Ymhlith y deg uchaf yn y DU ar gyfer asesu Dylunio Graffig (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Mae cwrs BA (Anrh) Dylunio Mewnol PDC yn rhan o’r Gyfadran Busnes a’r Diwydiannau Creadigol ac mae wedi’i leoli yng nghanolfan greadigol Caerdydd. Bydd y radd hon yn tanio eich angerdd am y pwnc ac yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn dylunio. Mae ein rhwydwaith proffesiynol yn ehangu’n barhaus, gan adlewyrchu ein perthynas â phartneriaid amrywiol yn y diwydiant sy’n buddsoddi mewn cwrs sy’n meithrin dylunwyr y dyfodol.

Rydym yn ymgysylltu’n weithredol â’r diwydiant pensaernïaeth a dylunio ar draws pob agwedd ar y cwrs, ac mae eu mewnbwn yn llywio ein haddysgu. Mae hyn yn creu profiad boddhaus i fyfyrwyr ac yn cynhyrchu graddedig hynod gyflogadwy, sydd â'r sgiliau disgyblaeth-benodol hanfodol, yn ogystal â'r sgiliau trosglwyddadwy ehangach sy'n angenrheidiol ar gyfer diwydiant.

Mae cyfrifoldeb moesegol, cymdeithasol ac amgylcheddol wrth galon y cwrs hwn, gyda llawer o brosiectau yn seiliedig ar ailddefnyddio adeiladau a gofodau presennol mewn modd addasol gydag agenda glir ar gyfer cadwraeth. Mae cynaliadwyedd, lles a phrofiad y defnyddiwr hefyd yn ganolbwyntiau ar y cwrs.

Bydd eich diddordeb mewn celf a dylunio, yn ogystal â'ch meddwl creadigol a strategol, yn cael ei gyfuno ag addysgu sylfaenol gwybodaeth benodol am Ddylunio Mewnol i greu canlyniadau arloesol ac ystyriol. Gan gwmpasu ystod gynhwysfawr o sgiliau, megis ymchwil, gwerthuso, lluniadu dadansoddol ac orthograffig, gwneud modelau a phrosesau meddalwedd digidol, byddwch yn datblygu hyder yn eich ymateb a'ch creadigaeth unigol eich hun. Bydd y prosiectau hyn yn aml yn friffiau byw, mewn cydweithrediad â diwydiant, y gymuned neu â chyrsiau eraill PDC.

Mae ein myfyrwyr yn aml yn cyflwyno gwaith ar gyfer briffiau cystadleuaeth allanol. Cyrhaeddodd un prosiect restr fer Her Dylunio Myfyrwyr yr RSA yn ddiweddar, a chafwyd nifer o enillwyr cystadleuaeth o’r cwrs dros y blynyddoedd, gan gynnwys cystadlaethau a osodwyd gan y BBC a’r dylunydd a gwneuthurwr dodrefn o fri rhyngwladol, Vitra.

Mae cwrs Dylunio Mewnol PDC yn meithrin ymdeimlad o berthyn a hunaniaeth cwrs. Rydym yn annog myfyrwyr i gydweithio a thrafod eu syniadau yn agored ac yn sensitif, ac rydym yn gwerthfawrogi pob myfyriwr fel unigolyn. Mae maint ein rhwydwaith cyn-fyfyrwyr gweithgar, sy’n mynychu digwyddiadau’n rheolaidd, yn mentora myfyrwyr presennol ac yn cefnogi cyn-fyfyrwyr eraill, yn dyst i’r ymdeimlad hwn o hunaniaeth cwrs. Mae ein myfyrwyr yn rhan o Ddylunio Mewnol PDC - hyd yn oed ar ôl iddynt raddio.

Mae gan Gaerdydd ddiwydiant creadigol ffyniannus gyda chwmnïau nodedig fel ParamountRio Architects a DMP wedi’u lleoli yn y ddinas, ac mae gan bob un ohonynt raddedigion Dylunio Mewnol PDC bellach yn gweithio iddynt.

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer addysgu ac asesu Dylunio Graffig (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Hoffwch ein tudalen Facebook

Dilynwch USW Interior Design ar Twitter

Dilynwch Dylunio Mewnol PDC ar Instagram

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W250 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
W252 Rhyngosod 4 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W250 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
W252 Rhyngosod 4 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae ein modiwlau Dylunio Mewnol wedi'u cynllunio'n gyfannol i'ch helpu chi i ddod yn Ddylunydd hyderus, creadigol, annibynnol, cymdeithasol ac ecolegol, gyda'r sgiliau ymarferol a deallusol sydd eu hangen i ffynnu mewn diwydiant.

Trwy gydol y cwrs, byddwch yn cymryd rhan mewn prosiectau byw a briffiau dan arweiniad diwydiant, gan roi profiad ymarferol i chi o weithio gyda chleient a chyflwyno iddo. Mae briffiau byw fel arfer yn cynnwys deall ac ail-ddylunio adeiladau presennol gan ddilyn set o feini prawf penodol - yn debyg iawn i chi fel Dylunydd Mewnol.

Mae Dylunio Mewnol yn cynnwys cyfuniad o greadigrwydd a phragmatiaeth. Byddwch yn dysgu dadansoddi cyd-destun cymdeithasol, hanesyddol ac amgylcheddol adeilad presennol ac ymateb i fanylion y briff dylunio, strwythur, lleoliad a grŵp defnyddwyr yn rhesymegol, yn sensitif ac yn greadigol.

Mae ein modiwlau yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu, fel y gallwch fynegi eich syniadau yn effeithiol mewn amrywiaeth o fformatau. Byddwch yn dysgu sgiliau craidd cyfathrebu gweledol 2D a 3D, gan gynnwys lluniadu orthograffig, gwneud modelau, a defnyddio rhaglenni cyfrifiadurol fel AutoCAD, 3DSmax, Revit, Illustrator, InDesign, Photoshop, a Sketch Up.

Byddwch yn dysgu sut i gynhyrchu gwaith sy'n cyd-fynd â safonau'r diwydiant ond byddwch hefyd yn cael eich annog i ymdrin â phrosiectau dylunio mewn ysbryd o arbrofi i ddatblygu eich hunaniaeth eich hun fel dylunydd.

Yn y pen draw, mae ein modiwlau yn eich arfogi â'r sgiliau sydd eu hangen i fod yn Ddylunydd Mewnol ac i fynd i'r afael â phrosiectau dylunio gyda hyder, creadigrwydd a phroffesiynoldeb.

Blwyddyn Un

Mae Blwyddyn Un yn gosod y sylfaen ar gyfer y radd, gan roi’r sgiliau lluniadu, dylunio, dadansoddi adeiladu ac ymchwil craidd i chi – y cyfan yn sgiliau hanfodol ar gyfer Dylunydd Mewnol.

Prosiectau Dylunio Mewnol 1 (20 credyd)

Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i’r cysyniadau a’r dulliau gweithredu allweddol sy’n sail i arfer Dylunio Mewnol, gan alluogi myfyrwyr i gynhyrchu eu gwaith creadigol eu hunain gyda sail resymegol ddiffiniedig. Ar y modiwl hwn, mae myfyrwyr yn ‘dysgu trwy wneud’ wrth gyflawni briffiau prosiect Dylunio Mewnol sy’n datblygu dealltwriaeth o geometreg 3D a chyfluniad gofodol.

Cyfathrebu Pensaernïol Mewnol 1 (20 credyd)

Mae’r modiwl hwn yn cydredeg â modiwl Prosiectau Dylunio Mewnol 1 ac yn caniatáu i fyfyrwyr archwilio sut y maent yn cyfleu eu syniadau’n weledol ar wahanol adegau yn y broses ddylunio, yn ogystal â rhoi’r sgiliau modelu a delweddu analog a digidol iddynt wneud hynny.

Dadansoddiad Adeilad (20 credyd)

Bydd y modiwl hwn yn rhoi sylw i ffyrdd y gall amgylcheddau mewnol effeithio ar ddefnyddwyr. Bydd yn ymdrin â materion megis: gofod a strwythur; swyddogaethau ac egwyddorion tu mewn adeiladau; trefniadaeth a hierarchaeth; deunyddiau a ddefnyddir mewn mannau mewnol; ailddefnydd addasol o adeiladau; adeiladu mewn perthynas â gosodiad amgylcheddol; hygyrchedd; data ergonomig ac anthropometrig.

Sgiliau Craidd Dylunio Mewnol (20 credyd)

Mae’r modiwl yn dechrau gyda chyflwyniad i gonfensiynau lluniadu sylfaenol, ymwybyddiaeth o raddfa, cynrychioli gofod 3D fel lluniad 2D, deall sut i dorri cynlluniau ac adrannau a chynrychioli gweddluniau, yn ogystal â thafluniadau 3D a safbwyntiau persbectif. Dysgir y prosesau hyn i ddechrau lluniadu â llaw cyn cyflwyno meddalwedd CAD sylfaenol i ddigideiddio'r lluniadau hyn.

Dylunio Mewnol mewn Cyd-destun 1 (20 credyd)

Mae'r modiwl hwn yn gosod y sylfaen ar gyfer deall sut i ddadansoddi, ymchwilio a thrafod gwrthrychau wedi'u dylunio a syniadau sy'n ymwneud â'u dylunio, eu cynhyrchu neu eu defnyddio. Trwy astudio prosiectau cynsail, mae myfyrwyr yn dechrau deall sut mae dylunio yn cael ei ddylanwadu gan gyd-destun(au) amser a lle penodol, yn ogystal â gwerthfawrogi bod eu gwaith dylunio eu hunain yn ymwneud â'r cyd-destun(oedd) y maent yn gweithredu ynddo/ynddynt.

Dylunio Moesegol a Chynaliadwy (20 credyd)

Bydd myfyrwyr yn archwilio ffyrdd y mae dylunwyr yn ymateb i faterion amgylcheddol, cymdeithasol a moesegol mewn cymdeithas trwy ymarfer creadigol. Bydd hyn yn galluogi myfyrwyr i fyfyrio ar eu hymarfer eu hunain ac ystyried effeithiau ymarferol a goblygiadau symbolaidd eu gwaith dylunio.

Blwyddyn Dau

Mae Blwyddyn Dau yn ymestyn y sgiliau ymarferol a deallusol a ddatblygwyd gennych yn y flwyddyn gyntaf ac yn eich gwthio tuag at fwy o annibyniaeth yn eich gwaith. Mae Blwyddyn Dau yn dod yn fwy canolbwyntio ar ddiwydiant, gan roi mwy o fewnwelediad i safonau proffesiynol a disgwyliadau diwydiant. Os byddwch yn dewis gwneud y lleoliad rhyngosod blwyddyn neu fynd ar brofiad gwaith tymor byr neu leoliad haf, cewch gefnogaeth i ddatblygu portffolio a CV.

Prosiectau Dylunio Mewnol 2 (40 credyd)

Mae’r modiwl hwn yn pwysleisio meddwl creadigol a strategol mewn ymateb i friff a’r archwiliad cynyddol annibynnol o gysyniadau dylunio a dulliau cyflwyno gweledol. Cyflwynir myfyrwyr i ystod o feysydd arbenigol o fewn Dylunio Mewnol (fel prosiectau arddangos, manwerthu, lletygarwch, masnachol, treftadaeth neu ddiwylliannol) i gydnabod sut i fynd i’r afael â gwahanol fathau o brosiectau, yn ogystal â chynyddu ymwybyddiaeth o’r maes a phosibiliadau gyrfa.

Cyfathrebu Pensaernïol Mewnol 2 (20 credyd)

Ar y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn dysgu am dechnegau cyflwyno analog a digidol ac yn datblygu sgiliau i gyflwyno gwybodaeth mewn fformatau ffisegol a digidol 2D a 3D. Bydd myfyrwyr yn archwilio strategaethau brandio gweledol ac yn dysgu creu delweddau sy’n dal hanfod hunaniaeth weledol prosiect. Bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu gwneud astudiaeth dichonoldeb, a fydd yn eu paratoi ar gyfer prosiectau hunanddewis yn y flwyddyn olaf.

Sgiliau Proffesiynol Dylunio Mewnol (20 credyd)

Mae'r modiwl hwn yn mynd i'r afael â dau faes proffesiynoldeb mewn perthynas â Dylunio Mewnol: yn gyntaf, lluniadu a manyleb cynhyrchu safonol y diwydiant; yn ail, cydnabyddiaeth o lefel sgiliau presennol rhywun mewn perthynas â nodau gyrfa dymunol.

Dylunio Mewnol mewn Cyd-destun 2 (20 credyd)

Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar sgiliau ymchwil, dadansoddi a chyfathrebu myfyrwyr, gan alluogi myfyrwyr i ddeall ac egluro’n fanylach y cyd-destunau a’r cysyniadau sy’n ymwneud â Dylunio Mewnol. Bydd myfyrwyr yn gweithio'n annibynnol ac ar y cyd i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a rheoli prosiect.

Egwyddorion Cadwraeth a Chynaliadwyedd (20 credyd)

Mae’r modiwl hwn yn mynd i’r afael â’r egwyddorion cadwraeth allweddol y dylai dylunwyr gadw atynt wrth ymdrin ag adeiladau o arwyddocâd hanesyddol neu gymdeithasol, yn enwedig adeiladau rhestredig a gwarchodedig. Mae'r modiwl hwn hefyd yn mynd i'r afael â chynaliadwyedd mewn perthynas â chadwraeth yr amgylchedd adeiledig presennol, yn ogystal â thechnolegau cynaliadwy mewn manyleb deunyddiau.

Lleoliad Blwyddyn Ryngosod Dewisol

Diploma Profiad Gwaith (Dylunio Mewnol) (120 credyd)

Ar y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â chyfnod o brofiad gwaith dan oruchwyliaeth, er mwyn ennill profiad diwydiant a datblygu proffesiynoldeb. Wrth wneud hynny, bydd myfyrwyr yn dysgu gweithio gyda'r tîm dylunio ehangach, gweithwyr proffesiynol eraill y diwydiant a/neu gleientiaid.

Blwyddyn Tri

Mae Blwyddyn Tri yn eich galluogi i ddod yn Ddylunydd ymreolaethol, yn ymwybodol o'ch nodau eich hun, yn ogystal â'r effaith y gallwch ei chael fel Dylunydd. Yn bwysig, mae Blwyddyn Tri yn eich paratoi ar gyfer diwydiant. Trwy ein rhwydwaith eang o gyn-fyfyrwyr a chysylltiadau diwydiant, rydym yn canolbwyntio ar y pontio o'r brifysgol i'r gweithle. Eich Prosiect Mawr Terfynol yw eich cyfle i weithio ar brosiect sy'n canolbwyntio ar eich diddordebau fel Dylunydd, a gefnogir gan academyddion Dylunio Mewnol PDC a mentoriaid diwydiant. Am y rhesymau hyn, mae llawer o fyfyrwyr yn sicrhau cyflogaeth yn y diwydiant yn fuan ar ôl graddio.

Prosiect Mawr Dylunio Mewnol (40 credyd)

Gellir gweld y modiwl hwn fel ‘carreg gap’ y radd, lle mae myfyrwyr yn defnyddio’r sgiliau y maent wedi’u datblygu drwy gydol y cwrs i gynhyrchu prosiect mawr hunanddewisedig.

Gwybodaeth Cynhyrchu (20 credyd)

Ar y modiwl hwn, sy’n cydredeg â Phrosiect Mawr Dylunio Mewnol, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i gynhyrchu’r lluniadau technegol angenrheidiol gan ddilyn safonau’r diwydiant i egluro a meintioli’r cynllun Dylunio Mewnol arfaethedig a’r prif elfennau mewnol ar gyfer eu prosiect mawr a ddewiswyd ganddynt eu hunain (e.e. manylion technegol , gorffen gosodiadau a chynlluniau bondo adlewyrchiedig gan integreiddio sgematig goleuo).

Cystadleuaeth ac Arddangosfa (20 credyd)

Bydd y modiwl hwn yn annog myfyrwyr i ganolbwyntio ar waith dylunio sy'n edrych tuag allan, gan gynnwys mynd i mewn i friffiau cystadlaethau dylunio a chynllunio'r Sioe Radd diwedd blwyddyn, er mwyn adeiladu eu proffiliau a'u portffolios proffesiynol.

Ymchwil Beirniadol mewn Dylunio Mewnol (20 credyd)

Mae’r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio maes o ddiddordeb personol a/neu mewn perthynas â’u nodau gyrfa. Bydd myfyrwyr yn ymchwilio i bwnc o'u dewis ac yn datblygu dadl resymegol, gan arwain at ganlyniad ysgrifenedig terfynol o tua 5,000 o eiriau, a all gynnwys elfennau o wreiddioldeb.

Ymarfer Proffesiynol (20 credyd)

Ar y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn ymwneud â materion ehangach yn ymwneud â'r diwydiant Dylunio Mewnol, gan gynnwys gofynion proffesiynol a safonau moesegol. Mae hyn yn fodd i ddatblygu proffesiynoldeb moesegol, yn ogystal â sgiliau rheoli amser a phrosiect.


Yn amodol ar ailddilysu 

Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad. Mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol. Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu wedi'i newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu atoch i'ch hysbysu. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu mewn sefydliad arall. 

Dysgu 

Bydd myfyrwyr ar y cwrs Dylunio Mewnol yn dysgu trwy ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau, gweithdai a labordai cyfrifiadurol, gan gyflwyno a thrafod eich gwaith gyda chyd-fyfyrwyr. Yn ein hamgylchedd creadigol proffesiynol gyda'n campws yng Nghaerdydd, byddwch yn dysgu sut i gyfleu'ch syniadau dylunio trwy ddrafftio â llaw a rhaglenni darlunio cyfrifiadur fel AutoCAD a 3D StudioMax. 

Asesiad 

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o fathau o asesu ar y cwrs Dylunio Mewnol i asesu ystod o sgiliau ac i ddarparu ar gyfer gwahanol ddewisiadau dysgu. Nid oes arholiadau ar y cwrs hwn. Mae mwyafrif yr aseiniadau yn ymarferol ac yn seiliedig ar ddylunio.

Rydym yn gwneud ein gorau i wasgaru’r dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno trwy gydol y tymor er mwyn osgoi ‘rhoi terfyn amser’, ac rydym yn cynnig adborth ffurfiannol rheolaidd (mewn fformatau amrywiol) i’ch helpu i ddatblygu eich gwaith.

Achrediadau

Mae Dylunio Mewnol PDC yn cael ei gydnabod gan SBID.

Lleoliadau

Mae cwrs Dylunio Mewnol PDC yn blaenoriaethu cyflogadwyedd, felly rydym wedi cynnwys llawer o gyfleoedd yn y cwrs i fyfyrwyr ddatblygu eu portffolios, gwneud cysylltiadau â diwydiant ac ennill sgiliau a phrofiad amhrisiadwy - i gyd i helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer profiad gwaith a chyflogaeth a'u sicrhau.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r Gwasanaeth Gyrfaoedd, sy’n helpu ein myfyrwyr i ddatblygu CVs a phroffiliau ar-lein, yn ogystal ag arddangos a chyflwyno eu portffolios i ddarpar gyflogwyr. Rydym hefyd yn gweithio gyda’r tîm Menter Myfyrwyr, sy’n cynghori myfyrwyr ar sut i weithio’n llawrydd neu ddechrau eu busnesau eu hunain.

Mae ein rhwydwaith cryf o gysylltiadau diwydiant a chyn-fyfyrwyr yn cefnogi’r cwrs yn rheolaidd trwy ddigwyddiadau, gweithdai, mentora, yn ogystal â chynnig briffiau cystadlu byw sy’n aml yn arwain at brofiad gwaith a lleoliadau.

Mae cwrs Dylunio Mewnol PDC yn cynnig lleoliad rhyngosod blwyddyn achrededig (modiwl Diploma Profiad Cyflogaeth, 120 credyd). Mae tîm Lleoliadau PDC yn rhoi cyngor ar sut i ddod o hyd i leoliad gwaith addas, yn ogystal â darparu cymorth yn ystod blwyddyn y lleoliad.

Mae’r rhan fwyaf o’r lleoliadau yng Nghaerdydd a rhanbarth y De Orllewin, gyda rhai myfyrwyr yn dod o hyd i gyfleoedd ymhellach i ffwrdd, fel Llundain ac Ewrop. Mae llawer o’r lleoliadau hyn yn arwain at gyflogaeth ac, yn eu tro, lleoliadau pellach yn y practisau hynny lle mae gennym ni alumni.

Teithiau Maes

Mae'r cwrs Dylunio Mewnol yn aml yn mynd ar deithiau astudio, boed yn lleol neu ymhellach i ffwrdd.

Gall hyn gynnwys ymweliadau i gwrdd â phartneriaid yn y diwydiant, i wneud gweithgareddau lluniadu oddi ar y campws neu weithdai creadigol, i weld adeiladau o bwys neu leoliadau diwylliannol fel amgueddfeydd ac orielau, neu i gynnal ymweliadau safle mewn perthynas â gwaith prosiect byw.

Mae llawer o safleoedd o ddiddordeb creadigol a diwylliannol yn y DU yr ydym wedi ymweld â nhw, gan gynnwys yn lleol yn Ne Cymru, De Orllewin Lloegr, Llundain a Gogledd Lloegr.

Rydym hefyd wedi mynd ar deithiau astudio rhyngwladol i leoedd fel Fenis, Milan, Barcelona, ​​Berlin, Tokyo a Chicago, weithiau ochr yn ochr â chyrsiau eraill yn y gyfadran.

Mae rhai ymweliadau astudio yn ymwneud yn uniongyrchol â chwricwlwm y cwrs, tra bod eraill yn rhoi cyfle i ehangu eich gorwelion creadigol trwy brofiad o deithio ar sail diwylliant, boed yn agos neu’n bell.

*Gall costau ychwanegol fod yn berthnasol i deithiau astudio. Gall lleoliadau ac amlder teithiau astudio gael eu heffeithio gan ffactorau allanol.

Cyfleusterau

Mae gan y cwrs Dylunio Mewnol stiwdio bwrpasol ar gampws Caerdydd ymhlith cyrsiau creadigol eraill yn y gyfadran. Defnyddir y stiwdio amlbwrpas hon ar gyfer addysgu, gweithdai, gweithgaredd grŵp, yn ogystal â darparu lle ar gyfer gweithio unigol. Darperir yr holl offer a deunyddiau lluniadu sylfaenol, ynghyd â mynediad at fyrddau lluniadu.

Mae yna hefyd lyfrgell cynnyrch a deunyddiau yn y stiwdio, yn ogystal â chyfrifiaduron personol gydag ystod eang o feddalwedd sydd ar gael, gan gynnwys meddalwedd a gydnabyddir gan y diwydiant dylunio a ddysgir ar y cwrs: Autodesk AutoCAD, Revit a 3DS Max, yn ogystal ag Adobe Photoshop, Illustrator ac InDesign. Fel stiwdio ddylunio, mae'r gofod hwn yn darparu popeth sydd ei angen i luniadu, gwneud a chyflwyno canlyniadau creadigol mewn amgylchedd proffesiynol.

Mae cyfleusterau ychwanegol yn cynnwys mynediad i'r gweithdai saernïo digidol a llaw. Mae offer yn cynnwys torwyr laser, argraffwyr 3D, bythau chwistrellu, offer llaw a mecanyddol. Mae yna hefyd ystafelloedd cyfrifiaduron sy'n hygyrch ar gyfer sesiynau meddalwedd arbenigol a addysgir, gyda rhai mynediad wedi'i drefnu yn ôl yr angen.

Mae gan gampws Caerdydd PDC hefyd fannau gweithio creadigol sydd ar gael i’w defnyddio ar gyfer gwaith cydweithredol, rhwydweithio a chymdeithasu, yn ogystal â mannau tawel a phodiau cyfarfod ar gyfer astudio unigol neu grwpiau bach.

Darlithwyr 

Heddus Davies, Cyd-Arweinydd y Cwrs
Aimee Ward , Cyd-Arweinydd y Cwrs


Cefnogir y tîm addysgu craidd hefyd gan amrywiaeth o ddarlithwyr rhan-amser sydd hefyd yn gweithio mewn diwydiant.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad, efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o’ch gwaith i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A arferol 

CCC i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS)

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC ar Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad arferol i AU 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 96 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost

£ 250 - £ 1000 

Gliniadur  

Eitem

Teithiau Maes 

Cost

£ 150 - £ 400 

£ 400 (Blwyddyn 1), £ 150 (Blwyddyn 2 a 3) 

Eitem

Arall: Costau Argraffu ac Arddangos 

Cost

£ 100 - £ 200 

£ 100 (Blwyddyn 1 a 2), £ 200 (Blwyddyn 3) 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs Dylunio Mewnol yn dysgu cynnwys disgyblaeth-benodol sydd â ffocws clir ar eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn Dylunio Mewnol. Mae'r sgiliau hyn hefyd yn berthnasol i unrhyw arbenigedd sy'n ymwneud â'r amgylchedd adeiledig, dylunio gofodol/3D, yn ogystal â dylunio a manylion cymhwysol.

Mae graddedigion llwyddiannus y cwrs yn cael eu cyflogi fel Dylunwyr Mewnol mewn cwmnïau dylunio a phensaernïol. Mae yna raddedigion sydd hefyd wedi defnyddio eu sgiliau ac wedi mynd ymlaen i weithio ym maes gosodiadau, dylunio digwyddiadau a manwerthu. Mae rhai yn gweithio mewn delweddu 3D neu fel technegwyr meddalwedd. Mae rhai hefyd wedi datblygu gyrfaoedd mewn adeiladu a rheoli prosiectau, tra bod eraill wedi mynd i addysg ar lefel ysgol a phrifysgol. Mae nifer o raddedigion hefyd wedi dewis sefydlu eu cwmnïau dylunio eu hunain.

Erbyn i chi raddio, bydd gennych bortffolio sylweddol ac amrywiol yn ymdrin â sawl agwedd ar Ddylunio Mewnol, gan gynnwys:

 • Cynhyrchion mewnol
 • Hunaniaeth gorfforol a brandio gweledol
 • Cadwraeth
 • Llety
 • Gweithle
 • Dyluniad yr arddangosfa
 • Prosiect hunanddewis
 • Briffiau cystadleuaeth allanol

Byddwch yn datblygu fel Dylunydd creadigol, cysyniadol tra'n sefydlu prosesau disgyblaeth-benodol hanfodol ar gyfer dylunio a gweithredu prosiectau. Cefnogir hyn gan sgiliau sylfaenol ymchwil, dadansoddi a meddwl strategol. Yn bwysicaf oll, byddwch yn sefydlu agwedd ystyriol, sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr, at ddylunio tra'n adeiladu ar egwyddorion meddwl dylunio moesegol a chynaliadwy.

Mae ein cysylltiadau â diwydiant yn caniatáu i'r cynnwys addysgu fod yn berthnasol tra hefyd yn cynnig amrywiaeth o brofiadau o friffiau byw, mentora a lleoliadau. Mae cyn-fyfyrwyr PDC ar y cwrs Dylunio Mewnol yn mynd ymlaen i weithio mewn cwmnïau lleol a chenedlaethol enwog.

Mae'r rhestr yn cynnwys:

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Datblygu Gemau Cyfrifiadurol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.