymhellach gyda set uwch o sgiliau proffesiynol a thechnegol. Mae'r cwrs Peirianneg Fecanyddol hefyd yn dileu'r angen i ddod o hyd i gyllid pellach i astudio cymhwyster lefel Meistr. 

Ar ôl ei gwblhau, byddwch mewn gwell sefyllfa i gystadlu yn y farchnad swyddi i raddedigion a dechrau rolau mwy heriol a gwerth chweil. Mae'r radd MEng hefyd yn ddelfrydol os ydych chi am ddod yn Beiriannydd Siartredig cofrestredig gan ei fod yn cwrdd â gofynion addysgol y Cyngor Peirianneg i ennill statws Peiriannydd Siartredig (CEng) - y safon uchaf yn y diwydiant. 

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L21H Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L21H Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Am y ddwy flynedd gyntaf, byddwch yn astudio ochr yn ochr â'r rhai ar y Gradd BEng (Anrh) Peirianneg Fecanyddol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi ddysgu egwyddorion peirianneg sylfaenol, datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau ymhellach a chael gwerthfawrogiad am gysyniadau sy'n berthnasol i beirianneg fecanyddol. Yn eich trydedd flwyddyn byddwch yn dechrau arbenigo ac yn y bedwaredd flwyddyn, eich blwyddyn astudio ychwanegol, byddwch yn defnyddio'r hyn rydych wedi'i ddysgu eisoes ar brosiect sylweddol. 

Blwyddyn Un: Gradd MEng mewn Peirianneg Fecanyddol  

 • Mathemateg ar gyfer Peirianwyr Mecanyddol ac Awyrenegol - 20 credyd 

 • Dylunio a Gweithgynhyrchu - 20 credyd 

 • Ceisiadau Cyfrifiadureg Peirianneg - 20 credyd 

 • Mecaneg Peirianneg 1 - 20 credyd 

 • Gwyddoniaeth Drydanol - 20 credyd 

 • Hylifauthermo 1 - 20 credyd 
   

Blwyddyn Dau: Gradd MEng Peirianneg Fecanyddol 

 • Mathemateg Bellach ar gyfer Peirianwyr Mecanyddol ac Awyrenegol - 20 credyd 

 • Dylunio Peirianneg Cynaliadwy - 20 credyd 

 • Mecaneg Peirianneg 2 - 20 credyd 

 • Rheolaeth ac Offeryniaeth - 20 credyd 

 • Hylifauthermo 2 - 20 credyd 

 • Deunyddiau Peirianneg - 20 credyd 

Dewisol 

Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (blwyddyn allan mewn diwydiant) - 120 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd MEng mewn Peirianneg Fecanyddol  

 • Prosiect Unigol (BEng) - 40 credyd 

 • Hylifauthermo 3 - 20 credyd 

 • Dadansoddiad Cyfrifiadol Peirianneg - 20 credyd 

 • Rheolaeth Ddiwydiannol - 20 credyd 

 • Mecaneg a Rheolaeth - 20 credyd 

Blwyddyn Pedwar: Gradd MEng Peirianneg Fecanyddol 

 • Prosiect Integredig Grŵp MEng - 40 credyd 

 • Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch - 10 credyd 

 • Dadansoddiad Elfen Gyfyngedig Pellach - 10 credyd 

 • Dynameg Hylif Gyfrifiadol Bellach - 10 credyd 

 • Profi annistrywiol - 10 credyd 

 • Rheoli Peirianneg Broffesiynol - 20 credyd 

 • Systemau Gwresogi Diwydiannol - 20 credyd 

Dysgu 

Byddwch yn dysgu trwy ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a seminarau. Yn ogystal â hyn, byddwch yn treulio amser yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion cyfredol yn y diwydiant peirianneg. Byddwch hefyd yn dysgu trwy waith ymarferol, prosiectau grŵp a phrosiect blwyddyn olaf, ynghyd ag ymweliadau diwydiant â chwmnïau fel GE Aircraft Engine Services, The Royal Mint a busnesau lleol. 

Mae gennym gysylltiadau rhagorol â chyflogwyr yng Nghymru, y DU a thu hwnt. Trwy ymgynghori'n rheolaidd â gweithwyr proffesiynol gweithredol, rydym yn cadw ein cyrsiau'n gyfoes â safonau'r diwydiant. Mae ein cysylltiadau cryf hefyd yn golygu y cewch gyfleoedd i ymweld â safleoedd, lleoliadau diwydiannol ac, i fyfyrwyr ar gyrsiau rhyngosod, mentora ymarferwyr. Mae ein darlithwyr yn arbenigwyr yn eu meysydd pwnc, ar ôl gweithio mewn, neu gyda, diwydiant, cynnal ymchwil, cyflwyno mewn cynadleddau, cyhoeddi eu gwaith, a hysbysu'ch astudiaethau gyda'r mewnwelediadau diweddaraf. Nid yn unig y cewch eich dysgu gan academyddion sy'n arbenigwyr yn eu meysydd, ond byddwch hefyd yn elwa o siaradwyr gwadd o'r byd peirianneg 

Asesiad 

Asesir gradd MEng Peirianneg Fecanyddol trwy aseiniadau, gwaith cwrs, profion dosbarth parhaus ac arholiadau. Mae cyflwyniadau wedi'u cynnwys fel elfennau o asesiadau mewn rhai modiwlau, er mwyn gallu datblygu sgiliau cyfathrebu a chyflwyno allweddol. 

Achrediadau 

Datblygwyd y radd Peirianneg Fecanyddol hon mewn cydweithrediad â diwydiant, gan sicrhau ansawdd a pherthnasedd i'r amgylchedd gwaith modern. Mae'r cwrs yn cwrdd â'r gofynion addysgol i ennill statws Peiriannydd Siartredig (CEng) gan y Cyngor Peirianneg a Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol. 

Lleoliadau 

Rydym yn annog pob myfyriwr i gwblhau lleoliad fel rhan o'u cwrs MEng peirianneg fecanyddol. Ar leoliad rhyngosod, gallwch dreulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant i gymhwyso'ch gwybodaeth newydd a dysgu sgiliau newydd - mae'n hwb mawr i'ch CV a gall arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth pan fyddwch chi'n graddio. 

Darganfod mwy am Leoliadau Peirianneg yn PDC

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau Peirianneg Fecanyddol yn rhagorol. Maent yn cynnwys: 

 • Ystafelloedd cyfrifiadurol â chyfarpar da gan ddefnyddio meddalwedd dylunio a dadansoddi o'r radd flaenaf (safon diwydiant). (SolidWorks, Ansys, FEA a CFD, LS-Dyna, SolidCAM, Simul8, ac ati), gyda chlwstwr (Super Computer) i'w ddefnyddio ar weithgareddau cyfrifiadol pen uchel. 

 • Ystafelloedd prosiect pwrpasol ar gyfer pob carfan, mynediad at dorrwr laser a llwybrydd CNC pedair echel. 

 • Cyfleusterau gweithgynhyrchu cyfansawdd, gan gynnwys awtoclafau. 

 • Cyfleusterau gweithgynhyrchu ychwanegion (argraffu 3D), sganiwr laser, twnnel gwynt, cyfleusterau profi deunydd helaeth, yn ogystal â labordai gydag offer ar gyfer ategu addysgu ym mhob pwnc craidd, mecaneg, dynameg, deunyddiau, thermodynameg, dynameg hylif a rheolaeth. 

 • Cyfleusterau profi annistrywiol (NDT). 

 • Mynediad at staff technegol yn ein gweithdai sy'n cynnwys canolfan beiriannu CNC, turnau a pheiriant melino, driliau, ac ati, i'w defnyddio ar yr holl waith prosiect a wneir. 

 • Ardal fawr aml-ddisgybledig mynediad agored ar gyfer prosiectau. 

 • Ardal Adeiladu gyda Offer da Fformiwla Myfyriwr

Darlithwyr 

Darganfyddwch fwy am ymchwil peirianneg fecanyddol yn PDC. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion nodweddiadol ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBB i gynnwys Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd B a BB ar Lefel A i gynnwys Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall. 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Rhagoriaeth Teilyngdod mewn pwnc Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg perthnasol y mae'n rhaid iddo gynnwys modiwlau Mathemateg. 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 30 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn Daearyddiaeth neu Fathemateg ar Lefel Uwch. Bydd angen i chi hefyd gael sgôr o 5 neu uwch yn Saesneg ar Lefel Safonol. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Diploma Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 credyd lefel 3 sy'n cyfateb i 18 Rhagoriaeth, 24 Teilyngdod a 3 Pas 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae galw mawr am beirianwyr mecanyddol ym mhob math o ddiwydiannau, o weithgynhyrchu bwyd i gyflenwadau meddygol, yn ogystal ag mewn diwydiannau proffil uchel fel ceir ac awyrofod. Mae ein graddedigion wedi ennill enw da mewn diwydiant, mewn meysydd gan gynnwys ymchwil a datblygu, dylunio, rheoli gweithgynhyrchu, gwerthu technegol, a pheirianneg planhigion. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i astudio PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Peirianneg Fecanyddol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.